Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1438 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2017) 5456) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1438 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 205/89
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1438
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5456)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2007/131/ES (2) harmonizuje technické podmínky pro rádiová zařízení používající ultraširokopásmovou (dále jen „UWB“) technologii v Unii. Zajišťuje dostupnost rádiového spektra v celé Unii za harmonizovaných podmínek, odstraňuje překážky bránící využívání UWB technologie a vytváří účinný jednotný trh pro UWB systémy, což přináší značné úspory z rozsahu a přínosy pro spotřebitele.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě rozhodnutí č. 676/2002/ES vydala Komise trvalé pověření pro Evropskou konferenci správ pošt a telekomunikací (dále jen „CEPT“), aby aktualizovala přílohu rozhodnutí Komise 2006/771/ES (3) v reakci na technologický a tržní vývoj v oblasti zařízení krátkého dosahu. Komise dne 2. července 2014 v souvislosti s pověřením ve svém šestém informačním dopisu (4) vyzvala CEPT, aby přezkoumala rovněž ostatní platná rozhodnutí týkající se zařízení krátkého dosahu, např. rozhodnutí 2007/131/ES pro zařízení krátkého dosahu založená na UWB technologii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               CEPT dospěla k závěru, že v případě zařízení krátkého dosahu založených na UWB technologii je třeba některé odkazy na harmonizované normy uvedené v rozhodnutí 2007/131/ES aktualizovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2007/131/ES by proto mělo být změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 2 rozhodnutí 2007/131/ES se bod 11 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „11.
               
               
                  „spektrální hustotou celkového výkonu“ rozumí průměr hodnot spektrální hustoty středního výkonu naměřených v bodech s odstupem nejméně 15 stupňů na pomyslné kulové ploše kolem měřeného objektu. Podrobné uspořádání měření je uvedeno v normě ETSI EN 302 065-4;“.
               
            
         
      
   
   Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Mariya GABRIEL
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2007/131/EC ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (Úř. věst. L 55, 23.2.2007, s. 33).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2006/771/ES ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 66).
   
      (4)  RSCOM 13-78rev2.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha rozhodnutí 2007/131/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Bod 5.1 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v prvním pododstavci první odrážce se druhá pododrážka nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „—
                                       
                                       
                                          vysílač musí zahrnovat TPC s dynamickým rozsahem 10 dB, jak je uvedeno v harmonizované normě ETSI EN 302 065-4 pro zařízení ke zjišťování struktury nebo vlastností materiálů“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
                              „Emise vyzařované ze zařízení ke zjišťování struktury materiálů povolených na základě tohoto rozhodnutí musí být co nejnižší a v každém případě nesmí nepřesahovat limity hustoty e.i.r.p., které jsou stanoveny v následující tabulce. Soulad s omezeními v této tabulce, týkajícími se jiných než pevných instalací (použití B), se musí u zařízení ověřit na vzorku struktury zkoumaného materiálu (např. na vzorku reprezentujícím stěnu, jak je definován v normě ETSI EN 302 065-4).“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              poznámka pod čarou 1 k tabulce se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(1)
                                       
                                       
                                          Zařízení využívající mechanismus LBT (Listen Before Talk), uvedený v harmonizované normě ETSI EN 302 065-4, je možné provozovat v kmitočtových rozsazích 2,5 až 2,69 GHz a 2,9 až 3,4 GHz s maximální spektrální hustotou středního výkonu – 50 dBm/MHz.“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Bod 5.2 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.
                                       
                                       
                                          Emise vyzařující ze zařízení k analýze stavebního materiálu musí být co nejmenší a v žádném případě nesmí překročit omezení maximálního výkonu uvedená v následující tabulce, se zařízením BMA na vzorku reprezentujícím stěnu, jak je definován v normě ETSI EN 302 065-4.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              poznámka pod čarou 1 k tabulce se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(1)
                                       
                                       
                                          Zařízení využívající mechanismus LBT (Listen Before Talk), uvedený v harmonizované normě ETSI EN 302 065-4, se mohou provozovat v kmitočtových rozsazích 1,215 až 1,73 GHz s maximální spektrální hustotou středního výkonu – 70 dBm/MHz a v kmitočtových rozsazích 2,5 až 2,69 GHz a 2,7 až 3,4 GHz s maximální spektrální hustotou středního výkonu – 50 dBm/MHz.“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.