Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1429 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1429 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/110
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1429
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 21. července 2017 schválil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) doplnění jednoho plavidla na seznam plavidel, na která se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se doplňuje níže uvedená loď:
               
            
         
      
      B.   Subjekty
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  
                     Název: CAPRICORN
                  
                     Také známa jako: není k dispozici. Dříve známa jako: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:21. července 2017
                  
                     Další informace
                  
                  Mezinárodní námořní organizace (IMO): 8900878. Plavidlo zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce 2146 (2014), rozšířeného a pozměněného bodem 2 rezoluce 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy a vykládky; zákaz vplutí do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce 2146 je toto označení platné od 21. července do 21. října 2017, pokud jej dříve nezruší výbor podle bodu 12 rezoluce 2146. Stát vlajky: Tanzanie. Ke dni 16. července 2017 se plavidlo nacházelo v blízkosti pobřeží Kypru.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.