Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1461 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 5472) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1461 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/46
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1461
   ze dne 8. srpna 2017,
   kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5472)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 8 úvodní větu, čl. 8 bod 1 první pododstavec, čl. 8 bod 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (2) stanoví mimo jiné veterinární a hygienické podmínky pro dovoz zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly ošetřeny jedním ze způsobů stanovených v části 4 přílohy II uvedeného rozhodnutí, (dále jen „komodity“) do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je dovoz komodit do Unie povolen pod podmínkou, že byly podrobeny jednomu z ošetření podle uvedené přílohy. V části 4 uvedené přílohy je stanoven režim bez zvláštního ošetření „A“ a zvláštní ošetření „B“ až „F“ uvedená v sestupném pořadí podle závažnosti veterinárního rizika, které mají odstranit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Část 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do Unie pod podmínkou, že byly podrobeny jednomu z ošetření podle části 4 uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Bosna a Hercegovina požádala o zařazení na seznam v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povolen tranzit přes Bulharsko pro komodity, jež byly získány ze skotu domácího, za účelem vývozu těchto komodit do Turecka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) stanoví mimo jiné seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa určeného k lidské spotřebě do Unie. Podle nařízení (EU) č. 206/2010 je povolen tranzit čerstvého masa domácího skotu z Bosny a Hercegoviny přes území Unie a uvedená třetí země je náležitě zahrnuta na seznamu v části 1 přílohy II uvedeného rozhodnutí. Rozhodnutím 2007/777/ES by proto měl být rovněž povolen tranzit přes území Unie pro zásilky z Bosny a Hercegoviny do Turecka, pokud jde o komodity získané z domácího skotu, pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření „A“. Bosna a Hercegovina by proto měla být za tímto účelem uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Bývalá jugoslávská republika Makedonie požádala, aby byla uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povolen dovoz komodit, které byly získány z drůbeže, do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) stanoví mimo jiné seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet zásilky drůbeže a určitých drůbežích komodit. Podle nařízení (ES) č. 798/2008 je povolen dovoz do Unie z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro čerstvé drůbeží maso k lidské spotřebě a tato třetí země je náležitě zahrnuta na seznamu v příloze I uvedeného nařízení. Rozhodnutím 2007/777/ES by proto měl být rovněž povolen dovoz do Unie pro komodity získané z drůbeže, které byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření „A“, a Bývalá jugoslávská republika Makedonie by měla být za tímto účelem uvedena v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Jihoafrická republika je země, z níž je povoleno dovážet do Unie komodity získané z farmových ptáků nadřádu běžci pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření „A“, a tato země je za tímto účelem řádně uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES. Dne 22. června 2017 potvrdila Jihoafrická republika výskyt HPAI podtypu H5N8 na svém území, a nelze ji tedy dále považovat za zemi prostou uvedené nákazy. Aby se tedy zabránilo zavlečení viru HPAI do Unie, dovoz komodit získaných z masa farmových ptáků nadřádu běžci z Jižní Afriky by měl být povolen, avšak pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny zvláštnímu ošetření „D“, jak je stanoveno v části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Jihoafrická republika je rovněž uvedena na seznamu v části 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povoleno dovážet do Unie sušené maso „biltong/jerky“ a pasterizované masné výrobky složené z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře nebo takové maso obsahující pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny zvláštnímu ošetření „E“. Po potvrzení výskytu HPAI na území Jihoafrické republiky a aby se zabránilo zavlečení viru HPAI do Unie, dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků složených z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře nebo takové maso obsahujících z Jižní Afriky by měl být povolen, avšak pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny zvláštnímu ošetření „D“, jak je stanoveno v části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Zimbabwe je země, z níž je povoleno dovážet do Unie komodity získané z farmových ptáků nadřádu běžci pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření „A“, a tato země je za tímto účelem řádně uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES. Dne 1. června 2017 potvrdilo Zimbabwe výskyt HPAI podtypu H5N8 na svém území, a nelze je tedy dále považovat za zemi prostou uvedené nákazy. Aby se tedy zabránilo zavlečení viru HPAI do Unie, dovoz komodit získaných z masa farmových ptáků nadřádu běžci ze Zimbabwe by měl být povolen, avšak pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny zvláštnímu ošetření „D“, jak je stanoveno v části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Zimbabwe je rovněž uvedeno na seznamu v části 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povoleno dovážet do Unie sušené maso „biltong/jerky“ a pasterizované masné výrobky složené z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře nebo takové maso obsahující pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny zvláštnímu ošetření „E“. Po potvrzení výskytu HPAI na území Zimbabwe a aby se zabránilo zavlečení viru HPAI do Unie, dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků složených z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře nebo takové maso obsahujících ze Zimbabwe by měl být povolen, avšak pod podmínkou, že tyto komodity byly podrobeny zvláštnímu ošetření „D“, jak je stanoveno v části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Části 2 a 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Části 2 a 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v části 2 se mezi položku pro Austrálii a položku pro Bahrajn vkládá nová položka pro Bosnu a Hercegovinu, která zní:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/ koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „BA
                           
                           
                              Bosna a Hercegovina (3)
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v části 2 se položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/ koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „MK
                           
                           
                              Bývalá jugoslávská republika Makedonie (**)
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              B
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              B
                           
                           
                              B
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  v části 2 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/ koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „ZA
                           
                           
                              Jihoafrická republika
                           
                           
                              C
                           
                           
                              C
                           
                           
                              C
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              D
                           
                           
                              A
                           
                           
                              C
                           
                           
                              C
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              XXX“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  v části 2 se položka pro Zimbabwe nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/ koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „ZW
                           
                           
                              Zimbabwe (1)
                           
                           
                              C
                           
                           
                              C
                           
                           
                              B
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              D
                           
                           
                              A
                           
                           
                              B
                           
                           
                              B
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              XXX“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  v části 3 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/ koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „ZA
                           
                           
                              Jihoafrická republika
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              D
                           
                           
                              D
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              XXX
                           
                        
                        
                           
                              Jihoafrická republika ZA-1
                           
                           
                              E
                           
                           
                              E
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              D
                           
                           
                              D
                           
                           
                              A
                           
                           
                              E
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              XXX“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  v části 3 se položka pro Zimbabwe nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/ koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „ZW
                           
                           
                              Zimbabwe
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              D
                           
                           
                              D
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              E
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              XXX“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.