Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1518 ze dne 31. srpna 2017, kterým se potvrzuje účast Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1518 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 226/30
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1518
   ze dne 31. srpna 2017,
   kterým se potvrzuje účast Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Protokol (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na článek 4 uvedeného protokolu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prostřednictvím dopisu zaslaného Evropské komisi dne 7. června 2017 oznámilo Irsko, že si přeje přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353 (1), a být jím vázáno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S účastí Irska na provádění výše uvedeného nařízení nejsou spojeny žádné podmínky a není zapotřebí žádných přechodných opatření. Komise konstatuje, že Irsko je vázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 (2) a že opatření, jehož se týká toto oznámení Irska, pouze aktualizuje přílohu uvedeného nařízení obsahující seznam vnitrostátních insolvenčních řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Účast Irska na provádění nařízení (EU) 2017/353 by proto měla být potvrzena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se Irsku umožnilo používat nařízení o insolvenčním řízení a jeho přílohu A ve znění nahrazeném nařízením (EU) 2017/353 co nejdříve, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Potvrzuje se účast Irska na provádění nařízení (EU) 2017/353.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 31. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353 ze dne 15. února 2017, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 57, 3.3.2017, s. 19).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.