Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1424 ze dne 4. srpna 2017 na podporu činností OBSE ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a konvenčním střelivem a ke snížení rizika jejich nadměrného hromadění v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Gruzii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1424 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/82
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1424
   ze dne 4. srpna 2017
   na podporu činností OBSE ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a konvenčním střelivem a ke snížení rizika jejich nadměrného hromadění v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Gruzii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská rada přijala ve dnech 15. a 16. prosince 2005 strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (dále jen „strategie EU SALW“). V této strategii je zdůrazněno, že v zájmu minimalizace rizika vyplývajícího z nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich nadměrného hromadění by se měla věnovat zvláštní pozornost obrovským zásobám ručních palných a lehkých zbraní v některých částech východní a jihovýchodní Evropy, jakož i způsobům jejich šíření v oblastech zasažených konflikty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mezi cíle stanovené ve strategii EU SALW patří podporování účinného multilateralismu za účelem vytvoření mezinárodních a regionálních mechanismů a mechanismů v rámci Unie a jejích členských států zaměřených proti dodávání a destabilizujícímu šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. V akčním plánu této strategie je za jednu z regionálních organizací, s níž by se měla rozvíjet spolupráce, označena Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Strategie EU SALW obsahuje zvláštní ustanovení o podpoře, která má být poskytována činnostem OBSE zaměřeným na boj proti nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a střelivem pro ně a na zničení nadbytečných zásob států OBSE. Unie se zejména podílí na činnostech směřujících ke snížení nadbytečných zásob ručních palných a lehkých zbraní a konvenčního střeliva ve východní Evropě, jež pocházejí z dob studené války, spoluprací s OBSE, kterou o pomoc požádaly dotčené státy OBSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Státy OBSE přijaly v roce 2000 dokument OBSE týkající se ručních palných a lehkých zbraní, jímž se zavázaly k boji proti nedovolenému obchodování s těmito zbraněmi ve všech jeho aspektech. V uvedeném dokumentu je rovněž zdůrazněno, že nadměrné hromadění ručních palných a lehkých zbraní a neuspokojivé řízení a zabezpečení jejich zásob mohou mít destabilizující dopad na vnitrostátní, regionální a mezinárodní bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Státy OBSE dále v roce 2003 přijaly dokument OBSE týkající se zabezpečení zásob konvenčního střeliva, v němž uznaly rizika v oblasti zabezpečení a bezpečnosti, která nadměrné hromadění konvenčního střeliva představuje. V zájmu řešení těchto rizik se rozhodly zavést praktický postup pro poskytování pomoci při ničení nadbytečného konvenčního střeliva a při modernizaci postupů řízení a zabezpečení jeho zásob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dokumenty OBSE týkající se ručních palných a lehkých zbraní a konvenčního střeliva dávají mezi metodami odstraňování nadbytečných ručních palných a lehkých zbraní a konvenčního střeliva přednost jejich zničení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Gruzie během zasedání Fóra OBSE pro bezpečnostní spolupráci v roce 2016 státy OBSE požádaly na základě dokumentů OBSE týkajících se ručních palných a lehkých zbraní a konvenčního střeliva o pomoc při zvyšování zabezpečení ručních palných a lehkých zbraní při likvidaci konvenčního střeliva.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Unie dříve podporovala činnost OBSE prostřednictvím rozhodnutí Rady 2012/662/SZBP (1). Na základě uvedeného rozhodnutí, jehož provádění skončilo v roce 2015, byly financovány činnosti zahrnující ničení nadbytečných zásob ručních palných a lehkých zbraní, zlepšování zabezpečení a řízení zásob zbraní, vývoj vhodných nástrojů pro vedení záznamů o zbraních a zdokonalování kontrol převodů konvenčních zbraní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Dne 19. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2356 (2). Nová fáze projektu Regionálního střediska pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní (SEESAC) bude vycházet z pokroku dosaženého v rámci rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP (3) a zároveň bude zachovávat ucelený přístup k boji proti hrozbě, kterou v tomto regionu ruční palné a lehké zbraně představují. Projekt bude především usilovat o koordinaci s iniciativami v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, jejichž cílem je posílit kapacity policie v oblasti řízení zásob,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Za účelem podpory míru a bezpečnosti, jakož i skutečného multilateralismu na celosvětové i regionální úrovni, Unie sleduje tyto cíle:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               podporovat mír a bezpečnost v sousedství Unie omezováním hrozby, kterou představuje nedovolené obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a s konvenčním střelivem a jejich nadměrné hromadění v regionu OBSE,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               přispívat ke skutečnému multilateralismu na regionální úrovni podporováním činnosti OBSE zaměřené na předcházení nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a s konvenčním střelivem a jejich nadměrnému hromadění.
            
         
      
   
   2.   K dosažení cílů uvedených v odstavci 1 přijme Unie tato opatření:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               snížení rizika nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní v Bývalé jugoslávské republice Makedonii,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               likvidace nadbytečného střeliva v Gruzii.
            
         
      
   
   Podrobný popis projektů uvedených v tomto odstavci je obsažen v příloze.
   Článek 2
   1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   2.   Technickým prováděním projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 je pověřen sekretariát OBSE.
   3.   Sekretariát OBSE plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel se sekretariátem OBSE nezbytná ujednání.
   Článek 3
   1.   Finanční referenční částka na provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 1 353 878,52 EUR.
   2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na rozpočet Unie.
   3.   Komise dohlíží nad řádnou správou výdajů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem uzavře se sekretariátem OBSE dohodu o financování. Tato dohoda stanoví, že sekretariát OBSE musí zajistit zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.
   4.   Komise usiluje o uzavření dohody o financování uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření dohody o financování.
   Článek 4
   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných sekretariátem OBSE. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení. Komise podává zprávy o finančních aspektech provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.
   Článek 5
   1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 36 měsíců po dni uzavření dohody o financování podle čl. 3 odst. 3. Použitelnost tohoto rozhodnutí však skončí šest měsíců po dni jeho vstupu v platnost, pokud uvedená dohoda nebude uzavřena v této lhůtě.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2012/662/SZBP ze dne 25. října 2012 na podporu činností ke snížení rizika nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich nadměrného hromadění v regionu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) (Úř. věst. L 297, 26.10.2012, s. 29).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2356 ze dne 19. prosince 2016 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 60).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP ze dne 9. prosince 2013 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 332, 11.12.2013, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Souvislosti
      V roce 2016 požádaly dva státy OBSE – Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Gruzie – o podporu v činnostech souvisejících s posilováním zabezpečení ručních palných a lehkých zbraní a odstraňováním nadbytečného konvenčního střeliva.
      V roce 2016 oznámila Bývalá jugoslávská republika Makedonie, že potřebuje podporu při posilování fyzického a informačně-technologického zabezpečení skladovacích prostor pro ruční palné a lehké zbraně a střelivo na 15 stanicích pohraniční policie a v jednom regionálním pohraničním středisku. V žádosti byla též uvedena potřeba zvýšit kapacitu ministerstva vnitra zlepšením postupů řízení zásob služebních zbraní. Mise OBSE ve Skopje poskytuje ministerstvu vnitra průběžnou podporu v oblasti bezpečnosti zprostředkováním přeshraničních společných cvičení a pořádáním kurzů odborné přípravy v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, střežení zelené hranice, rozpoznávání obličejů a profilování. V návaznosti na stávající spolupráci určilo ministerstvo vnitra misi OBSE ve Skopje jako partnera pro provedení modernizace zabezpečení a budování kapacit.
      Po skončení studené války zůstaly gruzínskému ministerstvu obrany značné zásoby konvenčního střeliva ze sovětských časů. Část těchto zásob byla zlikvidována díky vnitrostátnímu úsilí a v rámci mezinárodních a dvoustranných projektů pomoci. V letech 2005–2013 tak byly dokončeny tři projekty likvidace řízených a neřízených střel s podporou Agentury NATO pro údržbu a zásobování a ministerstva zahraničních věcí USA. V letech 2007, 2011 a 2012 podpořily OBSE a Rozvojový program OSN rovněž projekty na využití, zpracování a likvidaci zbývajících nadbytečných zásob řízených a neřízených letadlových střel a jejich nebezpečných složek. Kromě toho poskytla OBSE v letech 2012–2016 pomoc při likvidaci kazetové munice, bomb a dělostřeleckých granátů.
      V roce 2016 předložila Gruzie Fóru OBSE pro bezpečnostní spolupráci novou žádost o pomoc při likvidaci 461 tun nadbytečného konvenčního střeliva, z toho 121 tun dělostřeleckých granátů a 340 tun bomb. Přestože OBSE není v současnosti v Gruzii přítomna, má za sebou úspěšnou historii provádění projektů likvidace střeliva v této zemi. OBSE a Gruzie vytvořily rámec spolupráce nazvaný Program demilitarizace prošlého, odepsaného a zastaralého střeliva přítomného na vojenských základnách v Gruzii. V dubnu roku 2014 podepsaly sekretariát OBSE a Gruzie memorandum o porozumění, v němž jsou upraveny dodatečné údaje o provádění tohoto programu.
      Jako pokračování úspěšného provádění rozhodnutí 2012/662/SZBP jsou stávající projekty zaměřeny na další posílení vnitrostátní kontroly ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a pomoci Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Gruzii v plnění jejich mezinárodních závazků v této oblasti.
      2.   Celkový cíl
      Posílit bezpečnost v regionech jihovýchodní Evropy a jižního Kavkazu omezením hrozby nekontrolovaného šíření ručních palných a lehkých zbraní a konvenčního střeliva.
      3.   Popis projektů
      Projekty navazují na předchozí i na probíhající činnost OBSE usilující o snížení nadbytečných zásob, zlepšení zabezpečení a prevenci krádeží ručních palných a lehkých zbraní a střeliva, čímž přispějí k boji proti terorismu, neboť zúčastněným státům OBSE umožní řešit jeden ze zdrojů dodávek teroristickým sítím.
      3.1   Projekt 1: Snížení rizika nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
      3.1.1   Cíl
      Zvýšit kapacitu ministerstva vnitra Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro zajištění zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva, což omezí rizika jejich nedovoleného šíření, mimo jiné pro účely terorismu.
      3.1.2   Popis
      V žádosti o pomoc ze strany OBSE uvedlo ministerstvo vnitra zranitelnost skladů ručních palných a lehkých zbraní a střeliva na 15 stanicích pohraniční policie a v jednom regionálním pohraničním středisku. V důsledku útoku na stanici pohraniční policie z dubna roku 2015, při němž došlo ke krádeži zbraní a střeliva, byl zahájen komplexní přezkum zabezpečení skladů ručních palných a lehkých zbraní na stanicích pohraniční policie. V reakci na žádost o pomoc provedla mise OBSE ve Skopje posouzení potřeb, v jehož rámci bylo navštíveno všech 15 stanic pohraniční policie a regionální pohraniční středisko. OBSE odhalila řadu problémů souvisejících se zabezpečením ručních palných a lehkých zbraní na těchto stanicích, včetně potřeby zlepšit fyzické zabezpečení stávajících skladovacích prostor, posílit vedení záznamů, zvýšit kapacitu personálu spravovat služební a zabavené ruční palné a lehké zbraně a zvýšit schopnost ministerstva vnitra předcházet šíření ručních palných a lehkých zbraní z jeho zásob.
      3.1.3   Očekávané výsledky
      Mise OBSE ve Skopje pokračuje touto činností v budování kapacit ministerstva vnitra v oblasti boje proti organizované trestné činnosti a terorismu. Projekt přispěje k dosažení těchto konkrétních výsledků:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Výsledek 1: Zvýšené fyzické a informačně-technologické zabezpečení zásob ručních palných a lehkých zbraní na 15 stanicích pohraniční policie a v jednom regionálním pohraničním středisku.
                  Ukazatele:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              15 stanic pohraniční policie a jedno regionální pohraniční středisko se zvýšenou fyzickou a informačně-technologickou ochranou.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Výsledek 2: Zvýšená kapacita ministerstva vnitra v oblasti řízení zásob ručních palných a lehkých zbraní.
                  Ukazatele:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vypracování standardních operačních postupů řízení služebních zbraní,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              uspořádání jednoho kurzu odborné přípravy školitelů,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              poskytnutí 16 kurzů odborné přípravy na místě na 15 stanicích pohraniční policie a v jednom regionálním pohraničním středisku.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.1.4   Realizační tým projektu
      Realizační tým se bude skládat z koordinátora projektu v oblasti vymáhání práva a projektového asistenta. Realizační tým bude odpovědný za řízení celého cyklu projektu, včetně stanovení právních, správních, monitorovacích a ověřovacích rámců pro účinné dosažení výsledků projektu a podávání zpráv.
      3.1.5   Činnost
      3.1.5.1   Dokumentace k zadávacímu řízení
      Dokumentace k veřejnému zadávacímu řízení pro modernizaci zabezpečení 15 stanic pohraniční policie a jednoho regionálního pohraničního střediska bude vycházet ze stavebních projektových specifikací, jak jsou uvedeny ve vnitrostátních předpisech a osvědčených postupech OBSE pro skladování ručních palných a lehkých zbraní a zásob konvenčního střeliva. Mise OBSE ve Skopje zajistí společnost, která vypracuje stavební projektové specifikace. Vybraný dodavatel vypracuje a předloží misi OBSE ve Skopje a ministerstvu vnitra veškerou příslušnou stavební projektovou dokumentaci a zajistí, aby byla koordinována a schválena všemi vnitrostátními regulačními orgány a byla v souladu s pravidly a postupy OBSE.
      3.1.5.2   Modernizace zabezpečení
      Mise OBSE ve Skopje vypracuje dokumentaci potřebnou pro veřejnou soutěž a uskuteční zadávací řízení na stavební práce a poskytnutí vybavení pro informačně-technologické zabezpečení v souladu s pravidly a předpisy OBSE. Vybraný dodavatel provede zabezpečovací opatření v souladu se schváleným stavebním projektem. Realizační tým zorganizuje monitorování a technický dohled nad prováděním zabezpečovacích opatření a ověří jejich soulad s příslušnými technickými požadavky.
      3.1.5.3   Vypracování standardních operačních postupů pro nakládání se služebními zbraněmi a střelivem
      Realizační tým zřídí pracovní skupinu složenou ze zástupců OBSE a příslušných útvarů ministerstva vnitra, včetně kontaktního místa pro otázky ručních palných a lehkých zbraní, oddělení pro přístupová zabezpečení, kryptologii a uzavřený televizní okruh, útvaru pro stavební řízení, právního oddělení, úseků pro pohraniční záležitosti a migraci a kanceláře pro veřejnou bezpečnost. Pracovní skupina uspořádá čtyři setkání za účelem vypracování standardních operačních postupů a bude ji podporovat jeden vnitrostátní a jeden mezinárodní odborník. Standardní operační postupy poskytnou pracovníkům ministerstva vnitra poradenství a pokyny ohledně standardizovaného používání nových technických a informačně-technologických nástrojů.
      3.1.5.4   Odborná příprava
      Realizační tým bude řídit vypracování odborné příručky o nových standardních operačních postupech, včetně náboru odborníka pro její vypracování, tisk a distribuci příslušným pracovníkům ministerstva vnitra, jakož i překlad do angličtiny. Anglická vydání budou distribuována dalším polním misím OBSE a sekretariátu OBSE, aby bylo zajištěno zviditelnění a materiály pro budoucí potřebu.
      Realizační tým uspořádá kurz odborné přípravy pro školitele pro 30 určených zástupců čtyř regionálních pohraničních středisek a osmi úseků pro vnitřní záležitosti s cílem zlepšit jejich znalosti používání nových zabezpečovacích a informačně-technologických systémů v renovovaných skladovacích prostorách. Školitelé po absolvování odborné přípravy dále uspořádají odbornou přípravu v jednotlivých regionálních střediscích a úsecích po celé zemi, čímž bude zajištěna kontinuita této činnosti.
      3.1.5.5   Zviditelnění Unie
      Účelem činností zaměřených na zviditelnění je zveřejnit podporu Unie při snižování rizika šíření zbraní a střeliva prostřednictvím činností OBSE. Akce na podporu zviditelnění budou zaměřeny na zvyšování povědomí u vybraných cílových skupin i u široké veřejnosti, pokud jde o provádění konkrétních činností v rámci tohoto projektu, o jejich dopad z hlediska omezení hrozby nekontrolovaného šíření a o celkovou stabilitu daného regionu. Akce na podporu zviditelnění budou probíhat podle příslušného projektového plánu. Předpokládá se, že pro prezentaci výsledku projektu cílovým skupinám bude vypracováno několik druhů propagačních materiálů. Tyto propagační materiály budou zahrnovat reklamní panely, bannery, letáky, fotografické materiály, jakož i videozáznamy a propagaci výsledků na akcích na podporu zviditelnění.
      3.2   Projekt 2: Likvidace nadbytečného střeliva v Gruzii
      3.2.1   Cíl
      Podpořit proces zlepšování řízení zásob střeliva v Gruzii prostřednictvím likvidace 461 tun nadbytečného střeliva.
      3.2.2   Popis
      V roce 2016 požádala Gruzie o pomoc při odstraňování 461 tun nadbytečného konvenčního střeliva v souladu s Programem demilitarizace prošlého, odepsaného a zastaralého střeliva přítomného na vojenských základnách v Gruzii. V návaznosti na projekty prováděné v letech 2007, 2011–2012 a 2014–2016 poskytne sekretariát OBSE Gruzii podporu v úsilí o zvýšení její kapacity v oblasti řízení zásob střeliva.
      3.2.3   Očekávané výsledky
      Výsledek 1: Bezpečné a ekologické snížení dostupných nadbytečných zásob konvenčního střeliva.
      Ukazatele:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  odstranění 461 tun nadbytečného konvenčního střeliva,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  podpisy dohody s partnerem pro provádění,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  přijetí pracovníků projektu,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vypracování programu zajištění kvality,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  předložení čtvrtletních zpráv o pokroku,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  předložení čtvrtletních zpráv o dopadu na životní prostředí.
               
            
         
      
      3.2.4   Realizační tým projektu
      Realizační tým se bude skládat z vedoucího projektu, projektového asistenta, jednoho místního poradce a dvou mezinárodních poradců. Projektovým manažerem bude zaměstnanec OBSE v již existujícím pracovním poměru. Projektový asistent, místní poradce a mezinárodní poradci budou najati v souladu se stávajícími pravidly a předpisy OBSE. Realizační tým projektu bude odpovědný za stanovení právních, správních, monitorovacích a ověřovacích rámců pro účinné dosažení výsledků projektu a pro plnění programu zajištění kvality.
      3.2.5   Partner pro provádění
      Gruzie svěřila provádění programových činností Státnímu vojenskému vědecko-technickému středisku „Delta“. Delta disponuje v Gruzii výlučnými právy, pokud jde o činnosti demilitarizace střeliva a ničení střeliva, jež mu byly svěřeny v roce 2005 vyhláškou ministerstva obrany Gruzie č. 321. Od té doby je Delta partnerem pro provádění subdodávek ze strany všech mezinárodních organizací, které jsou do podpory činností likvidace zapojeny, včetně NATO, Rozvojového programu OSN a OBSE. V roce 2016 Delta završila projekt, jenž byl podpořen OBSE a jehož předmětem byla likvidace 620 tun letadlových střel, bomb a dělostřeleckých granátů.
      3.2.6   Činnost
      3.2.6.1   Likvidace nadbytečného střeliva
      Delta provedla výzkum týkající se střeliva, jež má být odstraněno, a vyvinula technologie, pokyny a dokumentaci pro proces likvidace. Kromě toho zahájila přepravu 340 tun nadbytečných bomb z místa jejich uskladnění do likvidačního zařízení v P'onichale, poskytla výcvik personálu a zahájila proces demontáže. Výbušné součásti budou zlikvidovány povrchovou detonací na střelnici vojenské základny Vaziani. Likvidace 121 tun dělostřeleckých granátů proběhne v zařízení ve městě Dedoplis Tskaro. Delta provádí každý měsíc testy, jimiž sleduje dopady likvidace na životní prostředí.
      3.2.6.2   Zviditelnění Unie
      Činnosti směřující ke zviditelnění budou zaměřeny na zvyšování povědomí jak u vybraných cílových skupin, tak i u široké veřejnosti, pokud jde o provádění činností na likvidaci střeliva a o jejich dopad na posílení kapacit pro řízení zásob v Gruzii.
      4.   Příjemci
      Přímými příjemci projektů budou vnitrostátní orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Gruzie odpovědné za zabezpečení a řízení zásob ručních palných a lehkých zbraní. Projektové činnosti jsou v souladu s vnitrostátními strategiemi v oblasti ručních palných a lehkých zbraní a střeliva, jakož i s mezinárodními závazky obou zemí. Nepřímý prospěch z projektových činností bude mít obyvatelstvo obou zemí, jihovýchodní Evropy, jižního Kavkazu a Unie, pro něž představuje šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva riziko.
      5.   Trvání
      Celková odhadovaná doba trvání projektů bude 36 měsíců.
      6.   Subjekt pověřený technickým prováděním
      Celkovým technickým prováděním tohoto rozhodnutí bude pověřen sekretariát OBSE.
      7.   Řídící výbor
      Řídící výbor těchto projektů bude sestávat ze zástupce vysokého představitele a ze zástupce prováděcího subjektu uvedeného v bodě 6 této přílohy. Řídící výbor bude podrobovat provádění rozhodnutí pravidelnému přezkumu nejméně jednou za šest měsíců, mimo jiné za použití prostředků elektronické komunikace.
      8.   Podávání zpráv
      Sekretariát OBSE bude podávat čtvrtletní popisné zprávy, v nichž posoudí pokrok z hlediska dosažených výsledků projektů. Sekretariát bude podávat výroční popisné a finanční zprávy, jakož i závěrečnou zprávu, kterou předloží do šesti měsíců od prováděcího období.
      9.   Odhadované celkové náklady projektů a finanční příspěvek Unie
      Celkové odhadované náklady na oba projekty činí 1 353 878,52 EUR.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.