Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1494 ze dne 19. prosince 2016 o státní podpoře investiční smlouvy na přeměnu první jednotky elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu SA.38760 (2016/C), kterou zamýšlí poskytnout Spojené království (oznámeno pod číslem C(2016) 8442) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1494 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 217/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1494
   ze dne 19. prosince 2016
   o státní podpoře investiční smlouvy na přeměnu první jednotky elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu SA.38760 (2016/C), kterou zamýšlí poskytnout Spojené království
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8442)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
   poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1), a s ohledem na tyto připomínky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V návaznosti na předcházející výměnu informací oznámilo Spojené království dne 2. dubna 2015 Komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy podporu na přeměnu 1. jednotky elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu. Komise požádala Spojené království o poskytnutí dodatečných informací postupně dne 20. května, 24. července a 23. října 2015. Spojené království poskytlo Komisi odpovědi dne 26. května, 25. srpna a 5. listopadu 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 5. ledna 2016 Komise oznámila Spojenému království, že rozhodla o zahájení postupu stanoveného v čl. 108 odst. 2 Smlouvy ve vztahu k podpoře na přeměnu 1. jednotky elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu (rozhodnutí o zahájení řízení).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 18. února 2015 Spojené království poskytlo Komisi své připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 5. února 2016 bylo rozhodnutí o zahájení řízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Komise rovněž vyzvala zúčastněné strany, aby k této záležitosti podaly připomínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise obdržela připomínky od 49 zúčastněných stran. Dne 7. dubna 2016 předala tyto připomínky Spojenému království, které dostalo příležitost na ně odpovědět. Dne 9. května 2016 Spojené království na připomínky řádně odpovědělo.
            
         
      
   
   2.   PODROBNÝ POPIS OPATŘENÍ
   
   2.1.   Projekt přeměny elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu a příjemce
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V rámci procesu konečného investičního rozhodnutí umožňujícího využití obnovitelných zdrojů energie (Final Investment Decision Enabling for Renewables – FIDeR) (2) vybralo Spojené království osm projektů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. Podpora na tyto vybrané projekty bude poskytnuta na základě investičních smluv. Oznámené opatření týkající se 1. jednotky elektrárny Drax je jedním z osmi projektů, jež byly v rámci procesu FIDeR vybrány (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Oznámená podpora se týká provozní podpory na elektřinu vyrobenou v jedné jednotce (jednotka č. 1) uhelné elektrárny Drax, která byla přeměněna tak, aby mohla být provozována výhradně na biomasu. Elektrárna se nachází ve městě Selby v hrabství Severní Yorkshire v severovýchodní Anglii a vlastní ji a provozuje společností Drax Power Limited (příjemce), která je dceřinou společností zcela vlastněnou společností Drax Holding Limited.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Drax je uhelná elektrárna s výkonem 3 960 MW, jejíž komerční provoz byl zahájen v roce 1974. Podle současného návrhu bude jedna ze šesti jednotek elektrárny dovybavena tak, aby spalovala výlučně biomasu. Vzhledem k charakteristikám procesu spalování bude zařízení schopno spalovat pouze dřevěné pelety pro průmyslové využití. Elektrárna bude dodávat elektřinu do celostátní elektrorozvodné sítě a Spojené království odhaduje, že projekt bude generovat 1,1 % budoucí průměrné roční spotřeby elektrické energie Spojeného království.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Podle odhadů Spojeného království se díky oznámenému projektu během jeho životnosti ušetří přibližně 28,8 milionu tun emisí CO2 a bude dodávat zhruba 3,6 TWh elektřiny ročně. Zařízení bude vyrábět nízkouhlíkovou elektrickou energii v základním zatížení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podle odhadů Spojeného království má mít jednotka elektrárny Drax nominální elektrický výkon 645 MW při průměrném faktoru zatížení 78 % (4). Jednotka bude spalovat přibližně 2,4 milionu tun suchých dřevěných pelet ročně, z nichž většina bude dovážena z jihovýchodu Spojených států. Přibližné rozdělení zdrojů dřevěných pelet bude následující: a) 60 % bude dováženo z jihovýchodu USA (5), b) 13 % bude dováženo z Brazílie, c) zhruba 7 % bude nakupováno na spotovém trhu s dřevěnými peletami, d) 4 % budou pocházet z Evropy. Zbývající podíl přibližně 16 % bude pocházet z jihovýchodu USA a Kanady, nicméně malé objemy mohou v závislosti na dostupnosti pocházet rovněž z ostatních zemí v Evropě. Přestavba jednotky č. 1 elektrárny Drax není plánována tak, aby vyhovovala platným předpisům pro spalování odpadů, a proto nebude moci spalovat odpadové dřevo. Opatření je navrženo na základě platných předpisů systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), které nevyžadují vyřazování emisních povolenek na emise skleníkových plynů ze spalování biomasy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V tabulce jsou uvedeny předpokládané provozní parametry jednotky Drax, aktualizované Spojeným královstvím po zahájení formálního vyšetřovacího řízení. Podle Spojeného království je faktor zatížení definován jako součin doby, po kterou je zařízení technicky dostupné k výrobě elektřiny, a času, kdy je výroba elektřiny v zařízení skutečně naplánována. Čistý faktor zatížení uvedený v tabulce se získá vynásobením průměrné technické dostupnosti 83,7 % a hrubého faktoru zatížení 93,1 % (6).
               
                  Provozní parametry elektrárny
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Provozní parametry jednotky Drax (aktualizované) (7)
                           
                        
                     
                     
                        
                           Náklady na palivo (GBP/GJ)
                        
                        
                           Tepelná účinnost (v %)
                        
                        
                           Průměrný čistý faktor zatížení (v %)
                        
                     
                     
                        
                           8,18
                        
                        
                           38,6
                        
                        
                           78
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.2.   Vnitrostátní právní základ, financování a rozpočet
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Vnitrostátním právním základem pro toto opatření ve Spojeném království je zákon o energiích z roku 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Celkový rozpočet oznámeného projektu se odhaduje na 1,3 miliardy GBP a Spojené království potvrdilo, že příjemci nebude vyplacena žádná podpora před datem uvedení do provozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Podpora bude vyplacena vládou vlastněnou protistranou, společností Low Carbon Contracts Company Ltd, která bude financována prostřednictvím zákonné dávky uložené všem licencovaným dodavatelům elektřiny na základě tržního podílu dodavatelů vypočítaného na základě naměřené spotřeby elektrické energie jejich odběratelů. Dodavatelé elektřiny budou muset splatit náklady na své závazky z vlastních zdrojů, ale bude jim umožněno převést náklady na spotřebitele v rámci svých celkových cenových strategií.
            
         
      
   
   2.3.   Forma podpory, trvání a výrobní náklady
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Podpora na elektřinu vyrobenou oznámeným projektem bude poskytnuta ve formě proměnné prémie (známá jako rozdílová smlouva), která je vypočítaná jako rozdíl mezi předem stanovenou (realizační) cenou a odhadem tržní (referenční) ceny za elektřinu. Referenční cena je cena založená na forwardových velkoobchodních cenách elektřiny na trhu za dané období. Příjemce bude získávat příjmy z prodeje své elektřiny na trhu (8), pokud však průměrná velkoobchodní cena elektřiny klesne pod hodnotu realizační ceny, obdrží příjemce doplňkovou platbu od vládou vlastněné protistrany, společnosti Low Carbon Contracts Company Ltd. („protistrany v rozdílové smlouvě“), ve výši rozdílu. Příjemce je však nadále vystaven riziku, že nebude dosaženo referenční ceny, a riziku spojeného s objemem, že nedosáhne očekávaného objemu prodeje (9). Bez ohledu na datum uvedení do provozu budou platby podpory ukončeny dne 31. března 2027.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Podpora na projekt je tudíž určena na základě administrativně stanovené realizační ceny. Realizační ceny stanovilo Spojené království na takových úrovních, aby bylo zajištěno, že podpora v rámci procesu FIDeR bude v podstatě rovnocenná s podporou poskytovanou v rámci režimu podpory povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů (10), aby byl zajištěn bezproblémový přechod mezi těmito režimy podpory.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Pro účely výpočtu realizační ceny pro zařízení přecházející na biomasu, jako je jednotka Drax, Spojené království zohlednilo rozpětí vyrovnaných nákladů na elektřinu v rozmezí od 105 GBP/MWh do 115 GBP/MWh. Spojené království vysvětlilo, že výše realizačních cen je u projektů přechodu na biomasu vypočtena s ohledem na minimální návratnost (11) v rozmezí od 8,8 % do 12,7 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Pro oznámený projekt se použije realizační cena 100 GBP/MWh (v cenách roku 2012, každoročně indexováno indexem spotřebitelských cen), která je nižší než rozsah stanovený Spojeným královstvím jako vhodný pro projekty přechodu na biomasu. Vyrovnané náklady zahrnují náklady na financování nových elektráren na základě 10 % diskontní sazby pro všechny technologie. Spojené království podrobně uvedlo, jak byly vypočítány tyto náklady, použité zdroje údajů a zvažovaná minimální návratnost (12).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Klíčové předpoklady pro výpočet realizační ceny včetně vyrovnaných nákladů, cen fosilních paliv, efektivní daňové sazby a maximálních předpokladů stavby jsou uvedeny ve vládní zprávě o vyrovnaných nákladech (13) a ve zprávách ministerstva pro energetiku a změnu klimatu (14). Velkoobchodní cena elektřiny se pro tyto účely předpokládá v reálné výši přibližně 55 GBP/MWh, s tím že do roku 2020 vzroste na 65 GBP/MWh. Na základě této realizační ceny a počátečních provozních parametrů (15) se vnitřní míra návratnosti oznámeného projektu v reálných hodnotách před zdaněním odhaduje na 4,7 %.
            
         
      
   
   2.4.   Kumulace
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Spojené království objasnilo, že projekty, které získaly zakázky v rámci procesu FIDeR, nebudou způsobilé k získání podpory na stejnou výrobu elektřiny v rámci nového režimu podpory v rámci rozdílové smlouvy. Kromě toho žádný projekt, který přijímá platby na základě zakázek v rámci procesu FIDeR, nebude mít nárok získat certifikáty v rámci povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů pro stejnou výrobu elektřiny. Konečně, výroba energie z obnovitelných zdrojů, která čerpá podporu prostřednictvím investiční smlouvy, nebude způsobilá podílet se na kapacitním trhu ani získat investiční podporu během doby trvání investiční smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Na základě pravidel popsaných v 20. bodě odůvodnění Spojené království potvrdilo, že ani příjemce, ani žádná z jeho přímých nebo nepřímých zúčastněných stran neobdržela, nebyla jí udělena, ani nepožádala o jakoukoliv jinou podporu ze strany Spojeného království či jiného členského státu.
            
         
      
   
   2.5.   Využití a dostupnost biomasy
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Jak je vysvětleno v 8. bodě odůvodnění, jednotka elektrárny Drax bude moci spalovat pouze dřevěné pelety. Dřevěné pelety používané v jednotce elektrárny Drax budou muset splňovat britská kritéria udržitelnosti, mimo jiné minimálně 60 % snížení emisí skleníkových plynů (16) oproti průměrné intenzitě emisí z fosilních paliv v Unii, a to vůči průměru uhlí a plynu v Unii. Tato hranice se bude postupně zvyšovat a od dubna 2020 se tak bude vyžadovat snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 72 % a od dubna 2025 dále alespoň o 75 %. Kritéria udržitelnosti rovněž obsahují ustanovení na ochranu biologické rozmanitosti a zabraňují neudržitelným praktikám (17).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Celosvětová poptávka po dřevěných peletách byla odhadnuta na 25 milionů tun (18) ročně v roce 2014 a 17 milionů v roce 2012 (19). Poptávka v Unii převyšuje objem výroby, což znamená, že se dřevěné pelety do Unie dováží. Čistý dovoz dřevěných pelet do Unie v roce 2012 se odhadoval na 4 miliony tun ročně a očekává se, že v roce 2014 se zvýší na přibližně 5,3 milionu tun ročně (20).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               V roce 2014 bylo v Unii spotřebováno přibližně 18,8 milionu tun dřevěných pelet (21). Z těchto 18,8 milionu tun se na výrobu energie v průmyslu používá přibližně 7,8 milionu tun. Se spotřebou 4,7 milionu tun v roce 2014 je Spojené království největším uživatelem dřevěných pelet v průmyslu.
            
         
      
   
   2.6.   Transparentnost
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Pokud jde o vykazování a transparentnost, Spojené království uvedlo, že všechny investiční smlouvy uzavřené prostřednictvím procesu FIDeR byly zveřejněny online ve formě, ve které byly uzavřeny (22).
            
         
      
   
   2.7.   Rozhodnutí zahájit formální vyšetřování
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Dne 5. ledna 2016 se Komise rozhodla zahájit formální vyšetřovací řízení týkající se slučitelnosti oznámené podpory s vnitřním trhem, zejména s ohledem na přiměřenost podpory a riziko narušení trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Konkrétněji Komise dospěla k závěru, že riziko nadměrné kompenzace nákladů nemohlo být vyloučeno z důvodu nejistoty v předpokladech a na základě výpočtu citlivosti poskytnutého Spojeným královstvím za účelem posouzení dopadu změn průměrné tepelné účinnosti zařízení, faktoru zatížení a nákladů na palivo na vnitřní míru návratnosti. Pokud by se tepelná účinnost a faktor zatížení o 5 % zvýšily a náklady na palivo o 5 % snížily, vnitřní míra návratnosti (reálná, před zdaněním) by se zvýšila ze 4,7 na 15,6 %. Komise proto vyjádřila pochybnosti o neexistenci nadměrné kompenzace nákladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Komise rovněž vyjádřila obavy nad tím, že objem dřevěných pelet nezbytný k tomu, aby jednotka elektrárny Drax spalovala výhradně biomasu, by měl nežádoucí negativní dopad na ostatní účastníky trhu s dřevními peletami. Projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu by na základě údajů za rok 2012 spotřeboval přibližně 9 % celosvětové produkce dřevěných pelet a 16 % spotřeby v Unii. Komise vyjádřila pochybnosti o tom, že by trh mohl uspokojit takový nárůst poptávky bez nežádoucího narušení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Komise dále poznamenala, že dřevní biomasa jakožto surovina má různá využití. Zvýšená poptávka po dřevěných peletách může vést také k narušení trhu s dřevními vlákny, což by postihlo jiná průmyslová odvětví jako je výroba dřevní buničiny a papíru či lepenky. Vzhledem k velikosti projektu přechodu elektrárny Drax na biomasu nemohla Komise s dostatečnou jistotou vyloučit existenci nežádoucích narušení trhu se surovinami (tj. trhu s dřevními vlákny).
            
         
      
   
   3.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               V návaznosti na rozhodnutí o zahájení řízení obdržela Komise od zúčastněných stran 49 připomínek Komise obdržela připomínky také od odborů a poslanců parlamentu, a to jak Evropského parlamentu, tak i Parlamentu Spojeného království, které podpořily projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu, přičemž zdůrazňovaly hospodářský a společenský význam oznámeného projektu. Také guvernér státu Mississippi vyjádřil svou podporu oznámenému projektu, přičemž uváděl přínosy odvětví dřevěných pelet pro tento stát. Dopisy podporující oznámený projekt byly rovněž přijaty od různých společností z různých odvětvích, jako například z odvětví výroby železničních nákladních vozů, lesnictví a dřevařských pelet (23).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Celkem 33 zúčastněných stran (24) předložilo připomínky zdůrazňující pozitivní dopad projektu přechodu elektrárny Drax na biomasu a omezené riziko narušení trhu s dřevnými vlákny, které by oznámený projekt zahrnoval. Připomínky se týkaly různých témat, mimo jiné: dostupnosti a udržitelnosti biomasy, hospodářského dopadu oznámeného projektu, úlohy energie z biomasy při dosahování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů stanovených ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie, předpokládaných provozních parametrů zařízení a logistiky dodávek paliva.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Několik sdružení výrobců průmyslových dřevěných pelet zdůraznilo environmentální přínosy bioenergie a udržitelnost dřevěných pelet vyrobených v USA. Zdůraznili, že biomasa hraje důležitou úlohu při snižování emisí skleníkových plynů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Evropská rada pro pelety (the European Pellet Council) ve svých připomínkách uvedla, že poptávka po dřevěných peletách nepovede k nežádoucímu narušení trhu s dřevěnými peletami a pro ostatní uživatele biomasy. Poskytli údaje, podle kterých odhadovaný nárůst poptávky po dřevěných peletách o šest milionů tun mezi lety 2013 a 2015 nevedl k významnému zvýšení cen, ale ukázalo se, že ceny od roku 2014 klesají. Rovněž zdůraznili nepodstatnost (2,4 %) odstraňování dřevních vláken pro dřevěné pelety ve srovnání s odstraňováním dřevních vláken pro jiná průmyslová odvětví. Kromě toho poukázali mimo jiné s odkazem na studii (25) na skutečnost, že zvýšení poptávky po dřevěných peletách je menší než pokles poptávky na trhu s buničinou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Konzultant, společnost Forest2Market, předložila Komisi zprávu (26) připravenou za účelem vyčíslení a kontextualizace trendů v oblasti výroby a zásobování dřevem a cenových trendů na jihovýchodě USA před a po vzniku odvětví dřevěných pelet. Zjistili, že dopad závodů na vývozní dřevěné pelety na lesní inventář a ceny dřevních vláken na jihu USA byl minimální a že závody na dřevěné pelety vyvážející do Unie samy o sobě nezpůsobily cenové změny nebo změny v zásobách a řízení lesů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Společnost Forest2Market odhadla, že dodatečné vývozy dřevěných pelet do Evropské unie představují 1 % celkových zásob celulózy v jižní části USA a 0,3 % celkových zásob USA. Mimoto by ceny dřevních vláken pravděpodobně vzrostly i bez zvýšené poptávky z trhů s dřevěnými peletami v Unii. Jako faktory, které ovlivňují cenu dřevních vláken, určila společnost Forest2Markets tyto prvky: a) pokles výroby dřevní štěpky v důsledku krachu trhu s bydlením, jež vedl ke zvýšení poptávky po celulóze, b) výrazné odchylky od dlouhodobých průměrných srážek, a c) změny ve vlastnictví pozemků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Společnost Forest2Market rovněž poskytla údaje o zásobách lesního hospodářství. Podle těchto údajů byla průměrná zásoba zbytků v období mezi lety 2007 až 2014 o 21 % nižší než zásoba mezi lety 2000 a 2006, což vedlo k nárůstu cen zbytků z borovic o 12,5 % a cen zbytků tvrdého dřeva o 10,7 % při porovnání průměrů za tato dvě období. Podle společnosti Forest2Market to dokazuje dopad snížené dostupnosti pilařských zbytků na ceny dřeva.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Společnost Evolution Markets, která obchoduje s biomasou, poskytla informace o spotovém trhu s dřevěnými peletami. Podle společnosti Evolution Markets zaznamenal spotový trh s dřevěnými peletami během předchozích 24 měsíců určitou proměnlivost, spotová cena průmyslových dřevěných pelet však v roce 2016 dosáhla historického minima. Spotový trh s dřevěnými peletami je také velmi nelikvidní a objem dřevěných pelet obchodovaných za podmínek spotového trhu zůstává ve srovnání s objemem obchodovaným v rámci dlouhodobých smluv nízký. Společnost Evolution Markets má za to, že i když jsou spotové ceny v současné době nižší než u dlouhodobých smluv, získání dostatečných objemů pro dodávku byť jen poloviny množství požadovaného pro spotřebu jednotkou elektrárny Drax by bylo značně obtížné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Další zúčastněné strany podporující projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu předložily argumenty podobné těm, které jsou uvedeny v 33. až 37. bodě odůvodnění. Několik stran (27) tvrdilo, že závody na výrobu dřevěných pelet používají především zbytky a nekvalitní dřevní vlákna. Některé z těchto zúčastněných stran (28) tvrdí, že odvětví dřevěných pelet má nejnižší schopnost zaplatit za dřevní vlákna a že konkurence tradičním odvětvím bude proto omezena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Další zúčastněné strany (29) tvrdily, že odvětví dřevěných pelet používá pouze malou část celkových zásob dřeva na jihovýchodě USA. Odvětví dřevěných pelet samo o sobě tedy neovlivňuje dynamiku lesního průmyslu na jihovýchodě USA a nemá žádný nebo jen malý vliv na ceny. V důsledku toho neexistují žádné přesvědčivé důkazy na podporu argumentu, že trh s vývozem dřevěných pelet vedl k uzavření papírenských nebo balících závodů (30).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Některé zúčastněné strany (31) tvrdily, že dlouhodobé smlouvy potřebné k zajištění dodavatelského řetězce jednotky elektrárny Drax spalující biomasu jsou dražší než dřevěné pelety ze spotového trhu, který není dostatečně likvidní pro zajištění dodávky na projekt této velikosti. Americká asociace pro průmyslové dřevěné pelety (USIPA) uvedla, že mezi USA a Evropskou unií existuje jen omezený obchod s dřevními vlákny a dřevěnými produkty. Možnosti způsobení nežádoucího narušení jsou tedy nižší.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Podle několika zúčastněných stran je poptávka z odvětví dřevěných pelet pro lesnický průmysl postižený poklesem tradičních průmyslových odvětví prospěšná (32). Neměla by se proto být považována za přílišně narušující. Společnost Westervelt předložila zprávu společnosti Forest Research (33), která hodnotí riziko nepřímých změn ve využívání dřeva (34). Tato zpráva dospěla k závěru, že riziko nepřímých změn ve využívání dřeva na jihovýchodě USA je malé, neboť se očekává, že budou přetrvávat významné přebytky biomasy a nové závody na výrobu dřevěných pelet mají omezenou schopnost platit za dřevo ve srovnání se současnou zpracovatelskou kapacitou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Odbor pro mezinárodní obchod amerického ministerstva obchodu poskytl obchodní údaje o vývozu dřevěných pelet z USA. Odbor z těchto údajů nevyvodil žádné závěry, ale poukázal na blogový příspěvek hlavního ekonoma ministerstva zemědělství, který zdůrazňuje pozitivní ekonomické dopady výroby dřevěných pelet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Tři zúčastněné strany tvrdily, že podpora pro projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu by vedla k nadměrné kompenzaci nákladů a narušení trhu na trhu s dřevními vlákny. Společnost Renewable Energy Systems Ltd (RES) tvrdila, že provozní parametry elektrárny Drax byly podceněny, přičemž odkazovala konkrétně na čistý faktor zatížení. Doporučila zavedení ustanovení o zpětném vyžádání a omezení počtu MWh přijímajících podporu. Společnost RES také uvedla, že veřejná soutěž by mohla snížit realizační cenu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Organizace Fern předložila připomínky jménem sedmi organizací (35), které uvedly, že nízké odhady použité pro faktor zatížení a vysoké odhady nákladů na palivo budou mít za následek nadměrnou kompenzaci nákladů. Tyto připomínky navíc zdůraznily, že s ohledem na svou velikost může projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu narušit trh s dřevními vlákny. Tyto připomínky rovněž zpochybnily tvrzení o úspoře emisí CO2, která učinil oznámený projekt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Organizace Fern kromě toho zdůraznila, přičemž uvedla údaje konzultantské společnosti RISI, že od roku 2011 do roku 2015 vzrostly ceny na jihu USA o 27 % u měkkého a o 56 % u tvrdého dřeva. Podání organizace Fern uvádělo tržní analýzu provedenou nezávislou konzultantskou společností FORISK (36). Tato analýza předpokládala zvýšení celosvětové poptávky po dřevních vláknech pro průmyslové dřevěné pelety v období od roku 2014 do roku 2019 z 10,6 na 25 milionů tun ročně a nezohlednila vliv pilařských zbytků. Následně dospěla k závěru, že těžební ceny (37) na jihovýchodě USA by mohly vzrůst o 30 % až 40 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Organizace Biofuelwatch v samostatném podání znovu zdůraznila, že podpora pro projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu by vedla k nadměrné kompenzaci nákladů z důvodu podhodnoceného faktoru zatížení a nadhodnocených nákladů na paliva. Toto podání rovněž tvrdilo, že oznámený projekt kvůli své velikosti naruší trh na jihovýchodě USA a v Jižní Americe, kde bude elektrárna Drax získávat přibližně 16 % svého paliva, a uvedlo riziko zabírání půdy špatně regulovanými provozy v Jižní Americe.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Tři zúčastněné strany (38) podpořily názor, že projekt přechodu elektrárny Drax na biomasu může narušit hospodářskou soutěž na surovinovém trhu s dřevním vláknem. Společnost AFPA poskytla odhady produkce a vývozu dřevěných pelet na jihovýchodě USA na základě studie nezávislé konzultantské společnosti RISI. Vývoz dřevěných pelet do Evropské unie se v období od roku 2012 do roku 2015 zvýšil z 1,8 na 4,5 milionu tun ročně. Podle prognóz společnosti RISI by se vývoz mohl v roce 2019 dále zvýšit na 10,6 milionu tun ročně. Graf 1 znázorňuje odhadovaný objem výroby dřevěných pelet v USA.
               
                  Graf 1
               
               
                  Odhadovaný objem výroby dřevěných pelet v USA (v milionech malých tun; zdroj RISI).
               
               
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Podle společnosti AFPA zvyšování produkce dřevěných pelet již způsobuje nárůst poplatků za těžbu dřeva v jihovýchodní části USA Graf 2 znázorňuje poplatky za těžbu dřeva na buničinu na jihovýchodě USA pro období 2006 až 2015 uvedené společností AFPA.
               
                  Graf 2
               
               
                  Poplatky za těžbu dřeva na buničinu na JV USA (USD/provaz, zdroj RISI).
               
               
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Studie společnosti RISI obsahuje také podrobný rozpis nákladů na výrobu dřevěných pelet na jihovýchodě USA (39) a jejich vývoz do Spojeného království. Na základě těchto údajů společnost RISI odhadla maximální schopnost příjemce platit za dřevní vlákna v rámci rozdílové smlouvy. Elektrárna, která na základě rozdílové smlouvy obdrží realizační cenu ve výši 105 GBP/MWh, by byla schopna zaplatit až 275 USD za tunu dřevěných pelet. S ohledem na dopravu, výrobu a těžbu to činí 57,9 USD v těžebních poplatcích za tunu, což je více než 4,7násobek průměrného těžebního poplatku. Příjemce by proto mohl vytlačit ostatní uživatele dřevních vláken.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Společnost RISI dále odhaduje, že složení dřevěných pelet z jihu USA zahrnuje 64 % měkkého dřeva na buničinu, 12 % tvrdého dřeva na buničinu, 12 % pilařských zbytků a 12 % lesní biomasy, tedy zbytkový materiál z lesa nebo z těžby, který je příliš malý nebo má špatnou kvalitu pro použití na buničinu. Dřevěné pelety by proto byly z velké části vyráběny z materiálu, který využívají i jiná průmyslová odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Společnost Graphic Package International Inc. (GPII) taktéž uvedla, že dřevo používané k výrobě dřevěných pelet na jihovýchodě USA jsou převážně kulatiny na buničinu a pilařské zbytky, přičemž zbytky lesních dřevin představují pouze malý zlomek celkového požadovaného množství dřeva, méně než 20 %. Předpokládá se, že spotřeba dřevních vláken na jihu USA odvětvím lesních produktů se zvýší ze 170 milionů suchých metrických tun v roce 2014 na 182 milionů tun v roce 2019, což znamená nárůst přibližně o 1,4 % ročně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Společnost GPII dále dodala, že zvýšené využívání dřevních vláken odvětvím dřevěných pelet zvyšuje těžební poplatky na jihovýchodě USA, přičemž uvedla údaje konzultantské společnosti Forest2Market. GPII uvedla, že poplatky za těžbu borového dřeva na buničinu na jihu USA vzrostly v roce 2013 v průměru o 11 % a v roce 2014 o 10 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Společnost GPII poskytla mapy s označením stávajících a plánovaných závodů na výrobu dřevěných pelet, které se nacházejí poblíž dvou jejích závodů na výrobu lepenky. Zatímco některé závody na výrobu buničiny, papíru a dřevařských výrobků v dané oblasti byly uzavřeny, počet závodů na výrobu dřevěných pelet je vyšší než počet uzavřených závodů na výrobu buničiny, papíru a dřevařských výrobků. GPII proto tvrdí, že tyto závody na výrobu dřevěných pelet způsobují další narušení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Společnost GPII rovněž předložila studii (40) financovanou americkým ministerstvem zemědělství (USDA) o dopadu vývozu dřevěných pelet na ceny dřevních vláken na jihovýchodě USA. Podle této zprávy bude pro období let 2016 až 2017 využito na výrobu bioenergie na jihu USA 40 milionů nesušených malých tun, což se rovná 16,9 suchým metrickým tunám, včetně 8,4 milionu tun dřevěných pelet. Výsledkem je, že ekonomický model společnosti Drax Power Limited naznačuje, že těžební poplatky pro některé dřeviny, např. borovice jiné než na řezivo, by se mohly více než zdvojnásobit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Společnost Westrock taktéž uvedla, s odkazem na studii RISI, že podíl zbytků lesní biomasy v dřevěných peletách z jihu USA nepřekročí 12 %. Na základě studie RISI společnost Westrock rovněž tvrdila, se předpokládá, že spotřeba dřevních vláken výrobci dřevěných pelet se do roku 2019 bude zvyšovat o 14 % ročně. Předpokládá se, že celkové zásoby dřevních vláken se ve stejném období budou zvyšovat pouze o 2,0 % ročně. To by potenciálně výrazně zvýšilo těžební poplatky na úkor tradičních dřevozpracujících odvětví.
            
         
      
   
   4.   PŘIPOMÍNKY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               V odpovědi na rozhodnutí o zahájení formálního šetření poskytlo Spojené království aktualizované informace o provozních parametrech jednotky elektrárny Drax na spalování biomasy. Průměrný faktor zatížení byl zvýšen ze 70,5 % na 78 %. Spojené království vysvětlilo, že odhadovaná dostupnost elektrárny Drax odráží zkušenosti získané podobnou jednotkou přeměněnou na zařízení spalující biomasu a byla podpořena nezávislým doporučením. Spojené království nicméně navýšilo dobu provozu elektrárny při technické dostupnosti z 84,1 % na 93,3 % dostupného času v roce. To bylo důsledkem odstranění nízkých hrubých faktorů zatížení, které byly zahrnuty s ohledem na možná omezení dodávek paliva. Toto odstranění odráží zvýšený stupeň důvěry ve schopnost zajistit dostatečné zásoby dřevěných pelet a řídit riziko přebytku biomasy na konci životnosti elektrárny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Spojené království navíc přezkoumalo odhad tepelné účinnosti spalování biomasy elektrárnou Drax a potvrdilo předchozí odhad tepelné účinnosti ve výši 38,6 %, neboť tento odhad odráží zkušenosti z projektů spalování biomasy podporované nezávislým doporučením, které obdržela elektrárna Drax.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Spojené království rovněž poskytlo aktualizované členění nákladů na dodávku paliva. Průměrné náklady na palivo se nyní odhadují na 8,18 GBP/GJ oproti původním 8,40 (41) GBP/GJ. Nový odhad nákladů na palivo odráží dodatečné smlouvy týkající se dřevěných pelet, optimalizaci některých nákladů spojených s palivem a změny makroekonomických proměnných. Spojené království zejména poznamenává, že spotový trh s dřevěnými peletami není dostatečně likvidní, aby se na něj mohly spolehnout velké elektrárny spalující biomasu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Ceny založené na dlouhodobých smlouvách o dodávkách dřevěných pelet jsou obvykle vyšší než spotové ceny. V aktualizovaném podání byly náklady na palivo založeny na váženém průměru stávajících dlouhodobých smluv, které představují přibližně 77 % objemu potřebných dřevěných pelet, dlouhodobých smlouvách, které ještě nebyly uzavřeny a které představují přibližně 15 % potřebného objemu dřevěných pelet a odhadovaných spotových cenách, které představují 7 % potřebného objemu dřevěných pelet. Náklady na manipulaci s palivem jako jsou náklady spojené s využitím přístavu a železnice ve Spojeném království, skladování, náklady na udržitelnost, zajišťování finančních rizik a devízy se odhadují na 1,49 GBP/GJ. Náklady na dřevěné pelety z biomasy doručené do přístavu ve Spojeném království by tedy činily […] GBP/GJ, což po odečtení […] GBP/GJ činí […] GBP/GJ. To by odráželo náklady na dřevěné pelety ve výši 181 USD za tunu (včetně nákladů na pojištění a přepravné (CIF)). Spojené království také vysvětlilo, že tato cena je v souladu s náklady oznámenými dodavateli v USA, které jsou v rozmezí od 6,27 GBP/GJ do 8,24 GBP/GJ (podle odhadu nezávislé konzultantské společnosti Ricardo Energy & Environment).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Spojené království zdůraznilo, že odhady provozních parametrů elektrárny Drax jsou solidní, neboť byly ověřeny nezávislými odborníky (42). Spojené království dále uvedlo, že tři provozní parametry nejsou ve vzájemném vztahu. Proto jsou rozsáhlé souběžné změny směrem ke zvyšování zisku po dobu 20 let nepravděpodobné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Podle Spojeného království tento vývoj významně ovlivnil ziskovost projektu přechodu elektrárny Drax na biomasu. Odhadovaná vnitřní míra návratnosti nyní činí [4–12] % v reálných hodnotách před zdaněním na základě solidních parametrů a s ohledem na minimální návratnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Spojené království potvrdilo, že příjemce nebude získávat dřevní vlákna z původních lesů. V souladu s požadavky nařízení Spojeného království o normách zpracování dřeva se dřevo bude získávat pouze z hospodářských lesů, které jsou udržitelným a aktivním způsobem spravovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Pokud jde o záměr příjemce nakupovat dřevěné pelety z Jižní Ameriky, Spojené království objasnilo, že materiál pocházející z Brazílie bude pocházet od jediné společnosti se sídlem ve státě Rio Grande do Sul na jihu země. Část přebytečných dřevních vláken bude použita na výrobu dřevěných pelet. Materiál, který má být získáván, bude certifikován buďto systémem lesní správy Forest Stewardship Council (FSC) nebo bude certifikován jako FSC Controlled Wood a společnost vyrábějící dřevěné pelety má certifikaci FSC Chain of Custody. Spojené království potvrdilo, že společnost a její provozy prošly nezávislým auditem, aby bylo zajištěno splnění požadavků na udržitelnost a právních požadavků Spojeného království pro biomasu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               V reakci na údaje předložené společností AFPA o složení dřevěných pelet Spojené království vysvětlilo, že dřevní vlákna pocházející z lesnictví představují o něco více než 80 % vstupního materiálu amerických dřevěných pelet. Spojené království uvádí, že tento údaj je v souladu s údaji uvedenými společností RISI při použití srovnatelných definic pro různé druhy dřeva.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Spojené království rovněž poskytlo údaje o relativní velikosti odvětví dřevěných pelet v USA. Podle analýzy společnosti Forest2Market (43) se inventář lesů na jihu USA mezi lety 2000 a 2014 zvýšil o téměř 1,2 miliardy tun. Odvětví vývozu dřevěných pelet v této oblasti mezi lety 2008 a 2014 vzrostlo z nuly na 3,6 milionu tun. To představuje 0,3 % celkových zásob borového dřeva na buničinu na jihu USA a 0,09 % celkových zásob borovic, tedy dřeva na buničinu a řezivo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Požadavek na dřevní vlákna jednotky elektrárny Drax spalující biomasu o objemu 2,4 milionu tun dřevěných pelet představoval 0,2 % celkových zásob tvrdého dřeva na buničinu a 0,06 % celkových zásob tvrdého dřeva, a to na buničinu i řezivo. Celkový odběr dřevních vláken všemi spotřebiteli na jihu USA činil v roce 2014 250,2 milionu tun nebo 3,3 % celkového inventáře lesnictví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Pokud jde o umístění závodů na výrobu dřevěných pelet (viz podání společnosti GPII), Spojené království uvádí, že nové závody na výrobu dřevěných pelet budou muset být umístěny v oblastech, kde nebudou muset přímo konkurovat ostatním uživatelům dřevěných surovin, aby bylo zajištěno financování těchto závodů. S odkazem na zprávu konzultantské společnosti Forest2market (44) Spojené království uvádí, že umístění závodů na výrobu dřevěných pelet závisí na řadě faktorů jako je uvolněná poptávka, stimuly hospodářského rozvoje, daňové úlevy, dodávka a cena vláken, blízkost zásoby vláken a blízkost železniční infrastruktury obsluhující hlubokovodní přístav. Podle zprávy se 61 % závodů na výrobu dřevěných pelet na jihu USA nachází více než 30 mil. od konkurenčního závodu. Stejná zpráva také uvádí, že všechny závody na výrobu dřevěných pelet, které byly předmětem průzkumu, se nacházejí v dosahu 65 mil. od konkurenčního závodu. Podle zprávy je to běžná praxe i pro ostatní zpracovatele dřevních vláken, kteří ani v minulosti neprovozovali výrobu bez existující konkurence. Současně je 72 % vývozních závodů na výrobu dřevěných pelet, které byly předmětem průzkumu společnosti Forest2Markets, umístěno v dosahu 65 mil. od uzavřeného zařízení, což naznačuje, že vývozní závody na výrobu dřevěných pelet se nachází v blízkosti uzavřených podniků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               Pokud jde o studie společnosti FORISK a USDA, které spojují zvýšené využívání biomasy se zvýšením těžebních poplatků, Spojené království tvrdí, že odhady týkající se výroby dřevěných pelet jsou nadhodnoceny. Studie USDA předložená společností GPII například předpokládá poptávku dřevních vláken v jižní pobřežní části USA přes 40 milionů nesušených malých tun do roku 2017, tedy zvýšení z přibližně 20 milionů nesušených malých tun v roce 2015. To by vedlo znamenalo, že do roku 2017 bude jen v jižní pobřežní části USA vyrobeno přibližně 18 milionů tun dřevěných pelet. Tento údaj je výrazně vyšší než odhady poskytnuté společností FORISK, které uvádějí 11,6 milionu tun do roku 2019. Kromě toho nejsou zohledněny jiné faktory, jako například zvýšená dostupnost zbytků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Pokud jde o tvrzení týkající se schopnosti příjemce platit za dřevní vlákno, Spojené království poznamenává, že odhady poskytnuté společností RISI nezohledňují aktualizovanou realizační cenu 100 GBP/MWh místo 105 GBP/MWh a některé náklady spojené s palivem. Aktualizované průměrné náklady 1. jednotky na palivo činí 8,18 GBP/GJ. Náklady na pelety z biomasy činí […] GBP/GJ a ostatní náklady spojené s palivem, tedy náklady na využití přístavu, železniční dopravu, skladování, certifikaci udržitelnosti, zajištění a převod měn činí […] GBP/GJ (viz 51. bod odůvodnění výše). Spojené království se domnívá, že tato hodnota se nachází v rámci cenového rozpětí dodavatelů dřevěných pelet v USA, jak je odhadnuto nezávislou konzultantskou společností Ricardo Energy & Environment, tedy rozpětí 6,27 – 8,24 GBP/GJ.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Spojené království uvedlo, že k nedávnému nárůstu zaznamenaných těžebních poplatků přispěly další faktory včetně snížené nabídky pilařských zbytků po krachu trhu s bydlením. Pro podložení tohoto tvrzení Spojené království uvedlo, že mezi změnou poplatků za těžbu borovic či tvrdého dřeva a přítomností rozsáhlé výroby dřevěných pelet neexistovala viditelná vzájemná souvislost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               Spojené království rovněž tvrdilo, že objemy obchodu s průmyslovým dřevem z USA do Evropské unie jsou omezené. V roce 2013 vyvezlo USA z celkové produkce přibližně 270 milionů nesušených tun průmyslové kulatiny na evropský kontinent přibližně 3,3 milionu nesušených tun (45). Pro srovnání, v roce 2013 Evropská unie dovezla přibližně 31 milionů nesušených tun kulatin a 15 milionů nesušených tun dřevní štěpky a pilin převážně z jiných evropských zemí. Závislost na neenergetických surovinách obchodovaných z USA do Evropské unie je tedy omezená.
            
         
      
   
   5.   POSOUZENÍ OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               Opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, „je-li podpora poskytována státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určité zboží […], pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (73)
            
            
               Jak je uvedeno v rozhodnutí o zahájení řízení, příjemce (Drax Power Limited) obdrží provozní podporu ve formě proměnné prémie poskytnuté vládou vlastněnou protistranou v rozdílové smlouvě za elektřinu vyrobenou přeměněnou jednotkou. Opatření podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (v tomto případě z biomasy) vybraným příjemcem. Elektřina je mezi členskými státy široce obchodována. Oznámené opatření tedy může narušit hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou a ovlivnit obchod mezi členskými státy. Kromě toho elektrárna také vstoupí do soutěže o palivo z biomasy na trhu se surovinami, neboť kvůli nedostatku místních lesních zdrojů bude většina dřevěných pelet potřebných jako palivo pro jednotku elektrárny Drax dovezena ze zahraničí (viz 11. bod odůvodnění výše).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (74)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že oznámené opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy (46).
            
         
      
   
   5.1.   Zákonnost podpory
   
   
      
      
      
         
            
               (75)
            
            
               Na základě informací poskytnutých Spojeným královstvím Komise konstatuje, že ještě nebylo přijato konečné rozhodnutí o investicích a že před schválením státní podpory nebude provedena žádná platba. Komise se proto domnívá, že Spojené království splnilo svou povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.
            
         
      
   
   5.2.   Slučitelnost podpory
   
   
      
      
      
         
            
               (76)
            
            
               Komise konstatuje, že cílem oznámeného opatření je podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, zejména z pevné biomasy. Oznámené opatření spadá do rozsahu působnosti pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (dále jen „pokyny“) (47). Komise proto posuzovala oznámené opatření v souladu s obecnými ustanoveními o slučitelnosti stanovenými v oddíle 3.2 pokynů a v souladu se zvláštními kritérii slučitelnosti pro provozní podporu poskytovanou na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie stanovenými v oddíle 3.3.2.1 pokynů.
            
         
      
   
   5.2.1.   Cíl společného zájmu
   
   
      
      
      
         
            
               (77)
            
            
               Jak vyplývá z rozhodnutí o zahájení řízení, Komise bere na vědomí, že cílem oznámeného opatření podpory je pomoci Spojenému království dosáhnout cílů v oblasti obnovitelné energie (48) a cílů snížení emisí CO2 stanovených Unií v rámci strategie EU 2020 (49). Jak je popsáno v 9. bodě odůvodnění a v souladu s body 30, 31 a 33 písm. a) pokynů Spojené království explicitně odhadlo úsporu CO2 a kapacitu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů očekávanou od oznámeného projektu. Komise dospěla k závěru, že oznámené opatření podpory je zaměřeno na cíl společného zájmu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (78)
            
            
               Řada ekologických organizací vyjádřila obavy ohledně vlivu oznámeného projektu na životní prostředí. Spojené království potvrdilo, že oznámená podpora bude poskytnuta pouze na biomasu, jak je definována v bodě 19 odst. 6 pokynů. Komise připomíná, že oznámená podpora pomůže Spojenému království dosáhnout cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020. Komise dále poznamenává, že dřevěné pelety, které mají být používány elektrárnou na spalování biomasy Drax, budou muset vyhovět požadavkům Spojeného království na udržitelnost včetně minimálních úspor CO2 vypočtených na základě životního cyklu. Kritéria udržitelnosti Spojeného království obsahují rovněž ustanovení, která mají zabránit jiným negativním dopadům na životní prostředí, jako je například ztráta biologické rozmanitosti.
            
         
      
   
   5.2.2.   Potřeba státních zásahů, motivační účinek a vhodnost podpory
   
   
      
      
      
         
            
               (79)
            
            
               Komise ve svém rozhodnutí o zahájení řízení dospěla k závěru, že oznámená podpora je nezbytná, má motivační účinek a je vhodným nástrojem. Zejména s odkazem na body 38, 107 a 115 pokynů Komise poznamenává, že selhání trhu, a sice úplné zahrnutí všech vnějších účinků způsobených využíváním fosilních paliv do ceny energie, nejsou politickým rámcem dostatečně ošetřeny a že při neexistenci provozní podpory, která je předmětem posouzení tohoto rozhodnutí, by projekt přechodu na biomasu nebyl finančně proveditelný.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (80)
            
            
               Spojené království s odkazem na body 49 a 58 pokynů ukázalo, že vyrovnané náklady na výrobu energie v přeměněné jednotce elektrárny Drax značně převyšují očekávanou tržní cenou za elektřinu a také poskytli finanční analýzu prokazující, že bez podpory, která je předmětem posouzení, by vnitřní míra návratnosti oznámeného projektu byla záporná. V takovém případě by subjekty na trhu do projektu přechodu elektrárny Drax na biomasu nechtěly investovat. Oznámená podpora by tedy změnila chování příjemce. Spojené království potvrdilo, že příjemce musel podání žádosti a že tyto žádosti byly předloženy před zahájením práce na oznámeném projektu v souladu s bodem 51 pokynů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (81)
            
            
               S odkazem na body 40 a 116 pokynů Spojené království ukázalo, že oznámená podpora je vhodným nástrojem. Jak je vysvětleno v rozhodnutí o zahájení řízení, vyrovnané náklady na výrobu energie převyšují očekávanou tržní cenu elektřiny a očekávaná vnitřní míra návratnosti by bez státní podpory byla záporná. S cílem řešit nedostatek příjmů na financování přechodu jednotky elektrárny Drax na biomasu má Spojené království v úmyslu poskytnout státní podporu, která je zvláště cílená a která se zaměřuje na potřeby projektu, aniž by překročila minimální návratnost. Oznámený projekt byl vybrán mezi několika dalšími za účelem dosažení cílů Unie v oblasti obnovitelné energie (50), a to prostřednictvím poskytnutí provozní podpory formou rozdílové smlouvy. Komise ve svém rozhodnutí ve věci SA.36196 (2014/N) „United Kingdom Electricity Market Reform – Contract for Difference for Renewables“ C(2014) 5079 final) (51) dospěla k závěru, že rozdílová smlouva je vhodným nástrojem pro dosažení cíle společného zájmu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (82)
            
            
               Komise tedy dospěla k závěru, že podpora pro oznámený projekt je nezbytná, má motivační účinek a je poskytována prostřednictvím vhodného nástroje.
            
         
      
   
   5.2.3.   Proporcionalita
   
   
      
      
      
         
            
               (83)
            
            
               Komise připomíná, že vyrovnané náklady na výrobu energie pro takovéto projekty na bázi biomasy založené na míře návratnosti ve výši 10 % byly Spojeným královstvím vypočteny na nejméně 105 GBP/MWh (52). Komise tyto vyrovnané náklady na výrobu energie považuje za přiměřené pro tento typ projektu, neboť náklady již byly potvrzeny v předchozích rozhodnutích (53). Spojené království prokázalo, že oznámená podpora na jednotku energie nepřesahuje rozdíl mezi vyrovnanými náklady a očekávanou tržní cenou elektřiny, jelikož realizační cena, která odráží tržní cenu spolu s prémií, stanovená na 100 GBP/MWh, nepřevyšuje vyrovnané náklady na výrobu energie (54). Spojené království navíc potvrdilo, že oznámená podpora bude poskytována, dokud nebude investice odepsána v souladu s běžnými účetními pravidly, a že oznámená podpora nebude kumulována s žádnou jinou podporou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (84)
            
            
               Minimální návratnost se u oznámeného projektu pohybuje mezi 8,8 % a 12,7 % v reálných hodnotách před zdaněním (55), což Komise přijala v rozhodnutí o zahájení řízení. Tyto údaje byly v souladu s hodnotami dříve schválenými Komisí pro projekty týkající se biomasy ve Spojeném království (56). Komise v tomto rozhodnutí posoudí, zda vnitřní míra návratnosti projektu dodržuje minimální návratnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (85)
            
            
               V rozhodnutí o zahájení řízení Komise vyjádřila pochybnosti o tom, že státní podpora nepovede k nadměrné kompenzaci nákladů na základě analýzy citlivosti předložené Spojeným královstvím (57). Vnitřní míra návratnosti v reálných hodnotách před zdaněním by se zvýšila z odhadovaných 4,7 % na více než 15,6 %, pokud by se tepelná účinnost a faktor zatížení zvýšily o 5 % a náklady na palivo snížily o 5 %. Komise poukázala na nejistotu používaných předpokladů, a to zejména na snížený faktor zatížení během několika let provozu z důvodu logistiky dodávek dřevěných pelet a výši nákladů na palivo (jelikož smlouvy o dodávkách nezahrnovaly veškeré požadavky na dodávky jednotky spalující biomasu).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (86)
            
            
               V návaznosti na rozhodnutí o zahájení řízení Spojené království předložilo aktualizované informace o oznámeném projektu a zejména přezkoumalo a aktualizovalo provozní parametry. Na základě těchto aktualizovaných informací je vnitřní míra návratnosti oznámeného projektu přibližně [4–12] % v reálných hodnotách před zdaněním, což je v souladu s minimální návratností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (87)
            
            
               Jak je uvedeno v 11. bodě odůvodnění, Spojené království v návaznosti na rozhodnutí o zahájení řízení odstranilo nízké hrubé faktory zatížení, jež byly zahrnuty, a zvýšilo průměrný čistý faktor zatížení ze 71 % na 78 %. Spojené království odůvodnilo nový faktor zatížení srovnáním s jinými obdobnými elektrárnami. Komise poznamenává, že tento nárůst je větší, než se předpokládalo v analýze citlivosti, a že odhadovaný faktor zatížení 78 % je nyní v souladu s hodnotami, které byly zjištěny ve srovnatelných elektrárnách (58).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (88)
            
            
               Revize faktoru zatížení rovněž řeší obavy třetích stran ohledně výpočtu nízkého faktoru zatížení (59). Společnost RES Ltd doporučila, že využití procesu veřejné soutěže mohlo vést nižší požadované podpoře na základě obecných zkušeností s veřejnými soutěžemi (60). Komise konstatuje, že veřejná soutěž není vyžadována a že stávající opatření nevede k nadměrné kompenzaci nákladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (89)
            
            
               Pokud jde o náklady na palivo, jak je uvedeno v rozhodnutí o zahájení řízení, Komise uznává, že dodávky dřevěných pelet pro oznámený projekt jsou z velké části zajištěny dlouhodobými smlouvami a jejich ceny mohou být vyšší než spotové ceny. Komise však poznamenala, že stále existuje jistá míra nejistoty, neboť stávající smlouvy o dodávkách ke dni přijetí rozhodnutí o zahájení řízení nepokrývaly veškeré zásoby požadované pro oznámený projekt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (90)
            
            
               Spojené království podrobně vysvětlilo náklady na palivo pro dostatečné dodávky dřevěných pelet a aktualizovalo své odhady nákladů na palivo. Náklady na palivo byly sníženy z 8,40 USD/GJ na 8,18 USD/GJ, což je více než 5 % uvedených v analýze citlivosti, tedy 8,23 USD/GJ. Spojené království uvedlo, že odhady nákladů na palivo jsou nyní založeny na dlouhodobějších smlouvách, které pokrývají většinu požadavků na dřevěné pelety, jakož i na odhadech budoucích dodávek a budoucích spotových cen (61).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (91)
            
            
               Dokumentace předložená Spojeným královstvím obsahovala rovněž podrobné členění hlavních prvků nákladů v dodavatelském řetězci jednotky elektrárny Drax pro spalování biomasy včetně nákladů spojených s palivem jako je využití přístavů, železniční doprava, skladování, certifikace udržitelnosti, zajištění a převod měn. Podle názorů nezávislých odborníků, které Spojené království rovněž předložilo, jsou průměrné náklady na palivo odhadované pro jednotku elektrárny Drax na spalování biomasy v rámci cenového rozpětí dodavatelů dřevěných pelet v USA (62). Aktualizované náklady na palivo odrážejí cenu za dřevěné pelety (CIF) 181 USD za tunu, což je také v souladu s odhadem společnosti RISI (63).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (92)
            
            
               Pro podložení tvrzení o tepelné účinnosti poskytlo Spojené království údaje prokazující, že tepelná účinnost tohoto typu projektu přechodu na biomasu by se mohla zvýšit o přibližně 38 % až 39 %. Komise konstatuje, že v rozhodnutí o zahájení řízení nebyly vzneseny žádné konkrétní pochybnosti v tomto ohledu, a domnívá se, že míra účinnosti je v souladu s typickou mírou účinnosti zjištěnou u srovnatelných elektráren (64).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (93)
            
            
               Vnitřní míra návratnosti oznámeného projektu se nakonec změnila v důsledku několika faktorů včetně ztráty přibližně jednoho roku podpory, neboť navrhovaná investiční smlouva skončí k 31. březen 2027 bez ohledu na datum zahájení opatření a rovněž kvůli nepříznivému vývoji měnového kurzu. Tato vnitřní míra návratnosti je tedy vyšší než hodnota odhadovaná v původním oznámení Komisi, která činila 4,7 %. Rozdíl je způsoben revidovanými odhady provozních parametrů elektrárny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (94)
            
            
               Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise dospěla k závěru, že odhadovaná vnitřní míra návratnosti oznámeného projektu je založena na spolehlivých odhadech nákladů a provozních parametrů elektrárny. Odhadovaná vnitřní míra návratnosti je dále v rámci minimální návratnosti požadované pro tento druh projektu. Podpora proto nevede k nadměrné kompenzaci nákladů a je přiměřená pro dosažení cíle společného zájmu.
            
         
      
   
   5.2.4.   Zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod
   
   
      
      
      
         
            
               (95)
            
            
               Při posuzování slučitelnosti opatření státní podpory musí Komise stanovit, že „negativní účinky opatření podpory spočívající v narušení hospodářské soutěže a dopadu na obchod mezi členskými státy musí být omezeny a vyváženy pozitivními účinky přispívajícími k dosažení cíle společného zájmu“ (65).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (96)
            
            
               S odvoláním na body 94, 95 a 96 pokynů Komise konstatuje, že oznámené opatření nevede k zjevně negativním účinkům, neboť podpora je přiměřená a nevede jen k přemístění činnosti bez vlivu na životní prostředí. Tato podpora pomůže při přechodu jednotky elektrárny Drax z uhlí na biomasu, což zvýší podíl obnovitelné energie ve Spojeném království (66).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (97)
            
            
               Pro posouzení negativních účinků opatření podpory se Komise zaměřila na narušení hospodářské soutěže, k nimž by došlo v důsledku předvídatelného dopadu této podpory na dotčené výrobkové trhy a na umístění hospodářské činnosti (67).
            
         
      
   
   5.2.4.1.   Negativní účinky na trh s elektřinou
   
   
      
      
      
         
            
               (98)
            
            
               Vzhledem k tomu, že podpora je poskytována na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, dotčeným výrobkovým trhem je trh s elektřinou. Komise s odkazem na bod 89 pokynů vymezuje dvě hlavní možná narušení, která podpora způsobuje, konkrétně jde o narušení výrobkového trhu a účinky na základě umístění činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (99)
            
            
               S odkazem na odstavec 101 pokynů Komise poznamenává, že projekt spočívá v dodatečném vybavení jednotky v rámci již existující uhelné elektrárny. Jelikož projekt přeměňuje stávající zařízení, nezvýší příjemcovu výrobní kapacitu na trhu s energií. Opatření proto nezvýší podíl příjemce na výrobním trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (100)
            
            
               Komise mimoto připomíná, že kapacita výroby elektřiny jednotky elektrárny Drax na spalování biomasy odpovídá přibližně 1,1 % trhu výroby elektřiny ve Spojeném království. Opatření proto nebude mít negativní vliv na zvýšení tržní síly příjemce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (101)
            
            
               S odvoláním na body 94 až 96 pokynů se Komise domnívá, že projekt nezahrnuje přemístění činnosti a také by neměl významný dopad na hospodářskou soutěž na trhu výroby elektřiny ve Spojeném království. Komise tedy dospěla k závěru, že opatření by nemělo žádný významný dopad na hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou. Kromě toho oznámená podpora s ohledem na úroveň propojení Spojeného království nebude mít nepříznivý vliv na obchodní podmínky na vnitřním trhu s elektřinou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (102)
            
            
               Komise ve svém rozhodnutí o zahájení řízení vyjádřila pochybnosti o tom, zda oznámený projekt narušuje hospodářskou soutěž na trhu s dřevěnými peletami a dále na předcházejícím trhu se surovinami v rozsahu, který by byl v rozporu se společným zájmem. Vzhledem ke specifickým vlastnostem tohoto individuálně oznámeného projektu Komise rozšířila analýzu na nepřímé účinky na vstupních trzích, které jsou zde sekundárními trhy (viz níže).
            
         
      
   
   5.2.4.2.   Negativní účinky na trh s dřevěnými peletami
   
   
      
      
      
         
            
               (103)
            
            
               Komise nejprve poznamenává, že dotyčná jednotka elektrárny Drax bude schopna využívat jako palivo pouze dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zatímco některé elektrárny mohou částečně nahradit dřevěné pelety jiným palivem, neočekává se, že by jednotka elektrárny Drax byla vzhledem ke svému navržení schopna nahradit dřevěné pelety jinými produkty. Z toho důvodu je trh s průmyslovými dřevěnými peletami vhodným výrobkovým trhem pro účely další analýzy rozsahu narušení hospodářské soutěže a obchodu provozní podporou poskytovanou na elektřinu vyrobenou dodatečně vybavenou jednotkou elektrárny Drax.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (104)
            
            
               Komise, stejně jako v rozhodnutí o zahájení řízení, na základě obchodních toků, objemu dovozu do Unie a růstu trhu v posledních letech shledává, že pro účely posouzení narušení trhu se trh s dřevěnými peletami neomezuje na jediný členský stát nebo na Evropskou unii, ale měl by být zohledněn celosvětový trh. To je potvrzeno velkým objemem dřevěných pelet dovážených ze zámoří pro jednotku elektrárny Drax a v souladu s rozhodnutím ve věci SA.38762 (2014/N).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (105)
            
            
               Komise konstatuje, že většina zásob dřevěných pelet je v současné době zakoupena na základě individuálně dohodnutých dlouhodobých smluv. Navíc se zdá, že překážky na trhu pro nové výrobní závody jsou nízké. Nedávný nárůst výrobní kapacity dřevěných pelet jak na jihovýchodě USA, tak i v Unii (68), podporuje toto zjištění, jakož i uzavření dlouhodobých smluv společností Drax za účelem zajištění dodávek pro jednotku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (106)
            
            
               S ohledem na minulé trendy je také třeba poznamenat, že spotová cena na jihovýchodě USA, což je předpokládaný hlavní zdroj dřevěných pelet pro oznámený projekt, se po zvýšení dovozu z tohoto regionu do Unie z významně nezměnila. Toto zjištění je podporováno také údaji, které předložila Evropská rada pro pelety (69).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (107)
            
            
               Přechod jednotky elektrárny Drax na biomasu vytvoří 2,4 milionu tun dodatečné poptávky po dřevěných peletách. To odpovídá 12,8 % celkové spotřeby dřevěných pelet v Unii v roce 2014 (70). Roční spotřeba v Unii však mezi lety 2012 a 2014 vzrostla téměř o 25 %, tj. o 3,7 milionu tun. Kromě toho se rychle zvýšila kapacita výroby dřevěných pelet na jihovýchodě USA a předpokládá se, se bude zvyšovat i v budoucnu (71).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (108)
            
            
               Z formálního vyšetřovacího řízení nevyplynuly žádné údaje, které by naznačovaly, že by se trh s dřevěnými peletami v příštích letech nemohl rozšiřovat ve stejné míře, aby se přizpůsobil nárůstu poptávky projektu Drax.
            
         
      
   
   5.2.4.3.   Negativní účinky na trh se surovinami
   
   
      
      
      
         
            
               (109)
            
            
               Komise v 81. až 84. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení poznamenala, že zvýšení poptávky po dřevěných peletách může vést k dalším narušením trhu se surovinami, tedy trhu s dřevními vlákny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (110)
            
            
               Výrobní závody na polotovary z buničiny získávají z ekonomických důvodů své zásoby dřeva z průměrné vzdálenosti přibližně 100 km až 150 km, přičemž tato oblast je označována jako „povodí“ závodu. Proto jsou dřevní vlákna místním produktem, zatímco pelety jsou přepravovány na dlouhé vzdálenosti a mají celosvětový trh. V důsledku toho třeba určit, z jakého místního trhu dřevěné pelety budou nebo pravděpodobně budou získávány, aby bylo možné posoudit dopad oznámeného opatření na hospodářskou soutěž a obchod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (111)
            
            
               Jak je vysvětleno v 10. bodě odůvodnění, v porovnání s rozhodnutím o zahájení řízení jednotka Drax objasnila své dodávky paliva, přičemž bude 60 % z celkového objemu potřebných dřevních vláken získávat ze Spojených států, přibližně 13 % potřebného paliva bude pocházet z Brazílie, 7 % potřebného paliva bude zakoupeno na spotovém trhu, přibližně 4 % potřebného paliva bude pocházet z pobaltských států v Evropě, a přibližně 15 % potřebného paliva bude zakoupeno u obchodníků, kteří se nacházejí na jihovýchodě USA. Zbylý objem potřebného paliva bude pocházet z Kanady a potenciálně z jiných členských států. To znamená, že přibližně 100 000 suchých tun ročně bude pocházet z jiných členských států na základě dlouhodobých smluv. To by činilo přibližně 0,7 % výroby dřevěných pelet v Unii v roce 2014, která byla odhadnuta na 13,5 milionu tun (72).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (112)
            
            
               Komise uvádí, že většina dřevěných pelet pochází z území mimo Unii a trh se surovinami je místním trhem. Účinky zvýšené poptávky po dřevěných peletách na trhy se surovinami se tak do velké míry projeví mimo Evropskou unii. Je proto nepravděpodobné, že oznámený projekt ovlivní ceny na trzích se surovinami v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (113)
            
            
               Vzhledem k tomu, že většina zásob dřevěných pelet pro projekt bude dovážena z jihovýchodu USA, zaměřuje se potenciální narušení trhu se surovinami s dřevními vlákny na tuto oblast (73).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (114)
            
            
               Většina podání obdržených během formálního vyšetřovacího řízení zastává názor, že průmyslové dřevěné pelety z jihovýchodu USA budou tvořeny převážně dřevními vlákny pocházejícími z lesnických postupů. Komise konstatuje, že odhadovaný růst odvětví dřevěných pelet (přibližně 14 % ročně (74)) bude až do roku 2019 mnohem vyšší než růst odvětví tradičního lesnictví, který se odhaduje na přibližně 1,4 % ročně (75). Nicméně vzhledem k nízkému podílu výrobců dřevěných pelet na trhu s dřevními vlákny (76) by celkové odběry rostly až do roku 2019 složenou mírou nižší než 1,8 % ročně. Na základě odhadů předložených společností Westrock se předpokládá, že celkové zásoby dřevních vláken se budou zvyšovat o 2,0 % ročně, a tedy méně než předpokládaný růst. Dopad vyplývající z podpory jednotky elektrárny Drax se proto očekává v omezené míře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (115)
            
            
               Podle údajů předložených Spojeným královstvím (77) bude objem surovin potřebných pro jednotku elektrárny Drax, tedy 2,4 milionu tun ročně, představovat méně než 1 % celkových odběrů z lesů na jihu USA v roce 2014, jež dosáhly přibližně 250 milionů tun. Na druhou straně se jedná jen o malý zlomek celkového inventáře lesního hospodářství. Dokonce ani s přihlédnutím k dodatečným potřebám jiných projektů zpracovávajících biomasu jako je projekt Lynemouth, tyto nízké procentní podíly nijak zvlášť nenaznačují nežádoucí narušení na trhu se surovinami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (116)
            
            
               Organizace Fern a kol. a společnost GPII předložily studie modelování trhu ukazující zvýšení těžebních poplatků způsobené nárůstem výroby dřevěných pelet. Například podle studie společnosti FORISK by zvýšení celosvětové poptávky po dřevěných peletách z 10,6 milionu tun ročně v roce 2014 na 25 milionů tun v roce 2019, bez zohlednění vlivu pilařských zbytků, mohlo zvýšit těžební poplatky na jihovýchodě USA o 30 % až 40 % (78). Podle zprávy USDA předložené společností GPII by zvýšení výroby biomasy pro bioenergii na 16,9 milionu tun do roku 2016 mohlo více než zdvojnásobit ceny některých druhů dřeva, zejména borovice jiné než na řezivo (79).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (117)
            
            
               Jak však uvedlo Spojené království (80), poptávka po dřevěných peletách použitá jako vstupní informace pro tyto studie neodráží poptávku projektu přechodu elektrárny Drax na biomasu, ale spíše celkové odhady a celkovou poptávku. Kromě toho je celková poptávka odhadovaná ve studii USDA nižší než ta v nedávných studiích. Studie USDA například odhaduje, že pro výrobu bioenergie bude v roce 2015 na jihovýchodě USA použito přibližně 13 milionů tun dřeva, což je vyšší odhad, než jaký byl uveden společností RISI, která za stejný rok uvedla hodnotu méně než 8 milionů tun. Navíc by podle zprávy USDA bylo údajné zvýšení cen z veškeré odhadované poptávky rovněž časově omezené, neboť by lesní inventář reagoval na takové zvýšení poptávky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (118)
            
            
               Řada třetích stran uvedla, že nárůst výroby dřevěných pelet již vedl k nárůstu těžebních poplatků na jihovýchodě USA. Například společnost GPII uvádí údaje konzultantské společnosti Forest2Market na podporu tvrzení, že poplatky za těžbu borového dřeva na buničinu na jihu USA vzrostly v roce 2013 v průměru o 11 % a v roce 2014 o 10 %. Organizace Fern a kol. uvedla, že mezi lety 2011 a 2015 vzrostly poplatky na jihu USA o 27 % u měkkého dřeva a o 56 % u tvrdého dřeva. Společnost AFPA uvedla obdobná tvrzení (81).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (119)
            
            
               Komise v tomto ohledu poznamenává, že v rámci delšího časového horizontu se průměrné těžební poplatky nenacházejí mimo historický rozsah (82). Podání společnosti Forest2Market (83) navíc dospělo k závěru, že ke zjištěnému zvýšení cen přispělo několik faktorů. Forest2Market zejména uvádí, že mezi přispívající faktory patří pokles produkce pilařských zbytků, události spojeným s počasím a změny vlastnictví pozemků. Společnost Forest2Market dospěla k závěru, že „je pravděpodobné, že ceny dřevních vláken by se zvýšily bez přírůstku poptávky z vývozních trhů s peletami …“ (84). Skutečnost, že těžební poplatky se časem zvýšily, se proto zdá být výsledkem několika vývojů na trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (120)
            
            
               Pokud jde o tvrzení týkající se schopnosti příjemce platit za dřevní vlákna (85), Komise poznamenává, že přezkoumané a snížené náklady na palivo (86) vedou k ceně dřevěných pelet 181 USD za tunu CIF. To odpovídá ceně dřevěných pelet CIF, kterou uvedla společnost RISI (87).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (121)
            
            
               Pokud jde o umístění závodů na výrobu dřevěných pelet, Komise bere na vědomí zjištění, že vývozní závody na výrobu dřevěných pelet, které jsou v současné době v provozu na jihovýchodě USA, se nacházejí ve vzdálenosti 65 mil. od sebe a převážně ve vzdálenosti mezi 30 a 65 mílemi (88). Oblast „povodí“ takovýchto závodů na výrobu dřevěných pelet se tedy překrývá s oblastí jiných konkurenčních odvětví. Komise však poznamenává, že drtivá většina takovýchto vývozních závodů na výrobu dřevěných pelet se nachází ve vzdálenosti 65 mil. od uzavřeného zařízení na zpracování dřeva. Dále bylo objasněno, že pro určení umístění závodu na výrobu dřevěných pelet je zohledněny několik faktorů. Podle zprávy citované Spojeným královstvím (89) většina závodů na výrobu buničiny a papíru, která byla v oblasti na jihovýchodě USA uzavřena, byla uzavřena před rokem 2010, což ukazuje na malou vzájemnou souvislost s růstem odvětví dřevěných pelet (90).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (122)
            
            
               A konečně, zpráva společnosti Poyry (91) zkoumala riziko nekalé soutěže o dřevní vlákna mezi odvětvím dřevěných pelet a tradičními odvětvími používajícími dřevní vlákna. Zpráva zohlednila nejen poptávku po dřevěných peletách vyplývající z podporované jednotky elektrárny Drax pro spalování biomasy, ale také z jiných elektráren včetně elektrárny v Lynemouthu. Zpráva dospěla k závěru, že stávající a plánovaná kapacita závodů na výrobu dřevěných pelet na jihovýchodě USA by měla být dostačující k tomu, aby řešila nárůst poptávky po dřevěných peletách a že riziko nepřímých změn ve využívání dřeva by mělo být malé.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (123)
            
            
               Mělo by tedy být dosaženo závěru, že se neočekává, že by oznámené opatření vedlo k nežádoucímu narušení trhu se surovinami. Komise zejména poznamenává, že místním narušením trhu, pokud by k nim v určité míře došlo, by se vyskytla na jihovýchodě USA, a že by proto měla jen omezený účinek, pokud vůbec nějaký, na obchod mezi členskými státy. V tomto ohledu se rovněž připomíná, že oznámená podpora by byla poskytnuta na výrobu elektřiny z tuhé biomasy a že veškeré účinky podpory na trh se surovinami by byly nepřímé.
            
         
      
   
   5.2.4.4.   Ověření vyváženosti
   
   
      
      
      
         
            
               (124)
            
            
               Jak je uvedeno v bodě 97 pokynů, jsou-li opatření státní podpory dobře cílená na selhání trhu, které mají řešit, je riziko, že podpora nežádoucím způsobem naruší hospodářskou soutěž, nižší. Komise konstatuje, že oznámená podpora je přímo zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020, a to přiměřeným a vhodným způsobem. Proto je riziko nežádoucího narušení hospodářské soutěže na trhu s elektřinou také nižší, jak je vysvětleno v oddílu 5.2.4.1. Jak je uvedeno v oddílu 5.2.4.2, Komise nezjistila nežádoucí narušení dotčeného trhu s dřevěnými peletami, ani na předcházejícím trhu se surovinami. Komise připomíná, že potenciální narušení trhu se surovinami nevzniká přímo z provozní podpory, nýbrž ze zvýšené poptávky po dřevěných peletách jako palivu pro výrobu elektřiny. Kromě toho jsou účinky na trh se surovinami nepřímé ve srovnání s narušením trhu s dřevěnými peletami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (125)
            
            
               Komise je navíc povinna posoudit, zda opatření narušuje hospodářskou soutěž nebo hrozí jejím narušením, pokud se jedná o obchod mezi členskými státy. Vliv na trh se surovinami je místní a většinou se vyskytuje mimo Unii, neboť většina dřevěných pelet pro jednotku elektrárny Drax bude dovážena ze zemí mimo Evropu (viz 10. bod odůvodnění). Komise tedy konstatuje, že jakýkoli vliv na obchod mezi členskými státy, který by vyplýval ze zvýšených těžebních poplatků na jihovýchodě USA, by byl v každém případě omezený.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (126)
            
            
               Komise na základě výše uvedených skutečností došla k závěru, že negativní účinky oznámené podpory na elektřinu vyrobenou v rámci projektu přechodu elektrárny Drax na biomasu, spočívající v narušení hospodářské soutěže a dopadu na obchod mezi členskými státy na trhu s elektřinou, ale také na sekundárních trzích, jsou omezené a vyvážené pozitivními účinky přispívajícími k dosažení cíle společného zájmu, kterým je výroba energie z obnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 při výrobě elektřiny, a celková bilance je tudíž kladná.
            
         
      
   
   5.2.5.   Další aspekty – soulad s články 30 a 110 SFEU
   
   
      
      
      
         
            
               (127)
            
            
               V souvislosti s rozhodnutím ve věci SA.36196 (2014/N) o rozdílové smlouvě pro obnovitelné zdroje energie, rozhodnutím ve věcech SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N) ohledně podpory v rámci procesu FIDeR pro pět projektů větrné energie na moři a ve věcech SA.38762 (2015/C)(2014/N) a SA.38796 (2014/N) týkající se projektů na zpracování biomasy Lynemouth a Teesside se Spojené království zavázalo přizpůsobit způsob, jakým jsou počítány závazky dodavatelů elektřiny za platby z rozdílové smlouvy tak, aby bylo zaručeno, že se způsobilá elektřina z obnovitelných zdrojů vyrobená v Evropské unii mimo Spojené království a dodávaná zákazníkům ve Spojeném království nezohledňuje jako součást tržních podílů těchto dodavatelů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (128)
            
            
               Spojené království zajistí, aby žádné platby z rozdílové smlouvy nebyly provedeny předtím, než bude tato úprava zavedena, nebo pokud to nebude možné, že Spojené království zavede mechanismus, kterým bude dodavatelům elektřiny uhrazena jakákoliv dovezená způsobilá elektřina z obnovitelných zdrojů dodaná před vstupem výjimky v platnost a zároveň po zahájení plateb z rozdílové smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (129)
            
            
               Závazek Spojeného království uvedený ve 127. bodě odůvodnění se bude vztahovat také na oznámené opatření. S ohledem na tento závazek se Komise domnívá, že mechanismus financování oznámeného opatření podpory by neměl zavádět žádnou diskriminaci v rozporu s článkem 30 nebo článkem 110 Smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (130)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Komise domnívá, že opatření podpory na přeměnu jednotky elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu oznámené Spojeným královstvím dne 15. dubna 2015 sleduje cíl společného zájmu nezbytným a přiměřeným způsobem v souladu s pokyny, a že je tedy slučitelný s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Státní podpora oznámená Spojeným královstvím dne 2. dubna 2015, kterou tento členský stát zamýšlí poskytnout ve prospěch společnosti Drax Power Limited na podporu grantu na projekt přeměny 1. jednotky elektrárny Drax na zařízení spalující biomasu, je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Margrethe VESTAGER
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 46, 5.2.2016, s. 19.
   
      (2)  Komise přijala rozhodnutí ohledně sedmi z osmi projektů v oblasti obnovitelné energie. Dne 23. července 2014 bylo přijato rozhodnutí nevznášet námitky (C(2014)5074 final) proti pěti projektům větrné energie na moři (případy státní podpory: SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N) – United Kingdom Support for five Offshore Wind Farms: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank and Beatrice) (Úř. věst. C 393, 7.11.2014, s. 1–); dne 22. ledna 2015 bylo přijato rozhodnutí nevznášet námitky (C(2015)168 cor) ve věci státní podpory: SA.38796 (2014/N) – United Kingdom Teesside Dedicated CHP Biomass project (Úř. věst. C 406, 4.11.2016, s. 1) a konečné rozhodnutí nevznášet námitky (C(2015)8441 final) ve věci státní podpory: SA.38762 (2015/C) (2014/N) – United Kingdom, Investment Contract for Lynemouth Power Station Biomass Conversion bylo přijato dne 1. prosince 2015 (rozhodnutí dosud nezveřejněno).
   
      (3)  Elektrárny využívající spoluspalování biomasy akreditované v rámci režimu podpory povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů (Renewable Obligation support scheme), které procházejí úplnou přeměnou na zařízení spalující biomasu, jsou způsobilé k účasti v procesu FIDeR.
   
      (4)  Jedná se o aktualizovaný údaj po zahájení formálního vyšetřovacího řízení v únoru 2016. Faktor zatížení byl původně odhadován na 70,5 %.
   
      (5)  Informace poskytnuté Spojeným královstvím v odpovědi na rozhodnutí o zahájení řízení rovněž objasňují plánovanou strategii příjemce v oblasti dodávek.
   
      (6)  Průměrný čistý faktor zatížení před aktualizací ze strany Spojeného království po zahájení vyšetřovacího řízení (70,5 %) byl součinem průměrné technické dostupnosti 83,7 % a průměrného hrubého faktoru zatížení 83,7 %.
   
      (7)  Původní provozní parametry uvedené v rozhodnutí o zahájení řízení jsou: a) náklady na palivo 8,39 (GBP/GJ), b) tepelná účinnost 38,6 %, a c) průměrný čistý faktor zatížení 70,5 %.
   
      (8)  Spojené království objasnilo, že pozměněná podmínka týkající se neexistence pobídky k výrobě za záporné ceny, zavedená pro obecný režim rozdílových smluv (SA.36196), se na oznámený projekt nevztahuje.
   
      (9)  Další informace o mechanismu odměňování v rámci rozdílových smluv viz 17. až 31. bod odůvodnění rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2014 ve věci státní podpory: SA.36196 (2014/N) United Kingdom Electricity Market Reform – Contract for Difference for Renewables (C(2014) 5079 final). (Úř. věst. C 393, 7.11.2014, s. 1).
   
      (10)  Režim podpory povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů byl původně schválen rozhodnutím Komise ze dne 28. února 2001 ve věci státní podpory N 504/2000 – United Kingdom – Renewables Obligation and Capital Grants for Renewable Technologies C (2001) 3267 fin (Úř. věst. C 30, 2.2.2002, s. 14) a následně byl několikrát pozměněn. Ve své stávající podobě režim podpory povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů schválen rozhodnutím Komise ze dne 2. dubna 2013 ve věci státní podpory SA.35565 (2013/N) – United Kingdom Amendments to the Renewables Obligation (RO) scheme (Úř. věst. C 167, 13.6.2013, s. 5). Některé konkrétní prvky byly následně schváleny pro Severní Irsko ve věci státní podpory SA.36084 (13/N) Renewables Obligation in Northern Ireland (Úř. věst. C 167, 13.6.2013, s. 1) a Skotsko ve věci státní podpory SA.37453 (2014/N) Amendment to SA.35565 – Renewables Obligation (RO) scheme (Úř. věst. C 172, 6.6.2014, s. 1).
   
      (11)  Minimální návratnost je definována jako minimální míra návratnosti potřebná k realizaci projektu tohoto typu.
   
      (12)  Veškeré tyto prvky byly orgány Spojeného království zveřejněny v dokumentu nazvaném „Electricity Generation Costs“, který je k dispozici na adrese https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.
   
      (13)  „Electricity Generation Costs December 2013“ DECC (2013), www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.
   
      (14)  www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan.
   
      (15)  Viz pozn. pod čarou č. 4, 10. bod odůvodnění.
   
      (16)  Emise z biomasy by byly vypočteny na základě životního cyklu.
   
      (17)  Bližší informace viz: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation.
   
      (18)  Není-li uvedeno jinak, jednotka tun se vždy vztahuje na metrické tuny sušené v peci.
   
      (19)  RISI Global Pellet Demand Outlook: www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/.
   
      (20)  Výroční zpráva AEBIOM 2015.
   
      (21)  Statistická zpráva AEBIOM 2015.
   
      (22)  www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts. Po zveřejnění investiční smlouvy snížilo Spojené království realizační cenu ze 105 GBP/MWh na 100 GBP/MWh. V tomto ohledu investiční smlouvy zveřejněné online neodrážejí svou konečnou podobu.
   
      (23)  Například Davis Group a TANAC.
   
      (24)  Shaw Resources, CANFOR, FIBRECO, Pinnacle, Smart Green Shipping, Astec, European Pellet Council, Pacific bioenergy, Georgia Biomass, Hancock Group, Onex, DB Cargo, Fram, Enviva, Renewable Energy Association, Highland Pellets, Forest2Market, CM Biomass Partners, Westervelt Renewable Energy, Weyerhaeuser, AEBIOM, FEDNAV, SGSF, Evolution Markets, USIPA, Scotia Atlantic, Drax, Beasley Forest Products, Cosan, NAFO, WPAC, Port of Tyne, American Forest Foundation.
   
      (25)  Forest2Market, Wood Supply Market Trends in the US South 1995–2015: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.
   
      (26)  Forest2Market, Wood Supply Market Trends in the US South 1995–2015: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.
   
      (27)  Canfor Pacific Bioenergy, Pinnacle, Onex, FRAM Renewable Fuels, Georgia Biomass, Hancock Natural Resources, Enviva, Highlands Pellets, USIPA and Weyerhaeuser.
   
      (28)  Highlands Pellets, Drax, Weyerhaeuser, CM biomass partners.
   
      (29)  Enviva, NAFO, Drax, Astec, Baesley; Drax, AEBIOM a REA.
   
      (30)  Baesley; Astec uvádějící zprávu společnosti Forest2Market; FRAM Renewable Fuels, NAFO.
   
      (31)  Hancock Natural Resources Group, US pellet industry a Highlands Pellets.
   
      (32)  Pinnacle, Onex, Scotia Atlantic biomass, Georgia Biomass, Westervelt Renewable Energy, American Forest Foundation, Drax, Weyerhaeuser, Southern Group of State Foresters, CM biomass partners a Smart Green shipping alliance.
   
      (33)  Riziko nepřímých změn ve využívání dřeva (květen 2014): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_forest_research_report_.pdf.
   
      (34)  Riziko, že výroba dřevěných pelet pro výrobu elektřiny a tepla ve velkém měřítku vytlačí ostatní uživatele stejné suroviny biomasy z trhu.
   
      (35)  Biofuelwatch, Dogwood Alliance, BirdLife, European Environmental Bureau, FERN, NRDC a Southern Environmental Law Center.
   
      (36)  „How can global demand for wood pellets affect local timber markets in the U.S. South?“ Forisk Consulting, květen 2015: www.forisk.com/blog/2015/06/02/how-can-global-demand-for-wood-pellets-affect-local-timber-markets-in-the-u-s-south/.
   
      (37)  Konkrétně cena zaplacená za právo na těžbu stromů.
   
      (38)  Graphic Package International Inc. – GPII, American Forest & Paper Association – AFPA a Westrock.
   
      (39)  V období let 2009 až 2015 byla průměrná cena dovozů dřevěných pelet do Spojeného království 194 USD/t (175 USD/t CIF). Průměrné náklady na zámořskou dopravu (včetně přepravného, nákladu a dopravy do přístavu) činily ve stejném období 46 USD/t. Při zohlednění zisku výrobních podniků činily náklady na dřevo (sklizené, přímo z podniku na výrobu pelet) v průměru 34 % dovozní ceny. Podle stejné zprávy činí náklady na těžbu a dopravu do výrobního podniku 22 USD za nesušenou malou tunu („green short tonne“, což odpovídá 49,3 USD za suchou, metrickou tunu).
   
      (40)  Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik a Kenneth E. Skogn. 2014. „Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South“: www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281.
   
      (41)  Spojené království v oznámení z dubna 2015 nahlásilo náklady na palivo ve výši 8,39 GBP/GJ a poté byly v dodatečných informacích předložených v srpnu 2015 aktualizovány na 8,40 GBP/GJ.
   
      (42)  Spojené království předložilo zprávu společnosti Ricardo Energy & Environment.
   
      (43)  http://biomassmagazine.com/articles/13137/export-industryundefineds-impacts-on-southern-forests-markets.
   
      (44)  www.usendowment.org/images/Forests2Market_Pellet_Report_11.2015.pdf.
   
      (45)  Ve složení 0,25 milionu nesušených tun štěpky a pilin, téměř 2 miliony nesušených tun dřevní buničiny, zhruba 0,97 milionu nesušených tun průmyslových kulatin a 0,056 milionu nesušených tun klád na řezivo.
   
      (46)  Viz také rozhodnutí Komise ve věcech SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N); C(2014)5074 final; Úř. věst. C 393, 7.11.2014, s. 1) a ve věci SA.38796 (2014/N); SA.387962 (2015/C)(2014/N) (dosud nezveřejněné rozhodnutí), která využívají obdobnou podporu rozdílové smlouvy.
   
      (47)  Úř. věst. C 200, 28.6.2014, s. 1.
   
      (48)  Cílem Spojeného království je vyrobit z obnovitelných zdrojů 15 % energetických požadavků a v roce 2013 činil podíl obnovitelné energie 5,1 % (2013) – (SWD(2015)117final).
   
      (49)  Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32), jakož i sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. prosince 2011 Energetický plán do roku 2050 (COM(2011) 885 final).
   
      (50)  Viz 6. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí.
   
      (51)  Úř. věst. C 393, 7.11.2014, s. 1.
   
      (52)  Viz 17. bod odůvodnění.
   
      (53)  Viz například rozhodnutí ve věcech SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N) – United Kingdom Support for five Offshore Wind Farms: Walney, Dudgeon, Hornsea, Burbo Bank a Beatrice – C(2014) 5074 final, (Úř. věst. C 393, 7.11.2014, s. 1) a rozhodnutí ve věci SA.38796 (2014/N) – United Kingdom Teesside Dedicated CHP Biomass project (Úř. věst. C 406, 4.11.2016, s. 1) a rozhodnutí ze dne 1. prosince 2015 ve věci SA.38762 (2015/C) (2014/N) – United Kingdom, Investment Contract for Lynemouth Power Station Biomass Conversion (rozhodnutí dosud nezveřejněno).
   
      (54)  Viz 26. až 29. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení pro více informací o vyrovnaných nákladech na výrobu energie oznámeného projektu.
   
      (55)  Viz 17. bod odůvodnění.
   
      (56)  Viz například věc státní podpory: SA.37453 (2014/N) změna ve věci SA.35565 – Renewables Obligation (RO) scheme (Úř. věst. C 172, 6.6.2014, s. 1).
   
      (57)  Viz 27. bod odůvodnění.
   
      (58)  Komise například schválila průměrný čistý faktor zatížení 77 % pro elektrárnu v Lynemouthu ve věci SA.38762 (2015/C) (2014/N) – United Kingdom, Investment Contract for Lynemouth Power Station Biomass Conversion (rozhodnutí dosud nezveřejněno).
   
      (59)  Viz 44. bod odůvodnění.
   
      (60)  Viz 43. bod odůvodnění.
   
      (61)  Viz 59. bod odůvodnění.
   
      (62)  Viz 59. bod odůvodnění.
   
      (63)  Viz poznámka pod čarou č. 38 v tomto rozhodnutí.
   
      (64)  Viz například rozhodnutí Komise ve věci SA.38762 (2014/N).
   
      (65)  Viz bod 88 pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (dále jen „pokyny“).
   
      (66)  Viz 9. bod odůvodnění.
   
      (67)  Viz bod 97 pokynů.
   
      (68)  Statistická zpráva AEBIOM „2013 European Bioenergy Outlook“: www.aebiom.org/2013-european-bioenergy-outlook-aebiom-statistical-report/.
   
      (69)  Viz 33. bod odůvodnění.
   
      (70)  Statistická zpráva AEBIOM „2015 European Bioenergy Outlook“: www.aebiom.org/library/statistical-reports/statistical-report-2015/.
   
      (71)  Viz graf č. 1.
   
      (72)  Viz pozn. pod čarou č. 20.
   
      (73)  Pokud jde o dřevěné pelety pocházející z Brazílie a riziko neregulérního provozu v Jižní Americe, Komise poznamenává, že všechny pelety budou pocházet z jediné, již zavedené plantáže, která má certifikaci FSC (viz 63. bod odůvodnění).
   
      (74)  Viz 55. bod odůvodnění.
   
      (75)  Viz 51. bod odůvodnění.
   
      (76)  Viz 65. bod odůvodnění.
   
      (77)  Viz 65. bod odůvodnění.
   
      (78)  Viz 45. bod odůvodnění.
   
      (79)  Viz 54. bod odůvodnění.
   
      (80)  Viz 68. bod odůvodnění.
   
      (81)  Viz graf č. 2 v 48. bodě odůvodnění.
   
      (82)  Viz graf č. 2 v 48. bodě odůvodnění.
   
      (83)  Viz 34. bod odůvodnění.
   
      (84)  Forest2Market, Wood Supply Market Trends in the US South 1995–2015: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.
   
      (85)  Viz 49. bod odůvodnění.
   
      (86)  Viz 69. bod odůvodnění.
   
      (87)  Viz pozn. pod čarou č. 38.
   
      (88)  Viz 67. bod odůvodnění.
   
      (89)  Viz 67. bod odůvodnění.
   
      (90)  Viz graf č. 1 v 47. bodě odůvodnění.
   
      (91)  Viz 41. bod odůvodnění.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.