Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1435 ze dne 17. července 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí programu přidružení EU-Moldavská republika

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1435 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 205/68
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1435
   ze dne 17. července 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí programu přidružení EU-Moldavská republika
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. června 2014 a vstoupila v platnost dne 1. července 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 436 odst. 1 dohody je Rada přidružení zmocněna k přijímání doporučení za účelem dosažení cílů dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu usnadnění provádění dohody souhlasily strany s vypracováním programu přidružení s cílem stanovit seznam priorit pro společnou činnost podle jednotlivých odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu snazšího provádění dohody se strany dohodly na programu přidružení. Program přidružení bude přijat Radou přidružení, která byla zřízena dohodou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Postoj Unie v Radě přidružení k přijetí programu přidružení EU-Moldavská republika na období 2017–2019 má přijmout Rada,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí programu přidružení EU-Moldavská republika na období 2017–2019, je založen na návrhu doporučení Rady přidružení připojeném k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.
   
   
      NÁVRH
      DOPORUČENÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-MOLDAVSKÁ REPUBLIKA č. 1/2017
      ze dne …
      k programu přidružení EU-Moldavská republika
      RADA PŘIDRUŽENÍ EU-MOLDAVSKÁ REPUBLIKA,
      s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. června 2014 a vstoupila v platnost dne 1. července 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s čl. 436 odst. 1 dohody je Rada přidružení zmocněna k přijímání doporučení za účelem dosažení cílů dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle čl. 453 odst. 1 dohody mají strany přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření nutná k plnění závazků, které pro ně z dohody vyplývají, a zajistit plnění v ní stanovených cílů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V rámci přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery, která počítá s větším pocitem odpovědnosti na obou stranách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Unie a Moldavská republika se rozhodly upevnit své partnerství tím, že schválí soubor priorit na období 2017–2019 s cílem podpořit a posílit odolnost a stabilitu Moldavské republiky a současně usilovat o užší politické přidružení a hlubší hospodářskou integraci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Strany dohody se shodly na znění programu přidružení EU-Moldavská republika, který bude podporovat provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně určených sdílených zájmů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:
      Článek 1
      Rada přidružení doporučuje, aby strany provedly program přidružení EU-Moldavská republika, jak je uveden v příloze.
      Článek 2
      Program přidružení EU-Moldavská republika, jak je uveden v příloze, nahrazuje program přidružení EU-Moldavská republika, který byl přijat dne 26. června 2014.
      Článek 3
      Toto doporučení nabývá účinku dnem přijetí.
      
         V … dne [den měsíc 2017].
         
            
               Za Radu přidružení
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.