Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1471 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/162/EU s cílem revidovat roční emisní příděly členských států na období od 2017–2020 (oznámeno pod číslem C(2017) 5556)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1471 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 209/53
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1471
   ze dne 10. srpna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2013/162/EU s cílem revidovat roční emisní příděly členských států na období od 2017–2020
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5556)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2013/162/EU (2) stanoví roční emisní příděly členských států na období 2013–2020 na základě údajů z inventur skleníkových plynů členských států stanovených v souladu s pokyny Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) pro národní inventury skleníkových plynů z roku 1996, které byly k dispozici v době jeho přijetí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po přijetí rozhodnutí 2013/162/EU byla v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 (3) stanovena pro členské státy povinnost vykazovat inventury skleníkových plynů určené v souladu s pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů z roku 2006 a pokyny podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) pro vykazování ročních inventur podle rozhodnutí 24/CP.19 konference smluvních stran úmluvy UNFCCC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Článek 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (4) stanoví povinnost Komise do prosince 2016 prověřit dopad uplatňování pokynů IPCC z roku 2006 nebo změn používané metodiky úmluvy UNFCCC na celkové emise skleníkových plynů členských států relevantní pro článek 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES s cílem zajistit konzistentnost mezi metodikami používanými pro stanovení ročních emisních přídělů členských států a ročním vykazováním členských států po datu uvedeného prověření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 525/2013 a na základě údajů z inventur skleníkových plynů přezkoumaných podle článku 19 uvedeného nařízení prověřila dopad uplatňování pokynů IPCC z roku 2006 a změn používané metodiky úmluvy UNFCCC na inventury skleníkových plynů členských států. U většiny členských států rozdíl v celkových emisích skleníkových plynů relevantních pro článek 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES přesahuje 1 %. S ohledem na uvedené prověření by roční emisní příděly všech členských států na období 2017–2020 uvedené v příloze II rozhodnutí 2013/162/EU měly být zrevidovány, aby zohledňovaly aktualizované údaje z inventur vykázané a přezkoumané v roce 2016 podle článku 19 nařízení (EU) č. 525/2013. Tato revize by měla být provedena za použití stejné metodiky, jako je metodika používaná pro stanovení ročních emisních přídělů podle rozhodnutí 2013/162/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Revize ročních emisních přídělů by měla být omezena na příděly pro období 2017–2020, jelikož členské státy již nemohou změnit své politiky a opatření pro emise skleníkových plynů na období 2013–2016. V zájmu jasnosti by však měla být nahrazena celá příloha II rozhodnutí 2013/162/EU, přičemž roční emisní příděly na období 2013–2016 by měly zůstat nezměněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Článek 2 rozhodnutí 2013/162/EU zmiňuje hodnoty potenciálu globálního oteplování uvedené ve čtvrté hodnotící zprávě IPCC přijaté rozhodnutím 15/CP.17 konference smluvních stran úmluvy UNFCCC. Konference smluvních stran úmluvy UNFCCC mezitím přijala nové rozhodnutí 24/CP.19, kterým odvolala rozhodnutí 15/CP.17 a potvrdila hodnoty uvedené ve čtvrté hodnotící zprávě IPCC. Článek 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 vyžaduje, aby členské státy a Komise pro účely stanovení a vykazování inventur skleníkových plynů podle čl. 7 odst. 1 až 5 nařízení (EU) č. 525/2013 používaly potenciály globálního oteplování uvedené v příloze III rozhodnutí 24/CP.19. V zájmu jasnosti by proto odkaz na rozhodnutí 15/CP.17 v článku 2 rozhodnutí 2013/162/EU měl být nahrazen odkazem na rozhodnutí 24/CP.19.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2013/162/EU se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V článku 2 se slova „rozhodnutím 15/CP.17“ nahrazují slovy „rozhodnutím 24/CP.19“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 10. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Miguel ARIAS CAÑETE
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 106).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými pokyny k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 26).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA II
            
               Roční emisní příděl členských států na období 2013–2020 vypočtený s pomocí hodnot potenciálu globálního oteplování uvedených ve čtvrté hodnotící zprávě IPCC
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Roční emisní příděl
                        (v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého)
                     
                  
                  
                     
                        2013
                     
                     
                        2014
                     
                     
                        2015
                     
                     
                        2016
                     
                     
                        2017
                     
                     
                        2018
                     
                     
                        2019
                     
                     
                        2020
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                     
                        82 376 327
                     
                     
                        80 774 027
                     
                     
                        79 171 726
                     
                     
                        77 569 425
                     
                     
                        76 190 376
                     
                     
                        74 703 759
                     
                     
                        73 217 143
                     
                     
                        71 730 526
                     
                  
                  
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        28 661 817
                     
                     
                        28 897 235
                     
                     
                        29 132 652
                     
                     
                        29 368 070
                     
                     
                        27 481 112
                     
                     
                        27 670 637
                     
                     
                        27 860 163
                     
                     
                        28 049 688
                     
                  
                  
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        65 452 506
                     
                     
                        66 137 845
                     
                     
                        66 823 185
                     
                     
                        67 508 524
                     
                     
                        67 971 770
                     
                     
                        68 581 207
                     
                     
                        69 190 644
                     
                     
                        69 800 080
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        36 829 163
                     
                     
                        35 925 171
                     
                     
                        35 021 179
                     
                     
                        34 117 187
                     
                     
                        34 775 642
                     
                     
                        33 871 444
                     
                     
                        32 967 246
                     
                     
                        32 063 048
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        495 725 112
                     
                     
                        488 602 056
                     
                     
                        481 479 000
                     
                     
                        474 355 944
                     
                     
                        453 842 854
                     
                     
                        446 270 289
                     
                     
                        438 697 724
                     
                     
                        431 125 160
                     
                  
                  
                     
                        Estonsko
                     
                     
                        6 296 988
                     
                     
                        6 321 312
                     
                     
                        6 345 636
                     
                     
                        6 369 960
                     
                     
                        5 928 965
                     
                     
                        5 960 550
                     
                     
                        5 992 135
                     
                     
                        6 023 720
                     
                  
                  
                     
                        Irsko
                     
                     
                        47 226 256
                     
                     
                        46 089 109
                     
                     
                        44 951 963
                     
                     
                        43 814 816
                     
                     
                        41 194 830
                     
                     
                        40 110 780
                     
                     
                        39 026 731
                     
                     
                        37 942 682
                     
                  
                  
                     
                        Řecko
                     
                     
                        61 003 810
                     
                     
                        61 293 018
                     
                     
                        61 582 226
                     
                     
                        61 871 434
                     
                     
                        61 029 668
                     
                     
                        61 298 009
                     
                     
                        61 566 349
                     
                     
                        61 834 690
                     
                  
                  
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        235 551 490
                     
                     
                        233 489 390
                     
                     
                        231 427 291
                     
                     
                        229 365 191
                     
                     
                        225 664 376
                     
                     
                        223 560 157
                     
                     
                        221 455 939
                     
                     
                        219 351 720
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        408 762 813
                     
                     
                        403 877 606
                     
                     
                        398 580 044
                     
                     
                        393 282 481
                     
                     
                        371 789 603
                     
                     
                        366 284 473
                     
                     
                        360 779 342
                     
                     
                        355 274 211
                     
                  
                  
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        21 196 005
                     
                     
                        21 358 410
                     
                     
                        21 520 815
                     
                     
                        21 683 221
                     
                     
                        20 147 020
                     
                     
                        20 330 287
                     
                     
                        20 513 553
                     
                     
                        20 696 819
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        317 768 849
                     
                     
                        315 628 134
                     
                     
                        313 487 419
                     
                     
                        311 346 703
                     
                     
                        307 153 729
                     
                     
                        304 562 057
                     
                     
                        301 970 385
                     
                     
                        299 378 714
                     
                  
                  
                     
                        Kypr
                     
                     
                        5 919 071
                     
                     
                        5 922 555
                     
                     
                        5 926 039
                     
                     
                        5 929 524
                     
                     
                        4 196 633
                     
                     
                        4 122 837
                     
                     
                        4 049 042
                     
                     
                        3 975 247
                     
                  
                  
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        9 279 248
                     
                     
                        9 370 072
                     
                     
                        9 460 897
                     
                     
                        9 551 721
                     
                     
                        9 747 135
                     
                     
                        9 834 273
                     
                     
                        9 921 411
                     
                     
                        10 008 549
                     
                  
                  
                     
                        Litva
                     
                     
                        17 153 997
                     
                     
                        17 437 556
                     
                     
                        17 721 116
                     
                     
                        18 004 675
                     
                     
                        18 033 267
                     
                     
                        18 327 321
                     
                     
                        18 621 376
                     
                     
                        18 915 430
                     
                  
                  
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        9 814 716
                     
                     
                        9 610 393
                     
                     
                        9 406 070
                     
                     
                        9 201 747
                     
                     
                        8 992 800
                     
                     
                        8 780 781
                     
                     
                        8 568 762
                     
                     
                        8 356 742
                     
                  
                  
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        50 796 264
                     
                     
                        51 906 630
                     
                     
                        53 016 996
                     
                     
                        54 127 362
                     
                     
                        50 432 363
                     
                     
                        51 347 175
                     
                     
                        52 261 987
                     
                     
                        53 176 800
                     
                  
                  
                     
                        Malta
                     
                     
                        1 168 514
                     
                     
                        1 166 788
                     
                     
                        1 165 061
                     
                     
                        1 163 334
                     
                     
                        1 174 524
                     
                     
                        1 173 666
                     
                     
                        1 172 808
                     
                     
                        1 171 950
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        125 086 859
                     
                     
                        122 775 394
                     
                     
                        120 463 928
                     
                     
                        118 152 462
                     
                     
                        116 032 216
                     
                     
                        113 763 728
                     
                     
                        111 495 240
                     
                     
                        109 226 752
                     
                  
                  
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        54 643 228
                     
                     
                        54 060 177
                     
                     
                        53 477 125
                     
                     
                        52 894 074
                     
                     
                        51 372 672
                     
                     
                        50 751 430
                     
                     
                        50 130 188
                     
                     
                        49 508 946
                     
                  
                  
                     
                        Polsko
                     
                     
                        204 579 390
                     
                     
                        205 621 337
                     
                     
                        206 663 283
                     
                     
                        207 705 229
                     
                     
                        210 107 929
                     
                     
                        211 642 729
                     
                     
                        213 177 529
                     
                     
                        214 712 329
                     
                  
                  
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        49 874 317
                     
                     
                        50 139 847
                     
                     
                        50 405 377
                     
                     
                        50 670 907
                     
                     
                        48 431 756
                     
                     
                        48 811 632
                     
                     
                        49 191 508
                     
                     
                        49 571 384
                     
                  
                  
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        83 080 513
                     
                     
                        84 765 858
                     
                     
                        86 451 202
                     
                     
                        88 136 547
                     
                     
                        90 958 677
                     
                     
                        92 739 954
                     
                     
                        94 521 231
                     
                     
                        96 302 508
                     
                  
                  
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        12 278 677
                     
                     
                        12 309 309
                     
                     
                        12 339 941
                     
                     
                        12 370 573
                     
                     
                        12 161 170
                     
                     
                        12 196 719
                     
                     
                        12 232 267
                     
                     
                        12 267 816
                     
                  
                  
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        25 877 815
                     
                     
                        26 203 808
                     
                     
                        26 529 801
                     
                     
                        26 855 793
                     
                     
                        26 759 746
                     
                     
                        27 028 129
                     
                     
                        27 296 513
                     
                     
                        27 564 896
                     
                  
                  
                     
                        Finsko
                     
                     
                        33 497 046
                     
                     
                        32 977 333
                     
                     
                        32 457 619
                     
                     
                        31 937 905
                     
                     
                        31 771 327
                     
                     
                        31 185 203
                     
                     
                        30 599 079
                     
                     
                        30 012 956
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        43 386 459
                     
                     
                        42 715 001
                     
                     
                        42 043 544
                     
                     
                        41 372 087
                     
                     
                        39 377 620
                     
                     
                        38 772 710
                     
                     
                        38 167 800
                     
                     
                        37 562 890
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        358 980 526
                     
                     
                        354 455 751
                     
                     
                        349 930 975
                     
                     
                        345 406 200
                     
                     
                        360 630 247
                     
                     
                        357 464 952
                     
                     
                        354 299 657
                     
                     
                        351 134 362
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.