Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1460 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5471) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1460 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/42
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1460
   ze dne 8. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5471)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (3), a zejména na čl. 14 odst. 2 a čl. 19 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) a odst. 4 a 6 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 92/119/EHS stanoví obecná opatření pro tlumení použitelná v případě ohniska některých nákaz zvířat, včetně nodulární dermatitidy. Mezi tato opatření pro tlumení patří vytvoření ochranných pásem a pásem dozoru kolem infikovaných hospodářství a jako doplnění ostatních opatření pro tlumení také nouzové očkování v případě ohniska nodulární dermatitidy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 (5) stanoví veterinární opatření pro tlumení v souvislosti s výskytem nodulární dermatitidy v určitých členských státech nebo jejich částech uvedených v příloze I zmíněného rozhodnutí, včetně minimálních požadavků na programy očkování proti nodulární dermatitidě, které členské státy předkládají Komisi ke schválení. Rozhodnutí definuje „pásma infekce“ jako části území členského státu uvedené v části II přílohy I zmíněného prováděcího rozhodnutí, které zahrnují oblasti, v nichž byla potvrzena nodulární dermatitida, a veškerá ochranná pásma a pásma dozoru vytvořená v souladu se směrnicí 92/119/EHS, kde lze po schválení programů očkování provádět očkování proti nodulární dermatitidě. Dále definuje „pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ jako části území členského státu uvedené v části I zmíněné přílohy, které zahrnují oblasti mimo „pásma infekce“, kde se po schválení programů očkování provádí očkování proti nodulární dermatitidě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 stanoví zvláštní opatření ke zmírnění rizika a omezení obchodu s ohledem na živý skot a volně žijící přežvýkavce chované v zajetí, jejich zárodečné produkty a jiné produkty z těchto zvířat, která mají být zavedena v „pásmech infekce“ a v „pásmech bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ s cílem minimalizovat riziko šíření nodulární dermatitidy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) týkající se nodulární dermatitidy schválené dne 27. března 2017 (6) (dále jen „zpráva EFSA z roku 2017“) vyplývá, že výsledky analýzy dostupných epizootických údajů o nodulární dermatitidě v Evropě do roku 2016 ukazují, že tam, kde bylo hromadné očkování proti nodulární dermatitidě řádně provedeno, došlo k utlumení nákazy, protože bylo zabráněno výskytu nových ohnisek. Tyto výsledky potvrzují výsledky předchozího naléhavého doporučení EFSA týkajícího se nodulární dermatitidy přijatého úřadem EFSA dne 29. července 2016 (7) (dále jen „doporučení EFSA z roku 2016“), které konstatovalo, že hromadné očkování je nejúčinnějším opatřením pro tlumení nodulární dermatitidy, zejména pokud došlo k vytvoření ochrany očkovaných zvířat již před výskytem nákazy, konkrétně prostřednictvím preventivního očkování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Účinnost nedávného očkování proti nodulární dermatitidě potvrzená doporučením EFSA z roku 2016 a zprávou EFSA z roku 2017 ukazuje na to, že řádně očkovaný skot může být přemístěn z „pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo třetí země nebo v rámci „pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ nebo „pásma infekce“ v rámci jednoho členského státu za použití méně omezujících pravidel. Ze stejného důvodu by se měla použít méně omezující pravidla pro přemísťování neočkovaných telat narozených očkovaným matkám, pokud jsou přemísťována v rámci stejného pásma ve stejném členském státě. Stejně tak by se měla použít méně omezující pravidla pro přemísťování neočkovaného skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí v rámci jednoho „pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ téhož členského státu, pokud jsou dovážena z členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí, na které se nevztahují omezení týkající se nodulární dermatitidy, neboť takové přemísťování lze považovat za přemísťování představující nízké riziko šíření nákazy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Chorvatsko, Bulharsko a Řecko, tři členské státy, které v současné době provádí očkování proti nodulární dermatitidě a jsou uvedeny v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008, požádaly, aby prováděcí rozhodnutí, a zejména jeho články 4, 5 a 6, bylo změněno tak, aby stanovilo méně omezující pravidla pro přemísťování očkovaného skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí podléhajících přeočkování, jakož i přemísťování neočkovaných telat narozených očkovaným matkám. Kromě toho Chorvatsko požádalo o méně omezující pravidla pro přemísťování neočkovaného skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí pocházejících z členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí, na které se nevztahují omezení v důsledku potvrzení výskytu nodulární dermatitidy nebo očkování proti ní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Riziko šíření nodulární dermatitidy v důsledku přemísťování živého skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí očkovaných proti nodulární dermatitidě je vyšší, pokud zvířata byla očkována poprvé, ve srovnání s uvedeným rizikem po přeočkování v období stálého trvání imunity zvířat v důsledku předchozího očkování. Proto je riziko šíření nodulární dermatitidy vyšší, jestliže hospodářství původu těchto zvířat je očkováno poprvé, ve srovnání s uvedeným rizikem, pokud je hospodářství přeočkováno v období stálého trvání imunity zvířat v důsledku předchozího očkování. Je proto vhodné rozlišit omezující pravidla platná v každé z výše uvedených situací s ohledem na dobu trvání imunity v důsledku očkování proti nodulární dermatitidě v souladu s pokyny výrobců očkovací látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Požadavky týkající se výjimek a zvláštních podmínek pro odesílání živého skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z „pásem bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ a „pásem infekce“ a do nich by proto měly být změněny a články 4, 5, 6 a 12 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 by měly být změněny odpovídajícím způsobem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 4 se odstavec 1 mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v písmenu a) se bod i) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „i)
                                    
                                    
                                       zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před datem odeslání a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání a pocházejí z hospodářství původu, ve kterém pobývala po dobu nejméně 28 dnů. V tomto hospodářství původu byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky;“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v písmenu b) se bod i) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „i)
                                    
                                    
                                       zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně tři měsíce před datem odeslání a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky;“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           v písmenu c) se bod ii) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „ii)
                                    
                                    
                                       zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před datem odeslání a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky;“.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 5 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „b)
                        
                        
                           zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před datem odeslání a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Článek 6 se nahrazuje tímto:
               „Článek 6
               Zvláštní podmínky pro odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí v rámci oblastí téhož členského státu uvedených v části II přílohy I
               1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. a) a s výhradou souladu s odstavcem 2 tohoto článku může příslušný orgán povolit odesílání zásilek živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z hospodářství, která se nachází v oblasti uvedené v části II přílohy I, do místa určení, které se nachází v jiné oblasti téhož členského státu uvedené v části II přílohy I.
               2.   Odchylka stanovená v odstavci 1 se použije pouze na zásilky živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí, pokud tato zvířata splňují alespoň jednu z těchto podmínek:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před datem odeslání a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           zvířata, bez ohledu na status jejich individuálního očkování nebo na očkování proti nodulární dermatitidě v jejich hospodářství původu, smí být přepravena za účelem nucené porážky na jatka, pokud hospodářství původu není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           zvířata jsou neočkovaní potomci mladší šesti měsíců, kteří se narodili matkám očkovaným nejméně 28 dní před porodem, jejichž období imunity v souladu s pokyny výrobce trvalo v den porodu, a mohou být přemístěna do jiného hospodářství nebo na jatka na okamžitou porážku. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky a hospodářství není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Za článek 6 se vkládá nový článek 6a, který zní:
               „Článek 6a
               Zvláštní podmínky pro odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v části I přílohy I do oblastí téhož členského státu uvedených v částech I nebo II přílohy I
               1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. a) a s výhradou souladu s odstavcem 2 tohoto článku může příslušný orgán povolit odesílání zásilek živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z hospodářství, která se nachází v oblasti uvedené v části I přílohy I, do místa určení, které se nachází v jiné oblasti téhož členského státu uvedené v části I nebo II přílohy I.
               2.   Odchylka stanovená v odstavci 1 se použije pouze na zásilky živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí, pokud tato zvířata splňují alespoň jednu z těchto podmínek:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před datem odeslání a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           zvířata, bez ohledu na status jejich individuálního očkování nebo na očkování proti nodulární dermatitidě v jejich hospodářství původu, smí být přepravena za účelem nucené porážky na jatka, pokud hospodářství původu není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           zvířata jsou neočkovaní potomci mladší šesti měsíců, kteří se narodili matkám očkovaným nejméně 28 dní před porodem, jejichž období imunity v souladu s pokyny výrobce trvalo v den porodu, a mohou být přemístěna do jiného hospodářství nebo na jatka na okamžitou porážku. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky a hospodářství není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           zvířata byla přemístěna do hospodářství před méně než třemi měsíci z jiného členského státu nebo ze třetí země nebo její oblasti, na které se nevztahovala žádná omezení v důsledku potvrzení výskytu nodulární dermatitidy nebo očkování proti ní, a mohou být přemístěna na jatka na okamžitou porážku. V hospodářství původu těchto zvířat byla všechna ostatní zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována a v souladu s pokyny výrobce očkovací látky trvá období jejich imunity v den odeslání nebo se v den odeslání nachází v období imunity v důsledku předchozího očkování nebo v důsledku imunity matky a hospodářství není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 12 se úvodní věta nahrazuje tímto:
               „Příslušný orgán zajistí, aby postup přemísťování za účelem přepravy živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí, nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu a neošetřených kůží a kožek podle odchylek stanovených v článcích 4, 5, 8 a 9 splňoval tyto požadavky:“.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.
   
      (4)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 ze dne 15. listopadu 2016 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 51).
   
      (6)  EFSA Journal 2017; 15(4):4773.
   
      (7)  EFSA Journal 2016; 14(8):4573.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.