Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1483 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 5464) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1483 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 214/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1483
   ze dne 8. srpna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804/ES
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5464)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Komise 2006/771/ES (2) se harmonizují technické podmínky využívání spektra pro široký okruh zařízení krátkého dosahu včetně aplikací, jako jsou například poplašné systémy, místní komunikační zařízení, zařízení pro otevírání dveří, zdravotnické implantáty a inteligentní dopravní systémy. Zařízení krátkého dosahu jsou typicky masově prodávané a/nebo přenosné výrobky, které lze snadno přenášet přes hranice a používat v zahraničí; rozdílné podmínky přístupu ke spektru tedy brání jejich volnému pohybu, zvyšují jejich výrobní náklady a vedou k nebezpečí škodlivého rušení jiných rádiových aplikací a služeb. Regulační rámec pro zařízení krátkého dosahu podporuje inovace v široké škále aplikací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU (3) vyžaduje, aby členské státy ve spolupráci s Komisí a ve vhodných případech za účelem zvýšení účinnosti a flexibility podpořily kolektivní využívání rádiového spektra, jakož i sdílené využívání rádiového spektra a aby se vynasnažily zajistit dostupnost rádiového spektra pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) a „internet věcí“ (IoT).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rostoucí význam zařízení krátkého dosahu pro hospodářství a rychlé změny techniky a společenských požadavků mohou dát vzniknout novým aplikacím pro zařízení krátkého dosahu. Takové aplikace budou vyžadovat pravidelné aktualizace harmonizovaných technických podmínek využívání spektra.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 5. července 2006 vydala Komise trvalé pověření pro Evropskou konferenci správ pošt a telekomunikací (CEPT) podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí 676/2002/ES, aby aktualizovala přílohu rozhodnutí 2006/771/ES v reakci na technologický a tržní vývoj v oblasti zařízení krátkého dosahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2008/432/ES (4), 2009/381/ES (5) a 2010/368/EU (6) a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/829/EU (7) a 2013/752/EU (8) již změnila harmonizované technické podmínky pro zařízení krátkého dosahu stanovené v rozhodnutí 2006/771/ES nahrazením jeho přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               CEPT ve své zprávě z července 2016 (9) předložené na základě výše uvedeného pověření informovala Komisi o výsledcích požadovaného přezkoumání „jiných omezení využívání“ v příloze rozhodnutí 2006/771/ES a doporučila Komisi změnit řadu technických aspektů v uvedené příloze.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Výsledky analýzy CEPT ukazují, že zařízení krátkého dosahu provozovaná na nevýhradním a sdíleném základě na jedné straně potřebují právní jistotu, pokud jde o možnost využívat rádiové spektrum na sdíleném základě, čehož lze dosáhnout pomocí předvídatelných technických podmínek pro sdílené využívání harmonizovaných pásem, které zajistí spolehlivé a efektivní využití těchto pásem. Na druhé straně však tato zařízení krátkého dosahu potřebují také dostatečnou flexibilitu, která umožní velmi rozmanité aplikace a dovolí maximalizovat v Unii přínosy bezdrátových inovací. Je proto nutné harmonizovat definované technické podmínky využití, aby se zabránilo škodlivému rušení, zajistila co možná největší flexibilita a podpořilo spolehlivé a efektivní využívání kmitočtových pásem zařízeními krátkého dosahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rozsah kategorií, jak je definován v příloze, by měl uživatelům zajistit předvídatelnost, pokud jde o jiná zařízení krátkého dosahu, která smějí využívat stejné kmitočtové pásmo na nevýhradním a sdíleném základě. Výrobci by následně měli zajistit, aby se zařízení krátkého dosahu účinně vyhnula škodlivému rušení jiných zařízení krátkého dosahu. Zařízení provozovaná v rámci podmínek stanovených v tomto rozhodnutí by rovněž měla být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (10).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V konkrétních kmitočtových pásmech, na která se vztahuje toto rozhodnutí, se díky kombinaci zařazení zařízení krátkého dosahu do kategorií a určení technických podmínek používání (kmitočtové pásmo, maximální vysílací výkon/maximální intenzita pole/maximální hustota výkonu, doplňkové parametry a jiná omezení využívání) použitelných pro tyto kategorie zavádí předvídatelné harmonizované prostředí pro sdílení, které zařízením krátkého dosahu umožňuje vzájemně sdílet využívání spektra na nevýhradním základě bez ohledu na účel takového využívání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               S cílem chránit právní jistotu a předvídatelnost v takových harmonizovaných prostředích pro sdílení by využívání harmonizovaných pásem zařízeními krátkého dosahu, která nespadají do harmonizované kategorie, nebo za méně restriktivních technických podmínek mělo být povoleno pouze v rozsahu, který neohrozí příslušné prostředí pro sdílení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Dne 2. července 2014 Komise v dokumentu „Časový rámec a pokyny pro CEPT pro šestou aktualizaci rozhodnutí o zařízeních krátkého dosahu“ (RSCOM 13-78rev2) vyzvala CEPT, aby zvážila začlenění dalších existujících rozhodnutí týkajících se zařízení krátkého dosahu do rozhodnutí 2006/771/ES. CEPT ve své zprávě z července 2016 (9) revidovala technické parametry pro zařízení RFID a doporučila, aby Komise zrušila rozhodnutí 2006/804/ES (11) a začlenila revidované parametry pro RFID do tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V dodatku ke zprávě z července 2016 (12) předloženém v březnu 2017 v reakci na výše uvedené pověření informovala CEPT Komisi o dalších možných přístupech k technické harmonizaci rádiového spektra pro využívání zařízeními krátkého dosahu v pásmech 870–876 MHz a 915–921 MHz, a to rovněž s ohledem na nové příležitosti v pásmu 863–868 MHz, které je již pro zařízení krátkého dosahu harmonizováno. Tyto možnosti se týkají především nových typů aplikací komunikace stroj-stroj (M2M)/internetu věcí (IoT) v sítích pro zařízení krátkého dosahu, které díky harmonizaci na úrovni Unie mohou těžit z úspor z rozsahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Výsledky práce CEPT na dodatku ukazují, že nové možnosti v pásmu 863–868 MHz jsou plně v souladu s harmonizovanými prostředími pro sdílení zavedenými rozhodnutím 2006/771/ES a jeho novelami, a proto by měly být v jeho příloze zahrnuty. Pásma 870–876 MHz a 915–921 MHz by v příloze uvedeného rozhodnutí neměla být zahrnuta, neboť je nutná větší flexibilita při provádění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Na základě celkových výsledků práce CEPT lze regulační podmínky pro zařízení krátkého dosahu zjednodušit, např. sloučením dvou rozhodnutí týkajících se zařízení krátkého dosahu a zlepšením technických podmínek. Aktualizací harmonizovaných podmínek pro přístup zařízení krátkého dosahu ke spektru by se podpořilo dosažení cíle stanoveného v rozhodnutí č. 243/2012/EU, totiž podpořit kolektivní využívání spektra na vnitřním trhu danými kategoriemi zařízení krátkého dosahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2006/771/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a rozhodnutí 2006/804/ES by mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2006/771/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2006/804/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2018.
   Článek 3
   Nejpozději do 2. května 2018 podají členské státy Komisi zprávu o provádění tohoto rozhodnutí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Mariya GABRIEL
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2006/771/ES ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 66).
   
      (3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2008/432/ES ze dne 23. května 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 49).
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2009/381/ES ze dne 13. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (Úř. věst. L 119, 14.5.2009, s. 32).
   
      (6)  Rozhodnutí Komise 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 33).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/829/EU ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (Úř. věst. L 329, 13.12.2011, s. 10).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/752/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES (Úř. věst. L 334, 13.12.2013, s. 17).
   
      (9)  Zpráva CEPT 59, RSCOM 16–24.
   
      (10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).
   
      (11)  Rozhodnutí Komise 2006/804/ES ze dne 23. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající technologii rádiové identifikace (RFID) provozovaná v pásmu ultra krátkých vln (UHF) (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 64).
   
      (12)  Dodatek ke zprávě CEPT 59, RSCOM 17–07.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               Harmonizovaná kmitočtová pásma a technické parametry pro zařízení krátkého dosahu
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Č. pásma
                     
                     
                        Kmitočtové pásmo [i]
                     
                     
                        Kategorie zařízení krátkého dosahu [ii]
                     
                     
                        Max. vysílací výkon/max. intenzita pole/max. hustota výkonu [iii]
                     
                     
                        Doplňkové parametry (pravidla pro zřizování kanálů a/nebo přístup ke kanálům a jejich obsazování) [iv]
                     
                     
                        Jiná omezení využívání [v]
                     
                     
                        Lhůta pro provedení
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        9–59,750 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        72 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        9–315 kHz
                     
                     
                        Aktivní zdravotnické implantáty [1]
                     
                     
                        30 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 10 %
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky [7].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        59,750–60,250 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        60,250–74,750 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        74,750–75,250 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        75,250–77,250 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        77,250–77,750 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        77,750–90 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        90–119 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        119–128,6 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        66 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        128,6–129,6 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        129,6–135 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        66 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        135–140 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        140–148,5 kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        37,7 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        148,5–5 000  kHz [17]
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        – 15 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m v jakémkoli pásmu o šířce 10 kHz.
                        Mimoto je celková intenzita pole omezena na –5 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m pro systémy provozované s šířkou pásma větší než 10 kHz.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        400–600 kHz
                     
                     
                        Zařízení pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) [12]
                     
                     
                        – 8 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        456,9–457,1 kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na zařízení pro nouzové vyhledání zasypaných obětí a cenných předmětů.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        984–7 484  kHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        9 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 1 %
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na přenosy systému „Eurobalise“ v přítomnosti vlaků a využití pásma 27 MHz pro napájení na dálku.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        3 155 –3 400  kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        13,5 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        5 000 –30 000  kHz [18]
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        – 20 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m v jakémkoli pásmu o šířce 10 kHz. Mimoto je celková intenzita pole omezena na – 5 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m pro systémy provozované s šířkou pásma větší než 10 kHz.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        6 765 –6 795  kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        7 300 –23 000  kHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        – 7 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                        Platí omezení pro antény, která poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na přenosy systému „Euroloop“ v přítomnosti vlaků a využití pásma 27 MHz pro napájení na dálku.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        7 400 –8 800  kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        9 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        10 200 –11 000  kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        9 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        27a
                     
                     
                        13 553 –13 567  kHz
                     
                     
                        Indukční zařízení [14]
                     
                     
                        42 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        27b
                     
                     
                        13 553 –13 567  kHz
                     
                     
                        Zařízení pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) [12]
                     
                     
                        60 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                        Požadavky na vysílací masku a na antény pro kombinaci všech kmitočtových úseků musí poskytovat přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        27c
                     
                     
                        13 553 –13 567  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        42 dΒμΑ/m ve vzdálenosti 10 m
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        26 957 –27 283  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW efektivního vyzářeného výkonu (e.r.p.)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        26 990 –27 000  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                        Zařízení pro řízení modelů smějí být provozována bez omezení klíčovacího poměru [11].
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        27 040 –27 050  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                        Zařízení pro řízení modelů smějí být provozována bez omezení klíčovacího poměru [11].
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        27 090 –27 100  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                        Zařízení pro řízení modelů smějí být provozována bez omezení klíčovacího poměru [11].
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        27 140 –27 150  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                        Zařízení pro řízení modelů smějí být provozována bez omezení klíčovacího poměru [11].
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                     
                        27 190 –27 200  kHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                        Zařízení pro řízení modelů smějí být provozována bez omezení klíčovacího poměru [11].
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                     
                        30–37,5 MHz
                     
                     
                        Aktivní zdravotnické implantáty [1]
                     
                     
                        1 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 10 %
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na lékařské membránové implantáty velmi nízkého výkonu pro měření krevního tlaku v rámci definice aktivních implantabilních zdravotnických prostředků [7] ve směrnici 90/385/EHS.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        35
                     
                     
                        40,66–40,7 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        36
                     
                     
                        87,5–108 MHz
                     
                     
                        Zařízení s vysokým klíčovacím poměrem/nepřetržitým přenosem [8]
                     
                     
                        50 nW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč až do 200 kHz
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na vysílače pro bezdrátový streaming zvuku a multimédií s analogovou kmitočtovou modulací (FM).
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        37a
                     
                     
                        169,4–169,475 MHz
                     
                     
                        Zařízení na podporu sluchu [4]
                     
                     
                        500 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: max. 50 kHz
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        37c
                     
                     
                        169,4–169,475 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        500 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: max. 50 kHz. Max. klíčovací poměr [vi]: 1,0 %. Pro měřicí zařízení [5] platí max. klíčovací poměr [vi] 10,0 %.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        38
                     
                     
                        169,4–169,4875 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        39a
                     
                     
                        169,4875–169,5875 MHz
                     
                     
                        Zařízení na podporu sluchu [4]
                     
                     
                        500 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: max. 50 kHz
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        39b
                     
                     
                        169,4875–169,5875 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. klíčovací poměr [vi]: 0,001 %.
                        V době od 00:00 h do 06:00 h místního času lze použít maximální klíčovací poměr [vi] 0,1 %.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                     
                        169,5875–169,8125 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        82
                     
                     
                        173,965–216 MHz
                     
                     
                        Zařízení na podporu sluchu [4]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Na základě ladicího rozsahu [25]. Kanálová rozteč: max. 50 kHz. Je vyžadována prahová hodnota 35 dBμV/m, aby byla zajištěna ochrana přijímače DAB umístěného ve vzdálenosti 1,5 m od zařízení na podporu sluchu, s výhradou měření intenzity signálu DAB v okolí místa provozování zařízení na podporu sluchu. Zařízení na podporu sluchu by za všech okolností mělo pracovat s odstupem alespoň 300 kHz od okraje obsazeného kanálu DAB.
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        41
                     
                     
                        401–402 MHz
                     
                     
                        Aktivní zdravotnické implantáty [1]
                     
                     
                        25 μW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Jednotlivé vysílače mohou sdružovat přilehlé kanály pro zvýšení šířky pásma až na 100 kHz. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 0,1 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na systémy specificky navržené za účelem poskytování nehlasové digitální komunikace mezi aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky [7] a/nebo přístroji nošenými na těle a jinými přístroji umístěnými vně lidského těla používané pro přenos z hlediska času nekritických individuálních fyziologických údajů o pacientovi.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        42
                     
                     
                        402–405 MHz
                     
                     
                        Aktivní zdravotnické implantáty [1]
                     
                     
                        25 μW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Jednotlivé vysílače mohou sdružovat přilehlé kanály pro zvýšení šířky pásma až na 300 kHz. Pro přístup ke spektru nebo ke zmírnění rušení mohou být použity jiné techniky včetně šířek pásma větších než 300 kHz pod podmínkou, že povedou nejméně k rovnocennému účinku jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU pro zajištění kompatibilního provozu s ostatními uživateli, zejména s meteorologickými rádiovými sondami.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky [7].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        43
                     
                     
                        405–406 MHz
                     
                     
                        Aktivní zdravotnické implantáty [1]
                     
                     
                        25 μW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Jednotlivé vysílače mohou sdružovat přilehlé kanály pro zvýšení šířky pásma až na 100 kHz. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 0,1 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na systémy specificky navržené za účelem poskytování nehlasové digitální komunikace mezi aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky [7] a/nebo přístroji nošenými na těle a jinými přístroji umístěnými vně lidského těla používané pro přenos z hlediska času nekritických individuálních fyziologických údajů o pacientovi.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        44a
                     
                     
                        433,05–434,04 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        1 mW e.r.p. a hustota výkonu – 13 dBm/10 kHz pro modulaci s šířkou pásma větší než 250 kHz
                     
                     
                        Hlasové aplikace jsou povoleny při použití pokročilých technik zmírnění rušení.
                     
                     
                        Aplikace pro přenos zvuku a obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        44b
                     
                     
                        433,05–434,04 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 10 %
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos zvuku kromě hlasových jsou vyloučeny. Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        45a
                     
                     
                        434,04–434,79 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        1 mW e.r.p. a hustota výkonu – 13 dBm/10 kHz pro modulaci s šířkou pásma větší než 250 kHz
                     
                     
                        Hlasové aplikace jsou povoleny při použití pokročilých technik zmírnění rušení.
                     
                     
                        Aplikace pro přenos zvuku a obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        45b
                     
                     
                        434,04–434,79 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 10 %
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos zvuku kromě hlasových jsou vyloučeny. Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        45c
                     
                     
                        434,04–434,79 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 100 % pro kanálovou rozteč do 25 kHz. Hlasové aplikace jsou povoleny při použití pokročilých technik zmírnění rušení.
                     
                     
                        Aplikace pro přenos zvuku a obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        83
                     
                     
                        446,0–446,2 MHz
                     
                     
                        PMR 446 [21]
                     
                     
                        500 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        46a
                     
                     
                        863–865 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 0,1 %.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        46b
                     
                     
                        863–865 MHz
                     
                     
                        Zařízení s vysokým klíčovacím poměrem/nepřetržitým přenosem [8]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na zařízení pro bezdrátový streaming zvuku a multimédií.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        84
                     
                     
                        863–868 MHz
                     
                     
                        Zařízení pro širokopásmový přenos dat [16]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                        Šířka pásma: ≤ 1 MHz.
                        Klíčovací poměr [vi]: ≤ 10 % pro přístupové body sítě [26]
                        Klíčovací poměr [vi]: ≤ 2,8 % v ostatních případech
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na širokopásmová zařízení krátkého dosahu v datových sítích. [26]
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        47
                     
                     
                        865–868 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 1 %.
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos zvuku kromě hlasových jsou vyloučeny. Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        47a
                     
                     
                        865–868 MHz
                     
                     
                        Zařízení pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) [12]
                     
                     
                        2 W e.r.p.
                        Vysílání dotazovacích zařízení při 2 W e.r.p. je povoleno pouze ve čtyřech kanálech se středními kmitočty 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz a 867,5 MHz, každý s maximální šířkou pásma 200 kHz.
                        Pro dotazovací zařízení RFID uvedená na trh před datem zrušení rozhodnutí 2006/804/ES platí dosavadní stav, tj. smějí být nadále používána v souladu s ustanoveními rozhodnutí 2006/804/ES před datem zrušení.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        47b
                     
                     
                        865–868 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        500 mW e.r.p.
                        Vysílání je povoleno pouze v pásmech 865,6–865,8 MHz, 866,2–866,4 MHz, 866,8–867,0 MHz a 867,4–867,6 MHz.
                        Je vyžadováno adaptivní řízení výkonu (APC). Jako alternativu lze použít jinou techniku zmírnění rušení s přinejmenším rovnocennou úrovní kompatibility spektra.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                        Šířka pásma: ≤ 200 kHz
                        Klíčovací poměr [vi]: ≤ 10 % pro přístupové body sítě [26]
                        Klíčovací poměr [vi]: ≤ 2,5 % v ostatních případech
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na datové sítě [26].
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        48
                     
                     
                        868–868,6 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 1 %.
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        49
                     
                     
                        868,6–868,7 MHz
                     
                     
                        Zařízení s nízkým klíčovacím poměrem/vysokou spolehlivostí [15]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Celé kmitočtové pásmo lze rovněž využít jako jediný kanál pro vysokorychlostní přenos dat.
                        Max. klíčovací poměr [vi]: 1,0 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na poplašné systémy. [22]
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                     
                        868,7–869,2 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 0,1 %.
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        51
                     
                     
                        869,2–869,25 MHz
                     
                     
                        Zařízení s nízkým klíčovacím poměrem/vysokou spolehlivostí [15]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na zařízení pro přivolání pomoci [6].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        52
                     
                     
                        869,25–869,3 MHz
                     
                     
                        Zařízení s nízkým klíčovacím poměrem/vysokou spolehlivostí [15]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Max. klíčovací poměr [vi]: 0,1 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na poplašné systémy. [22]
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        53
                     
                     
                        869,3–869,4 MHz
                     
                     
                        Zařízení s nízkým klíčovacím poměrem/vysokou spolehlivostí [15]
                     
                     
                        10 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Max. klíčovací poměr [vi]: 1,0 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na poplašné systémy. [22]
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        54
                     
                     
                        869,4–869,65 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        500 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 10 %.
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        55
                     
                     
                        869,65–869,7 MHz
                     
                     
                        Zařízení s nízkým klíčovacím poměrem/vysokou spolehlivostí [15]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Kanálová rozteč: 25 kHz. Max. klíčovací poměr [vi]: 10 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na poplašné systémy [22].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        56a
                     
                     
                        869,7–870 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        5 mW e.r.p.
                     
                     
                        Hlasové aplikace jsou povoleny při použití pokročilých technik zmírnění rušení.
                     
                     
                        Aplikace pro přenos zvuku a obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        56b
                     
                     
                        869,7–870 MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        25 mW e.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Alternativně lze též použít max. klíčovací poměr [vi] 1 %.
                     
                     
                        Analogové aplikace pro přenos zvuku kromě hlasových jsou vyloučeny. Analogové aplikace pro přenos obrazu jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        57a
                     
                     
                        2 400 –2 483,5  MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 mW ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        57b
                     
                     
                        2 400 –2 483,5  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        25 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        57c
                     
                     
                        2 400 –2 483,5  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro širokopásmový přenos dat [16]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p. a hustota 100 mW/100 kHz e.i.r.p. při použití modulace s přeskokem kmitočtu; při použití jiných typů modulace platí hustota 10 mW/MHz e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        58
                     
                     
                        2 446 –2 454  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) [12]
                     
                     
                        500 mW e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        59
                     
                     
                        2 483,5 –2 500  MHz
                     
                     
                        Aktivní zdravotnické implantáty [1]
                     
                     
                        10 mW e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Kanálová rozteč: 1 MHz. Celé kmitočtové pásmo lze rovněž dynamicky využít jako jediný kanál pro vysokorychlostní přenosy dat. Navíc platí max. klíčovací poměr [vi] 10 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky [7].
                        Nadřízené periferní jednotky jsou určeny pouze pro použití v budovách.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        59a
                     
                     
                        2 483,5 –2 500  MHz
                     
                     
                        Shromažďování lékařských údajů [20]
                     
                     
                        1 mW e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Modulovaná šířka pásma: ≤ 3 MHz. Navíc platí max. klíčovací poměr [vi] ≤ 10 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na systémy MBANS (zdravotnické síťové systémy v oblasti těla) [23] pro použití ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení.
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        59b
                     
                     
                        2 483,5 –2 500  MHz
                     
                     
                        Shromažďování lékařských údajů [20]
                     
                     
                        10 mW e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Modulovaná šířka pásma: ≤ 3 MHz. Kromě toho platí max.
                        klíčovací poměr [vi]: ≤ 2 %.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na systémy MBANS (zdravotnické síťové systémy v oblasti těla) [23] pro použití v domovech pacientů.
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                     
                        4 500 –7 000  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        24 dBm e.i.r.p. [19]
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny v nádržích [10].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        61
                     
                     
                        5 725 –5 875  MHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        25 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        62
                     
                     
                        5 795 –5 815  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        2 W e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek použití se vztahuje pouze na aplikace pro výběr mýtného.
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        63
                     
                     
                        6 000 –8 500  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        7 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a – 33 dBm/MHz střední e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použita automatická regulace výkonu a požadavky na antény, jakož i rovnocenné techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny.
                        Je nutno respektovat stanovené ochranné zóny kolem radioastronomických stanic.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        64
                     
                     
                        8 500 –10 600  MHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        30 dBm e.i.r.p. [19]
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny v nádržích [10].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        65
                     
                     
                        17,1–17,3 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        26 dBm e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na pozemní systémy.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        66
                     
                     
                        24,05–24,075 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        67
                     
                     
                        24,05–26,5 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        26 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a – 14 dBm/MHz střední e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použita automatická regulace výkonu a požadavky na antény, jakož i rovnocenné techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny.
                        Je nutno respektovat stanovené ochranné zóny kolem radioastronomických stanic.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        68
                     
                     
                        24,05–27 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        43 dBm e.i.r.p. [19]
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny v nádržích [10].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        69a
                     
                     
                        24,075–24,15 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. doby prodlevy a rozsah kmitočtové modulace platí tak, jak stanoví harmonizované normy.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na pozemní vozidlové radary.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        69b
                     
                     
                        24,075–24,15 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        0,1 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        70a
                     
                     
                        24,15–24,25 GHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        70b
                     
                     
                        24,15–24,25 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        71
                     
                     
                        24,25–24,495 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        – 11 dBm e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. klíčovací poměry [vi] a rozsahy kmitočtové modulace platí tak, jak stanoví harmonizované normy.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na pozemní vozidlové radary provozované v harmonizovaném kmitočtovém pásmu 24 GHz.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        72
                     
                     
                        24,25–24,5 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        20 dBm e.i.r.p. (radary mířící po směru jízdy), 16 dBm e.i.r.p. (radary mířící proti směru jízdy)
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. klíčovací poměry [vi] a rozsah kmitočtové modulace platí tak, jak stanoví harmonizované normy.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na pozemní vozidlové radary provozované v harmonizovaném kmitočtovém pásmu 24 GHz.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        73
                     
                     
                        24,495–24,5 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        – 8 dBm e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU. Max. klíčovací poměry [vi] a rozsah kmitočtové modulace platí tak, jak stanoví harmonizované normy.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na pozemní vozidlové radary provozované v harmonizovaném kmitočtovém pásmu 24 GHz.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        74a
                     
                     
                        57–64 GHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p., maximální vysílací výkon 10 dBm a maximální spektrální hustota výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        74b
                     
                     
                        57–64 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        43 dBm e.i.r.p. [19]
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny v nádržích [10].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        74c
                     
                     
                        57–64 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        35 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a – 2 dBm/MHz střední e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použita automatická regulace výkonu a požadavky na antény, jakož i rovnocenné techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        75
                     
                     
                        57–66 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro širokopásmový přenos dat [16]
                     
                     
                        40 dBm e.i.r.p. a hustota 13 dBm/MHz e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Pevné venkovní instalace jsou vyloučeny.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        76
                     
                     
                        61–61,5 GHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        77
                     
                     
                        63–64 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        40 dBm e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                        Tento soubor podmínek použití se vztahuje pouze na systémy vozidlo-vozidlo, vozidlo-infrastruktura a infrastruktura-vozidlo.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        78a
                     
                     
                        75–85 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        34 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a – 3 dBm/MHz střední e.i.r.p.
                     
                     
                        Musí být použita automatická regulace výkonu a požadavky na antény, jakož i rovnocenné techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny.
                        Je nutno respektovat stanovené ochranné zóny kolem radioastronomických stanic.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        78b
                     
                     
                        75–85 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro rádiové určování [9]
                     
                     
                        43 dBm e.i.r.p. [19]
                     
                     
                        Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU.
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na radar pro sondování výšky hladiny v nádržích [10].
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        79a
                     
                     
                        76–77 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        55 dBm špičkový e.i.r.p. a 50 dBm střední e.i.r.p. a 23,5 dBm střední e.i.r.p. pro pulzní radary
                     
                     
                         
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na pozemní vozidlové systémy a systémy infrastruktury.
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        79b
                     
                     
                        76–77 GHz
                     
                     
                        Zařízení pro telematiku v dopravě a provozu [13]
                     
                     
                        30 dBm špičkový e.i.r.p. a
                        3 dBm/MHz střední spektrální hustota výkonu
                     
                     
                        Max. klíčovací poměr [vi]: ≤ 56 %/s
                     
                     
                        Tento soubor podmínek využití se vztahuje pouze na systémy zjišťování překážek pro použití v rotorových letadlech [24].
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        80a
                     
                     
                        122–122,25 GHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        10 dBm e.i.r.p/250 MHz a
                        – 48 dBm/MHz pod úhlem 30° nad vodorovnou rovinou
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        80b
                     
                     
                        122,25–123 GHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. ledna 2018
                     
                  
                  
                     
                        81
                     
                     
                        244–246 GHz
                     
                     
                        Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu [3]
                     
                     
                        100 mW e.i.r.p.
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        1. července 2014
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [i]
                                 
                                 
                                    Členské státy musí dovolit využití přilehlých kmitočtových pásem uvedených v této tabulce jako jediného kmitočtového pásma za předpokladu, že jsou splněny specifické podmínky pro všechna tato přilehlá kmitočtová pásma.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [ii]
                                 
                                 
                                    Podle definice v čl. 2 odst. 3.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [iii]
                                 
                                 
                                    Členské státy musí dovolit využití spektra až do výše vysílacího výkonu, intenzity pole nebo hustoty výkonu uvedených v této tabulce. V souladu s čl. 3 odst. 3 mohou uložit méně restriktivní podmínky, tj. dovolit využití spektra s použitím vyššího vysílacího výkonu, intenzity pole nebo hustoty výkonu, za podmínky, že tím není zhoršena nebo narušena řádná koexistence zařízení krátkého dosahu v pásmech harmonizovaných tímto rozhodnutím.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [iv]
                                 
                                 
                                    Členské státy mohou uložit pouze tyto „doplňkové parametry (pravidla pro zřizování kanálů a/nebo přístup k nim a jejich obsazování)“ a nemohou přidat další parametry nebo požadavky na přístup ke spektru a na potlačení rušení. Méně restriktivní podmínky ve smyslu čl. 3 odst. 3 znamenají, že členské státy mohou úplně vypustit „doplňkové parametry (pravidla pro zřizování kanálů a/nebo přístup k nim a jejich obsazování)“ v dané buňce nebo povolit vyšší hodnoty, pokud se tím nenaruší příslušné prostředí pro sdílení v harmonizovaném pásmu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [v]
                                 
                                 
                                    Členské státy mohou uložit pouze tato „jiná omezení využívání“ a nemohou přidat další omezení využívání. Vzhledem k tomu, že mohou být zavedeny méně restriktivní podmínky ve smyslu čl. 3 odst. 3, mohou členské státy vypustit jedno nebo všechna tato omezení, pokud se tím nenaruší příslušné prostředí pro sdílení v harmonizovaném pásmu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [vi]
                                 
                                 
                                    „Klíčovací poměr“ je definován jako poměr Σ(Ton)/(Tobs), vyjádřený v procentech, kde Ton je doba, po kterou je jedno vysílací zařízení v činnosti, a Tobs je doba sledování. Doba Ton se měří ve sledovaném kmitočtovém pásmu (Fobs). Není-li v této technické příloze stanoveno jinak, Tobs je jedna nepřerušená hodina a Fobs je příslušné kmitočtové pásmo v této technické příloze. Méně restriktivní podmínky ve smyslu čl. 3 odst. 3 znamenají, že členské státy mohou povolit vyšší hodnotu „klíčovacího poměru“.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [1]
                                 
                                 
                                    Do kategorie aktivních zdravotnických implantátů patří rádiová část aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, které jsou určeny k úplnému nebo částečnému zavedení do lidského nebo zvířecího těla chirurgicky nebo medikamentózně, a případně jejich periferní zařízení.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [3]
                                 
                                 
                                    Do kategorie nespecifikovaných zařízení krátkého dosahu patří všechny druhy rádiových zařízení bez ohledu na použití nebo účel, která splňují technické podmínky stanovené pro dané kmitočtové pásmo. Typická využití zahrnují telemetrii, dálkové řízení, poplašné systémy, přenos dat obecně a další aplikace.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [4]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení na podporu sluchu patří radiokomunikační systémy, jež osobám se sluchovým postižením umožňují zlepšit jejich sluch. Typické instalace systému zahrnují jeden nebo více rádiových vysílačů a jeden nebo více rádiových přijímačů.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [5]
                                 
                                 
                                    Do kategorie měřicích zařízení patří rádiová zařízení, která jsou součástí obousměrných radiokomunikačních systémů, jež umožňují vzdálené sledování, měření a přenos údajů v rámci infrastruktury inteligentních sítí, například sítí pro rozvod elektřiny, plynu a vody.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [6]
                                 
                                 
                                    „Zařízeními pro přivolání pomoci“ se rozumí radiokomunikační systémy, které osobě v tísni a v omezeném prostoru umožňují spolehlivou komunikaci s cílem aktivovat volání o pomoc. Typická využití zařízení pro přivolání pomoci zahrnují pomoc starším nebo postiženým osobám.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [7]
                                 
                                 
                                    „Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky“ definované ve směrnici Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [8]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení s vysokým klíčovacím poměrem/nepřetržitým přenosem patří rádiová zařízení, která využívají přenos s nízkou latencí a vysokým klíčovacím poměrem. Typická použití zahrnují osobní systémy pro bezdrátový streaming zvuku a multimédií používané pro kombinovaný přenos zvuku/videa a synchronizačních signálů pro zvuk/video, mobilní telefony, systém zábavy zabudovaný v automobilu nebo používaný doma, bezdrátové mikrofony, bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka, rádiová zařízení určená k nošení osobami, zařízení na podporu sluchu, příposlech, bezdrátové mikrofony pro použití na koncertech nebo jiných jevištních představeních a analogové vysílače FM s nízkým výkonem (pásmo 36).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [9]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení pro rádiové určování patří rádiová zařízení používaná pro určování polohy, rychlosti a/nebo jiných charakteristik objektu nebo pro získávání informací o těchto parametrech. Zařízení pro rádiové určování tyto charakteristiky zpravidla získává měřením. Jakákoli rádiová komunikace typu „point-to-point“ nebo „point-to-multipoint“ je mimo rámec této definice.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [10]
                                 
                                 
                                    „Radarem pro sondování výšky hladiny v nádržích“ (TLPR) se rozumí zvláštní typ aplikace rádiového určování, který se používá pro měření výšky hladiny v nádržích a je instalován v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelnými útlumovými charakteristikami. Nádrž slouží ke skladování látek.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [11]
                                 
                                 
                                    „Zařízeními pro řízení modelů“ se rozumí specifický druh rádiového vybavení pro dálkové řízení a telemetrii, který se používá k dálkovému ovládání pohybu modelů (hlavně miniaturních modelů dopravních prostředků) ve vzduchu, na zemi, na vodě či pod vodou.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [12]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) patří radiokomunikační systémy založené na etiketách a dotazovacích zařízeních, které se skládají z rádiových zařízení (etiket, „tagů“) připevněných na živých nebo neživých předmětech a z vysílacích/přijímacích jednotek (dotazovacích zařízení), které etikety aktivují a přijímají data. Typická použití zahrnují sledování a identifikaci předmětů, například při elektronické ochraně zboží (EAS), a shromažďování a přenos údajů souvisejících s předměty, k nimž jsou připevněny etikety, jež mohou být bez baterií, využívat baterii k některým funkcím, nebo být z baterií napájené. Dotazovací zařízení ověří platnost odpovědí etikety a předá je svému hostitelskému systému.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [13]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení pro telematiku v dopravě a provozu patří rádiová zařízení používaná v oblasti dopravy (silniční, železniční, lodní nebo letecké v závislosti na příslušných technických omezeních), řízení provozu, navigace, řízení mobility a v inteligentních dopravních systémech (ITS). Typické aplikace se používají jako rozhraní mezi různými způsoby dopravy, pro komunikaci mezi vozidly (např. komunikaci vozidlo-vozidlo), komunikaci mezi vozidly a pevnými umístěními (např. vozidlo-infrastruktura), jakož i pro komunikaci s uživateli.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [14]
                                 
                                 
                                    Do kategorie indukčních zařízení patří rádiová zařízení, která používají magnetické pole a systémy s indukční smyčkou pro komunikaci na krátkou vzdálenost. Typická použití zahrnují imobilizéry automobilů, identifikaci zvířat, poplašné systémy, detekci kabelů, nakládání s odpady, identifikaci osob, bezdrátové hlasové spoje, řízení přístupu, senzory přiblížení, systémy ochrany proti krádeži včetně indukčních systémů ochrany proti krádeži využívajících rádiové kmitočty, přenos dat do kapesních zařízení, automatickou identifikaci zboží, bezdrátové řídicí systémy a automatický výběr mýtného.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [15]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení s nízkým klíčovacím poměrem/vysokou spolehlivostí patří rádiová zařízení, která díky pravidlům stanovujícím nízké celkové využití spektra a nízký klíčovací poměr při přístupu ke spektru zajišťují vysoce spolehlivý přístup ke spektru a přenosy ve sdílených pásmech. Typická použití zahrnují poplašné systémy využívající rádiovou komunikaci k indikaci poplachu ve vzdáleném místě a systémy pro přivolání pomoci, které umožňují spolehlivou komunikaci osobám v tísni.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [16]
                                 
                                 
                                    Do kategorie zařízení pro širokopásmový přenos dat patří rádiová zařízení, která pro přístup ke spektru používají techniky širokopásmové modulace. Typická použití zahrnují bezdrátové přístupové systémy, například rádiové místní sítě (WAS/RLAN), nebo širokopásmová zařízení krátkého dosahu v datových sítích.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [17]
                                 
                                 
                                    V pásmu 20 platí pro indukční aplikace vyšší intenzity pole a další omezení používání.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [18]
                                 
                                 
                                    V pásmech 22, 24, 25, 27a a 28 platí pro indukční aplikace vyšší intenzity pole a další omezení používání.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [19]
                                 
                                 
                                    Maximální hodnota výkonu platí uvnitř uzavřené nádrže a odpovídá spektrální hustotě – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. vně zkušební nádrže o objemu 500 litrů.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [20]
                                 
                                 
                                    Kategorie shromažďování lékařských údajů zahrnuje přenos nehlasových dat z/do neimplantovatelných zdravotnických prostředků za účelem monitorování, diagnostiky a léčby pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v jejich domovech.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [21]
                                 
                                 
                                    Zařízení PMR 446 jsou ruční přenosná (nepoužívají se základnové stanice ani opakovače) a používají pouze integrální antény, aby se maximalizovalo sdílení a minimalizovalo rušení. Zařízení PMR 446 pracují v režimu „peer-to-peer“ s krátkým dosahem a nesmí se používat jako součást infrastrukturní sítě ani jako opakovače.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [22]
                                 
                                 
                                    Poplašný systém je zařízení, které jako svou hlavní funkci využívá podporu rádiové komunikace k informování systému nebo osoby na vzdáleném místě o poplachu, nastane-li problém nebo zvláštní situace. Rádiová poplašná zařízení zahrnují zařízení pro přivolání pomoci a poplašná zařízení pro bezpečnost a zabezpečení.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [23]
                                 
                                 
                                    Systémy MBANS (Medical Body Area Network Systems – zdravotnické síťové systémy v oblasti těla), které se používají k shromažďování lékařských údajů, jsou určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních a v domovech pacientů. Jde o rádiové systémy s nízkým výkonem, které slouží k přenosu nehlasových dat z/do zdravotnických prostředků pro účely monitorování, diagnostiky a léčby pacientů na základě předpisu oprávněných zdravotnických pracovníků, a jsou definovány pouze v kontextu lékařských aplikací.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [24]
                                 
                                 
                                    Členské státy mohou stanovit ochranné zóny nebo rovnocenná opatření, v nichž se aplikace zjišťování překážek pro použití v rotorových letadlech nesmí používat z důvodu ochrany radioastronomické služby nebo jiného vnitrostátního využití. Rotorová letadla jsou definována jako EASA CS-27 a CS-29 (resp. JAR-27 a JAR-29 pro předchozí osvědčení).
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [25]
                                 
                                 
                                    Zařízení musí být přeladitelné v celém kmitočtovém rozsahu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    [26]
                                 
                                 
                                    Přístupovým bodem sítě v datové síti je pevné zemské zařízení krátkého dosahu, které funguje jako místo pro připojení jiných zařízení krátkého dosahu v datové síti k platformám služeb, které se nacházejí mimo tuto datovou síť. Datovou sítí se rozumí komponenty sítě, tj. několik zařízení krátkého dosahu včetně přístupového bodu sítě, a bezdrátová spojení mezi nimi.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.