Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1504 ze dne 24. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1504 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 221/22
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1504
   ze dne 24. srpna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 (1) o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (KLDR), kterým bylo zrušeno rozhodnutí 2013/183/SZBP a mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (RB OSN) č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) a č. 2270 (2016).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 5. srpna 2017 přijala RB OSN rezoluci č. 2371 (2017), která stanoví nová opatření vůči KLDR, jež zahrnují označení některých osob a subjektů, včetně banky Foreign Trade Bank a společnosti Korean National Insurance Company (KNIC), za osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Bod 26 rezoluce RB OSN č. 2371 (2017) stanoví zvláštní výjimku z ustanovení o zmrazení majetku pro finanční transakce prováděné za určitých okolností s bankou Foreign Trade Bank nebo společností KNIC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 10. srpna 2017 přijala Rada prováděcí rozhodnutí (SZBP) 2017/1459 (2), kterým banku Foreign Trade Bank a společnost KNIC doplnila do přílohy I rozhodnutí (SZBP) 2016/849. Měly by být provedeny i výjimky stanovené v bodě 26 rezoluce RB OSN č. 2371 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Položka týkající se společnosti KNIC by měla být vyřazena z přílohy II rozhodnutí (SZBP) 2016/849, neboť tato společnost je nyní označena v rámci přílohy I.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               K provedení opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 27 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
               „7.   Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a odstavci 2 se nepoužijí:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           pokud Výbor pro sankce v konkrétním případě rozhodl, že pro usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací provádějících v KLDR činnosti v oblasti pomoci a podpory ve prospěch civilního obyvatelstva je nezbytná výjimka;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           na finanční transakce s bankou Foreign Trade Bank nebo společností Korean National Insurance Company (KNIC), pokud jsou takové transakce prováděny výlučně v zájmu fungování diplomatických misí v KLDR nebo humanitárních činností vykonávaných Organizací spojených národů nebo ve spolupráci s ní.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 36a se nahrazuje tímto:
               „Článek 36a
               Odchylně od opatření uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017) a č. 2371 (2017) a za předpokladu, že Výbor pro sankce rozhodl, že pro usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací provádějících v KLDR činnosti v oblasti pomoci a podpory ve prospěch tamního civilního obyvatelstva je nezbytná výjimka, udělí příslušný orgán členského státu potřebné povolení.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 24. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1459 ze dne 10. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 208, 11.8.2017, s. 38).
   
   
      PŘÍLOHA
      V oddíle B (Subjekty) části II přílohy II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se zrušuje tato položka:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     „3.
                  
                  
                     Korea National Insurance Corporation (KNIC) a její pobočky
                  
                  
                     Korea Foreign Insurance Company
                  
                  
                     Haebangsan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR
                     Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburk.
                     
                        
                        
                           
                              
                                 Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,
                              
                           
                           
                              
                                 Londýn SE30LW
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Korea National Insurance Corporation (KNIC), státem vlastněná a ovládaná společnost, vytváří podstatné devizové příjmy, jež by mohly přispět k programům KLDR souvisejícím s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.
                     Kromě toho je sídlo KNIC v Pchjongjangu napojeno na „kancelář 39“ Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.