Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1416 ze dne 3. srpna 2017 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2017) 5570) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1416 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 203/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1416
   ze dne 3. srpna 2017
   o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5570)
      
   
   (Pouze rumunské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a volně žijících prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V případě ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na volně žijící prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Směrnice Rady 2002/60/ES (3) stanoví minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se uplatní opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rumunsko informovalo Komisi o aktuální situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se uplatňují opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie ve spolupráci s Rumunskem popsat oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v souladu se směrnicí 2002/60/ES v uvedeném členském státě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s tím by v příloze tohoto rozhodnutí měly být stanoveny oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v Rumunsku, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rumunsko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala alespoň oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do 15. října 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.
   
      V Bruselu dne 3. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  Oblasti podle článku 1
               
               
                  Datum ukončení platnosti
               
            
            
               
                  Ochranné pásmo
               
               
                  Hranice ochranného pásma:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              3 km kolem ohniska (šířka 47.7567, délka 22.8394)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  15. října 2017
               
            
            
               
                  Pásmo dozoru
               
               
                  Obce a municipia zahrnující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Satu Mare municipality (urban area)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Satmarel locality, Satu Mare municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Porumbesti locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Mesteacan locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Halmeu locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Turulung locality, Turulung commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Draguseni locality, Turulung commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Adrian locality, Livada commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Livada locality, Livada commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Livada Mica locality, Livada commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Iojib locality, Mediesu Aurit commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Medies Raturi locality, Mediesu Aurit commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Mediesu Aurit locality, Mediesu Aurit commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Apa locality, Apa commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Someseni locality, Apa commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Lunca Apei locality, Apa commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Potau locality, Mediesu Aurit commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Romanesti locality, Mediesu Aurit commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Babasesti locality, Mediesu Aurit commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Caraseu locality, Culciu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Culciu Mare locality, Culciu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Lipau locality, Culciu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Valea Vinului locality, Valea Vinului commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rosiori locality, Valea Vinului commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Culciu Mic locality, Culciu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Eteni locality, Odoreu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bercu Nou locality, Micula commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Micula Noua locality, Micula commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Micula locality, Micula commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bercu locality, Lazuri commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nisipeni locality, Lazuri commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Agris locality, Agris commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ciuperceni locality, Agris commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Dumbrava locality, Livada commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Vanatoresti locality, Odoreu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Botiz locality, Botiz commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Noroieni locality, Lazuri commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pelisor locality, Lazuri commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Peles locality, Lazuri commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Atea locality, Dorolt commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Petea locality, Dorolt commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Dorolt locality, Dorolt commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Lazuri locality, Lazuri commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Dara locality, Dorolt commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Oar locality, Vetis commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Vetis locality, Vetis commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Decebal locality, Vetis commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Traian locality, Doba commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bochis locality, Doba commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Doba locality, Doba commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Aliza locality, Terebesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Gelu locality, Terebesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Madars locality, Ardud municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Baba Novac locality, Ardud municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ardud municipality (urban area)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Gherausa locality, Ardud municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Medisa locality, Viile Satu Mare commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Solduba locality, Homoroade commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Homorodu de Sus locality, Homoroade commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Homorodu de Jos locality, Homoroade commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Homorodu de Mijloc Jos locality, Homoroade commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Chilia locality, Homoroade commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Sai locality, Valea Vinului commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Necopoi locality, Homoroade commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Saratura locality, Ardud municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ardud-Vii locality, Ardud municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Viile Satu Mare municipality
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Cionchesti locality, Viile Satu Mare commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ruseni locality, Paulesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Tataresti locality, Viile Satu Mare commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Tireac locality, Viile Satu Mare commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Hrip locality, Paulesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Amati locality, Paulesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ambud locality, Paulesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Paulesti locality, Paulesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Petin locality, Paulesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Apateu locality, Culciu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Berindan locality, Odoreu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Odoreu municipality (urban area)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Terebesti locality, Terebesti commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bocicau locality, Tarna Mare commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Valea Seaca locality, Tarna Mare commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Sirlau locality, Bataci commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Comlausa locality, Bataci commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bataci locality, Bataci commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Halmeu Vii locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Tamaseni locality, Bataci commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Babesti locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Dobolt locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Cidreag locality, Halmeu commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Turulung Vii locality, Turulung commune
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Marius locality,Valea Vinului commune
                           
                        
                     
                  
               
               
                  15. října 2017
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.