Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1481 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5589) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1481 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 211/46
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1481
   ze dne 14. srpna 2017,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5589)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. Příloha zmíněného prováděcího rozhodnutí obsahuje v částech I až IV vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států, které jsou rozlišeny podle úrovně rizika na základě epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu. Uvedený výčet zahrnuje některé oblasti Lotyšska, Litvy a Polska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V červenci 2017 se objevilo několik ohnisek afrického moru prasat u prasat domácích v územně správních jednotkách gminy Kąkolewnica, Podedwórze a Włodawa v Polsku. Tato ohniska se objevila v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tato ohniska představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V červenci 2017 se objevilo několik případů výskytu afrického moru u prasat divokých v Bauskas novads, Dobeles novads a Talsu novads v Lotyšsku, v Pasvaliorajono savivaldybė v Litvě a rovněž v územně správních jednotkách gminy Hanna a Tuczna v Polsku, v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, nebo v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v části II zmíněné přílohy, avšak v těsné blízkosti oblastí uvedených v části I uvedené přílohy. Tyto případy představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Při posuzování rizika pro zdraví zvířat vyplývajícího z nové nákazové situace v případě afrického moru prasat v Lotyšsku, Litvě a Polsku by měl být zohledněn vývoj současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu u dotčených populací domácích a volně žijících prasat v Unii. Aby bylo možné provádět cílená veterinární opatření pro tlumení stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se rovněž zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením stanovený v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí tak, aby odrážel změny epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu v Lotyšsku, Litvě a Polsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V důsledku toho by oblasti zasažené posledními ohnisky afrického moru prasat u prasat domácích v Polsku, které jsou v současnosti uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, měly být nyní uvedeny v části III zmíněné přílohy a do části I zmíněné přílohy by měly být zahrnuty nové oblasti v Polsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Kromě toho by oblasti zasažené posledními případy afrického moru prasat u prasat divokých v Lotyšsku, Litvě a Polsku, které jsou v současnosti uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, měly být nyní uvedeny v části II zmíněné přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 14. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:
      „
            PŘÍLOHA
            ČÁST I
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Hiiu maakond.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizputes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alsungas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Auces novada Bēnes, Vecsaules, Vītiņu un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas novada Īslīces pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Brocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dobeles novada Penkules pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuldīgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jelgava,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rundāles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrundas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tērvetes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Joniškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jurbarko rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kalvarijos savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kazlų Rūdos savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kelmės rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Marijampolės savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pakruojo rajono savivaldybė: Lygūmų, Linkuvos, Pakruojo ir Pašvitinio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raseinių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šakių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šiaulių miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šiaulių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilkaviškio rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie warmińsko-mazurskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat zambrowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat augustowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Białystok,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Łomża,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Suwałki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat sejneński.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Siedlce,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat ostrowski.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka i Łomazy w powiecie bialskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Chełm,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST II
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Abja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alatskivi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elva linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Haaslava vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Haljala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Halliste vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ida-Viru maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kambja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Karksi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kihelkonna vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konguta vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kõpu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuressaare linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne-Saare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laekvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Luunja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mäksa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Meeksi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Muhu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mustjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nõo vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Peipsiääre vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Piirissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Põlva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Puhja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rägavere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakvere linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rannu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rapla maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rõngu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ruhnu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sõmeru vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Suure-Jaani vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tähtvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tarvastu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Torgu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ülenurme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valga maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vara vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vihula vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vinni vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viru-Nigula vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võhma linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võnnu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võru maakond.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ādažu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizkraukles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aknīstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alūksnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amatas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Auces novada Lielauces un Īles pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Babītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baldones novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baltinavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Brunavas, Ceraukstes un Vecsaules pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Beverīnas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Burtnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Carnikavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cēsu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cesvaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ciblas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dagdas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dundagas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Engures novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ērgļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gulbenes novada Līgo pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Iecavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ilūkstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunjelgavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jēkabpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kārsavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķeguma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķekavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kokneses novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krāslavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krustpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lielvārdes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līgatnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līvānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lubānas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ludzas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Madonas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mālpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mārupes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mazsalacas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mērsraga novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Naukšēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Neretas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ogres novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Olaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ozolnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pārgaujas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pļaviņu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Preiļu novada Saunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Priekuļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raunas novada Raunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Daugavpils,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jēkabpils,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jūrmala,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Rēzekne,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Valmiera,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rūjienas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salacgrīvas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saulkrastu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrīveru novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Strenču novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Talsu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tukuma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valkas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varakļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecumnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viesītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļakas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zilupes novads.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytaus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytaus rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anykščių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Birštono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elektrėnų savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ignalinos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorių miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Molėtų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio, Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Namišių, Saločių, Pušaloto ir Vaškųseniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienų miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rokiškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šalčininkų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Širvintų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Švenčionių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Trakų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ukmergės rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Utenos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilniaus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilniaus rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Visagino savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zarasų rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sławatycze i Tuczna w powiecie bialskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST III
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aegviidu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anija vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Audru vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Järva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jõgeva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kadrina vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kolga-Jaani vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kõo vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laeva vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laimjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Orissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pihtla vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pöide vald,Rakke vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tapa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tõstamaa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Väike-Maarja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valjala vald.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Apes novada Virešu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aglonas novada Aglonas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Inčukalna novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Limbažu novada Vidrižu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raunas novada Drustu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rugāju novada Rugāju pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salaspils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sējas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vārkavas novads.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Druskininkų savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lazdijų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto ir Pumpėnų seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varėnos rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat grajewski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat moniecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Korczew w powiecie siedleckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Biała Podlaska,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST IV
            
               Itálie
            
            Tyto oblasti v Itálii:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        tutto il territorio della Sardegna.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.