Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1425 ze dne 4. srpna 2017 o stabilizační akci Evropské unie v regionech Mopti a Ségou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1425 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/90
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1425
   ze dne 4. srpna 2017
   o stabilizační akci Evropské unie v regionech Mopti a Ségou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. března 2011 Rada uvítala strategii Evropské unie na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu (dále jen „strategie EU pro oblast Sahelu“) a zdůraznila, že Unie má dlouhodobý zájem na zmírnění nestability a na podpoře rozvoje v oblasti Sahelu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 9. února 2015 Rada opět potvrdila své odhodlání podporovat Mali na jeho cestě k rozvoji, míru, usmíření a stabilitě. Základním předpokladem je to, aby vláda Mali dosáhla pokroku v oblasti správy věcí veřejných, demokracie, právního státu, reformy soudnictví a bezpečnostního sektoru a boje proti beztrestnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V únoru roku 2017 přijala vláda Mali plán „Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre“ (PSIRC) s cílem čelit rostoucí nestabilitě a obnovit přítomnost civilní správy ve střední části Mali (regiony Mopti a Ségou).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 26. června 2017 schválil Politický a bezpečnostní výbor koncepční dokument o stabilizační akci v regionech Mopti a Ségou, kterou má provádět stabilizační tým EU pod záštitou delegace Unie v Mali.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 10. července 2017 zaslalo Mali dopis vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v němž Unii vyzvalo k podpoře obnovení civilní správy ve střední části Mali prostřednictvím rozmístění stabilizačního týmu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Stabilizační akce EU
   1.   Unie provádí stabilizační akci v regionech Mopti a Ségou. Tuto akci provádí stabilizační tým EU pod záštitou delegace Unie v Mali po dobu provozní fáze v délce 12 měsíců.
   2.   Stabilizační tým EU vykonává svou činnost v souladu s cíli stanovenými v článku 2 a plní úkoly vymezené v článku 3.
   3.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   Článek 2
   Cíle
   Stabilizační tým EU podporuje vnitrostátní plány a politiky Mali prostřednictvím poradenství poskytovaného malijským orgánům ohledně obnovení a rozšíření civilní správy ve střední části Mali v souladu s mezinárodními standardy, přičemž prvořadým cílem je upevnit a podpořit demokracii, právní stát, lidská práva a rovnost žen a mužů posílením obecné veřejné správy v tomto regionu.
   Článek 3
   Úkoly
   Za účelem dosažení cílů stabilizační akce EU stabilizační tým EU:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytuje poradenství malijským orgánům v regionech Mopti a Ségou ohledně malijských vnitrostátních plánů a politik mimo jiné v otázkách týkajících se veřejné správy a podporuje je při plánování činností zaměřených na obnovení civilní správy v tomto regionu, a to za úzké koordinace se všemi aktéry Unie a příslušnými programy Unie v Mali;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytuje poradenství malijským orgánům v regionech Mopti a Ségou při provádění plánovaných činností uvedených v písmenu a), a to i podporou posíleného dialogu mezi malijskými orgány a místním obyvatelstvem, se zvláštním důrazem na provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               usnadňuje koordinaci mezi ministerstvy v otázkách týkajících se veřejné správy v regionech Mopti a Ségou, jakož i koordinaci mezi příslušnými malijskými ministerstvy a správními oblastmi Mopti a Ségou.
            
         
      
   
   Článek 4
   Struktura stabilizačního týmu EU
   1.   Stabilizační tým EU doplňuje činnost delegace Unie v Mali a misí SBOP rozmístěných v Mali. Tým působí v Bamaku a v regionech Mopti a Ségou.
   2.   Vedoucím stabilizačního týmu EU je vedoucí delegace Unie v Mali.
   3.   Vedoucímu stabilizačního týmu EU je pro každodenní provádění stabilizační činnosti EU nápomocen zástupce vedoucího týmu.
   4.   Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) určí kontaktní místo pro stabilizační tým EU na ústředí.
   5.   Delegace Unie v Mali poskytuje stabilizačnímu týmu EU v regionu logistickou podporu.
   Článek 5
   Vedoucí stabilizačního týmu EU
   1.   Vedoucí stabilizačního týmu EU zajišťuje řádné a účinné provádění úkolů stabilizačního týmu EU, a to i vydáváním pokynů zástupci vedoucího týmu.
   2.   Vedoucí stabilizačního týmu EU má celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Unie.
   3.   Vedoucí stabilizačního týmu EU vykonává kázeňský dohled nad stabilizačním týmem EU. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci vysílajícího vnitrostátního orgánu v souladu s jeho vnitrostátními pravidly nebo příslušného vysílajícího orgánu Unie nebo ESVČ.
   4.   Vedoucí stabilizačního týmu EU zajistí, aby bylo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů nedílnou součástí stabilizační akce EU a aby byla tato práce koordinována s úřadem hlavního poradce ESVČ pro otázky rovnosti žen a mužů.
   5.   Vedoucí stabilizačního týmu EU usnadňuje koordinaci činností týmu s činnostmi, které vykonávají členské státy a mise Unie SBOP rozmístěné v Mali.
   Článek 6
   Personál
   1.   Stabilizační tým EU včetně zástupce vedoucího týmu sestává především z personálu vyslaného členskými státy, orgány Unie nebo ESVČ. Vedoucí týmu může také podle potřeby přijímat personál na smluvním základě, zejména pokud požadované funkce nejsou zajištěny personálem vyslaným vysílajícím orgánem.
   2.   Každý vysílající orgán nese náklady na personál, který vyšle do stabilizačního týmu EU, včetně výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků, s výjimkou příslušných diet, příplatků za ztížené podmínky a rizikových příplatků.
   3.   Každý vysílající orgán, který vyslal člena personálu, odpovídá za řešení veškerých stížností člena personálu ohledně vyslání nebo stížností, které se člena personálu týkají, a za zahájení veškerých řízení proti vyslané osobě.
   4.   Veškerý personál vykonává své povinnosti a jedná s ohledem na zájmy stabilizační akce EU. Veškerý personál dodržuje bezpečnostní zásady a minimální standardy stanovené rozhodnutím vysoké představitelky 2013/C 190/01 (1).
   Článek 7
   Výsady a imunity
   Vysoký představitel zajistí, aby personál stabilizačního týmu EU požíval stejných výsad a imunit jako personál delegace Unie v Mali.
   Článek 8
   Politické vedení a monitorování Politickým a bezpečnostním výborem
   Politický a bezpečnostní výbor poskytuje stabilizační akci EU politické vedení a sleduje její provádění, aniž je dotčena oblast působnosti vysokého představitele.
   Článek 9
   Podávání zpráv
   1.   Vedoucí stabilizačního týmu EU poskytne vysokému představiteli, Politickému a bezpečnostnímu výboru a dalším přípravným orgánům Rady každé čtyři měsíce po zahájení provozní fáze písemné zprávy. Na požádání poskytne zprávu rovněž Politickému a bezpečnostnímu výboru a dalším přípravným orgánům Rady. Útvary ESVČ poskytnou zprávu podle potřeby Politickému a bezpečnostnímu výboru a dalším přípravným orgánům Rady.
   2.   Vedoucí stabilizačního týmu EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi před skončením svého mandátu souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
   Článek 10
   Finanční ustanovení
   1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem stabilizačního týmu EU činí 3 250 000 EUR.
   2.   Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných na souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek ze strany vedoucího stabilizačního týmu EU. Na zboží zakoupené stabilizačním týmem EU se navíc nevztahují žádná pravidla původu.
   3.   Vedoucí stabilizačního týmu EU odpovídá za plnění rozpočtu. Správa výdajů je předmětem smlouvy mezi vedoucím stabilizačního týmu EU a Komisí.
   Článek 11
   Bezpečnost
   1.   Delegace Unie v Mali odpovídá za bezpečnost členů týmu a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků, jako jsou ty, jež se vztahují na personál delegace.
   2.   Vedoucí stabilizačního týmu EU dodržuje pokyny vydané regionálním bezpečnostním úředníkem v Mali pro plánování bezpečnostních opatření, jakož i jejich řádné a účinné provádění ze strany týmu.
   3.   Personál stabilizačního týmu EU absolvuje před nástupem do funkce povinné bezpečnostní školení. Dostane se mu také pravidelných opakovacích školení v místě působení organizovaných regionálním bezpečnostním úředníkem v Mali.
   Článek 12
   Poskytování informací
   1.   Stabilizační tým EU dodržuje bezpečnostní zásady a minimální standardy stanovené rozhodnutím 2013/C 190/01.
   2.   Vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními pravidly na ochranu utajovaných informací EU uvedenými v rozhodnutí 2013/C 190/01 oprávněn podle potřeby a v souladu s operačními potřebami stabilizační akce EU předávat Multidimenzionální integrované misi OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA) utajované informace EU a dokumenty vytvořené pro účely této činnosti až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem mohou být vypracována místní ujednání.
   3.   Vysoký představitel může přenést oprávnění předávat informace, jakož i pravomoc uzavírat ujednání uvedená v tomto článku na vedoucího stabilizačního týmu EU.
   Článek 13
   Koordinace
   1.   Vysoký představitel zajistí, aby provádění tohoto rozhodnutí bylo v souladu s vnější činností Unie jako celku, včetně rozvojových programů Unie, činnosti zvláštního zástupce EU pro oblast Sahelu, jakož i mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) a vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali).
   2.   Stabilizační tým EU pravidelně informuje mise členských států v Mali.
   3.   Stabilizační tým EU podle potřeby spolupracuje s příslušnými mezinárodními aktéry, včetně mise MINUSMA.
   Článek 14
   Přezkum
   ESVČ provádí přezkum akce po jejím ukončení, a to rovněž na základě souhrnné zprávy o provádění mandátu uvedené v čl. 9 odst. 2, která bude předložena Politickému a bezpečnostnímu výboru.
   Článek 15
   Vstup v platnost a doba platnosti
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí a pozbývá platnosti dne 31. října 2018.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. dubna 2013 o bezpečnostních pravidlech pro Evropskou službu pro vnější činnost (Úř. věst. C 190, 29.6.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.