Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1442 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 212/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1442
      ze dne 31. července 2017,
      kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) se použijí jako reference při stanovení podmínek povolení pro zařízení, na která se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, a příslušné orgány by měly stanovit mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v závěrech o BAT.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Fórum složené ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí, zřízené rozhodnutím Komise ze dne 16. května 2011 (2), poskytlo Komisi dne 20. října 2016 své stanovisko k navrhovanému obsahu referenčního dokumentu o BAT pro velká spalovací zařízení. Stanovisko je veřejně dostupné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Závěry o BAT uvedené v příloze tohoto rozhodnutí jsou hlavním prvkem zmíněného referenčního dokumentu o BAT.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení se přijímají ve znění uvedeném v příloze.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 31. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Karmenu VELLA
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.
      
         (2)  Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            ZÁVĚRY O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT)
         
         OBLAST PŮSOBNOSTI
         Tyto závěry o BAT se týkají následujících činností vymezených v příloze I směrnice 2010/75/EU:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     1.1: Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více – pouze, když k této činnosti dochází ve spalovacích zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     1.4: Zplyňování černého uhlí nebo jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 20 MW a vyšším – pouze, když tato činnost přímo souvisí se spalovacím zařízením.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     5.2: Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spoluspalování odpadu při kapacitě větší než 3 tuny za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného nebo při kapacitě větší než 10 tun za den v případě nebezpečného odpadu – pouze, když k této činnosti dochází ve spalovacích zařízeních uvedených pod bodem 1.1 výše.
                  
               
            
         
         Tyto závěry o BAT se vztahují zejména na předcházející a navazující činnosti přímo spojené s výše uvedenými činnostmi, včetně používaných technik prevence a omezování emisí.
         Paliva pojednávaná v těchto závěrech o BAT jsou jakýkoli tuhý, kapalný a/nebo plynný spalitelný materiál včetně:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     tuhých paliv (např. černé uhlí, hnědé uhlí, rašelina),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     biomasy (dle definice v čl. 3 bodě 31 směrnice 2010/75/EU),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kapalných paliv (např. těžký topný olej, plynový olej),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     plynných paliv (např. zemní plyn, plyn obsahující vodík a syntézní plyn),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     paliv specifických pro dané odvětví (např. vedlejší produkty v chemickém a železárenském a ocelárenském průmyslu),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     odpadu kromě směsného komunálního odpadu podle definice v čl. 3 bodě 39 a kromě dalšího odpadu uvedeného v čl. 42 odst. 2 písm. a) podbodech ii) a iii) směrnice 2010/75/EU.
                  
               
            
         
         Tyto závěry o BAT se nevztahují na následující činnosti a zařízení:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování paliv v jednotkách s jmenovitým tepelným příkonem menším než 15 MW,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalovací zařízení využívající odchylku pro spalovací zdroje s omezenou životností nebo centrální zdroje tepla podle článků 33 a 35 směrnice 2010/75/EU do doby uplynutí platnosti odchylek stanovených v jejich povoleních, pokud jde o úrovně emisí spojené s BAT (BAT-AEL) pro znečišťující látky, na které se odchylka vztahuje, jakož i pro jiné znečišťující látky, jejichž emise by byly sníženy pomocí technických opatření, která nebyla provedena z titulu odchylky,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     zplyňování paliv, pokud přímo nesouvisí se spalováním výsledného syntézního plynu,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     zplyňování paliv a následné spalování syntézního plynu, pokud přímo souvisí s rafinací minerálních olejů a plynů,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     předcházející a navazující činnosti, které nejsou přímo spojené se spalováním nebo zplyňováním,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování v provozních pecích nebo ohřívácích,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování v zařízeních k dospalování,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování odpadního plynu v polních hořácích,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování v regeneračních kotlích a v hořácích na spalování celkové redukované síry v zařízeních na výrobu buničiny a papíru, neboť to je předmětem závěrů o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování rafinérských paliv v rafinerii, neboť to je předmětem závěrů o BAT pro rafinaci minerálních olejů a plynů,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     odstraňování nebo využívání odpadu v:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zařízeních na spalování odpadu (podle definice v čl. 3 bodě 40 směrnice 2010/75/EU),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zařízeních na spoluspalování odpadu, ve kterých více než 40 % tepla vznikajícího spalováním pochází z nebezpečných odpadů,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zařízeních na spoluspalování odpadu spalujících pouze odpady, kromě případů, kdy tyto odpady alespoň částečně tvoří biomasa podle definice v čl.3 bodě 31 písm. b) směrnice 2010/75/EU,
                              
                           
                        
                     
                     neboť to je předmětem závěrů o BAT pro spalování odpadu.
                  
               
            
         
         Pro činnosti, na něž se vztahují tyto závěry o BAT, by mohly mít význam také další závěry o BAT a referenční dokumenty:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (CWW),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     řada referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v chemickém průmyslu (pro velkoobjemovou výrobu organických chemikálií (LVOC) atd.),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     ekonomie a mezisložkové vlivy (ECM),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     emise ze skladování (EFS),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     energetická účinnost (ENE),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     průmyslové chladicí systémy (ICS),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     výroba železa a oceli (IS),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice o průmyslových emisích (IED) (ROM),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     výrobu buničiny, papíru a lepenky (PP),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     rafinace minerálních olejů a plynů (REF),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     spalování odpadů (WI),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     zpracování odpadů (WT).
                  
               
            
         
         DEFINICE
         Pro účely těchto závěrů o BAT se použijí tyto definice:
         
            
            
            
               
                  
                     Použitý termín
                  
                  
                     Definice
                  
               
               
                  
                     Obecné termíny
                  
               
               
                  
                     Kotel
                  
                  
                     Jakékoli spalovací zařízení kromě motorů, plynových turbín a provozních pecí nebo ohříváků
                  
               
               
                  
                     Spalovací turbína s kombinovaným (paroplynovým) cyklem (CCGT)
                  
                  
                     CCGT je spalovací zařízení, které využívá dvou termodynamických cyklů (tj. Braytonova a Rankineova cyklu). V CCGT se teplo z odpadních plynů spalovací turbíny (provozované podle Braytonova cyklu za účelem výroby elektřiny) přeměňuje na užitečnou energii ve spalinovém kotli (HRSG), ve kterém je využíváno k výrobě páry, která následně expanduje do parní turbíny (pracující podle Rankineova cyklu za účelem výroby dodatečné elektřiny).
                     Pro účely těchto závěrů o BAT zahrnuje konfigurace CCGT jak variantu s doplňkovým ohřevem HRSG, tak bez něj.
                  
               
               
                  
                     Spalovací zařízení
                  
                  
                     Jakékoli technické zařízení, v němž se paliva oxidují za účelem využití takto vyrobeného tepla. Pro účely těchto závěrů o BAT se kombinace tvořená:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dvěma nebo více samostatnými spalovacími zařízeními, u kterých se spaliny odvádějí společným komínem, nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 samostatnými spalovacími zařízeními, jež obdržela první povolení 1. července 1987 nebo po tomto datu, nebo pro která provozovatelé podali úplnou žádost o povolení k tomuto datu nebo později, a která jsou postavena takovým způsobem, že s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům by podle úsudku příslušného orgánu jejich spaliny mohly být odváděny společným komínem,
                              
                           
                        
                     
                     považuje za jedno spalovací zařízení.
                     Pro výpočet celkového jmenovitého tepelného příkonu takové kombinace se sečtou kapacity všech dotčených jednotlivých spalovacích zařízení, která mají jmenovitý tepelný příkon nejméně 15 MW.
                  
               
               
                  
                     Spalovací jednotka
                  
                  
                     Jednotlivé spalovací zařízení
                  
               
               
                  
                     Kontinuální měření
                  
                  
                     Měření za použití automatického měřicího systému, který je v daném závodě trvale nainstalován
                  
               
               
                  
                     Přímé vypouštění
                  
                  
                     Vypouštění (do vodního recipientu) v místě, kde emise opouštějí zařízení, bez další následné úpravy
                  
               
               
                  
                     Systém odsiřování spalin (FGD)
                  
                  
                     Systém, který tvoří jedna nebo více technik ke snižování emisí, jehož účelem je snížení úrovně SOx vypouštěných ze spalovacího zařízení
                  
               
               
                  
                     Systém odsiřování spalin (FGD) – stávající
                  
                  
                     Systém odsiřování spalin (FGD), který není novým systémem FGD
                  
               
               
                  
                     Systém odsiřování spalin (FGD) – nový
                  
                  
                     Buď systém odsiřování spalin (FGD) v novém zařízení, nebo systém FGD, který zahrnuje alespoň jednu techniku ke snižování emisí nově zavedenou nebo zcela nahrazenou ve stávajícím zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT
                  
               
               
                  
                     Plynový olej
                  
                  
                     Jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy spadající do kódů KN 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17  nebo 2710 20 19 .
                     Nebo jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy, z něhož se do teploty 250 °C vydestiluje s použitím metody ASTM D86 méně než 65 % objemových (včetně ztrát) a do teploty 350 °C nejméně 85 % objemových (včetně ztrát)
                  
               
               
                  
                     Těžký topný olej (HFO)
                  
                  
                     Jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy spadající do kódů KN 2710 19 51  až 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35  a 2710 20 39 .
                     Nebo jakékoliv kapalné palivo vyrobené z ropy, jiné než plynový olej, které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých olejů určených k použití jako palivo a z něhož se do teploty 250 °C vydestiluje s použitím metody ASTM D86 méně než 65 % objemových (včetně ztrát). Pokud není možné provést destilaci podle metody ASTM D86, pokládá se ropný produkt také za těžký topný olej
                  
               
               
                  
                     Čistá elektrická účinnost (spalovací jednotka a kombinovaný cyklus s integrovaným zplyňováním (IGCC))
                  
                  
                     Poměr mezi čistým elektrickým výkonem (elektřina vyrobená na vysokonapěťové straně hlavního transformátoru minus dodaná energie – např. pro spotřebu pomocných systémů) a energetickým příkonem paliva/vstupního materiálu (jako výhřevnost paliva/vstupního materiálu) na hranicích spalovací jednotky za daný časový úsek
                  
               
               
                  
                     Čistá mechanická energetická účinnost
                  
                  
                     Poměr mezi mechanickým výkonem na spojení přenášejícím výkon a tepelným příkonem dodaným palivem
                  
               
               
                  
                     Celkové čisté využití paliva (spalovací jednotka a IGCC)
                  
                  
                     Poměr mezi čistou vyrobenou energií (vyrobená elektřina, horká voda, pára, mechanická energie minus dodaná elektrická a/nebo tepelná energie (např. pro spotřebu pomocných systémů)) a energetickým příkonem paliva (jako výhřevnost paliva) na hranicích spalovací jednotky za daný časový úsek
                  
               
               
                  
                     Celkové čisté využití paliva (zplyňovací jednotka)
                  
                  
                     Poměr mezi čistou vyrobenou energií (vyrobená elektřina, horká voda, pára, mechanická energie a syntézní plyn (jako výhřevnost syntézního plynu) minus dodaná elektrická a/nebo tepelná energie (např. pro spotřebu pomocných systémů)) a energetickým příkonem paliva/vstupního materiálu (jako výhřevnost paliva/vstupního materiálu) na hranicích zplyňovací jednotky za daný časový úsek
                  
               
               
                  
                     Hodiny provozu
                  
                  
                     Doba vyjádřená v hodinách, během níž je celé spalovací zařízení nebo jeho část v provozu a vypouští emise do ovzduší, s výjimkou doby uvádění do provozu (najíždění) a ukončování provozu (odstavování)
                  
               
               
                  
                     Pravidelné měření
                  
                  
                     Stanovení měřené veličiny (konkrétního množství, které je předmětem měření) v určených časových intervalech
                  
               
               
                  
                     Zařízení – stávající
                  
                  
                     Spalovací zařízení, které není novým zařízením
                  
               
               
                  
                     Zařízení – nové
                  
                  
                     Spalovací zařízení, které obdrželo první povolení v rámci zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT, nebo úplná náhrada spalovacího zařízení na stávajících základech po zveřejnění těchto závěrů o BAT
                  
               
               
                  
                     Zařízení k dospalování
                  
                  
                     Systém konstruovaný k čištění spalin spalováním, který není provozován jako nezávislé spalovací zařízení, např. termický hořák (tj. zařízení na spalování zbytkového plynu), používaný k odstraňování znečišťujících látek (např. těkavých organických látek (VOC)) ze spalin, a to s využitím takto získaného tepla, nebo bez něj. Techniky postupného spalování, při kterém každá fáze spalování probíhá v samostatné komoře, která může mít různé charakteristiky procesu spalování (např. poměr paliva a vzduchu, teplotní profil), se považují za součást procesu spalování, a nikoli za zařízení k dospalování. Obdobně, pokud jsou plyny vzniklé v provozním ohříváku nebo provozní peci nebo jiném procesu spalování následně oxidovány v jiném spalovacím zařízení za účelem využití jejich energetické hodnoty (s použitím pomocného paliva, nebo bez něj) k výrobě elektřiny, páry, horké vody/oleje nebo mechanické energie, není toto zařízení považováno za zařízení k dospalování
                  
               
               
                  
                     Prediktivní systém měření emisí (PEMS)
                  
                  
                     Systém používaný pro průběžné zjišťování koncentrace emisí znečišťující látky ze zdroje emisí na základě jejího vztahu k řadě charakteristických, kontinuálně monitorovaných provozních parametrů (např. spotřeba plynného paliva, poměr vzduchu a paliva) a údajů o kvalitě paliva nebo vstupní suroviny (např. obsah síry)
                  
               
               
                  
                     Procesní paliva z chemického průmyslu
                  
                  
                     Plynné a/nebo kapalné vedlejší produkty vznikající v (petro)chemickém průmyslu a používané jako nekomerční paliva ve spalovacích zařízeních
                  
               
               
                  
                     Provozní pece nebo ohříváky
                  
                  
                     Provozní pece nebo ohříváky jsou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 spalovací zařízení, jejichž spaliny se používají pro tepelné zpracování předmětů nebo surovin pomocí ohřívacího mechanismu s přímým kontaktem (např. cementářská a vápenná pec, sklářská pec, pec na zpracování asfaltu, proces sušení, reaktor používaný v (petro)chemickém průmyslu, pece na zpracování železných kovů) nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 spalovací zařízení, jejichž sálavé a/nebo vodivé teplo je přenášeno do předmětů nebo surovin přes pevnou stěnu bez použití zprostředkující teplonosné látky (např. koksárenská baterie, ohřívač větru vysokých pecí, pec nebo reaktor ohřívající procházející materiál používané v (petro)chemickém průmyslu, např. pec krakovací jednotky, provozní ohřívák používaný pro znovuzplyňování zkapalněného zemního plynu (LNG) v terminálech LNG).
                              
                           
                        
                     
                     V důsledku použití osvědčených postupů pro využití energie mohou být provozní ohříváky/pece vybaveny přidruženým systémem pro výrobu páry/elektřiny. To se považuje za konstrukční prvek provozního ohříváku/pece, který je jeho/její součástí a nelze jej posuzovat samostatně
                  
               
               
                  
                     Rafinérská paliva
                  
                  
                     Tuhý, kapalný či plynný hořlavý materiál z destilace či přeměny v rámci rafinace ropy. Příklady jsou rafinérský topný plyn (RFG), syntézní plyn, rafinérské oleje a ropný koks
                  
               
               
                  
                     Zbytky
                  
                  
                     Látky nebo předměty pocházející z činností v rozsahu působnosti tohoto dokumentu jako odpady nebo vedlejší produkty
                  
               
               
                  
                     Doba uvádění do provozu a ukončování provozu
                  
                  
                     Doba provozu zařízení určená podle ustanovení prováděcího rozhodnutí Komise 2012/249/EU (*1)
                     
                  
               
               
                  
                     Jednotka – stávající
                  
                  
                     Spalovací jednotka, která není novou jednotkou
                  
               
               
                  
                     Jednotka – nová
                  
                  
                     Spalovací jednotka, která obdržela první povolení v rámci spalovacího zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo úplná náhrada spalovací jednotky na stávajících základech spalovacího zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT
                  
               
               
                  
                     Platný (hodinový průměr)
                  
                  
                     Hodinový průměr je považován za platný, pokud není prováděna údržba nebo nedošlo k selhání funkce automatického měřicího systému
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     Použitý termín
                  
                  
                     Definice
                  
               
               
                  
                     Znečišťující látky/parametry
                  
               
               
                  
                     As
                  
                  
                     Celkové množství arsenu a jeho sloučenin, vyjádřené jako As
                  
               
               
                  
                     C3
                     
                  
                  
                     Uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů rovným třem
                  
               
               
                  
                     C4+
                     
                  
                  
                     Uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů rovným čtyřem nebo vyšším
                  
               
               
                  
                     Cd
                  
                  
                     Celkové množství kadmia a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cd
                  
               
               
                  
                     Cd+Tl
                  
                  
                     Celkové množství kadmia, thallia a jejich sloučenin, vyjádřené jako Cd+Tl
                  
               
               
                  
                     CH4
                     
                  
                  
                     Methan
                  
               
               
                  
                     CO
                  
                  
                     Oxid uhelnatý
                  
               
               
                  
                     COD (CHSK)
                  
                  
                     Chemická spotřeba kyslíku Množství kyslíku potřebné k úplné oxidaci organické látky na oxid uhličitý
                  
               
               
                  
                     COS
                  
                  
                     Karbonylsulfid
                  
               
               
                  
                     Cr
                  
                  
                     Celkové množství chromu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cr
                  
               
               
                  
                     Cu
                  
                  
                     Celkové množství mědi a jejích sloučenin, vyjádřené jako Cu
                  
               
               
                  
                     Prach
                  
                  
                     Celkové tuhé znečišťující látky (v ovzduší)
                  
               
               
                  
                     Fluorid
                  
                  
                     Rozpuštěný fluorid, vyjádřený jako F–
                     
                  
               
               
                  
                     H2S
                  
                  
                     Sirovodík
                  
               
               
                  
                     HCl
                  
                  
                     Veškeré anorganické plynné sloučeniny chloru, vyjádřené jako HCl
                  
               
               
                  
                     HCN
                  
                  
                     Kyanovodík
                  
               
               
                  
                     HF
                  
                  
                     Veškeré anorganické plynné sloučeniny fluoru, vyjádřené jako HF
                  
               
               
                  
                     Hg
                  
                  
                     Celkové množství rtuti a jejích sloučenin, vyjádřené jako Hg
                  
               
               
                  
                     N2O
                  
                  
                     Oxid dusný (rajský plyn, N2O)
                  
               
               
                  
                     NH3
                     
                  
                  
                     Amoniak
                  
               
               
                  
                     Ni
                  
                  
                     Celkové množství niklu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Ni
                  
               
               
                  
                     NOX
                     
                  
                  
                     Celkové množství oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), vyjádřené jako NO2
                     
                  
               
               
                  
                     Pb
                  
                  
                     Celkové množství olova a jeho sloučenin, vyjádřené jako Pb
                  
               
               
                  
                     PCDD/F
                  
                  
                     Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a -furany
                  
               
               
                  
                     RCG
                  
                  
                     Surová koncentrace ve spalinách Koncentrace SO2 v surových spalinách vyjádřená jako roční průměr (za standardních podmínek uvedených v obecných poznámkách) na vstupu do systému snižování emisí SOX, vyjádřená při referenčním obsahu kyslíku 6 % objemových O2
                     
                  
               
               
                  
                     Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                  
                  
                     Celkové množství antimonu, arsenu, olova, chromu, kobaltu, mědi, manganu, niklu, vanadu a jejich sloučenin, vyjádřené jako Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                  
               
               
                  
                     SO2
                     
                  
                  
                     Oxid siřičitý
                  
               
               
                  
                     SO3
                     
                  
                  
                     Oxid sírový
                  
               
               
                  
                     SOX
                     
                  
                  
                     Celkové množství oxidu siřičitého (SO2) a oxidu sírového (SO3) vyjádřené jako SO2.
                  
               
               
                  
                     Síran
                  
                  
                     Rozpuštěný síran, vyjádřený jako SO4
                        2–
                     
                  
               
               
                  
                     Sulfid, snadno uvolnitelný
                  
                  
                     Celkové množství rozpuštěného sulfidu a těch nerozpuštěných sulfidů, které se snadno uvolňují po okyselení, vyjádřené jako S2–
                     
                  
               
               
                  
                     Sulfit
                  
                  
                     Rozpuštěný sulfit, vyjádřený jako SO3
                        2–
                     
                  
               
               
                  
                     TOC
                  
                  
                     Celkový organický uhlík, vyjádřený jako C (ve vodě)
                  
               
               
                  
                     TSS
                  
                  
                     Celkové nerozpuštěné tuhé látky. Hmotnostní koncentrace všech nerozpuštěných tuhých látek (ve vodě), která je změřena pomocí filtrace přes filtry ze skleněných vláken a vážkové analýzy
                  
               
               
                  
                     TVOC
                  
                  
                     Celkový těkavý organický uhlík, vyjádřený jako C (v ovzduší)
                  
               
               
                  
                     Zn
                  
                  
                     Celkové množství zinku a jeho sloučenin, vyjádřené jako Zn
                  
               
            
         
         ZKRATKY
         Pro účel těchto závěrů o BAT se použijí tyto zkratky:
         
            
            
            
               
                  
                     Zkratka
                  
                  
                     Definice
                  
               
               
                  
                     ASU
                  
                  
                     Jednotka přívodu vzduchu
                  
               
               
                  
                     CCGT
                  
                  
                     Spalovací turbína s kombinovaným (paroplynovým) cyklem, s doplňkovým ohřevem, nebo bez něj
                  
               
               
                  
                     CFB
                  
                  
                     Cirkulující fluidní lože
                  
               
               
                  
                     CHP (KVET)
                  
                  
                     Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
                  
               
               
                  
                     COG
                  
                  
                     Koksárenský plyn
                  
               
               
                  
                     COS
                  
                  
                     Karbonylsulfid
                  
               
               
                  
                     DLN
                  
                  
                     Suché nízkoemisní hořáky (suché hořáky s nízkými emisemi NOX)
                  
               
               
                  
                     DSI
                  
                  
                     Suché odsíření (injektáž suchého sorbentu do spalin)
                  
               
               
                  
                     ESP
                  
                  
                     Elektrostatický odlučovač
                  
               
               
                  
                     FBC
                  
                  
                     Spalování ve fluidním loži
                  
               
               
                  
                     FGD
                  
                  
                     Odsíření spalin
                  
               
               
                  
                     HFO
                  
                  
                     Těžký topný olej
                  
               
               
                  
                     HRSG
                  
                  
                     Parní generátor využívající odpadní teplo
                  
               
               
                  
                     IGCC
                  
                  
                     Kombinovaný cyklus s integrovaným zplyňováním
                  
               
               
                  
                     LHV
                  
                  
                     Výhřevnost
                  
               
               
                  
                     LNB
                  
                  
                     Nízkoemisní hořáky (hořáky s nízkými emisemi NOX)
                  
               
               
                  
                     LNG
                  
                  
                     Zkapalněný zemní plyn
                  
               
               
                  
                     OCGT
                  
                  
                     Spalovací turbína s otevřeným cyklem
                  
               
               
                  
                     OTNOC
                  
                  
                     Jiné než běžné provozní podmínky
                  
               
               
                  
                     PC
                  
                  
                     Práškové spalování
                  
               
               
                  
                     PEMS
                  
                  
                     Prediktivní systém měření emisí
                  
               
               
                  
                     SCR
                  
                  
                     Selektivní katalytická redukce
                  
               
               
                  
                     SDA
                  
                  
                     Polosuché odsíření (rozprašovací polosuchý absorbér)
                  
               
               
                  
                     SNCR
                  
                  
                     Selektivní nekatalytická redukce
                  
               
            
         
         OBECNÉ POZNÁMKY
         
            Nejlepší dostupné techniky
         
         Výčet technik, které jsou uvedeny a popsány v těchto závěrech o BAT, není normativní ani úplný. Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního prostředí.
         Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto závěry o BAT obecně použitelné.
         
            Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL)
         
         V případech, kdy jsou úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) uvedeny pro různá období pro stanovení průměru, musí být splněny všechny tyto BAT-AEL.
         BAT-AEL uvedené v těchto závěrech o BAT nemusí platit pro turbíny a motory spalující kapalná a plynná paliva pro nouzové použití provozované méně než 500 hodin/rok, jestliže uvedené nouzové použití není slučitelné se splněním BAT-AEL.
         
            BAT-AEL pro emise do ovzduší
         
         Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace, které jsou vyjádřeny jako hmotnost emitované látky na jednotku objemu spalin za těchto standardních podmínek: suchý plyn při teplotě 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, a uváděny v jednotkách mg/Nm3, μg/Nm3 nebo ng I-TEQ/Nm3.
         Monitorování související s BAT-AEL pro emise do ovzduší je uvedeno v BAT 4
         Referenční podmínky pro kyslík používané k vyjádření BAT-AEL v tomto dokumentu jsou uvedeny v tabulce níže.
         
            
            
            
               
                  
                     Činnost
                  
                  
                     Referenční úroveň kyslíku (OR)
                  
               
               
                  
                     Spalování tuhých paliv
                  
                  
                     6 % objemových
                  
               
               
                  
                     Spalování tuhých paliv v kombinaci s kapalnými a/nebo plynnými palivy
                  
               
               
                  
                     Spoluspalování odpadu
                  
               
               
                  
                     Spalování kapalných a/nebo plynných paliv probíhající jinde než ve spalovací turbíně nebo motoru
                  
                  
                     3 % objemová
                  
               
               
                  
                     Spalování kapalných a/nebo plynných paliv probíhající ve spalovací turbíně nebo motoru
                  
                  
                     15 % objemových
                  
               
               
                  
                     Spalování v zařízeních IGCC
                  
               
            
         
         Rovnice pro výpočet emisních koncentrací při referenční úrovni kyslíku je:
         
            
         
         kde:
         
            
            
            
            
               
                  
                     ER
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     koncentrace emisí při referenční úrovni kyslíku OR
                     
                  
               
               
                  
                     OR
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     referenční úroveň kyslíku v % objemových
                  
               
               
                  
                     EM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     naměřená koncentrace emisí
                  
               
               
                  
                     OM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     naměřená úroveň kyslíku v % objemových.
                  
               
            
         
         Pro období pro stanovení průměru platí tyto definice:
         
            
            
            
               
                  
                     Období pro stanovení průměru
                  
                  
                     Definice
                  
               
               
                  
                     Denní průměr
                  
                  
                     Průměr za období 24 hodin platných hodinových průměrů získaných kontinuálním měřením
                  
               
               
                  
                     Roční průměr
                  
                  
                     Průměr za období jednoho roku platných hodinových průměrů získaných kontinuálním měřením
                  
               
               
                  
                     Průměr za interval odběru vzorků
                  
                  
                     Průměrná hodnota tří po sobě následujících měření trvajících vždy nejméně 30 minut (1)
                     
                  
               
               
                  
                     Průměr vzorků odebraných v průběhu jednoho roku
                  
                  
                     Průměr hodnot naměřených během jednoho roku pravidelných měření prováděných s frekvencí monitorování stanovenou pro každý parametr
                  
               
            
         
         
            BAT-AEL pro emise do vody
         
         Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do vody uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace, které jsou vyjádřeny jako hmotnost emitované látky na jednotku objemu vody a uváděny v jednotkách μg/l, mg/l, nebo g/l. Úrovně BAT-AEL se vztahují k denním průměrům, tj. 24hodinovým souhrnným vzorkům úměrným průtoku. Pokud je prokázána dostatečná stabilita průtoku, lze odebírat časově proporcionální souhrnné vzorky.
         Monitorování související s BAT-AEL pro emise do vody je uvedeno v BAT 5
         
            Úrovně energetické účinnosti spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL)
         
         Úrovní energetické účinnosti spojenou s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL) se rozumí poměr mezi čistým energetickým výkonem spalovací jednotky a energetickým příkonem paliva/vstupního materiálu spalovací jednotky při aktuální konstrukci jednotky. Čistý energetický výkon se určuje na hranicích spalování, zplyňování nebo jednotky IGCC, včetně pomocných systémů (např. systémů čištění spalin), a pro jednotku provozovanou při plném zatížení.
         V případě kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET):
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     BAT-AEEL pro celkové čisté využití paliva se vztahuje na spalovací jednotku provozovanou při plném zatížení a seřízenou s cílem maximalizovat v první řadě dodávky tepla a v druhé řadě zbývající elektřinu, kterou lze vyrobit,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     BAT-AEEL pro čistou elektrickou účinnost se vztahuje na spalovací jednotku vyrábějící pouze elektřinu při plném zatížení.
                  
               
            
         
         BAT-AEELs se vyjadřují v procentech. Energetický příkon paliva/vstupního materiálu se vyjadřuje jako hodnota výhřevnosti (LHV).
         Monitorování související s BAT-AEEL je uvedeno v BAT 2.
         
            Klasifikace spalovacích zařízení/jednotek podle jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu
         
         Pokud je uveden rozsah hodnot pro celkový jmenovitý tepelný příkon, je třeba jej pro účely těchto závěrů o BAT chápat tak, že je „roven dolní hranici rozsahu nebo je vyšší než tato dolní hranice a nižší než horní hranice rozsahu“. Například zařízení kategorie 100–300 MWth je třeba chápat takto: spalovací zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu rovném 100 MW nebo vyšším a nižším než 300 MW.
         Pokud je část spalovacího zařízení vypouštějícího spaliny jedním nebo více oddělenými kouřovody ve společném komínu v provozu méně než 1 500 hodin/rok, může být tato část pro účely těchto závěrů o BAT posuzována samostatně. U všech částí zařízení se úrovně BAT-AEL vztahují k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu zařízení. V takových případech se emise odváděné každým z těchto kouřovodů monitorují odděleně.
         1.   OBECNÉ ZÁVĚRY O BAT
         Závěry o BAT pro konkrétní druhy paliv uvedené v bodech 2 až 7 platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v tomto bodě.
         1.1.   Systémy environmentálního řízení
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 1.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou umožňující zlepšit celkový environmentální profil je zavést a dodržovat systém environmentálního řízení (EMS), který zahrnuje všechny tyto prvky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i.
                              
                              
                                 angažovanost vedoucích pracovníků včetně vrcholného vedení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii.
                              
                              
                                 vedením stanovená environmentální politika, jejíž součástí je neustálé zdokonalování environmentálního profilu zařízení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii.
                              
                              
                                 plánování a zavádění nezbytných postupů a obecných a konkrétních cílů ve spojení s finančním plánováním a investicemi;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iv.
                              
                              
                                 zavádění postupů se zvláštním důrazem na:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             strukturu a odpovědnost
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nábory, školení, informovanost a způsobilost
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             komunikaci
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             zapojení zaměstnanců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             dokumentaci
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             účinné řízení procesů
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             g)
                                          
                                          
                                             plánované programy pravidelné údržby
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             h)
                                          
                                          
                                             připravenost a reakci na mimořádné situace
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 v.
                              
                              
                                 kontrola výsledků a provádění nápravných opatření se zvláštním důrazem na:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             monitorování a měření (viz též referenční zpráva JRC o monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice IED (ROM))
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nápravná a preventivní opatření
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             vedení záznamů
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             nezávislý (pokud možno) vnitřní a vnější audit, kterým se zjistí, zda EMS odpovídá plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 vi.
                              
                              
                                 přezkum EMS, který provádí vrcholné vedení, a posouzení, zda je systém i nadále vhodný, přiměřený a účinný;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 vii.
                              
                              
                                 sledování vývoje čistějších technologií;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 viii.
                              
                              
                                 zohlednění environmentálních dopadů konečného vyřazení zařízení z provozu ve fázi návrhu nového provozu a po dobu jeho fungování, včetně:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             nepoužívání podzemních konstrukcí
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             zahrnutí vlastností, které usnadňují demontáž
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             výběru povrchových úprav, které lze snadno dekontaminovat
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             použití takové konfigurace zařízení, které snižuje množství zachycených chemických látek na minimum a usnadňuje jejich odvádění a čištění
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             navrhování flexibilních samostatných zařízení, která umožňují postupné uzavírání
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             používání biologicky rozložitelných a recyklovatelných materiálů, kde je to možné;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ix.
                              
                              
                                 pravidelné porovnávání s odvětvovými referenčními hodnotami.
                                 Konkrétně pro toto odvětví je také důležité zvažovat tyto prvky EMS, které jsou v daných případech popsány v příslušných BAT:
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 x.
                              
                              
                                 programy zajištění kvality/kontroly kvality, aby bylo zaručeno, že vlastnosti všech paliv budou plně stanoveny a kontrolovány (viz BAT 9);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 xi.
                              
                              
                                 plán řízení s cílem snížit emise do ovzduší a/nebo do vody za jiných než běžných provozních podmínek, včetně doby uvádění do provozu a ukončování provozu (viz BAT 10 a BAT 11);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 xii.
                              
                              
                                 plán pro nakládání s odpady s cílem zajistit, aby se zabránilo vzniku odpadu, aby byl odpad připraven k opětovnému použití, recyklován či jinak využit, včetně použití technik uvedených v BAT 16;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 xiii.
                              
                              
                                 systematická metoda zjišťování a řešení potenciálních nekontrolovaných a/nebo neplánovaných emisí do životního prostředí, zejména:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             emisí do půdy a podzemních vod z manipulace s palivy, přísadami, vedlejšími produkty a odpady a z jejich skladování
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             emisí souvisejících se samovolným ohřevem a/nebo samovznícením paliv při skladování a manipulaci s nimi;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 xiv.
                              
                              
                                 plán na regulaci emisí prachu pro předcházení rozptýleným emisím z nakládky, vykládky a skladování paliv, zbytků a přísad a/nebo z manipulace s nimi, nebo pokud to není možné, pro jejich snížení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 xv.
                              
                              
                                 plán regulace hluku tam, kde se očekává nebo kde trvale působí hluk na citlivé receptory, včetně:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             protokolu pro provádění monitorování hluku na hranici zařízení
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             programu snižování hluku
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             protokolu pro reakci na události související s hlukem obsahujícího vhodná opatření a lhůty
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             přezkoumání událostí souvisejících s hlukem z minulosti, nápravných opatření a poskytnutí informací o událostech souvisejících s hlukem dotčeným stranám;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 xvi.
                              
                              
                                 pro spalování, zplyňování nebo spoluspalování zapáchajících látek plán regulace zápachu, včetně:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             protokolu monitorování zápachu;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             v případě potřeby programu pro odstranění zápachu s cílem určit a odstranit nebo snížit uvolňování zápachu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             protokolu k zaznamenávání událostí souvisejících se zápachem a vhodných opatření a lhůt
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             přezkoumání událostí souvisejících se zápachem z minulosti, nápravných opatření a poskytnutí informací o událostech souvisejících se zápachem dotčeným stranám.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     Pokud posouzení prokáže, že kterýkoli z prvků uvedených v bodech x až xvi není nezbytný, provede se záznam o rozhodnutí, včetně odůvodnění.
                  
               
            
         
         
            Použitelnost
         
         Rozsah (např. míra podrobností) a charakter EMS (např. standardizovaný nebo nestandardizovaný) se obecně vztahuje k povaze, rozsahu a složitosti zařízení a k rozsahu dopadů, které může mít na životní prostředí.
         1.2.   Monitorování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 2.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou je určení čisté elektrické účinnosti a/nebo čistého celkového využití paliva a/nebo čisté mechanické energetické účinnosti jednotek zplyňování, jednotek IGCC a/nebo spalovacích jednotek prostřednictvím výkonové zkoušky při plném zatížení (2) podle norem EN po uvedení jednotky do provozu a po každé změně, která by mohla významně ovlivnit čistou elektrickou účinnost a/nebo celkové čisté využití paliva a/nebo čistou mechanickou energetickou účinnost jednotky. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 3.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou je monitorování klíčových provozních parametrů důležitých z hlediska emisí do ovzduší a vody včetně ukazatelů uvedených níže.
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Proudící médium
                              
                              
                                 Parametr(y)
                              
                              
                                 Monitorování
                              
                           
                           
                              
                                 Spaliny
                              
                              
                                 Průtok
                              
                              
                                 Pravidelné nebo kontinuální zjišťování
                              
                           
                           
                              
                                 Obsah kyslíku, teplota a tlak
                              
                              
                                 Pravidelné nebo kontinuální měření
                              
                           
                           
                              
                                 Obsah vodní páry (3)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Odpadní vody z čištění spalin
                              
                              
                                 Průtok, pH a teplota
                              
                              
                                 Kontinuální měření
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 4.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Látka/Parametr
                              
                              
                                 Palivo/proces/druh spalovacího zařízení
                              
                              
                                 Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení
                              
                              
                                 Norma(y) (4)
                                 
                              
                              
                                 Minimální frekvence monitorování (5)
                                 
                              
                              
                                 Monitorování související s
                              
                           
                           
                              
                                 NH3
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Pokud je používána selektivní katalytická redukce (SCR) a/nebo selektivní nekatalytická redukce (SNCR)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (7)
                                 
                              
                              
                                 BAT 7
                              
                           
                           
                              
                                 NOX
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle a motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spalovací turbíny na plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle, motory a turbíny na zemní plyn
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Plyny vznikající při výrobě železa a oceli
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zařízení IGCC
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 BAT 20
                                 BAT 24
                                 BAT 28
                                 BAT 32
                                 BAT 37
                                 BAT 41
                                 BAT 42
                                 BAT 43
                                 BAT 47
                                 BAT 48
                                 BAT 56
                                 BAT 64
                                 BAT 65
                                 BAT 73
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spalovací zařízení na těžebních plošinách
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 14792
                              
                              
                                 Jednou ročně (9)
                                 
                              
                              
                                 BAT 53
                              
                           
                           
                              
                                 N2O
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí v kotlech s cirkulujícím fluidním ložem
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina v kotlech s cirkulujícím fluidním ložem
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 21258
                              
                              
                                 Jednou ročně (10)
                                 
                              
                              
                                 BAT 20
                                 BAT 24
                              
                           
                           
                              
                                 CO
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle a motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spalovací turbíny na plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle, motory a turbíny na zemní plyn
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Plyny vznikající při výrobě železa a oceli
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zařízení IGCC
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 BAT 20
                                 BAT 24
                                 BAT 28
                                 BAT 33
                                 BAT 38
                                 BAT 44
                                 BAT 49
                                 BAT 56
                                 BAT 64
                                 BAT 65
                                 BAT 73
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spalovací zařízení na těžebních plošinách
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 15058
                              
                              
                                 Jednou ročně (9)
                                 
                              
                              
                                 BAT 54
                              
                           
                           
                              
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spalovací turbíny na plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Plyny vznikající při výrobě železa a oceli
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zařízení IGCC
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN a EN 14791
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (11)
                                     (12)
                                 
                              
                              
                                 BAT 21
                                 BAT 25
                                 BAT 29
                                 BAT 34
                                 BAT 39
                                 BAT 50
                                 BAT 57
                                 BAT 66
                                 BAT 67
                                 BAT 74
                              
                           
                           
                              
                                 SO3
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Pokud se používá SCR
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Norma EN není k dispozici
                              
                              
                                 Jednou ročně
                              
                              
                                 —
                              
                           
                           
                              
                                 Plynné chloridy, vyjádřené jako HCl
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 1911
                              
                              
                                 Jednou za tři měsíce (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 BAT 21
                                 BAT 57
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně (15)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 25
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 66
                                 BAT 67
                              
                           
                           
                              
                                 HF
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Norma EN není k dispozici
                              
                              
                                 Jednou za tři měsíce (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 BAT 21
                                 BAT 57
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Norma EN není k dispozici
                              
                              
                                 Jednou ročně
                              
                              
                                 BAT 25
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 66
                                 BAT 67
                              
                           
                           
                              
                                 Prach
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Plyny vznikající při výrobě železa a oceli
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zařízení IGCC
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spalovací turbíny na plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN a EN 13284-1 a EN 13284-2
                              
                              
                                 Kontinuálně (6)
                                     (17)
                                 
                              
                              
                                 BAT 22
                                 BAT 26
                                 BAT 30
                                 BAT 35
                                 BAT 39
                                 BAT 51
                                 BAT 58
                                 BAT 75
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN a EN 13284-2
                              
                              
                                 Kontinuálně
                              
                              
                                 BAT 68
                                 BAT 69
                              
                           
                           
                              
                                 Kovy a polokovy kromě rtuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kotle a motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Jednou ročně (18)
                                 
                              
                              
                                 BAT 22
                                 BAT 26
                                 BAT 30
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Jednou za šest měsíců (13)
                                 
                              
                              
                                 BAT 68
                                 BAT 69
                              
                           
                           
                              
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Jednou za tři měsíce (19)
                                     (13)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zařízení IGCC
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Jednou ročně (18)
                                 
                              
                              
                                 BAT 75
                              
                           
                           
                              
                                 Hg
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Černé a/nebo hnědé uhlí včetně spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Jednou za tři měsíce (13)
                                     (20)
                                 
                              
                              
                                 BAT 23
                              
                           
                           
                              
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 Obecné normy EN a EN 14884
                              
                              
                                 Kontinuálně (16)
                                     (21)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Tuhá biomasa a/nebo rašelina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Jednou ročně (22)
                                 
                              
                              
                                 BAT 27
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu s tuhou biomasou a/nebo rašelinou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Jednou za tři měsíce (13)
                                 
                              
                              
                                 BAT 70
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zařízení IGCC
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Jednou ročně (23)
                                 
                              
                              
                                 BAT 75
                              
                           
                           
                              
                                 TVOC
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 12619
                              
                              
                                 Jednou za šest měsíců (13)
                                 
                              
                              
                                 BAT 33
                                 BAT 59
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu s černým uhlím, hnědým uhlím, tuhou biomasou a/nebo rašelinou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Obecné normy EN
                              
                              
                                 Kontinuálně
                              
                              
                                 BAT 71
                              
                           
                           
                              
                                 Formaldehyd
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Zemní plyn v zážehových motorech se spalováním chudé směsi a dvoupalivových motorech
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 Norma EN není k dispozici
                              
                              
                                 Jednou ročně
                              
                              
                                 BAT 45
                              
                           
                           
                              
                                 CH4
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Motory na zemní plyn
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN ISO 25139
                              
                              
                                 Jednou ročně (24)
                                 
                              
                              
                                 BAT 45
                              
                           
                           
                              
                                 PCDD/F
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Procesní paliva z chemického průmyslu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Spoluspalování odpadu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Všechny velikosti
                              
                              
                                 EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                              
                              
                                 Jednou za šest měsíců (13)
                                     (25)
                                 
                              
                              
                                 BAT 59
                                 BAT 71
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 5.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí z čištění spalin do vody minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Látka/parametr
                              
                              
                                 Norma (normy)
                              
                              
                                 Minimální frekvence monitorování
                              
                              
                                 Monitorování související s
                              
                           
                           
                              
                                 Celkový organický uhlík (TOC) (26)
                                 
                              
                              
                                 EN 1484
                              
                              
                                 Jednou za měsíc
                              
                              
                                 BAT 15
                              
                           
                           
                              
                                 chemická spotřeba kyslíku (CHSK) (26)
                                 
                              
                              
                                 Norma EN není k dispozici
                              
                           
                           
                              
                                 Celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS)
                              
                              
                                 EN 872
                              
                           
                           
                              
                                 Fluorid (F–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                           
                              
                                 Síran (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                           
                              
                                 Sulfid, snadno uvolnitelný (S2–)
                              
                              
                                 Norma EN není k dispozici
                              
                           
                           
                              
                                 Sulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-3
                              
                           
                           
                              
                                 Kovy a polokovy
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 11885 nebo EN ISO 17294-2)
                              
                           
                           
                              
                                 Cd
                              
                           
                           
                              
                                 Cr
                              
                           
                           
                              
                                 Cu
                              
                           
                           
                              
                                 Ni
                              
                           
                           
                              
                                 Pb
                              
                           
                           
                              
                                 Zn
                              
                           
                           
                              
                                 Hg
                              
                              
                                 K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 12846 nebo EN ISO 17852)
                              
                           
                           
                              
                                 Chlorid (Cl–)
                              
                              
                                 K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 10304-1 nebo EN ISO 15682)
                              
                              
                                 —
                              
                           
                           
                              
                                 Celkový dusík
                              
                              
                                 EN 12260
                              
                              
                                 —
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         1.3.   Celkový environmentální profil a průběh spalování
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 6.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkového environmentálního profilu spalovacích zařízení a ke snížení emisí CO a nespálených látek do ovzduší je zajistit optimalizované spalování a použít vhodnou kombinaci níže uvedených technik.
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Technika
                              
                              
                                 Popis
                              
                              
                                 Použitelnost
                              
                           
                           
                              
                                 a.
                              
                              
                                 Mísení a promíchávání paliv
                              
                              
                                 Zajistit stabilní podmínky spalování a/nebo snížit emise znečišťujících látek smícháním různých jakostí stejného druhu paliva
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 b.
                              
                              
                                 Údržba spalovacího systému
                              
                              
                                 Pravidelná plánovaná údržba podle doporučení dodavatelů
                              
                           
                           
                              
                                 c.
                              
                              
                                 Pokročilý řídicí systém
                              
                              
                                 Viz popis v bodě 8.1
                              
                              
                                 Použitelnost pro stará spalovací zařízení může být omezena potřebou dodatečného vybavení (retrofitu) spalovacího systému a/nebo řídícího a ovládacího systému
                              
                           
                           
                              
                                 d.
                              
                              
                                 Správná konstrukce spalovacího zařízení
                              
                              
                                 Správná konstrukce ohniště, spalovacích komor, hořáků a souvisejících zařízení
                              
                              
                                 Obecně použitelné u nových spalovacích zařízení
                              
                           
                           
                              
                                 e.
                              
                              
                                 Výběr paliva
                              
                              
                                 Z dostupných paliv vyberte jiné palivo/jiná paliva nebo zcela či částečně přejděte na jiné palivo/jiná paliva s lepším environmentálním profilem (např. s nízkým obsahem síry a/nebo rtuti), též při uvádění do provozu nebo v případě použití záložních paliv
                              
                              
                                 Použitelné v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti vhodných druhů paliv s celkově lepším environmentálním profilem, což může být ovlivněno energetickou politikou členského státu nebo celkovou palivovou bilancí daného zařízení v případě spalování procesních paliv z průmyslu.
                                 U stávajících spalovacích zařízení může být druh zvoleného paliva omezen uspořádáním a konstrukcí zařízení
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 7.
                  
                  
                     Aby se snížily emise amoniaku do ovzduší při použití selektivní katalytické redukce (SCR) a/nebo selektivní nekatalytické redukce (SNCR) ke snížení emisí NOx, je nejlepší dostupnou technikou optimalizovat konstrukci a/nebo provoz SCR a/nebo SNCR (např. optimalizovaný poměr činidla a NOx, homogenní rozdělení činidla a optimální velikost kapek činidla).
                     
                        Úrovně emisí spojené s BAT
                     
                     Úroveň emisí související s BAT (BAT-AEL) pro emise NH3 do ovzduší z používání SCR a/nebo SNCR je < 3–10 mg/Nm3vyjádřená jako roční průměr nebo průměr za interval odběru vzorků. Dolní hranice rozsahu lze dosáhnout při použití SCR a horní hranice při použití SNCR bez mokrých technik ke snižování emisí. V případě zařízení spalujících biomasu a provozovaných při různých zatíženích, jakož i v případě motorů spalujících těžký topný olej a/nebo plynový olej, je vyšší hranice rozmezí BAT-AEL 15 mg/Nm3.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 8.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou k zabránění emisí do ovzduší nebo jejich snížení za normálních provozních podmínek je vhodnou konstrukcí, provozováním a údržbou zajistit, aby systémy pro snižování emisí byly využívány při optimální kapacitě a dostupnosti.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 9.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkového environmentálního profilu spalovacích zařízení a/nebo zařízení na zplyňování a ke snížení emisí do ovzduší je zahrnout do programů zajištění kvality/kontroly kvality pro všechna použitá paliva jako součást systému environmentálního řízení tyto prvky (viz BAT 1):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i.
                              
                              
                                 výchozí úplnou charakterizaci použitého paliva, která obsahuje alespoň níže uvedené parametry a která je v souladu s normami EN. Lze použít normy ISO, vnitrostátní normy nebo jiné mezinárodní normy za předpokladu, že se jejich použitím získají údaje rovnocenné odborné kvality;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii.
                              
                              
                                 pravidelné zkoušení kvality paliv pro kontrolu, zda je v souladu s výchozí charakterizací a odpovídá specifikacím konstrukce zařízení. Frekvence zkoušení a parametry vybrané z níže uvedené tabulky vycházejí z variability paliva a posouzení významu úniků znečišťujících látek (např. koncentrace v palivu, provádění čištění spalin);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii.
                              
                              
                                 následnou úpravu nastavení zařízení v případě potřeby a proveditelnosti (např. integraci palivových charakteristik a řízení do pokročilého řídicího systému (viz popis v bodě 8.1)).
                              
                           
                        
                     
                     
                        Popis
                     
                     Výchozí charakterizaci a pravidelné zkoušení paliva může provádět provozovatel a/nebo dodavatel paliva. Pokud tuto činnost provádí dodavatel, jsou úplné výsledky předány provozovateli ve formě dodavatelské specifikace produktu (paliva) a/nebo záruky.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Palivo (paliva)
                              
                              
                                 Látky/parametry, které jsou předmětem charakterizace
                              
                           
                           
                              
                                 Biomasa/rašelina
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             LHV
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Vlhkost
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Popel
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             C, Cl, F, N, S, K, Na
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kovy a polokovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Černé uhlí/hnědé uhlí
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             LHV
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Vlhkost
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Těkavé látky, popel, fixní uhlík, C, H, N, O, S
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, Cl, F
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 HFO
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Popel
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             C, S, N, Ni, V
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Plynový olej
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Popel
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             N, C, S
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Zemní plyn
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             LHV
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbeho číslo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Procesní paliva z chemického průmyslu (27)
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Plyny vznikající při výrobě železa a oceli
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             LHV, CH4 (pro COG), CXHY (pro COG), CO2, H2, N2, celková síra, prach, Wobbeho číslo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 Odpad (28)
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             LHV
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Vlhkost
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Těkavé látky, popel, Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 10.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí do ovzduší a/nebo do vody za jiných než běžných provozních podmínek (OTNOC) je vypracovat a zavést plán řízení jako součást systému environmentálního řízení (viz BAT 1) odpovídající významu potenciálních úniků znečišťující látky, který obsahuje tyto prvky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 vhodný návrh systémů považovaných za relevantní, pokud jde o způsobení podmínek OTNOC, které mohou mít vliv na emise do ovzduší, vody a/nebo půdy (např. koncepce návrhu pracující s nízkým zatížením pro snížení minimálních zatížení při uvádění do provozu a ukončování provozu v zájmu stabilní výroby v plynových turbínách);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 vypracování a provádění konkrétního plánu preventivní údržby pro tyto relevantní systémy;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 přezkoumání a zaznamenávání emisí způsobených OTNOC a souvisejících okolností a v případě potřeby provádění nápravných opatření;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 pravidelné hodnocení celkových emisí během OTNOC (např. frekvence událostí, jejich trvání, kvantifikace/odhad emisí) a v případě potřeby provádění nápravných opatření.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 11.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou je náležitě monitorovat emise do ovzduší a/nebo do vody během OTNOC.
                     
                        Popis
                     
                     Monitorování lze provádět přímým měřením emisí nebo monitorováním náhradních parametrů, jestliže se prokáže, že poskytuje rovnocennou nebo lepší odbornou kvalitu než přímé měření emisí. Emise při uvádění do provozu a ukončování provozu (SU/SD) lze posuzovat na základě podrobného měření emisí prováděného u typického postupu SU/SD nejméně jednou ročně a využití výsledků tohoto měření pro odhad emisí pro každé SU/SD během celého roku.
                  
               
            
         
         1.4.   Energetická účinnost
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 12.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalovacích a zplyňovacích jednotek a/nebo jednotek IGCC provozovaných ≥ 1 500 h/rok je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Technika
                              
                              
                                 Popis
                              
                              
                                 Použitelnost
                              
                           
                           
                              
                                 a.
                              
                              
                                 Optimalizace spalování
                              
                              
                                 Viz popis v bodě 8.2.
                                 Optimalizace spalování minimalizuje obsah nespálených látek ve spalinách a v tuhých zbytcích ze spalování
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 b.
                              
                              
                                 Optimalizace podmínek pracovního média
                              
                              
                                 Provoz při nejvyšším možném tlaku a teplotě pracovního média (plynu nebo páry) v rámci omezení vyplývajících např. z řízení emisí NOx nebo požadovaných vlastností energie
                              
                           
                           
                              
                                 c.
                              
                              
                                 Optimalizace parního cyklu
                              
                              
                                 Provoz při nižším tlaku na výfuku z turbíny využitím co nejnižší teploty chladicí vody kondenzátoru v rámci konstrukčních podmínek.
                              
                           
                           
                              
                                 d.
                              
                              
                                 Minimalizace spotřeby energie
                              
                              
                                 Minimalizace interní spotřeby energie (např. vyšší účinnost čerpadla přívodní vody).
                              
                           
                           
                              
                                 e.
                              
                              
                                 Předehřev spalovacího vzduchu
                              
                              
                                 Opětovné využití tepla získaného ze spalin pro předehřev vzduchu používaného při spalování
                              
                              
                                 Obecně použitelné v rámci omezení vyplývajících z nutnosti řídit emise NOx
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 f.
                              
                              
                                 Předehřev paliva
                              
                              
                                 Předehřev paliva s využitím znovu získaného tepla
                              
                              
                                 Obecně použitelné v rámci omezení vyplývajících z konstrukce kotle a nutnosti řídit emise NOx
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 g.
                              
                              
                                 Pokročilý řídicí systém
                              
                              
                                 Viz popis v bodě 8.2.
                                 Počítačové řízení hlavních parametrů spalování umožňuje zlepšit účinnost spalování
                              
                              
                                 Obecně použitelné pro nové jednotky. Použitelnost pro staré jednotky může být omezena potřebou dodatečného vybavení spalovacího systému a/nebo řídícího a ovládacího systému
                              
                           
                           
                              
                                 h.
                              
                              
                                 Předehřev přívodní vody s využitím znovu získaného tepla
                              
                              
                                 Předehřev vody přiváděné z parního kondenzátoru s využitím znovu získaného tepla předtím, než je znovu využita v kotli
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro parní okruhy, nikoli pro horkovodní kotle
                                 Použitelnost pro stávající jednotky může být omezena v důsledku omezení vyplývajících z konfigurace zařízení a množství znovu využitelného tepla
                              
                           
                           
                              
                                 i.
                              
                              
                                 Využití tepla formou kogenerace (KVET)
                              
                              
                                 Využití tepla (hlavně z parního systému) pro výrobu horké vody/páry určené k použití v průmyslových procesech/činnostech nebo ve veřejné síti dálkového vytápění Další získání tepla k opětovnému využití je možné z(e):
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             spalin
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             chlazení roštu
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             cirkulujícího fluidního lože
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Použitelné v rámci omezení vyplývajících z místní poptávky po teple a elektřině.
                                 Použitelnost může být omezená v případě plynových kompresorů s nepředvídatelným provozním tepelným profilem
                              
                           
                           
                              
                                 j.
                              
                              
                                 Připravenost na KVET
                              
                              
                                 Viz popis v bodě 8.2.
                              
                              
                                 Použitelné pouze na nové jednotky, u kterých je realistický potenciál pro budoucí využití tepla v blízkosti jednotky
                              
                           
                           
                              
                                 k.
                              
                              
                                 Kondenzátor spalin
                              
                              
                                 Viz popis v bodě 8.2.
                              
                              
                                 Obecně použitelné pro jednotky KVET za předpokladu, že existuje dostatečná poptávka po nízkoteplotním teple
                              
                           
                           
                              
                                 l.
                              
                              
                                 Akumulace tepla
                              
                              
                                 Uchovávání akumulovaného tepla v režimu KVET
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro zařízení KVET
                                 Použitelnost může být omezená v případě nízké poptávky po teple
                              
                           
                           
                              
                                 m.
                              
                              
                                 Mokrý komín
                              
                              
                                 Viz popis v bodě 8.2.
                              
                              
                                 Obecně použitelné pro nové a stávající jednotky vybavené mokrým odsiřováním spalin (FGD)
                              
                           
                           
                              
                                 n.
                              
                              
                                 Vypouštění emisí chladicími věžemi
                              
                              
                                 Vypouštění emisí do ovzduší z chladicí věže, nikoli přes vyhrazený komín
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro jednotky vybavené mokrým odsiřováním spalin (FGD), u kterých je nutný ohřev spalin před vypuštěním a jejichž chladicím systémem je chladicí věž
                              
                           
                           
                              
                                 o.
                              
                              
                                 Předsušení paliva
                              
                              
                                 Snížení obsahu vlhkosti v palivu před jeho spalováním pro zlepšení podmínek spalování
                              
                              
                                 Použitelné na spalování biomasy a/nebo rašeliny v rámci omezení vyplývajících z rizik samovolného vznícení (např. obsah vlhkosti rašeliny je v celém dodavatelském řetězci udržován nad 40 %).
                                 Dodatečné vybavení stávajících zařízení může být omezeno energetickou hodnotou, kterou lze získat navíc ze sušení, a omezenými možnostmi dodatečného vybavení vyplývajícími z konstrukce kotle nebo konfigurace zařízení
                              
                           
                           
                              
                                 p.
                              
                              
                                 Minimalizace tepelných ztrát
                              
                              
                                 Minimalizace ztrát odpadním teplem, např. těch, ke kterým dochází prostřednictvím strusky nebo které lze snížit izolací sálavých zdrojů
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro spalovací jednotky používající tuhá paliva a pro zplyňovací jednotky/jednotky IGCC
                              
                           
                           
                              
                                 q.
                              
                              
                                 Pokročilé materiály
                              
                              
                                 Použití pokročilých materiálů, u kterých se prokázalo, že jsou schopny odolávat vysokým provozním teplotám a tlakům, a díky tomu dosáhnout vyšší účinnosti využití páry/procesu spalování
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro nová zařízení
                              
                           
                           
                              
                                 r.
                              
                              
                                 Modernizace parních turbín
                              
                              
                                 Sem patří techniky, jako je zvyšování teploty a tlaku střednětlaké páry, přidání nízkotlaké turbíny a úpravy geometrie lopatek rotoru turbíny
                              
                              
                                 Použitelnost může být omezena poptávkou, stavem páry a/nebo omezenou životností zařízení
                              
                           
                           
                              
                                 s.
                              
                              
                                 Superkritické a ultrasuperkritické stavy páry
                              
                              
                                 Použití parního okruhu, včetně parních ohřívacích systémů, ve kterém pára může dosáhnout tlaku vyššího než 220,6 baru a teplot nad 374 °C v případě superkritického stavu a nad 250–300 barů a teplot nad 580–600 °C v případě ultrasuperkritického stavu
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro nové jednotky ≥ 600 MWth provozované > 4 000  h/rok.
                                 Neaplikuje se, jestliže účelem jednotky je výroba páry o nízké teplotě a/nebo tlaku ve zpracovacím průmyslu.
                                 Neaplikuje se na spalovací turbíny a motory na výrobu páry v režimu KVET.
                                 U jednotek spalujících biomasu může být použitelnost u některých druhů biomasy omezena vysokoteplotní korozí
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         1.5.   Spotřeba vody a emise do vody
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 13.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou ke snížení spotřeby vody a objemu vypouštěné kontaminované odpadní vody je využití jedné nebo obou z níže popsaných technik.
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Technika
                              
                              
                                 Popis
                              
                              
                                 Použitelnost
                              
                           
                           
                              
                                 a.
                              
                              
                                 Recyklace vody
                              
                              
                                 Zbytkové vodní toky, včetně odtokové vody ze zařízení, se opětovně využijí pro jiné účely. Stupeň recyklace je omezen požadavky na kvalitu, pokud jde o vodní recipient, a vodní bilanci zařízení
                              
                              
                                 Neaplikuje se na odpadní vody z chladicích systémů, ve kterých jsou přítomny chemické látky na úpravu vody a/nebo vysoké koncentrace solí z mořské vody
                              
                           
                           
                              
                                 b.
                              
                              
                                 Manipulace se suchým zbytkovým popelem
                              
                              
                                 Suchý a horký zbytkový popel padá z ohniště na mechanický dopravník a je ochlazován okolním vzduchem. Při tomto postupu se nepoužívá žádná voda.
                              
                              
                                 Použitelné pouze pro zařízení spalující tuhá paliva.
                                 Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících spalovacích zařízení
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 14.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou k zabránění kontaminace nekontaminované odpadní vody a ke snížení emisí do vody je oddělení toků odpadních vod a jejich samostatné čištění v závislosti na obsahu znečišťující látky.
                     
                        Popis
                     
                     Mezi toky odpadních vod, které se typicky oddělují a čistí, patří povrchová odtoková voda, chladicí voda a odpadní voda z čištění spalin
                     
                        Použitelnost
                     
                     Použitelnost může být omezená u stávajících zařízení z důvodu konfigurace systémů odvádění vod.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     BAT 15.
                  
                  
                     Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí do vody z čištění spalin je použití vhodné kombinace níže uvedených technik a použití sekundárních technik co nejblíže u zdroje, aby se zabránilo ředění.
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Technika
                              
                              
                                 Typické znečišťující látky, které mají být odstraněny/jejichž obsah má být snížen
                              
                              
                                 Použitelnost
                              
                           
                           
                              
                                 Primární techniky
                              
                           
                           
                           
                              
                                 a.
                              
                              
                                 Optimalizované spalování (viz BAT 6) a systémy čištění spalin (např. SCR/SNCR, viz BAT 7)
                              
                              
                                 Organické sloučeniny, amoniak (NH3)
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 Sekundární techniky (29)
                                 
                              
                           
                           
                           
                              
                                 b.
                              
                              
                                 Adsorpce na aktivním uhlí
                              
                              
                                 Organické sloučeniny, rtuť (Hg)
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 c.
                              
                              
                                 Aerobní biologické čištění
                              
                              
                                 Biologicky rozložitelné organické sloučeniny, amoniak (NH4
                                    +)
                              
                              
                                 Obecně použitelné pro čištění vod obsahujících organické sloučeniny. Aerobní biologické čištění odpadních vod obsahujících amoniak (NH4
                                    +) nemusí být použitelné v případě vysoké koncentrace chloridů (tj. okolo 10 g/l)
                              
                           
                           
                              
                                 d.
                              
                              
                                 Anoxické/anaerobní biologické čištění
                              
                              
                                 Rtuť (Hg), dusičnan (NO3
                                    –), dusitan (NO2
                                    –)
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 e.
                              
                              
                                 Koagulace a flokulace
                              
                              
                                 Nerozpuštěné tuhé látky
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 f.
                              
                              
                                 Krystalizace
                              
                              
                                 Kovy a polokovy, síran (SO4
                                    2–), fluorid (F–)
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 g.
                              
                              
                                 Filtrace (např. písková filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace)
                              
                              
                                 Nerozpuštěné tuhé látky, kovy
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 h.
                              
                              
                                 Flotace
                              
                              
                                 Nerozpuštěné tuhé látky, volný olej
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 i.
                              
                              
                                 Iontová výměna
                              
                              
                                 Kovy
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 j.
                              
                              
                                 Neutralizace
                              
                              
                                 Kyseliny, zásady
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 k.
                              
                              
                                 Oxidace
                              
                              
                                 Sulfid (S2–), sulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                           
                              
                                 l.
                              
                              
                                 Vysrážení
                              
                              
                                 Kovy a polokovy, síran (SO4
                                    2–), fluorid (F–)
                              
                              
                                 Obecně použitelné
                              
                           
                            <