Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1507 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/37/ES, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1507 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 222/25
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1507
      ze dne 28. srpna 2017,
      kterým se mění rozhodnutí 2005/37/ES, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (1), a zejména na článek 1 uvedeného rozhodnutí,
      s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/862/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se rozšiřuje působnost rozhodnutí 2003/861/ES o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince na členské státy, které nezavedly euro jako jednotnou měnu (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Evropské technické a vědecké středisko („ETVS“) zajišťuje koordinaci technické činnosti příslušných vnitrostátních orgánů s cílem ochránit euromince proti padělání. ETVS bylo zřízeno v rámci Komise rozhodnutím Komise 2005/37/ES (3) a na základě tohoto rozhodnutí bylo také připojeno k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V roce 2014 Komise rozhodla o reorganizaci svých útvarů a o převedení úkolů týkajících se přípravy právních a správních podnětů Komise, jejichž cílem je ochrana eura proti padělání, a úkolů souvisejících s podporou v této oblasti prostřednictvím vzdělávání a technické pomoci z úřadu OLAF na Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN). Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom (4) bylo změněno, aby tuto změnu zohlednilo.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Od přijetí rozhodnutí 2005/37/ES byla přijata řada dalších právních aktů, které pověřily ETVS úkoly. ETVS tedy plní povinnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 (5), nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 (6) a nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 (7) a příspívá k dosažení cílů programu „Pericles 2020“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 (8) a nařízení Rady (EU) 2015/768 (9). Tyto úkoly by měly být doplněny k úkolům, které jsou výslovně uvedené v rozhodnutí 2005/37/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Rozhodnutí Komise 2005/37/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změny
      Rozhodnutí 2005/37/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  1.   Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) se zřizuje v Bruselu v rámci GŘ ECFIN.
                  2.   Pro účely používání tohoto rozhodnutí se generální ředitel GŘ ECFIN zmocňuje, aby přijímal nezbytná opatření a s orgány třetích zemí a soukromými subjekty uzavíral správní ujednání, aby ETVS mohlo plnit své úkoly. Tato správní ujednání se mohou týkat zejména předávání a výměny technických informací.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Článek 2 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2
                  ETVS plní tyto úkoly:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              analyzuje a klasifikuje každý nový typ padělané euromince v souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1338/2001;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              přispívá k dosažení cílů programu „Pericles 2020“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 (*1);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              plní úkoly podle článků 4, 5, 7 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 (*2) a podle článků 2, 4, 5 a 6 nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 (*3);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              poskytuje pomoc národním mincovním analytickým střediskům a spolupracuje s policejními orgány; rovněž spolupracuje s příslušnými orgány za účelem analýzy padělaných euromincí a posílení jejich ochrany.
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („Program Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 1)."

                  
                     (*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1)."

                  
                     (*3)  Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V poslední větě v článku 3 se slovo „OLAF“ nahrazuje slovy „GŘ ECFIN“.
               
            
         
      
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 28. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44.
      
         (2)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 45.
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 73).
      
         (4)  Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1).
      
         (7)  Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 7).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Rady (EU) 2015/768 ze dne 11. května 2015, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č. 331/2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („Program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy (Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.