Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1512 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1512 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 224/118
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1512
   ze dne 30. srpna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/183/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (dále jen „KLDR“), které nahradilo rozhodnutí 2010/800/SZBP (2) a kterým byly mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 2. března 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016), kterou se stanoví nová opatření vůči KLDR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 31. března 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/476 (3), kterým se tato opatření uvádějí v účinnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 (4) o omezujících opatřeních vůči KLDR, které nahradilo rozhodnutí 2013/183/SZBP a kterým byly mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) a 2270 (2016).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) stanoví, že vůči subjektům zřízeným vládou KLDR nebo Korejskou stranou pracujících nebo osobám jednajícím jejich jménem nebo na jejich příkaz se uplatňuje zmrazení majetku, jestliže členský stát OSN stanoví, že jsou spojeny s jaderným programem KLDR či s jejím programem balistických raket nebo s jinými činnostmi zakázanými příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Rada se dále domnívá, že by se na osoby jednající jménem nebo na příkaz subjektů zřízených vládou KLDR nebo Korejskou stranou pracujících, u nichž Rada stanoví, že jsou spojeny s jaderným programem KLDR či s jejím programem balistických raket nebo s jinými činnostmi zakázanými příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, měla vztahovat cestovní omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rada má za to, že je nezbytné doplnit novou přílohu obsahující seznam těchto osob a subjektů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) rovněž stanoví, že zmrazení majetku, které se uplatňuje vůči subjektům zřízeným vládou KLDR nebo Korejskou stranou pracujících nebo osobám jednajícím jejich jménem nebo na jejich příkaz se neuplatňuje, jsou-li prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nezbytné k provádění činností misí KLDR při OSN a dalších specializovaných agenturách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               K provedení některých opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 13 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           bod 2 se nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „2)
                                    
                                    
                                       Finanční instituce podléhající pravomoci členských států nezačnou či přestanou provádět transakce s:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   a)
                                                
                                                
                                                   bankami se sídlem v KLDR, včetně centrální banky KLDR;
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   b)
                                                
                                                
                                                   pobočkami nebo dceřinými společnostmi podléhajícími pravomoci členských států a náležejícími bankám se sídlem v KLDR;
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   c)
                                                
                                                
                                                   pobočkami nebo dceřinými společnostmi nepodléhajícími pravomoci členských států a náležejícími bankám se sídlem v KLDR; nebo
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   d)
                                                
                                                
                                                   finančními subjekty, které nemají sídlo v KLDR, podléhají pravomoci členských států a jsou ovládány osobami nebo subjekty se sídlem v KLDR; nebo
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   e)
                                                
                                                
                                                   finančními subjekty, které nemají sídlo v KLDR nebo nepodléhají pravomoci členských států, ale jsou ovládány osobami nebo subjekty se sídlem v KLDR,
                                                   pokud se na tyto transakce nevztahuje bod 3 a nebyly povoleny v souladu s bodem 4.“;
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           bod 5 se nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „5)
                                    
                                    
                                       Předchozí povolení uvedené v bodu 4 se nevyžaduje u převodu finančních prostředků nebo transakcí, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise členského státu v KLDR či mezinárodní organizace požívající v KLDR výsad podle mezinárodního práva.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Členské státy zakážou vstup do svých přístavů každému plavidlu, pokud mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že toto plavidlo přímo nebo nepřímo vlastní nebo ovládá osoba nebo subjekt uvedené v příloze I, II, III nebo V, nebo že převáží náklad, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Zakazuje se pronajímat nebo najímat plavidla plující pod vlajkou členských států či letadla registrovaná v členských státech nebo poskytovat posádky a jejich služby Korejské lidově demokratické republice, jakýmkoli osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I, II, III nebo V, jiným subjektům KLDR, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, jestliže některý členský stát stanoví, že napomáhaly k vyhnutí se sankcím nebo k porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, osobám nebo subjektům jednajícím jménem či na příkaz některé z výše uvedených osob nebo subjektů a subjektům vlastněným nebo ovládaným některou z výše uvedených osob nebo subjektů.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 23 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „d)
                        
                        
                           osobám jednající jménem nebo na příkaz subjektů zřízených vládou KLDR nebo Korejskou stranou pracujících, jestliže Rada stanoví, že jsou spojeny s jaderným programem KLDR či s jejím programem balistických raket nebo s jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016), na něž se nevztahují přílohy I, II ani III a jež jsou uvedeny v příloze V tohoto rozhodnutí.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Článek 27 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „d)
                                    
                                    
                                       subjekty zřízenými vládou KLDR nebo Korejskou stranou pracujících, nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz nebo subjekty jimi vlastněnými nebo ovládanými, jestliže Rada stanoví, že jsou spojeny s jaderným programem KLDR či s jejím programem balistických raket nebo s jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016), na něž se nevztahují přílohy I, II ani III a jež jsou uvedeny v příloze V tohoto rozhodnutí.“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v odstavci 6 se uvozující slova nahrazují tímto:
                           „6.   Ustanovení odstavce 1 nebrání určeným osobám nebo subjektům uvedeným v příloze II, III nebo V v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy, která byla uzavřena dříve, než byly tyto osoby nebo subjekty zařazeny na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát stanovil, že:“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Článek 28 se nahrazuje tímto:
               „Článek 28
               Ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. d) a čl. 27 odst. 2, odkazují-li na osoby a subjekty, na které se vztahuje čl. 27 odst. 1 písm. d), se nevztahují na prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje, které jsou nezbytné k provádění činností misí KLDR při OSN a jejích specializovaných agenturách a souvisejících organizacích nebo jiných diplomatických a konzulárních misí KLDR, ani na prostředky nebo jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje, u nichž Výbor pro sankce v konkrétním případě předem rozhodl, že jsou nezbytné pro poskytnutí humanitární pomoci, pro denuklearizaci nebo k jinému účelu slučitelnému s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V článku 32 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           označeným osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I, II, III, IV nebo V,“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V článku 33 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Rada vyhotovuje seznamy obsažené v přílohách II, III nebo V a přijímá jejich změny jednomyslně na návrh členských států nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V článku 34 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Rozhodne-li Rada, že se na osobu nebo subjekt vztahují opatření podle čl. 23 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo čl. 27 odst. 1 písm. b), c) nebo d), změní odpovídajícím způsobem přílohu II, III nebo V.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               Článek 35 se nahrazuje tímto:
               „Článek 35
               1.   V přílohách I, II, III a V jsou uvedeny důvody pro zařazení uvedených osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce, pokud jde o přílohu I.
               2.   V přílohách I, II, III a V jsou rovněž uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, pokud jde o přílohu I. Pokud jde o osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně jiných používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. V příloze I se rovněž uvede datum označení osob nebo subjektů Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               11)
            
            
               V článku 36 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Opatření uvedená v čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 27 odst. 1 písm. b), c) a d) se přezkoumávají pravidelně a nejméně každých dvanáct měsíců. Tato opatření se přestanou na dotyčné osoby a subjekty uplatňovat, rozhodne-li Rada postupem podle čl. 33 odst. 2, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               12)
            
            
               Doplňuje se příloha uvedená v příloze tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 30. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 52).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení společného postoje 2006/795/SZBP (Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 32).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 38).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA V
            Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 1 písm. d) a čl. 27 odst. 1 písm. d)
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.