Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1525 ze dne 4. září 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/256/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru (oznámeno pod číslem C(2017) 5948) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1525 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 230/28
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1525
   ze dne 4. září 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/256/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5948)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Platnost rozhodnutí Komise 2014/256/EU (2) končí dnem 2. května 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Bylo provedeno posouzení, které potvrdilo význam a vhodnost stávajících ekologických kritérií, jakož i souvisejících požadavků na posuzování a ověřování stanovených v rozhodnutí 2014/256/EU. Rozhodnutí 2014/256/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 4 rozhodnutí 2014/256/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „produkty ze zpracovaného papíru“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí do dne 31. prosince 2020.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 4. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2014/256/EU ze dne 2. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru (Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 24).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.