Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1415 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5571) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1415 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 203/9
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1415
   ze dne 3. srpna 2017,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5571)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla následně změněna prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2017/417 (5), (EU) 2017/554 (6), (EU) 2017/696 (7), (EU) 2017/780 (8), (EU) 2017/819 (9), (EU) 2017/977 (10), (EU) 2017/1139 (11), (EU) 2017/1240 (12) a (EU) 2017/1397 (13), aby se zohlednily změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených příslušnými orgány členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na výskyt dalších ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v Unii. Kromě toho bylo prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 změněno prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/696 s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, a to na základě některých zlepšení epizootologické situace, pokud jde o tento virus v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Celková nákazová situace v Unii se neustále zlepšuje. Avšak po datu poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/1397 odhalila Itálie nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže, konkrétně v regionech Lombardie a Benátsko uvedeného členského státu. Itálie také oznámila Komisi, že přijala nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise prozkoumala opatření, jež Itálie přijala v návaznosti na výskyt nedávných ohnisek influenzy ptáků podtypu H5N8 v tomto členském státě v souladu se směrnicí 2005/94/ES, a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezil příslušný orgán Itálie, jsou v dostatečné vzdálenosti od všech hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Itálií urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Itálii v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v uvedeném členském státě. Položky týkající se Itálie v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být aktualizovány, aby zohledňovaly současnou epizootologickou situaci v uvedeném členském státě, pokud jde o uvedenou nákazu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala ochranná pásma a pásma dozoru vymezená Itálií v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 3. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
   
      (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 63, 9.3.2017, s. 177).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/554 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 79, 24.3.2017, s. 15).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/780 ze dne 3. května 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 30).
   
      (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/819 ze dne 12. května 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 122, 13.5.2017, s. 76).
   
      (10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/977 ze dne 8. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 155).
   
      (11)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1139 ze dne 23. června 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 164, 27.6.2017, s. 59).
   
      (12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1240 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 177, 8.7.2017, s. 45).
   
      (13)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1397 ze dne 27. července 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 197, 28.7.2017, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V části A se položka pro Itálii nahrazuje tímto:
                  
                     „Členský stát: Itálie
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Oblast zahrnující:
                           
                           
                              Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SOLFERINO (MN): West of via Caviana, of via XX Settembre, of via G. Garibaldi, of via Ossario, of via San Martino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): South of via Astore, of via Fichetto, of via Astore, East of SP83, South of via Giuseppe Mazzini, East of via Casino Pernestano, of via Roversino, of via Berettina, North-East of SP9
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MEDOLE (MN): North of SP8, North-East of via Cà Morino, West of via Cà Morino, of via S. Martino, North of via Cavour, of SP9
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              24.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN): East of Via Ploner, North of Via Gradaro, East of Via Canova, North of SP413 and Via Romana Nuova, North-East of Via Molinara, West of SP413
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SUSTINENTE (MN): West of SP79, North of SP482, North of Via Sacchetta, left bank of Po river
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCOFERRARO (MN): South-East of SP31, South of SP30, South of SP80
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              13.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALOLDO (MN): East of str. Grassi, North of via Squarzieri
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GUIDIZZOLO (MN): South of str. to Medole, South-West of via Casarole, West of via Marchionale
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN): East of SP8, of viale Prof. B. Umbertini, of via Monteverdi, North of SP6, North-East of via C. Battisti, East of via Ospedale, North-East of str. Zocca, North-East of Contrada Perosso Sopra, East of str. Profondi, of via Castellina
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MEDOLE (MN): South-East of SP8, South of via Matteotti, South-West of via Guidizzolo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERESARA (MN): North-West of SP16, North-East of via Colombare Bocchere and via S. Martino, North of SP16, North-West of SP7, e of SP15
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              9.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BONAVIGO (VR): North-East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PRESSANA (VR): North of SP40b, East of the country road that intersect via Braggio at number n.56
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALBEREDO D'ADIGE (VR): East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA (VR): South of the Leb canal, East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLOGNA VENETA (VR): West of SP500, South-West of via Santa Apollonia, North-East of SP19, South and West of via Santi Pietro and Paolo, South of the Leb canal
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              19.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ISOLA of SCALA (VR): South of via Mandello, East of SS12, South of via Toccolo, West and South of via S. Gabriele, West and South of via Guasto, East of via Gabbietta, South of via Cognare
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SALIZZOLE (VR): West of SP48c, South of SP20, West of via G. Rossini, South of via Dante Alighieri, West of via Lavacchio, South of via Franchine
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SORGA' (VR): East of via S. Pietro
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of NOGARA (VR): North of via Spin, East of via Montalto, of via Olmo, North of SR10, West of SS12, of SP20
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ERBE' (VR): South of via Campagnola, East of via Madonna, of via San Pietro, of via Pioppa Santa
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              21.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTELLUCCHIO (MN): East of via Mantellazze, of via Marchiodola, North of SP55; North-West of via Borsatta, of str. Picco, of str. Fontana
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RODIGO (MN): South-East of SP1, South-West of SP1
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              25.8.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V části B se položka pro Itálii nahrazuje tímto:
                  
                     „Členský stát: Itálie
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Oblast zahrnující:
                           
                           
                              Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SOLFERINO (MN): West of via Caviana, of via XX Settembre, of via G. Garibaldi, of via Ossario, of via San Martino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): South of via Astore, of via Fichetto, of via Astore, East of SP83, South of via Giuseppe Mazzini, East of via Casino Pernestano, of via Roversino, of via Berettina, North-East of SP9
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MEDOLE (MN):North of SP8, North-East of via Cà Morino, West of via Cà Morino, of via S. Martino, North of via Cavour, of SP9
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 25.8.2017 do 2.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN): East of Via Ploner, North of Via Gradaro, East of Via Canova, North of SP413 and Via Romana Nuova, North-East of Via Molinara, West of SP413
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SUSTINENTE (MN): West of SP79, North of SP482, North of Via Sacchetta, left bank of Po river
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCOFERRARO (MN): South-East of SP31, South of SP30, South of SP80
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 14.8.2017 do 22.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALOLDO (MN): East of str. Grassi, North of via Squarzieri
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GUIDIZZOLO (MN): South of str. to Medole, South-West of via Casarole, West of via Marchionale
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN): East of SP8, of viale Prof. B. Umbertini, of via Monteverdi,North of SP6, North-East of via C. Battisti, East of via Ospedale, North-East of str. Zocca, North-East of Contrada Perosso Sopra, East of str. Profondi, of via Castellina
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MEDOLE (MN): South-East of SP8, South of via Matteotti, South-West of via Guidizzolo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERESARA (MN): North-West of SP16, North-West of via Colombare Bocchere
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 10.8.2017 do 18.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERESARA (MN): North-West of SP15, West of SP7, North of via S. Martino, North-East of via Colombare Bocchere
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 10.8.2017 do 2.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SOLFERINO (MN): East of via Caviana, of via XX Settembre, of via G. Garibaldi, of via Ossario, of via San Martino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CARPENEDOLO (BS)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ACQUAFREDDA (BS): North of SP6, of SP11
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GOITO (MN): North-West of str. Selvarizzo, East of str.Villanova
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CAVRIANA (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VOLTA MANTOVANA (MN): West of strada Bezzetti, North-West of SP19, of str. Cantonale, West of SP7, North-East of SP236, North of Cascina Pivello
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GUIDIZZOLO (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CALVISANO(BS): East of via Chiese, of via Tesoli, of via Paolo Brognoli, North of SP69, East of via Montechiaresa
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CALCINATO (BS): North of SP668
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): North of via Astore, of via Fichetto, of via Astore, West of SP83, North of via Giuseppe Mazzini, West of via Casino Pernestano, of via Roversino, of via Berettina, South-West of SP9
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN): East of SP8, North-East of str. Casaloldo, North of Contrada Molino, North-West of str. Casalmoro, East of str. Nuovissima, of str. Carobio, North-West of Contrada Casalpoglio, North of via Casalpoglio
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTICHIARI (BS): South of SP668, East of via Sant'Eurosia, of via Boschetti of Sopra, South of via Mantova, East of via Padre Annibale of Francia, of str. Vicinale Scoler, of via Scoler, South of SP236, of SP668, East of SP29, North-East of via Montechiaresa
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LONATO DEL GARDA (BS): South-West of SP11, East of SP25, South-East of SP668
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MEDOLE: South of SP8, South-West of via Cà Morino, East of via Cà Morino, of via S. Martino, South of via Cavour, of SP9
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONZAMBANO (MN): West of SP19, South of SP74, West of str. S. Pietro
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of POZZOLENGO: South of E70
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              2.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SUSTINENTE (MN): East of SP79, South of SP482
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of QUINGENTOLE (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN GIORGIO of MANTOVA (MN): East of SP28, South-East of SP10
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BIGARELLO (MN): South of SP10, Via Gazzo, West of via Galeotto, of via Roma.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PEGOGNAGA (MN): North of SP49, East of Strada Ruggera, North-East of Strada Panazza Ruggera
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN BENEDETTO PO (MN): North of Tangenziale Sud, SP49
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN): West of Via Ploner, South of Via Gradaro, West of Via Canova, South of SP413 and Via Romana Nuova, South-East of Via Molinara, West of SP413
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BORGO VIRGILIO (MN): North of SP413 and Strada Romana
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MANTOVA (MN): East of SR62 (Via Parma), South of SP28 (Via Brennero)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SERRAVALLE A PO (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCOFERRARO (MN): North-East of SP482, North-West of SP31, North of SP30, North-East of SP80, and South of Stradello Pasqualone.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of QUISTELLO (MN): North of Tangenziale Sud, North-West of Via Cortesa, North-West of Via N. Sauro, North of SP496, East of Via Cantone, North-East of Via Basaglie, North of Via Sanguinetto, West of SP72
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              22.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCOFERRARO (MN): North of Stradello Pasqualone
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 23.8.2017 do 30.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALMORO (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTELGOFFREDO (MN): West of SP8, South-West of str. Casaloldo, South of Contrada Molino, South-East of str. Casalmoro, West of str. Nuovissima, of str. Carobio, South-East of Contrada Casalpoglio, South of via Casalpoglio
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ACQUAFREDDA (BS): South of SP6, SP11
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of REMEDELLO (BS): North of via Solferino, of via Dante, of via XXIV Aprile, East of SP76, of via Silvio Pellico,North of SP29, East of via Padre M. Cappellazzi, South-East of SP29
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VOLTA MANTOVANA (MN): West of SP18, of via I Maggio, of via S. Martino, of via Golfo, of SP19. East of strada Bezzetti, South-East ofSP19, strada Cantonale, East of SP7, South-West of SP236, South of Cascina Pivello
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GOITO (MN): West of SP7, North-East of SP16, West of SP19; South-West of Str. Villanova, South-East of Str per Selvarizzo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PIUBEGA (MN): North-West of SP7, South of SP1, North-West of SP7
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MARIANA MANTOVANA (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERESARA (MN): South-East of SP16, South-West of via Colombare Bocchere and via S. Martino, South-East of SP7, and of SP15, West of SP7; North of Villa Belgiardino, North of via Piubega; West of str. Solarolo, North of via Santa Maria.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALOLDO (MN): West of str. Grassi, South of via Squarzieri
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ASOLA(MN):North of SP7, North-East of SP68, North-East of via Bonincontri Longure, North of via Aporti, North-East of via SP343,North of SP2, East of via Bassa of Casalmoro
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              18.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BONAVIGO (VR): North-East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PRESSANA (VR): North of SP40b, East of the country road that intersect via Braggio at number n.56
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALBEREDO D'ADIGE (VR): East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA (VR): South of the Leb canal, East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLOGNA VENETA (VR): West of SP500, South-West of via Santa Apollonia, North-East of SP19, South and West of via Santi Pietro and Paolo, South of the Leb canal
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 20.8.2017 do 28.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BONAVIGO (VR): South-West of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LONIGO (VI): South of via Rotonda, West of SP17, South of via S. Giovanni, of via Madona, of via Pavarano, of via Lobbia Vicentina
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR): East of SP39b,North of SP19, East of via Ronchi, South of via Gatelle, East of via Mazza
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTAGNANA (PD): North of via A. Dozzi, East of via Arzarin, West of via Pallonga,North of SR10, North-West of via Lognolo, West of via Saoncella, South-West of via Busi, West of via Argine Padovano
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLOGNA VENETA (VR): East of SP500, North-East of via Santa Apollonia, South-West of SP19, North and East of via Santi Pietro and Paolo, North of Leb canal
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LEGNAGO (VR): East of via del Pontiere, North-West of viale Regina Margherita, North of via XXIV Maggio, of via Passeggio, of via Disciplina, West of SR10, East of via Papa Pio X, North-West of SP42a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOSCHI SANT'ANNA (VR): North of via Scaranella, of via Stradone, West of via Piazza S. Marco, North-West of via Casette, West of via Faro, North-East of via Viadane, North of via Stradone
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PRESSANA (VR): South of SP40b, West of country road that intersect via Braggio at number n.56
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              28.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ASIGLIANO VENETO (VI): West of via Roma, South of via Trieste, West of via Vela, South of SP3
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of OPPEANO (VR): North-East of Bussè river, East of SP21, of via Dante Alighieri, of via Fossette, North of via Postale Vecchia
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BEVILACQUA (VR): West of SP41, West of via Lupara, North-West of SP42a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): North of via Fossalta, East of SP45, North-East of via Palesella Scuole, of via Palesella, North of SP44c, East of SS434
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALONTE (VI): West of via Sabbionara, South of via Castelletto
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ORGIANO (VI): West of via Paradiso, of via Teonghio, West of SP14
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN BONIFACIO (VR): East of SP38, South-East of via Cimitero, East of SP7, South of via Circonvallazione, South of SP38
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROVEREDO of GUA' (VR): South-West of via Dante Alighieri, West of via Battisti, South-West of via Rosa
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN PIETRO of MORUBIO (VR): North of via Fossalta, of via Rubbiani, North-East of via Orti, East of via Luche, South of via Bosco, East of via Casalino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ISOLA RIZZA (VR): North of via Muselle, East of SP45a, North of SP3
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BELFIORE (VR): South of SP38, East of via Moneta, South-West of SP395, South-East of via Bionde, West of via Porto, South-East of SP39b
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROVERCHIARA (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ANGIARI (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ARCOLE (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALBEREDO D'ADIGE (VR): West of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA (VR): North of Leb canal, West of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MINERBE (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZIMELLA (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              28.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ISOLA of SCALA (VR): South of via Mandello, East of SS12, South of via Toccolo, West and South of via S. Gabriele, West and South of via Guasto, East of via Gabbietta, South of via Cognare
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SALIZZOLE (VR): West of SP48c, South of SP20, West of via G. Rossini, South of via Dante Alighieri, West of via Lavacchio, South of via Franchine
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SORGA' (VR): East of via S. Pietro
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of NOGARA (VR): North of via Spin, East of via Montalto, of via Olmo, North of SR10, West of SS12, of SP20
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ERBE' (VR): South of via Campagnola, East of via Madonna, of via San Pietro, of via Pioppa Santa
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 22.8.2017 do 30.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SORGA' (VR): West of via S. Pietro
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GAZZO VERONESE (VR): West of e North of via Dosso de Pol, North of via Ronchetrin, North-West of via Bastia, West of SS12, North of via Frescà, of via Dante Alighieri, of via Olmo, West of SP47a, North-West of via Frassino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CONCAMARISE (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of NOGARA (VR): South of via Spin, West of via Montalto, of via Olmo, South of SR10, East of SS12, of SP20
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ERBE' (VR): North of via Campagnola, West of via Madonna, of via San Pietro, of via Pioppa Santa
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ISOLA of SCALA (VR): North of via Mandello, West of SS12, North of via Toccolo, East of e North of via S. Gabriele, East of e North of via Guasto, West of via Gabbietta, North of via Cognare
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOVOLONE (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN PIETRO of MORUBIO (VR): West of via Farfusola, of via Borgo, South-West of via Parti
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SANGUINETTO (VR): North and West of via Marchiorina, West of via Bonzanini, North of SR10
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BIGARELLO (MN): East of via Galeotto, of via Roma, of SP71
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VILLIMPENTA (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of TREVENZUOLO (VR): East of SP25, South of via Venezia, East of via Roma, South-East of via D. Alighieri, East of str. Demorta
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of OPPEANO (VR): North-West of SP20, West of via Corsina, of via SP21a, South of via Sorio, West of via Croce, South of SP21, and South of via Corte Fabbriche, West of SP51
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): West of via Favaletto, of SP48a, of SP2, North of via Brunel, West of via Isolella Bassa
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SALIZZOLE (VR): East of SP48c, North of SP20, East of via G. Rossini, North of via Dante Alighieri, East of via Lavacchio, North of via Franchine
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTELBELFORTE (MN): North-East of SP249, East of SP25, South of via Pescine, East of and North of via Cimitero, East of via Roncolevà
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              30.8.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTELLUCCHIO (MN): East of via Mantellazze, of via Marchiodola,North of SP55, e North-West of via Borsatta, of str. Picco, of str. Fontana
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RODIGO (MN): South-East of SP1, South-West of SP1
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 26.7.2017 do 3.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CURTATONE
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PIUBEGA (MN): a South-East of SP7, North of SP1, South-East of SP7
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MARCARIA (MN): a South-East of SP10, East of SP57
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MARMIROLO (MN): West of SP236
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN): North of SP58, East of SP78, North-East of left bank of Oglio river
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GAZZUOLO (MN): East of SP58
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN): North-East of SP67, South-East of SP17
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RODONDESCO
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERESARA (MN): East of SP7, South of Villa Belgiardino, and East of str. Solarolo, South of via Santa Maria
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GOITO (MN): East of SP7, South-West of SP16, West of e South of SP236
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MANTOVA (MN): a North-West of via Brescia, East of SR62, North-West of SP10, West of viale Pompillio, West of SP29
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PORTO MANTOVANO (MN): West of SP236, of via Brescia
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTELLUCCHIO (MN): West of Via Mantellazze, of via Marchiodola, di SP55, South-East of via Borsatta, Str. Picco, Str. Fontana
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RODIGO (MN): a North-West of SP1, North-East of SP1
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              3.9.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.