Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1428 ze dne 4. srpna 2017 na podporu provádění akčního plánu z Maputa pro uplatňování Úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1428 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/101
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1428
   ze dne 4. srpna 2017
   na podporu provádění akčního plánu z Maputa pro uplatňování Úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská unie v souladu s cíli a zásadami Charty OSN by měla usilovat o dosažení vysoké míry spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztahů, mimo jiné s cílem zachovávat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. prosince 2003 Evropská rada přijala Evropskou bezpečnostní strategii, v níž jsou určeny globální výzvy a hrozby a v níž se vyzývá k mezinárodnímu řádu založenému na konkrétních pravidlech, jenž má vycházet z účinného multilateralismu a dobře fungujících mezinárodních institucí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení (dále jen „úmluva“) vstoupila v platnost dne 1. března 1999. Úmluva představuje jediný ucelený mezinárodní nástroj zabývající se všemi aspekty protipěchotních pozemních min, včetně jejich používání, skladování, výroby, obchodování s nimi, odstraňování min a pomoci obětem. Ode dne 1. června 2013 jsou stranami této úmluvy všechny členské státy a ke dni 1. září 2016 vyslovilo 162 států souhlas s tím, aby byla pro ně úmluva závazná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 23. června 2008 přijala Rada společnou akci 2008/487/SZBP (1) na podporu univerzální platnosti a provádění této úmluvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Státy, které jsou smluvními stranami úmluvy, přijaly dne 3. prosince 2009 v rámci druhé hodnotící konference úmluvy akční plán z Cartageny na období 2010–2014 týkající se univerzální platnosti a provádění úmluvy ve všech jejích aspektech. Rovněž přijaly „Pokyny stran úmluvy určené útvaru pro podporu provádění úmluvy“, v nichž se dohodly, že útvar pro podporu provádění úmluvy by měl stranám poskytovat poradenství a technickou podporu v souvislosti s prováděním a univerzální platností úmluvy, usnadňovat komunikaci mezi stranami a podporovat informování států, které nejsou stranami úmluvy, a veřejnosti o úmluvě a komunikaci s nimi. Na čtrnáctém zasedání, konaném v roce 2015, přijaly státy, které jsou stranami úmluvy, rozhodnutí o posílení finanční správy a transparentnosti v rámci útvaru pro podporu provádění úmluvy, ve kterém stanovily podmínky, za nichž může tento útvar provádět činnosti či projekty neuvedené v jeho ročním rozpočtu, mimo jiné na základě výzvy států, které jsou stranami úmluvy, ale i států, které stranami úmluvy nejsou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 13. listopadu 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/700/SZBP (2) na podporu provádění akčního plánu z Cartageny na období 2010–2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Na třetí hodnotící konferenci úmluvy, jež se uskutečnila v červnu roku 2014 v mosambickém Maputu, přijaly státy, které jsou stranami úmluvy, akční plán z Maputa, jehož cílem je dosáhnout v období do následující hodnotící konference (2014–2019) výrazného a udržitelného pokroku v souvislosti s prováděním úmluvy, a ve společném prohlášení vyjádřily, že budou usilovat o to, aby cíle úmluvy byly „v co největší míře splněny do roku 2025“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rada Evropské unie ve svých závěrech ze dne 16. a 17. června 2014 na třetí hodnotící konferenci úmluvy připomněla, že Unie zastává jednotný postoj v otázce plnění cílů úmluvy, jejímiž stranami je nyní všech 28 členských států, a že Unie a její členské státy již velmi dlouho podporují odstraňování min a zničení zásob protipěchotních min, jakož i poskytování podpory obětem protipěchotních min. V těchto závěrech bylo opětovně konstatováno, že Unie pevně podporuje státy, které jsou stranami úmluvy, v jejich úplném a účinném provádění úmluvy, a že je odhodlána prosazovat její univerzální platnost a poskytnout zdroje pro financování odminování, jakož i konkrétní a trvalou pomoc obětem protipěchotních min, jejich rodinám a společenstvím.
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   S cílem přispět k bezpečnosti osob prostřednictvím podpory provádění akčního plánu z Maputa na období 2014–2019, jejž na třetí hodnotící konferenci Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení z roku 1997 (dále jen „úmluva“) přijaly státy, které jsou stranami této úmluvy, usiluje Evropská unie v rámci Evropské bezpečnostní strategie a v souladu s příslušnými rozhodnutími mezinárodního společenství o splnění těchto cílů:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podpora úsilí států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o provádění těch aspektů akčního plánu z Maputa, které se týkají odstraňování min;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               podpora úsilí států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o provádění těch aspektů akčního plánu z Maputa, které se týkají pomoci obětem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               prosazování univerzální platnosti úmluvy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               podpora úsilí států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o provádění těch aspektů akčního plánu z Maputa, které se týkají zničení zásob min;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               prokazování trvalého závazku Unie a jejích členských států, co se týče úmluvy, a jejich úsilí, pokud jde o spolupráci se státy, které potřebují podporu při plnění závazků vyplývajících z úmluvy, a rozšíření pomoci těmto státům a posílení vedoucí úlohy Unie při naplňování vize úmluvy, jíž je úplné ukončení utrpení a případů úmrtí způsobených protipěchotními minami.
            
         
      
   
   2.   Všechny cíle uvedené v odstavci 1 budou sledovány tak, aby upevňovaly historickou povahu úmluvy spočívající v partnerství a spolupráci mezi státy, nevládními a jinými organizacemi, včetně zástupců společenství dotčených minami. Veškerá opatření zohlední problematiku rovného postavení žen a mužů a diverzity, a to od stádia jejich příprav až po jejich provádění.
   3.   K dosažení cílů uvedených v odstavci 1 podpoří Unie tyto projekty:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               odstraňování min: podpora provádění opatření č. III akčního plánu z Maputa, mimo jiné usnadňováním a poskytováním pomoci při vnitrostátním plánování a poskytování zpráv v až pěti dotčených státech, které jsou stranami úmluvy a v jejichž případě uplyne lhůta pro odminování v letech 2018, 2019, 2020 nebo později;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pomoc obětem: podpora provádění opatření pomoci obětem podle akčního plánu z Maputa v až pěti dotčených státech, které jsou stranami úmluvy. Tento projekt bude podporovat státy, které jsou stranami úmluvy, v začleňování aspektů akčního plánu z Maputa, které se týkají pomoci obětem, do integrované politiky propojené s vnitrostátními politikami v oblasti lidských práv a práv osob se zdravotním postižením. Cílem projektu je umožnit obětem min, aby se staly aktivními účastníky rozvoje těchto činností;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               za účelem dosažení pokroku v otázce univerzální platnosti úmluvy bude rozhodnutí podporovat předsednictví úmluvy a pracovní skupinu na vysoké úrovni s cílem zapojit státy, které nejsou stranami úmluvy, na vysoké úrovni. Studie o bezpečnosti na hranicích, která byla zahájena podle rozhodnutí 2012/700/SZBP, bude dále rozvíjena;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zničení zásob: podpora provádění opatření ke zničení zásob podle akčního plánu z Maputa;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               jako výraz angažovanosti Unie a za účelem zajištění jejího zviditelnění bude uspořádána zahajovací akce, která bude zaměřena na prosazování tohoto rozhodnutí a poukáže na podporu, již Unie poskytuje odminování obecně, jakož i závěrečné setkání, na němž budou prezentovány činnosti podle tohoto rozhodnutí a příslušné výsledky, čímž se vyzdvihne příspěvek Unie.
            
         
      
   
   4.   Pokud jde o plnění cílů uvedených v odstavci 1, je v příloze uveden podrobný popis opatření, která je za tímto účelem třeba přijmout.
   Článek 2
   1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   2.   Technickým prováděním projektů uvedených v čl. 1 odst. 3 se pověřuje útvar pro podporu provádění úmluvy o zákazu protipěchotních min, zastoupený Ženevským mezinárodním centrem pro humanitární odminování (dále jen „GICHD“).
   3.   Útvar pro podporu provádění úmluvy plní dané úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s centrem GICHD nezbytná ujednání.
   Článek 3
   1.   Finanční referenční částka pro provádění opatření uvedených v čl. 1 odst. 3 činí 2 303 274,47 EUR.
   2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.
   3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Ta za tímto účelem uzavře finanční dohodu s centrem GICHD, ve které se stanoví, že útvar pro podporu provádění úmluvy zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.
   4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Komise informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené dohody.
   5.   Útvar pro podporu provádění úmluvy plní úkoly uvedené v článku 2 v souladu s rozhodnutím o posílení finanční správy a transparentnosti v rámci tohoto útvaru, jež bylo přijato na čtrnáctém zasedání států, které jsou stranami úmluvy, konaném v roce 2015. (3)
   
   Článek 4
   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí a vychází přitom z pravidelných zpráv vypracovávaných útvarem pro podporu provádění úmluvy. Tyto zprávy tvoří základ hodnocení provedeného Radou. Komise poskytuje informace o finančních aspektech provádění tohoto rozhodnutí.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Pozbývá platnosti 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody podle čl. 3 odst. 3, nebo šest měsíců ode dne jeho přijetí, pokud v tomto období nebude uzavřena žádná finanční dohoda.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Společná akce Rady 2008/487/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se v rámci Evropské bezpečnostní strategie podporuje univerzální platnost a provádění Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení z roku 1997 (Úř. věst. L 165, 26.6.2008, s. 41).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2012/700/SZBP ze dne 13. listopadu 2012 v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu provádění akčního plánu z Cartageny na období let 2010–2014 přijatého státy, které jsou stranami Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení z roku 1997 (Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 40).
   
      (3)  APLC/MSP.14/2015/L.1 – http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/14MSP/ISU_Financing_Decision_Draft_30Nov2015.pdf
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Cíl
      Přispět k bezpečnosti osob prostřednictvím podpory provádění akčního plánu z Maputa na období 2014–2019, jejž na třetí hodnotící konferenci Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení z roku 1997 (dále jen „úmluva“) přijaly státy, které jsou stranami této úmluvy, v rámci Evropské bezpečnostní strategie a v souladu s příslušnými rozhodnutími mezinárodního společenství.
      2.   Popis projektů
      2.1   Odstraňování min: podpora provádění opatření č. III akčního plánu z Maputa, včetně vnitrostátního plánování a podávání zpráv, v až pěti dotčených státech, které jsou stranami úmluvy
      2.1.1   Cíl projektu
      Poskytnout podporu při provádění těch aspektů akčního plánu z Maputa, které se týkají odstraňování min, až pěti státům, které jsou stranami úmluvy.
      2.1.2   Popis projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  útvar pro podporu provádění úmluvy poskytne podporu zaměřenou na usnadnění vnitrostátních dialogů mezi zúčastněnými stranami, až pěti státům, které jsou stranami úmluvy. Způsobilé jsou ty státy, které jsou stranami úmluvy a v jejichž případě uplyne lhůta pro odminování v letech 2018, 2019, 2020 nebo později. Do výběru přijímacích států, které jsou stranami úmluvy, je zapojen výbor úmluvy pro provádění článku 5;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vnitrostátní dialogy zúčastněných stran zprostředkuje útvar pro podporu provádění úmluvy ve spolupráci se zúčastněnými stranami, jako jsou příslušní vládní úředníci, zástupci obyvatelstva dotčeného minami, dárci přispívající k odminování, včetně příslušných subjektů Unie, organizací věnujících se problematice odminování, Mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min (ICBL), agentury OSN a Ženevského mezinárodního centra pro humanitární odminování (GICHD). Uvedené klíčové subjekty budou ve vhodných případech přímo zapojeny do provádění projektu, a to za podmínek, jež budou stanoveny ve výkazu rozpočtového dopadu. Výstupem dialogů bude podrobný výsledný dokument, v němž budou uvedeny zeměpisně vymezené informace o zbývajících oblastech, které vyžadují průzkum a odminování, metodika přistupování ke zbývajícím oblastem a výzvám, pokud jde o plnění závazků týkajících se odstraňování min, jakož i doporučení za účelem řešení těchto výzev a zásadní aspekty z hlediska řešení zjištěných výzev. Vnitrostátní dialogy zúčastněných stran zohlední problematiku rovného postavení žen a mužů a diverzity ve vztahu k odstraňování min, a to od stádia jejich příprav až po jejich provádění;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  v až pěti případech se přijmou opatření navazující na doporučení obsažená ve výsledných dokumentech. Tato navazující opatření zajistí dodatečnou technickou podporu ze strany útvaru pro podporu provádění úmluvy (například při vypracovávání či aktualizaci vnitrostátních akčních plánů pro odminování, vypracování návrhu či návrhů projektu apod.).
               
            
         
      
      2.1.3   Výsledky projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výstupem dialogu zúčastněných stran bude podrobný výsledný dokument, v němž budou uvedeny přetrvávající problémy a stanoveny související cíle, harmonogramy a doporučení pro další činnost;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy, které jsou stranami úmluvy a které byly vybrány pro dialogy zúčastněných stran, budou schopny formulovat stav provádění úmluvy a akčního plánu z Maputa a dosáhnou zlepšení z hlediska podávání výročních zpráv o plnění závazků do stanovených lhůt, jež jsou předkládány státům, které jsou stranami úmluvy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vybrané státy lépe porozumí osvědčeným postupům při budování a posilování partnerství, mimo jiné s dárci a organizacemi věnujícími se problematice odminování, s cílem zajistit jejich podporu úsilí o splnění závazků v co nejkratším horizontu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vybrané státy budou schopny lépe formulovat svůj záměr ohledně plnění závazků akčního plánu z Maputa a své potřeby, co se týče podpory, jako například při vypracovávání či aktualizaci vnitrostátních akčních plánů pro odminování, vypracování návrhu či návrhů projektu apod.
               
            
         
      
      2.1.4   Příjemci
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy, které jsou stranami úmluvy a které pracují na plnění závazků podle úmluvy týkajících se odstraňování min;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  ženy, dívky, chlapci a muži, na jejichž život má dopad přítomnost či domnělá přítomnost protipěchotních min, jakož i jejich rodiny a společenství;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vnitrostátní odborníci zabývající se otázkami souvisejícími s odminováním;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy a organizace podporující úsilí o odminování.
               
            
         
      
      2.2   Pomoc obětem: podpora provádění opatření na pomoc obětem podle akčního plánu z Maputa v až pěti dotčených státech, které jsou stranami úmluvy
      2.2.1   Cíl projektu
      Akční plán z Maputa uvádí, že pomoc obětem by měla být začleněna do obecnějších vnitrostátních politik, plánů a právních rámců souvisejících s právy osob se zdravotním postižením, zdravotnictvím, vzděláváním, rozvojem a snižování chudoby. Tento projekt podpoří až pět států, které jsou stranami úmluvy, v začleňování aspektů akčního plánu z Maputa, které se týkají pomoci obětem, do širšího rámce vnitrostátních politik v oblasti lidských práv a práv osob se zdravotním postižením. Cílem projektu je umožnit osobám, které utrpěly zranění způsobené minami nebo jinými výbušnými zbytky války, žijícím obětem a nepřímým obětem, jako například rodinným příslušníkům zabitých osob a osobám žijícím v oblastech dotčených minami, aby se staly aktivními účastníky rozvoje těchto činností. Vnitrostátní dialogy zúčastněných stran zohlední problematiku rovného postavení žen a mužů a diverzity, pokud jde o pomoc obětem, a to od stádia jejich příprav až po jejich provádění.
      2.2.2   Popis projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  útvar pro podporu provádění úmluvy poskytne podporu až pěti dotčeným státům, které jsou stranami úmluvy, za účelem uspořádání vnitrostátních dialogů zúčastněných stran ve státech, které jsou stranami úmluvy a které
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              se nepříliš angažují v pomoci obětem, a podnět k zahájení této činnosti by pro ně proto byl přínosný; nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              vyvíjejí úsilí o provádění opatření akčního plánu z Maputa, která se týkají pomoci obětem, a vnitrostátní dialog zúčastněných stran by pro ně byl z hlediska podpory provádění těchto opatření přínosný.
                           
                        
                     
                  
                  Do výběru přijímacích států, které jsou stranami úmluvy, je zapojen výbor úmluvy pro pomoc obětem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vnitrostátní dialogy zúčastněných stran zprostředkuje útvar pro podporu provádění úmluvy ve spolupráci klíčovými subjekty, jako jsou příslušní vládní úředníci, dárci, včetně příslušných subjektů Unie, agentury OSN, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (UNOHCHR), Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min a Koalice proti kazetové munici (ICBL–CMC) a organizace osob s tělesným postižením. Výstupem vnitrostátního dialogu zúčastněných stran bude podrobný výsledný dokument, jenž bude vypracován za konzultace zúčastněných stran a v němž budou zjištěny výzvy a nedostatky související s plněním závazků akčního plánu z Maputa, které se týkají pomoci obětem, jakož i učiněna doporučení na jejich řešení a stanoveny související cíle;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  v až pěti případech se přijmou opatření navazující na doporučení obsažená ve výsledných dokumentech. Tato navazující opatření mohou zahrnovat dodatečnou technickou podporu ze strany útvaru pro podporu provádění úmluvy, jako například při revizi vnitrostátních plánů, vypracování návrhu či návrhů projektu apod.;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  rozhodnutí 2012/700/SZBP podporovalo celosvětovou konferenci s názvem „Bridges between Worlds“ (Mosty mezi světy), která se uskutečnila v dubnu roku 2014 v kolumbijském Medellínu a usilovala o to, aby mezinárodní společenství lépe porozumělo otázce, jaké místo zastává pomoc obětem v širším kontextu. V návaznosti na tuto akci toto rozhodnutí umožní, aby útvar pro podporu provádění úmluvy uspořádal ve spolupráci s klíčovými subjekty, jako je Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (UNOHCHR), příslušné subjekty Unie, Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min – Koalice proti kazetové munici (ICBL–CMC) a organizace osob s tělesným postižením, mezinárodní konferenci pro vnitrostátní odborníky s cílem prozkoumat výzvy a osvědčené postupy, pokud jde o začleňování pomoci obětem do širších rámců zaměřených na zdravotní postižení a rozvoj na vnitrostátní úrovni. Tato mezinárodní konference se zaměří zejména na výraznější propojení úsilí o provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a procesů plánování v zájmu dosažení cílů OSN týkající se udržitelného rozvoje. Mezinárodní konference bude vycházet z činnosti výboru úmluvy o zákazu min pro pomoc obětem a ostatních relevantních subjektů, jako jsou koordinátoři pomoci obětem působících v rámci Úmluvy o kazetové munici (CCM) a protokolu V o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (CCW).
               
            
         
      
      2.2.3   Výsledky projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výstupem dialogu zúčastněných stran bude podrobný výsledný dokument, v němž budou uvedeny výzvy a nedostatky, jakož i doporučení pro vybrané státy a konkrétní kroky, jež mohou učinit při plnění závazků akčního plánu z Maputa, které se týkají pomoci obětem, za účelem řešení těchto výzev;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výsledný dokument bude podporovat rozvoj příslušné vnitrostátní politiky a usnadní dialog a spolupráci s dárci a provádějícími subjekty;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výstupem navazujících opatření prováděných v až pěti státech, které jsou stranami úmluvy, s cílem podpořit úsilí o řešení výzev a nedostatků zjištěných během vnitrostátních dialogů zúčastněných stran bude posílená kapacita daného státu, pokud jde o plnění závazků akčního plánu z Maputa, jako například revize vnitrostátních plánů, vypracování návrhu či návrhů projekt apod.;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vnitrostátní dialogy zúčastněných stran poskytnou přehled o celosvětovém úsilí o řešení potřeb a zaručení práv žijících obětí prostřednictvím obecnějších rámců, jakož i o souvisejících osvědčených postupech;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vybrané státy budou schopny lépe formulovat stav provádění akčního plánu z Maputa a dosáhnou zlepšení ve věci podávání zpráv o příslušných prováděcích plánech;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vnitrostátní odborníci účastnící se mezinárodní konference lépe porozumí otázce, jaké místo zastává pomoc obětem v rámci úsilí o provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a procesů plánování za účelem dosažení cílů OSN týkajících se udržitelného rozvoje.
               
            
         
      
      2.2.4   Příjemci
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy, které jsou stranami úmluvy a převzaly odpovědnost za značné množství žijících obětí pozemních min;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  ženy, dívky, chlapci a muži, kteří se stali oběťmi pozemních min a jiných výbušných zbytků války, jakož i jejich rodiny a společenství;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vnitrostátní odborníci zabývající se otázkami souvisejícími s pomocí obětem.
               
            
         
      
      2.3   Univerzální platnost úmluvy
      2.3.1   Cíl projektu
      V zájmu dosažení pokroku v otázce univerzální platnosti úmluvy bude rozhodnutí podporovat předsednictví úmluvy a pracovní skupinu na vysoké úrovni s cílem zapojit státy, které nejsou stranami úmluvy, na vysoké úrovni. V rámci tohoto úsilí budou zjištěny a řešeny překážky bránící přistoupení k úmluvě a budou získány aktuální informace o stavu ratifikace a přistoupení.
      2.3.2   Popis projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  útvar pro podporu úmluvy bude podporovat pracovní skupinu na vysoké úrovni pro univerzální platnost úmluvy, včetně podpory vysoce postavených osobností, jež se budou angažovat s vedoucími představiteli až pěti států, které nejsou stranami úmluvy, na úrovni ministrů či vyšší ve věci přistoupení k úmluvě anebo dodržování úmluvy a jejích norem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  přímo od států, které nejsou stranami úmluvy, budou získávány aktuální informace o překážkách bránících přistoupení, přičemž tyto informace přispějí k vypracování zásadních dokumentů pro čtvrtou hodnotící konferenci v roce 2019, včetně obsáhlé zprávy o pokroku dosaženém při prosazování univerzální platnosti úmluvy a jejích norem, jakož i oblastech, v nichž by mohlo dojít k dalšímu pokroku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  studie o bezpečnosti na hranicích, která byla zahájena podle rozhodnutí 2012/700/SZBP, bude ve spolupráci s partnery, jako je Ženevské centrum pro bezpečnostní politiku (GCSP) a Centrum pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil (DCAF) se sídlem v Ženevě, dále rozvíjena tak, aby se stala nástrojem univerzalizace zaměřeným na státy, jež dosud zastávají názor, že protipěchotní miny jsou nezbytným prvkem bezpečnosti na hranicích.
               
            
         
      
      2.3.3   Výsledky projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  v otázce přistoupení k úmluvě se bude angažovat na úrovni ministrů či vyšší až pět států, které nejsou stranami úmluvy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  budou získány aktuální informace o politikách států, které nejsou stranami úmluvy, v oblasti protipěchotních min. Tyto informace budou využity při vypracování zásadního dokumentu pro čtvrtou hodnotící konferenci, včetně obsáhlé zprávy o pokroku dosaženém při plnění cílů týkajících se univerzální platnosti úmluvy, jakož i o oblastech, v nichž by mohlo dojít k dalšímu pokroku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  podpora poskytovaná státy, které jsou stranami úmluvy, a nevládními organizacemi se posílí na základě návazných opatření, jež budou výstupem návštěv pracovní skupiny na vysoké úrovni;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  budou shromážděny další poznatky, jež budou shrnuty v dokumentu, který se zabývá nejčastěji uváděnými vnímanými překážkami bránícími přistoupení k úmluvě a jehož lze využít k podpoře úsilí o univerzální platnost úmluvy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy, které nejsou stranami úmluvy a které se účastní projektu, učiní pokrok v otázce přistoupení k úmluvě či uplatňování jejích norem.
               
            
         
      
      2.3.4   Příjemci
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy s výjimkou států, které jsou stranami úmluvy, jež dosud úmluvu neratifikovaly, neschválily, nepřijaly nebo k ní nepřistoupily;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  státy, které jsou stranami úmluvy, a nevládní a mezinárodní organizace, které vyvíjí úsilí o prosazování univerzální platnosti úmluvy.
               
            
         
      
      2.4   Zničení zásob: podpora provádění opatření ke zničení zásob podle akčního plánu z Maputa
      2.4.1   Cíl projektu
      Podpora států, které jsou stranami úmluvy a které mají problémy s plněním svých závazků ohledně zničení zásob, při řešení těchto problémů.
      2.4.2   Popis projektu
      Útvar pro podporu úmluvy se bude zasazovat o to, aby byly určeny klíčové výzvy a nalezena případná řešení umožňující završit úsilí o zničení zásob ve státech, jimž lhůta pro zničení zásob brzy uplyne nebo již uplynula.
      2.4.3   Výsledky projektu
      Budou získány lepší poznatky o stavu a výzvách z hlediska završení úsilí o zničení zásob.
      2.4.4   Příjemci
      Státy, které jsou stranami úmluvy a které pracují na plnění závazků podle úmluvy týkajících se zničení zásob.
      2.5   Prokazování závazků Evropské unie
      2.5.1   Cíl projektu
      Prokázat trvalý závazek Unie a jejích členských států, pokud jde o úmluvu a provádění akčního plánu z Maputa, jakož i jejich podporu států, které jsou stranami úmluvy, při plnění klíčových závazků vyplývajících z úmluvy.
      2.5.2   Popis projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  bude uspořádána zahajovací akce, jež bude zaměřena na prosazování tohoto rozhodnutí a poukáže na podporu, již Unie poskytuje odminování obecně, jakož i závěrečné setkání, na němž budou prezentovány činnosti podle tohoto rozhodnutí a příslušné výsledky, čímž se vyzdvihne příspěvek Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  na internetových stránkách úmluvy, jakož i prostřednictvím platforem sociálních médií a vnitrostátního i mezinárodního tisku budou v průběhu provádění tohoto rozhodnutí zveřejňovány informace o činnostech podle tohoto rozhodnutí a závazků Unie týkajících se provádění úmluvy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  budou vytvořeny komunikační materiály, jako například plakáty, reklamní materiály, videozáznamy, propagační materiály apod., které budou poskytnuty zúčastněným stranám a partnerům.
               
            
         
      
      2.5.3   Výsledky projektu
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  úředníci Unie a jejích členských států se řádně seznámí s tímto rozhodnutím a budou si vědomi toho, jakým způsobem může souviset s jejich prací;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  závazky Unie týkající se úmluvy a odminování obecně budou ve středu pozornosti států, které jsou stranami úmluvy, a všech na celém světě, kdo mají zájem o bezpečnost obyvatelstva obecně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  bude zvýšena informovanost o cílech úmluvy a akčního plánu z Maputa.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.