Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1528 ze dne 31. srpna 2017, kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem C(2017) 5893)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1528 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 231/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1528
   ze dne 31. srpna 2017,
   kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5893)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (1), a zejména na čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 1, čl. 20 odst. 3, čl. 22 písm. c) a čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (2), a zejména na čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 1, čl. 20 odst. 4, čl. 22 písm. c), článek 36 a čl. 51 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) byl uveden do provozu dne 9. dubna 2013. Tento systém obsahuje informace postačující k určení totožnosti určité osoby nebo věci a přijetí potřebných opatření. Aby mohl SIS II účinně fungovat, vyměňují si členské státy i doplňující informace související se záznamy. Tuto výměnu doplňujících informací provádějí centrály SIRENE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S cílem usnadnit práci centrálám SIRENE a uživatelům SIS II podílejícím se při své každodenní práci na operacích SIRENE byla v roce 2008 přijata příručka SIRENE prostřednictvím právního nástroje bývalého prvního pilíře, tj. rozhodnutí Komise 2008/333/ES (3), a nástroje bývalého třetího pilíře, tj. rozhodnutí Komise 2008/334/SVV (4). Uvedená rozhodnutí byla nahrazena prováděcím rozhodnutím Komise 2013/115/EU (5), aby se lépe zohlednily provozní potřeby uživatelů a pracovníků podílejících se na operacích SIRENE, zlepšila soudržnost pracovních postupů a zajistil soulad technických pravidel se stavem techniky. Příloha uvedeného rozhodnutí obsahující příručku SIRENE byla nahrazena prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/219 (6) a poté prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1209 (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby bylo možné zavést službu automatizované identifikace otisků prstů v rámci SIS, je nezbytné zavést provozní postupy pro centrály SIRENE, pokud jde o slučitelnost vícenásobných záznamů obsahujících otisky prstů, identifikaci možných shod, výměnu informací a postupy hlášení po nalezení shody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za účelem lepšího shromažďování, kontroly a propojení informací sloužících k odhalování osob zapojených do terorismu a činnosti související s terorismem a cestovních aktivit těchto osob je nezbytné zahrnout ustanovení, jež členským státům umožní tyto informace uvést při vytváření záznamu pro účely skryté nebo zvláštní kontroly, pokud je záznam vytvářen z důvodu této činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1987/2006 navazuje na schengenské acquis, v souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Dánsko dopisem ze dne 15. června 2007, že toto acquis provedlo ve svém vnitrostátním právu. Dánsko se účastní rozhodnutí 2007/533/SVV. Je proto povinno toto rozhodnutí provést.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na Spojené království se toto rozhodnutí vztahuje v rozsahu, který se netýká výměny doplňujících informací v souvislosti s články 24 a 25 nařízení (ES) č. 1987/2006, podle článku 5 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a podle čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES (8).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Irsko se účastní tohoto rozhodnutí v rozsahu, který se netýká výměny doplňujících informací v souvislosti s články 24 a 25 nařízení (ES) č. 1987/2006, v souladu s článkem 5 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (10), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (11).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (12), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (13).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (14), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU (15) a s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (16).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a je třeba jej vykládat ve spojení s rozhodnutím Rady 2010/365/EU (17).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pokud jde o Kypr a Chorvatsko, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 51 nařízení (ES) č. 1987/2006 a článkem 67 rozhodnutí 2007/533/SVV,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 31. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Dimitris AVRAMOPOULOS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.
   
      (2)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2008/333/ES ze dne 4. března 2008, kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 123, 8.5.2008, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2008/334/SVV ze dne 4. března 2008, kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 123, 8.5.2008, s. 39).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/115/EU ze dne 26. února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 71, 14.3.2013, s. 1).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/219 ze dne 29. ledna 2015, kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 44, 18.2.2015, s. 75).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1209 ze dne 12. července 2016, kterým se nahrazuje příloha prováděcího rozhodnutí 2013/115/EU o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 203, 28.7.2016, s. 35).
   
      (8)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).
   
      (9)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).
   
      (10)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
   
      (11)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).
   
      (12)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
   
      (13)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).
   
      (14)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.
   
      (15)  Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).
   
      (16)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).
   
      (17)  Rozhodnutí Rady 2010/365/EU ze dne 29. června 2010 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               Příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)
            
            OBSAH
            
               
               
               
                  
                     ÚVOD
                     13
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     CENTRÁLY SIRENE A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
                     15
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.1.
                     
                     Centrála SIRENE
                     15
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.2.
                     
                     Příručka SIRENE
                     15
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.3.
                     
                     Dodatky k této příručce SIRENE
                     15
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.4.
                     
                     Katalog doporučení pro správné uplatňování schengenského acquis a osvědčených postupů (Schengenský informační systém)
                     16
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.5.
                     
                     Úloha centrál SIRENE v oblasti policejní spolupráce v Evropské unii
                     16
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.5.1.
                     
                     Předávání údajů v SIS II a doplňujících informací třetím zemím nebo mezinárodním organizacím
                     16
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.6.
                     
                     Vztahy mezi centrálami SIRENE a Europolem
                     16
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.7.
                     
                     Vztahy mezi centrálami SIRENE a Eurojustem
                     16
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.8.
                     
                     Vztahy mezi centrálami SIRENE a Interpolem
                     16
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.8.1.
                     
                     Přednost záznamů v SIS II před záznamy Interpolu
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.8.2.
                     
                     Volba komunikačního kanálu
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.8.3.
                     
                     Využití a distribuce zpráv Interpolu ve státech Schengenu
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.8.4.
                     
                     Pozitivní nález a výmaz záznamu
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.8.5.
                     
                     Zlepšení spolupráce mezi centrálami SIRENE a vnitrostátními ústřednami Interpolu
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.9.
                     
                     Standardy
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.9.1.
                     
                     Dostupnost
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.9.2.
                     
                     Kontinuita
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.9.3.
                     
                     Důvěrnost informací
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.9.4.
                     
                     Přístupnost
                     17
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.10.
                     
                     Komunikace
                     18
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.10.1.
                     
                     Jednací jazyk
                     18
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.10.2.
                     
                     Výměna údajů mezi centrálami SIRENE
                     18
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.10.3.
                     
                     Síť, zprávy a schránky
                     18
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.10.4.
                     
                     Komunikace za výjimečných okolností
                     18
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.11.
                     
                     Adresář SIRENE (SAB)
                     19
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.12.
                     
                     Systém pracovních toků SIRENE
                     19
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.13.
                     
                     Lhůty pro odpověď
                     19
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.13.1.
                     
                     Označení naléhavosti ve formulářích SIRENE včetně naléhavého hlášení pozitivního nálezu
                     19
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.14.
                     
                     Pravidla transliterace a transkripce
                     19
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.15.
                     
                     Kvalita údajů
                     19
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.16.
                     
                     Archivace
                     20
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.17.
                     
                     Zaměstnanci
                     20
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.17.1.
                     
                     Vedoucí pracovníci centrál SIRENE
                     20
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.17.2.
                     
                     Kontaktní osoba SIRENE (SIRCoP)
                     20
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.17.3.
                     
                     Znalosti
                     21
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.17.4.
                     
                     Odborná příprava
                     21
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        1.17.5.
                     
                     Výměna zaměstnanců
                     21
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     OBECNÉ POSTUPY
                     22
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.1.
                     
                     Definice
                     22
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.2.
                     
                     Vícenásobné záznamy (čl. 34 odst. 6 nařízení o SIS II a čl. 49 odst. 6 rozhodnutí o SIS II)
                     22
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.2.1.
                     
                     Slučitelnost záznamů
                     22
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.2.2.
                     
                     Pořadí důležitosti záznamů
                     24
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.2.3.
                     
                     Kontrola neslučitelnosti a vkládání vícenásobných záznamů
                     24
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.2.4.
                     
                     Zvláštní situace Spojeného království a Irska
                     26
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.3.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu
                     27
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.4.
                     
                     Případy, kdy nelze dodržet postupy po pozitivním nálezu (článek 48 rozhodnutí o SIS II a článek 33 nařízení o SIS II)
                     27
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.5.
                     
                     Postup hlášení shod otisků prstů při původním vkládání otisků prstů nebo při vyhledávání za použití otisků prstů
                     28
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.6.
                     
                     Zpracování údajů za jiným účelem, než za jakým byly vloženy do SIS II (čl. 46 odst. 5 rozhodnutí o SIS II)
                     28
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.7.
                     
                     Označování
                     29
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.7.1.
                     
                     Úvod
                     29
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.7.2.
                     
                     Konzultace s členskými státy v souvislosti s přidáním označení
                     29
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.7.3.
                     
                     Žádost o výmaz označení
                     29
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.8.
                     
                     Právně nebo věcně nepřesné údaje (článek 34 nařízení o SIS II a článek 49 rozhodnutí o SIS II)
                     30
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.9.
                     
                     Přístupové právo a právo na opravu údajů (článek 41 nařízení o SIS II a článek 58 rozhodnutí o SIS II)
                     30
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.9.1.
                     
                     Žádosti o přístup k údajům nebo o jejich opravu
                     30
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.9.2.
                     
                     Výměna informací o žádostech o přístup k záznamům pořízeným jinými členskými státy
                     30
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.9.3.
                     
                     Výměna informací o žádostech o opravu nebo výmaz údajů vložených jinými členskými státy
                     31
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.10.
                     
                     Výmaz, pominou-li podmínky pro uchování záznamu
                     31
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.11.
                     
                     Vkládání vlastních jmen
                     31
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.12.
                     
                     Různé kategorie totožnosti
                     31
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.12.1.
                     
                     Zneužití totožnosti (článek 36 nařízení o SIS II a článek 51 rozhodnutí o SIS II)
                     32
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.12.2.
                     
                     Vložení alias
                     32
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.12.3.
                     
                     Další informace pro zjištění totožnosti osoby
                     33
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.13.
                     
                     Výměna informací v případě propojených záznamů
                     33
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.13.1.
                     
                     Provozní pravidla
                     33
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.14.
                     
                     Formát a kvalita biometrických údajů v SIS II
                     33
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.14.1.
                     
                     Další využití vyměněných údajů, včetně archivace
                     34
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.14.2.
                     
                     Výměna otisků prstů a fotografií
                     34
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.14.3.
                     
                     Technické požadavky
                     34
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.14.4.
                     
                     Formát a kvalita biometrických údajů
                     34
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.15.
                     
                     Zvláštní typy vyhledávání
                     34
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.15.1.
                     
                     Zeměpisně ohraničené vyhledávání
                     34
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        2.15.2.
                     
                     Vyhledávání za účasti zvláštních policejních jednotek, které provádějí cílené vyhledávání (FAST)
                     35
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.
                     
                     ZÁZNAMY ZA ÚČELEM ZATČENÍ A PŘEDÁNÍ NEBO VYDÁNÍ (ČLÁNEK 26 ROZHODNUTÍ O SIS II)
                     35
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.1.
                     
                     Vložení záznamu
                     35
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.2.
                     
                     Vícenásobné záznamy
                     36
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.3.
                     
                     Zneužitá totožnost
                     36
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.4.
                     
                     Vložení alias
                     36
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.5.
                     
                     Doplňující informace, které mají být zaslány členským státům
                     36
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.5.1.
                     
                     Doplňující informace, které mají být zaslány v souvislosti s předběžnou vazbou
                     36
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.6.
                     
                     Označení záznamu
                     37
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.6.1.
                     
                     Systematická žádost o označení záznamu o osobách hledaných za účelem zatčení a vydání v případech, kdy se nepoužije rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV (1)
                     
                     37
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.7.
                     
                     Kroky centrály SIRENE po obdržení záznamu za účelem zatčení
                     37
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.8.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu
                     37
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.9.
                     
                     Výměna doplňujících informací o předání nebo vydání
                     38
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.10.
                     
                     Výměna doplňujících informací o tranzitu přes jiný členský stát
                     38
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        3.11.
                     
                     Výmaz záznamů po předání nebo vydání
                     38
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.
                     
                     ZÁZNAMY O ODEPŘENÍ VSTUPU NEBO POBYTU (ČLÁNEK 24 NAŘÍZENÍ O SIS II)
                     38
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.1.
                     
                     Vložení záznamu
                     39
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.2.
                     
                     Vícenásobné záznamy
                     39
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.3.
                     
                     Zneužitá totožnost
                     39
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.4.
                     
                     Vložení alias
                     39
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.5.
                     
                     Výměna informací při vydávání povolení k pobytu nebo víz
                     39
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.5.1.
                     
                     Zvláštní postupy stanovené v článku 25 Schengenské úmluvy
                     40
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.5.2.
                     
                     Zvláštní postupy stanovené v čl. 5 odst. 4 písm. a) a c) Schengenského hraničního kodexu
                     40
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.6.
                     
                     Společná pravidla pro postupy uvedené v bodě 4.5
                     41
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.7.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu a při odepření vstupu nebo vyhoštění ze schengenského prostoru
                     41
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.8.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu o státním příslušníkovi třetí země, jenž požívá práva na volný pohyb
                     42
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.9.
                     
                     Výměna informací, pokud pozitivní nález není zjištěn a členský stát zjistí, že existuje záznam o odepření vstupu státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb
                     43
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        4.10.
                     
                     Výmaz záznamů o odepření vstupu nebo pobytu
                     43
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.
                     
                     ZÁZNAMY O POHŘEŠOVANÝCH OSOBÁCH (ČLÁNEK 32 ROZHODNUTÍ O SIS II)
                     43
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.1.
                     
                     Vícenásobné záznamy
                     43
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.2.
                     
                     Zneužitá totožnost
                     43
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.3.
                     
                     Vložení alias
                     43
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.4.
                     
                     Označení záznamu
                     44
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.5.
                     
                     Poskytnutí podrobností ohledně popisu pohřešovaných nezletilých osob a dalších osob, jež jsou považovány za ohrožené
                     44
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.6.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu
                     45
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.7.
                     
                     Výmaz záznamů o pohřešovaných osobách
                     45
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.7.1.
                     
                     Nezletilé osoby
                     45
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.7.2.
                     
                     Dospělí, u nichž se nevyžadují ochranná opatření
                     45
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        5.7.3.
                     
                     Dospělí, u nichž se vyžadují ochranná opatření
                     45
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        6.
                     
                     ZÁZNAMY O OSOBÁCH HLEDANÝCH ZA ÚČELEM PŘEDVOLÁNÍ JUSTIČNÍMI ORGÁNY (ČLÁNEK 34 ROZHODNUTÍ O SIS II)
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        6.1.
                     
                     Vícenásobné záznamy
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        6.2.
                     
                     Zneužitá totožnost
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        6.3.
                     
                     Vložení alias
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        6.4.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        6.5.
                     
                     Výmaz záznamů o osobách hledaných za účelem předvolání justičními orgány
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.
                     
                     ZÁZNAMY PRO ÚČELY SKRYTÝCH KONTROL NEBO ZVLÁŠTNÍCH KONTROL (ČLÁNEK 36 ROZHODNUTÍ O SIS II)
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.1.
                     
                     Vícenásobné záznamy
                     46
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.2.
                     
                     Zneužitá totožnost
                     47
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.3.
                     
                     Vložení alias
                     47
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.4.
                     
                     Informování ostatních členských států při pořizování záznamů
                     47
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.5.
                     
                     Vyplňování pole „type of offence“ (druh trestného činu) při pořizování záznamů
                     47
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.6.
                     
                     Označení záznamu
                     47
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.7.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu
                     47
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.8.
                     
                     Výmaz záznamů o skrytých a zvláštních kontrolách
                     48
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        7.9.
                     
                     Systémy automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR)
                     48
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.
                     
                     ZÁZNAMY O VĚCECH HLEDANÝCH ZA ÚČELEM ZABAVENÍ NEBO ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ (ČLÁNEK 38 ROZHODNUTÍ O SIS II)
                     48
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.1.
                     
                     Vícenásobné záznamy
                     48
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.2.
                     
                     Záznamy o vozidle
                     48
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.2.1.
                     
                     Kontrola vícenásobných záznamů o vozidle
                     48
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.2.2.
                     
                     Dublety VIN
                     49
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.3.
                     
                     Výměna informací po pozitivním nálezu
                     49
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        8.4.
                     
                     Výmaz záznamů o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení
                     50
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        9.
                     
                     SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO ROZPOZNÁVÁNÍ POZNÁVACÍCH ZNAČEK (ANPR)
                     50
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        10.
                     
                     STATISTIKA
                     51
                  
               
            
            ÚVOD
            
               Schengenský prostor
            
            Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgického království, Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království v lucemburském městečku Schengenu dohodu s cílem umožnit „(…) všem státním příslušníkům členských států volně překračovat vnitřní hranice (…)“ a umožnit „volný oběh zboží a služeb“.
            Pět zakládajících zemí podepsalo dne 19. června 1990 Úmluvu k provedení Schengenské dohody (2) a později se k nim dne 27. listopadu 1990 připojila Italská republika, dne 25. června 1991 Španělské království a Portugalská republika, dne 6. listopadu 1992 Řecká republika, dne 28. dubna 1995 Rakouská republika a dne 19. prosince 1996 Dánské království, Švédské království a Finská republika.
            Následně začalo být schengenské acquis od 26. března 1995 v plném rozsahu používáno v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku, Nizozemsku, Španělsku a Portugalsku (3). Od 31. března 1998 je schengenské acquis použitelné v plném rozsahu v Rakousku a Itálii (4), od 26. března 2000 v Řecku (5) a konečně od 25. března 2001 bylo schengenské acquis v plném rozsahu uplatněno v Norsku, na Islandu, ve Švédsku, Dánsku a Finsku (6).
            Spojené království a Irsko se účastní pouze některých ustanovení schengenského acquis v souladu s rozhodnutím 2000/365/ES a rozhodnutím 2002/192/ES.
            V případě Spojeného království jsou ustanovení, kterých si Spojené království přeje se účastnit (s výjimkou SIS), použitelná od 1. ledna 2005 (7).
            Schengenské acquis bylo do právního rámce Evropské unie včleněno prostřednictvím protokolů připojených k Amsterodamské smlouvě (8) v roce 1999. Dne 12. května 1999 bylo přijato rozhodnutí Rady, které ve shodě s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii určuje právní základ pro každé ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis.
            Od 1. května 2004 je schengenské acquis včleněno do rámce Evropské unie Protokolem ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen „Schengenský protokol“) a akty, které jsou na něm založeny nebo s ním jinak souvisejí, jsou závazné pro Českou republiku, Estonskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Maďarsko, Maltskou republiku, Polskou republiku, Republiku Slovinsko a Slovenskou republiku. Tyto členské státy se staly plnoprávnými členy schengenského prostoru dne 21. prosince 2007.
            Kypr je signatářem Úmluvy k provedení Schengenské dohody, ale podle aktu o přistoupení z roku 2003 má výjimku.
            Bulharská republika a Rumunsko k Evropské unii přistoupily dne 1. ledna 2007. Od tohoto data je pro ně závazné schengenské acquis a akty, které jsou na něm založeny nebo s ním jinak souvisejí, s přihlédnutím k výjimkám stanovených v aktech o přistoupení těchto zemí k EU z roku 2005.
            Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii dne 1. července 2013. Uplatňuje schengenské acquis s výjimkou stanovenou v aktu o přistoupení z roku 2011.
            Některá ustanovení schengenského acquis se použijí po přistoupení nových členských států k EU. Jiná ustanovení se v těchto členských státech použijí pouze na základě rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem. A konečně, Rada přijme rozhodnutí o zrušení hraničních kontrol poté, co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování a po konzultaci s Evropským parlamentem ověřeno, že v dotyčném členském státě byly splněny podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis.
            Do schengenského prostoru vstoupily i některé další evropské země. Norské království a Island uzavřely dne 18. května 1999 s členskými státy dohodu o přidružení (9) s cílem přidružit se k Schengenské úmluvě.
            V roce 2004 podepsala Švýcarská konfederace dohodu s Evropskou unií a Evropským společenstvím o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                (10) a na tomto základě se stala členem schengenského prostoru od 12. prosince 2008.
            Lichtenštejnské knížectví se stalo členem schengenského prostoru dne 19. prosince 2011 na základě Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                (11), podepsaného v roce 2008.
            
               Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)
            
            Systém SIS II zřízený podle nařízení (ES) č. 1987/2006 (nařízení o SIS II) a rozhodnutí 2007/533/SVV (rozhodnutí o SIS II) (dále pod společným názvem: právní nástroje SIS II) a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 (12) představuje společný informační systém, který umožňuje příslušným orgánům v členských státech spolupracovat prostřednictvím výměny informací a je základním nástrojem pro používání ustanovení schengenského acquis včleněného do rámce Evropské unie. Tyto nástroje vstoupily v platnost dne 9. dubna 2013 a zrušily hlavu IV Úmluvy k provedení Schengenské dohody. SIS II nahrazuje Schengenský informační systém první generace, který začal fungovat v roce 1995 a byl rozšířen v letech 2005 a 2007.
            Účelem SIS II je, jak je stanoveno v článku 1 právních nástrojů SIS II, „(…) zajistit v souladu s tímto nařízením na územích členských států vysokou úroveň bezpečnosti v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropské unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti na územích členských států, a uplatňovat ustanovení hlavy IV části třetí Smlouvy (o ES) [nyní hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie], pokud jde o pohyb osob na jejich územích, s využitím informací předávaných prostřednictvím tohoto systému“.
            V souladu s právními nástroji SIS II poskytuje SIS II prostřednictvím automatizovaného vyhledávacího postupu přístup k záznamům o osobách a věcech těmto orgánům:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        orgánům odpovědným za hraniční kontroly, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (13);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        orgánům, které provádějí jiné policejní a celní kontroly ve vnitrozemí, jakož i jejich koordinaci;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        vnitrostátním soudním orgánům a jejich koordinačním orgánům;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        orgánům odpovědným za udělování víz, ústředním orgánům odpovědným za projednávání žádostí o víza, jakož i orgánům odpovědným za vydávání povolení k pobytu a za provádění správních předpisů týkajících se státních příslušníků třetích zemí při uplatňování práva Unie týkajícího se pohybu osob;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        orgánům odpovědným za vydávání osvědčení o registraci vozidel (v souladu s nařízením (ES) č. 1986/2006).
                     
                  
               
            
            V souladu s rozhodnutím o SIS II má přístup k některým kategoriím záznamů také Europol a Eurojust.
            SIS II se skládá z těchto složek:
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        centrálního systému (dále jen „centrální SIS II“) sestávajícího z:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    technické podpůrné funkce (dále jen „CS-SIS“) obsahující databázi (dále jen „databáze SIS II“);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    jednotného vnitrostátního rozhraní (dále jen „NI-SIS“);
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        vnitrostátního systému (dále jen „N.SIS II“) v každém členském státě, sestávajícího z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS II. N.SIS II může obsahovat datový soubor (jeho vnitrostátní kopii) obsahující plnou nebo částečnou kopii databáze SIS II;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        komunikační infrastruktury mezi CS-SIS a NI-SIS, která zajišťuje šifrovanou virtuální síť vyhrazenou pro údaje SIS II a výměnu údajů mezi centrálami SIRENE, jak je uvedeno níže.
                     
                  
               
            
            1.   CENTRÁLY SIRENE A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
            1.1.   Centrála SIRENE
            
            SIS II obsahuje pouze nezbytné informace (tj. údaje v záznamech), které umožňují identifikaci osoby nebo věci a přijetí potřebných opatření. Kromě toho si členské státy podle právních nástrojů SIS II vyměňují buď na dvoustranném, nebo mnohostranném základě doplňující informace související se záznamem, které jsou potřebné k provádění některých ustanovení uvedených v právních nástrojích SIS II a k řádnému fungování systému SIS II.
            Tato struktura, která se má zabývat výměnou doplňujících informací, byla pojmenována „SIRENE“, což je zkratka její definice v angličtině: Supplementary Information Request at the National Entries (žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů).
            Každý členský stát zřídí vnitrostátní „centrálu SIRENE“ v souladu se společným čl. 7 odst. 2 právních nástrojů SIS II. Tato centrála slouží členským státům coby jediný kontaktní bod a je v provozu neustále (24 hodin denně a sedm dní v týdnu) za účelem výměny doplňujících informací v souvislosti s vkládáním záznamů a aby bylo možné přijmout vhodná opatření v případech, kdy byly do systému SIS II zadány osoby a věci a v důsledku pozitivního nálezu byly vypátrány. Mezi hlavní úkoly centrály SIRENE (14) patří zajišťování výměny doplňujících informací v souladu s požadavky této příručky SIRENE, jak stanoví společný článek 8 právních nástrojů SIS II, pro tyto účely:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        umožnit členským státům vzájemné poskytování konzultací či informací při vkládání záznamu (např. při vkládání záznamů za účelem zatčení);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        umožnit přijetí vhodného opatření po pozitivním nálezu (např. nalezení shody se záznamem);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        pokud nelze požadované opatření přijmout (např. označit záznam);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        když jde o kvalitu údajů v SIS II (např. pokud byly údaje vloženy protiprávně nebo jsou věcně nepřesné), včetně potvrzování platnosti odesílaných záznamů a ověřování obdržených záznamů, pokud to stanoví vnitrostátní právní předpisy;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        pokud se jedná o slučitelnost a prioritu záznamů (např. při kontrole vícenásobných záznamů);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        f)
                     
                     
                        když se jedná o práva subjektů údajů, zejména o právo na přístup k údajům.
                        Členské státy by měly strukturovaně zorganizovat všechny vnitrostátní orgány odpovědné za mezinárodní policejní spolupráci, včetně centrál SIRENE, s cílem předcházet kompetenčním střetům a duplicitní práci.
                     
                  
               
            
            1.2.   Příručka SIRENE
            
            Příručka SIRENE obsahuje pokyny s podrobným popisem pravidel a postupů pro dvoustrannou nebo vícestrannou výměnu doplňujících informací.
            1.3.   Dodatky k této příručce SIRENE
            
            Jelikož některá pravidla technické povahy mají přímý dopad na práci uživatelů v členských státech, včetně centrál SIRENE, je vhodné uvést tato pravidla v příručce SIRENE. V dodatcích k této příručce jsou proto mezi jiným obsažena pravidla transliterace, tabulky kódů, formuláře pro sdělování doplňujících informací a další technická prováděcí opatření pro zpracování údajů.
            1.4.   Katalog doporučení pro správné uplatňování schengenského acquis a osvědčených postupů (Schengenský informační systém)
            
            Tento katalog poskytuje členským státům právně nezávazná doporučení a osvědčené postupy na základě zkušeností. Slouží také jako referenční nástroj pro hodnocení správného provedení právních nástrojů SIS II. Proto by se ho uživatelé měli co možná nejvíce držet.
            1.5.   Úloha centrál SIRENE v oblasti policejní spolupráce v Evropské unii
            
            Výměnou doplňujících informací nejsou dotčeny úkoly, jež se centrálám SIRENE svěřují v oblasti mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím vnitrostátního práva, kterým se provádějí ostatní právní nástroje Evropské unie.
            Centrály SIRENE mohou být pověřeny dalšími úkoly zejména na základě vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV, články 39 a 46 Schengenské úmluvy, pokud nebyly nahrazeny rámcovým rozhodnutím 2006/960/SVV, články 40 nebo 41 Schengenské úmluvy, nebo pokud tyto informace spadají do oblasti vzájemné právní pomoci.
            Pokud centrála SIRENE obdrží od jiné centrály SIRENE žádost, která podle vnitrostátních právních předpisů nespadá do její působnosti, měla by ji neprodleně postoupit příslušnému orgánu a informovat o tom dožadující centrálu SIRENE. V případě potřeby poskytne dožadující centrále SIRENE pomoc za účelem usnadnění komunikace.
            1.5.1.   Předávání údajů v SIS II a doplňujících informací třetím zemím nebo mezinárodním organizacím
            
            Podle článku 39 nařízení o SIS II a článku 54 rozhodnutí o SIS II údaje zpracované v SIS II při použití těchto dvou právních nástrojů nejsou předávány nebo poskytovány třetím zemím ani mezinárodním organizacím. Tento zákaz se vztahuje na předávání doplňujících informací třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. Článek 55 rozhodnutí o SIS II obsahuje odchylku od tohoto obecného pravidla, pokud jde o výměnu údajů s Interpolem o odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních pasech v závislosti na podmínkách stanovených v tomto článku.
            1.6.   Vztahy mezi centrálami SIRENE a Europolem
            
            Europol má právo na přístup a přímé vyhledávání údajů vložených do SIS II podle článků 26, 36 a 38 rozhodnutí o SIS II. Europol může od dotyčných členských států požadovat další informace v souladu s ustanoveními rozhodnutí o Europolu (15). V souladu s vnitrostátními právními předpisy se důrazně doporučuje navázat spolupráci s národní jednotkou Europolu (dále jen „ENU“), aby se zajistilo, že centrála SIRENE je informována o jakékoliv výměně doplňujících informací mezi Europolem a ENU v souvislosti se záznamy v SIS II. Ve výjimečných případech, kdy na vnitrostátní úrovni sděluje informace o záznamech v SIS II národní jednotka Europolu, by o tom měly být informovány všechny strany komunikace, zejména centrála SIRENE, aby se zabránilo zmatkům.
            1.7.   Vztahy mezi centrálami SIRENE a Eurojustem
            
            Členové Eurojustu z jednotlivých států a jejich asistenti mají právo na přístup a přímé vyhledávání údajů vložených do SIS II podle článků 26, 32, 34 a 38 rozhodnutí o SIS II. V souladu s vnitrostátními právními předpisy by se s nimi měla navázat spolupráce s cílem zajistit hladkou výměnu informací v případě pozitivního nálezu. Centrála SIRENE by měla zejména být kontaktním místem pro členy Eurojustu z jednotlivých států a jejich asistenty pro doplňující informace, které se týkají záznamů v SIS II.
            1.8.   Vztahy mezi centrálami SIRENE a Interpolem
                (16)
            
            Úlohou SIS II není nahrazovat ani kopírovat úlohu Interpolu. Ačkoliv se jejich úkoly mohou překrývat, zásady činnosti a spolupráce mezi členskými státy v rámci Schengenu se podstatně liší od zásad Interpolu. Proto je nezbytné stanovit pravidla spolupráce mezi centrálami SIRENE a vnitrostátními ústřednami (NCB) na vnitrostátní úrovni.
            Použijí se tyto zásady:
            1.8.1.   Přednost záznamů v SIS II před záznamy Interpolu
            
            V případě záznamů pořízených členskými státy mají záznamy v SIS II a výměna všech informací o těchto záznamech vždy přednost před záznamy a informacemi vyměňovanými přes Interpol. Tato zásada je důležitá, zvláště jsou-li záznamy ve střetu.
            1.8.2.   Volba komunikačního kanálu
            
            Dodržuje se zásada, že schengenské záznamy mají přednost před záznamy Interpolu pořízenými členskými státy, a zajistí se, aby vnitrostátní ústředny členských států tuto zásadu dodržovaly. Jakmile je vytvořen záznam v SIS II, centrály SIRENE zajišťují veškerou komunikaci, která se týká záznamu, účelu jeho vytvoření a provedení opatření, která mají být přijata. Jestliže chce členský stát změnit komunikační kanály, musí být ostatní strany předem konzultovány. Tato změna kanálu je možná pouze ve zvláštních případech.
            1.8.3.   Využití a distribuce zpráv Interpolu ve státech Schengenu
            
            Vzhledem k přednosti záznamů v SIS II před záznamy Interpolu je využívání záznamů Interpolu omezeno na výjimečné případy (tj. jestliže ani v jednom z právních nástrojů SIS II neexistuje ustanovení, nebo z technického hlediska není možné vložit záznam do SIS II, nebo jestliže nejsou k dispozici všechny potřebné informace k vytvoření záznamu v SIS II). Mělo by se zabránit paralelním záznamům v SIS II a přes Interpol v schengenském prostoru. Záznamy, které jsou distribuovány přes kanály Interpolu a které se týkají i schengenského prostoru nebo jeho částí, jsou označeny takto: „s výjimkou států Schengenu“.
            1.8.4.   Pozitivní nález a výmaz záznamu
            
            Aby se zajistila úloha centrály SIRENE jakožto koordinátora ověřování kvality informací vložených do SIS II, členské státy zajistí, aby se centrály SIRENE a vnitrostátní ústředny vzájemně informovaly o pozitivních nálezech a o výmazu záznamů.
            1.8.5.   Zlepšení spolupráce mezi centrálami SIRENE a vnitrostátními ústřednami Interpolu
            
            V souladu s vnitrostátními právními předpisy přijme každý členský stát veškerá příslušná opatření, aby zajistil účinnou výměnu informací na vnitrostátní úrovni mezi centrálou SIRENE a vnitrostátními ústřednami.
            1.9.   Standardy
            
            Spolupráce přes centrály SIRENE se zakládá na těchto standardech:
            1.9.1.   Dostupnost
            
            Každá centrála SIRENE je plně provozuschopná 24 hodin denně sedm dní v týdnu, aby byla schopná reakce ve lhůtě požadované v bodě 1.13. Poskytování technické a právní analýzy, podpory a řešení musí být také dostupné 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
            1.9.2.   Kontinuita
            
            Každá centrála SIRENE vybuduje vnitřní infrastrukturu, která zaručí kontinuitu řídicí, personální a technické infrastruktury.
            1.9.3.   Důvěrnost informací
            
            Podle společného článku 11 právních nástrojů SIS II se na veškerý personál SIRENE použijí příslušná vnitrostátní pravidla služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti. Tato povinnost se použije také poté, co uvedené osoby odejdou z funkce nebo zaměstnání.
            1.9.4.   Přístupnost
            
            Za účelem splnění požadavku poskytovat doplňující informace mají zaměstnanci SIRENE přímý nebo nepřímý přístup ke všem příslušným vnitrostátním informačním a odborným poradenským zdrojům.
            1.10.   Komunikace
            
            1.10.1.   Jednací jazyk
            
            Za účelem dosažení maximální účinnosti v dvoustranné komunikaci mezi centrálami SIRENE se používá jazyk, se kterým jsou obeznámeny obě strany.
            1.10.2.   Výměna údajů mezi centrálami SIRENE
            
            Technické specifikace, které se týkají výměny informací mezi centrálami SIRENE, jsou stanoveny v dokumentu „Výměna údajů mezi centrálami SIRENE (DEBS)“. Tyto pokyny je nutno dodržovat.
            1.10.3.   Síť, zprávy a schránky
            
            Podle čl. 4 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 1 právních nástrojů SIS II používají centrály SIRENE šifrovanou virtuální síť vyhrazenou pro údaje SIS II a výměnu doplňujících údajů mezi centrálami SIRENE. Pouze pokud tento kanál není k dispozici, lze použít jiný adekvátně zabezpečený a vhodný komunikační prostředek. Možnost zvolit kanál znamená, že je vybírán případ od případu podle technických možností a podle bezpečnostních a kvalitativních požadavků, které musí komunikace splnit.
            Písemné zprávy se dělí na dvě kategorie: volný text a standardní formuláře. V dodatku 3 jsou popsány formuláře, které si vyměňují centrály SIRENE, a jsou v něm obsažena doporučení ohledně očekávaného obsahu polí a jejich povinného či nepovinného charakteru.
            Ve výše zmíněné síti jsou čtyři různé schránky pro zprávy s volným textem a formuláře SIRENE.
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Schránka
                     
                     
                        Adresa schránky
                     
                     
                        Účel
                     
                  
                  
                     
                        Operativní
                     
                     
                        oper@xx.sirenemail2.eu
                     
                     
                        Používá se pro výměnu formulářů a příloh mezi centrálami SIRENE.
                     
                  
                  
                     
                        Technická
                     
                     
                        tech@xx.sirenemail2.eu
                     
                     
                        Používá se pro výměnu e-mailů mezi personálem technické podpory v centrálách SIRENE.
                     
                  
                  
                     
                        Vedoucí SIRENE
                     
                     
                        director@xx.sirenemail2.eu
                     
                     
                        Používá se pro výměnu e-mailů mezi vedoucími centrál SIRENE.
                     
                  
                  
                     
                        E-mail
                     
                     
                        message@xx.sirenemail2.eu
                     
                     
                        Používá se pro výměnu zpráv s volným textem mezi centrálami SIRENE.
                     
                  
               
            
            Pro účely testování existuje druhá doména (17) (testxx.sirenemail2.eu), v níž lze pro testovací účely replikovat kteroukoli poštovní schránku z výše uvedené tabulky, aniž by to ovlivnilo ostrou výměnu zpráv nebo pracovní prostředí.
            Použijí se podrobná pravidla o schránkách SIRENE a o předávání formulářů SIRENE, která jsou popsána v DEBS.
            Systém pracovních toků SIRENE (viz bod 1.12) monitoruje operativní a e-mailové schránky („oper“ a „message“), a nalézá tak obdržené formuláře, související e-mailové zprávy a přílohy. Urgentní zprávy lze posílat pouze do operativní schránky.
            1.10.4.   Komunikace za výjimečných okolností
            
            Nebudou-li k dispozici běžné komunikační kanály a bude nutné odeslat standardní formuláře například faxem, použije se postup popsaný v DEBS.
            1.11.   Adresář SIRENE (SAB)
            
            Kontaktní údaje centrály SIRENE a příslušné informace týkající se vzájemné komunikace a spolupráce jsou shromážděny a zpřístupněny v adresáři SIRENE (SAB). Aktualizaci SAB provádí Komise. Aktualizovaný SAB vydává Komise nejméně dvakrát ročně. Každá centrála SIRENE zajistí, aby:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        informace z adresáře SIRENE nebyly zpřístupněny třetím stranám;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        personál SIRENE znal a používal adresář SIRENE;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        všechny aktualizace informací uvedených v adresáři SIRENE byly neprodleně poskytnuty Komisi.
                     
                  
               
            
            1.12.   Systém pracovních toků SIRENE
            
            Účinného řízení pracovní zátěže centrály SIRENE lze nejlépe dosáhnout s pomocí automatizovaného systému řízení (systém pracovních toků) v každé centrále SIRENE, který umožní z velké části automatizovat řízení každodenní práce.
            Centrála SIRENE může mít záložní počítačový a databázový systém na jiném místě pro případ vážné nouzové situace v centrále SIRENE. Záložní systém by měl mít dostatečný záložní zdroj elektřiny a dostatečný počet náhradních komunikačních prostředků.
            V zájmu vysoké míry dostupnosti by měla být zajištěna vhodná IT podpora pracovních toků v SIRENE.
            1.13.   Lhůty pro odpověď
            
            Centrála SIRENE co nejdříve odpoví na všechny žádosti o informace o záznamech a o postupech při shodě a pozitivním nálezu podané jinými členskými státy přes centrály SIRENE. V každém případě je odpověď poskytnuta do 12 hodin. (Viz také bod 1.13.1 o označení naléhavosti ve formulářích SIRENE.)
            Priority v každodenní práci vycházejí z kategorie záznamu a významu případu.
            1.13.1.   Označení naléhavosti ve formulářích SIRENE včetně naléhavého hlášení pozitivního nálezu
            
            Formuláře SIRENE, které má dožádaná centrála SIRENE zpracovat s nejvyšší prioritou, mohou být označeny v poli 311 („Důležité upozornění“) jako „URGENT“ s uvedením důvodu naléhavosti. Důvod naléhavosti se vysvětlí v příslušných polích formulářů SIRENE. Bude-li se vyžadovat urgentní odpověď, lze využít také komunikaci po telefonu (hovor nebo zprávu).
            Jsou-li okolnosti pozitivního nálezu skutečně naléhavé nebo budou-li signalizovat značnou důležitost, centrála SIRENE členského státu, který nalezl shodu se záznamem, popřípadě informuje o pozitivním nálezu centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, telefonicky po zaslání formuláře G.
            1.14.   Pravidla transliterace a transkripce
            
            Definice a pravidla transliterace a transkripce jsou uvedeny v dodatku 1. V komunikaci mezi centrálami SIRENE je nutno tato pravidla dodržovat (viz také bod 2.11 o zadávání vlastních jmen).
            1.15.   Kvalita údajů
            
            Podle čl. 7 odst. 2 právních nástrojů SIS II koordinují centrály SIRENE ověřování kvality informací vložených do SIS II. K plnění této úlohy by měly být centrály SIRENE vybaveny potřebnými vnitrostátními pravomocemi. Proto by měla být stanovena adekvátní forma vnitrostátního auditu kvality údajů, včetně přezkoumání poměru mezi záznamy a pozitivními nálezy a včetně obsahu údajů.
            Aby každá centrála SIRENE mohla vykonávat svou úlohu koordinátora ověření kvality údajů, měla by být dostupná potřebná IT podpora a příslušná práva v rámci systémů.
            Ve spolupráci s vnitrostátní centrálou SIRENE by měly být vytvořeny vnitrostátní normy pro odborné vzdělávání uživatelů v oblasti zásad kvality údajů a jejich používání v praxi.
            Členské státy mohou vyzvat personál centrály SIRENE, aby se zapojil do odborného vzdělávání všech orgánů, které vkládají záznamy, s důrazem na kvalitu údajů a maximální využívání SIS II.
            Pokud jde o otisky prstů vkládané do systému SIS II, hlavní odpovědnost za kvalitu údajů mají příslušná oddělení pro otisky prstů na vnitrostátní úrovni. Úlohou centrály SIRENE, jakožto koordinátora ověřování kvality údajů, je spolupracovat s odděleními pro otisky prstů, zejména pokud jde o zjištěné problémy týkající se kvality vkládaných otisků prstů.
            Aby byly údaje v systému SIS II stále aktuální, v souladu s výsledky shod v SIS-AFIS, přijme centrála SIRENE nezbytná opatření k zajištění neprodlené aktualizace alfanumerických údajů v záznamech, což provede centrála SIRENE sama nebo ve spolupráci s příslušným vnitrostátním orgánem, který záznam vytvořil. Patří sem činnosti, jako je zahrnutí alias nebo oprava údajů o totožnosti.
            1.16.   Archivace
            
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Každý členský stát vytvoří podmínky pro uchovávání informací.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, má všechny informace o svých vlastních záznamech k dispozici pro ostatní členské státy, včetně odkazu na rozhodnutí o pořízení záznamu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Archivy každé centrály SIRENE umožňují rychlý přístup k příslušným informacím, aby vyhověly velmi krátkým lhůtám pro předávání informací.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        V souladu s čl. 12 odst. 4 právních nástrojů SIS II se osobní údaje, které jsou vedeny ve složkách centrály SIRENE v důsledku výměny informací, uchovávají pouze po dobu potřebnou pro dosažení účelů, pro něž byly tyto údaje poskytnuty. Výmaz těchto informací se zpravidla provede okamžitě po výmazu příslušného záznamu ze SIS II, v každém případě nejpozději do jednoho roku. Údaje týkající se konkrétního záznamu, který členský stát vložil, nebo záznamu, v jehož souvislosti bylo učiněno opatření na jeho území, však lze uchovávat déle v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        Doplňující informace zaslané jinými členskými státy se uchovávají podle vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů v přijímajícím členském státě. Použije se rovněž společný článek 12 právních nástrojů SIS II, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (18) a rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (19).
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        f)
                     
                     
                        Informace o zneužití totožnosti se vymažou po výmazu příslušného záznamu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        g)
                     
                     
                        Přístup k archivu je evidován, kontrolován a vyhrazen určeným zaměstnancům.
                     
                  
               
            
            1.17.   Zaměstnanci
            
            Bohaté zkušenosti zaměstnanců jsou základem toho, že jsou schopni pracovat z vlastní iniciativy, a tedy účinně vyřizovat případy. Proto je žádoucí nízká fluktuace zaměstnanců, což vyžaduje jednoznačnou podporu vedení, které vytvoří pracovní prostředí s přenesenou odpovědností. Členské státy se vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zamezení ztrát v oblasti kvalifikace a odborné praxe, jež jsou zapříčiněny fluktuací zaměstnanců.
            1.17.1.   Vedoucí pracovníci centrál SIRENE
            
            Vedoucí pracovníci centrál SIRENE se sejdou alespoň dvakrát ročně, aby posoudili kvalitu spolupráce mezi svými útvary, projednali potřebná technická nebo organizační opatření v případě jakýchkoliv potíží a v případě potřeby si vyjasnili postupy. Setkání vedoucích pracovníků centrál SIRENE zorganizuje členský stát, který vykonává předsednictví Rady Evropské unie.
            1.17.2.   Kontaktní osoba SIRENE (SIRCoP)
            
            V případech, kdy nestačí standardní postup, se kontaktní osoba SIRENE (SIRCoP) může zabývat složkami, jejichž vyřízení je složité, problematické nebo citlivé a u nichž se může vyžadovat jistá míra zajištění kvality a/nebo delší styk s jinou centrálou SIRENE. SIRCoP není určena pro naléhavé případy, kdy se zásadně využívá styčná nepřetržitá obsluha.
            SIRCoP může formulovat návrhy na zvýšení kvality a popsat alternativy dlouhodobého řešení takových problémů.
            Obecně platí, že SIRCoP může kontaktovat jinou SIRCoP pouze v úředních hodinách.
            Roční hodnocení se provádí v rámci předkládání ročních statistik popsaného v dodatku 5, a to na základě následujících ukazatelů:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        počet intervencí SIRCoP podle členského státu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        důvod kontaktu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        výsledek intervencí na základě informací dostupných během vykazovaného období.
                     
                  
               
            
            1.17.3.   Znalosti
            
            Zaměstnanci centrály SIRENE mají jazykové znalosti, které zahrnují co nejširší škálu jazyků, a zaměstnanci konající službu jsou schopni komunikovat se všemi centrálami SIRENE.
            Mají nezbytné znalosti o:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        vnitrostátních, evropských a mezinárodních právních aspektech,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        donucovacích orgánech své země a o
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        vnitrostátních a evropských soudních systémech a systémech imigrační správy.
                     
                  
               
            
            Musí mít pravomoc samostatně vyřizovat veškeré příchozí případy.
            Operátoři konající službu mimo úřední hodiny mají totožné kompetence, znalosti a pravomoci a měli by mít možnost obrátit se na odborníky dostupné na telefonu.
            V centrále SIRENE by měly být dostupné odborné právnické znalosti pro běžné i výjimečné případy. V závislosti na případu je mohou poskytovat všichni zaměstnanci s potřebným právnickým vzděláním nebo odborníci ze soudních orgánů.
            1.17.4.   Odborná příprava
            
            
               Vnitrostátní úroveň
            
            Dostatečné odborné vzdělávání na vnitrostátní úrovni zaručuje, že zaměstnanci splňují požadované normy stanovené v této příručce. Dříve než zaměstnanci obdrží povolení zpracovávat údaje uchovávané v SIS II, absolvují zejména odpovídající odbornou přípravu týkající se pravidel o zabezpečení a ochraně údajů a jsou informováni o všech příslušných trestných činech a sankcích.
            
               Evropská úroveň
            
            Alespoň jednou ročně se pořádají společné odborně vzdělávací kurzy, aby se zlepšila spolupráce mezi centrálami SIRENE tak, že se zaměstnancům umožní setkávat se s kolegy z jiných centrál SIRENE, sdílet informace o vnitrostátních pracovních metodách a vytvářet jednotnou a ekvivalentní úroveň znalostí. Zaměstnanci si navíc uvědomí význam své práce a nutnost vzájemné solidarity s ohledem na společnou bezpečnost členských států.
            Realizace odborné přípravy by měla být v souladu s příručkou pro školitele SIRENE.
            V článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (20) je stanoveno, že úkoly související s odbornou přípravou zejména zaměstnanců SIRENE zaměřenou na technické aspekty SIS II plní Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („agentura“).
            1.17.5.   Výměna zaměstnanců
            
            Centrály SIRENE pokud možno také zařídí alespoň jednou ročně výměnu zaměstnanců s ostatními centrálami SIRENE. Tyto výměny mají pomoci zlepšit znalosti zaměstnanců o pracovních metodách, ukázat, jak jsou uspořádány jiné centrály SIRENE, a navázat osobní styky s kolegy v jiných členských státech.
            2.   OBECNÉ POSTUPY
            Níže popsané postupy platí pro všechny kategorie záznamů. Postupy platné pro jednotlivé kategorie záznamů lze najít v příslušných částech této příručky.
            2.1.   Definice
            
            —   „Členský stát, který pořídil záznam“: členský stát, který vložil záznam do SIS II.
            —   „Vykonávající členský stát“: členský stát, který po pozitivním nálezu přijímá požadovaná opatření.
            —   „Poskytující centrála SIRENE“: centrála SIRENE členského státu, která má otisky prstů nebo fotografie osoby, o níž záznam vložil jiný členský stát.
            —   „Pozitivní nález“: v SIS II dochází k pozitivnímu nálezu, když:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        uživatel provádí vyhledávání,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        prohledávání odhalí cizí záznam v SIS II,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        údaje v záznamu v SIS II se shodují s hledanými údaji a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        v důsledku pozitivního nálezu se vyžadují další opatření.
                     
                  
               
            
            —   „Shoda“: v SIS II dochází ke shodě, když:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        se provede vyhledávání otisků prstů v údajích systému SIS-AFIS;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        je obdrženo oznámení ze systému SIS II, které ukazuje na možnou shodu, a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        shoda je potvrzena podle vnitrostátních postupů pro ověření otisků prstů.
                     
                  
               
            
            Po shodě mohou být požadovány také další činnosti k ověření totožnosti osoby a zjištění alias.
            Po shodě může následovat „pozitivní nález“, pokud bylo vyhledávání v systému SIS-AFIS provedeno v průběhu kontroly koncovým uživatelem a shoda byla potvrzena.
            —   „Označení záznamu“: pozastavení platnosti na vnitrostátní úrovni, které lze připojit k záznamům za účelem zatčení, záznamům o pohřešovaných osobách a záznamům pro účely kontrol, pokud má členský stát za to, že provedení záznamu není slučitelné s jeho vnitrostátními právními předpisy, jeho mezinárodními závazky nebo základními vnitrostátními zájmy. Je-li záznam označen, požadované opatření, které má být přijato na základě záznamu, se nebude realizovat na území tohoto členského státu.
            2.2.   Vícenásobné záznamy (čl. 34 odst. 6 nařízení o SIS II a čl. 49 odst. 6 rozhodnutí o SIS II)
            
            Pro každou osobu nebo věc lze do SIS II vložit pouze jeden záznam za členský stát.
            Proto bude-li to možné a nutné, jsou na vnitrostátní úrovni dostupné druhé a následné záznamy o téže osobě nebo věci, aby mohly být vloženy, když první záznam pozbude platnosti nebo je vymazán.
            Někdy může dojít k tomu, že různé země vloží několik záznamů pro totožné subjekty. Je nezbytné, aby to nepůsobilo zmatek mezi uživateli a aby jim bylo zřejmé, jaká opatření se musí přijmout při vkládání záznamu a jak se má postupovat při pozitivním nálezu. Proto jsou stanoveny postupy pro odhalování vícenásobných záznamů a je také vytvořen mechanismus přednosti pro jejich vkládání do SIS II.
            Proto jsou nutné:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        kontroly před vložením záznamu, aby se určilo, zda subjekt již je v SIS II,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        konzultace s ostatními členskými státy, když vložení záznamu vyvolá vícenásobné záznamy, které jsou neslučitelné.
                     
                  
               
            
            2.2.1.   Slučitelnost záznamů
            
            Několik členských států může vložit záznam o téže osobě nebo věci, jestliže jsou záznamy slučitelné.
            Členské státy se mohou odchýlit od pravidel pro slučitelnost při pořizování záznamu pro účely skryté nebo zvláštní kontroly, zejména v případě záznamů pořizovaných pro účely státní bezpečnosti. Tato výjimka se nevztahuje na pořadí důležitosti záznamů ani na konzultaci, jak je uvedena v bodě 2.2.2.
            
               Tabulka slučitelnosti záznamů o osobách
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Pořadí důležitosti
                     
                     
                        Záznam za účelem zatčení
                     
                     
                        Záznam pro účely odepření vstupu
                     
                     
                        Záznam o pohřešované osobě (ochrana)
                     
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly
                     
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly
                     
                     
                        Záznam o pohřešované osobě (místo pobytu)
                     
                     
                        Záznam za účelem zajištění spolupráce v soudním řízení
                     
                  
                  
                     
                        Záznam za účelem zatčení
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely odepření vstupu
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam o pohřešované osobě (ochrana)
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam o pohřešované osobě (místo pobytu)
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                  
                  
                     
                        Záznam za účelem zajištění spolupráce v soudním řízení
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka slučitelnosti záznamů o věcech
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Pořadí důležitosti
                     
                     
                        Záznam za účelem zajištění důkazů
                     
                     
                        Doklad zneplatněný pro cestovní účely
                     
                     
                        Záznam za účelem zabavení
                     
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly
                     
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly
                     
                  
                  
                     
                        Záznam za účelem zajištění důkazů
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Doklad zneplatněný pro cestovní účely
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam za účelem zabavení
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely zvláštní kontroly
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly – okamžité opatření
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                  
                  
                     
                        Záznam pro účely skryté kontroly
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ne
                     
                     
                        ano
                     
                     
                        ano
                     
                  
               
            
            2.2.2.   Pořadí důležitosti záznamů
            
            V případě neslučitelných záznamů platí toto přednostní pořadí záznamů o osobách:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zatčení za účelem předání nebo vydání (článek 26 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        odepření vstupu nebo pobytu na území Schengenu (článek 24 nařízení),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        umístění pod dočasnou ochranu (článek 32 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zvláštní kontrola – okamžité opatření (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zvláštní kontrola (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        skrytá kontrola – okamžité opatření (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        skrytá kontrola (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        sdělení místa pobytu (články 32 a 34 rozhodnutí).
                     
                  
               
            
            Pořadí důležitosti záznamů o věcech je následující:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zajištění důkazů (článek 38 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zabavení dokladu zneplatněného pro cestovní účely (článek 38 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zabavení (článek 38 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zvláštní kontrola – okamžité opatření (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        zvláštní kontrola (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        skrytá kontrola – okamžité opatření (článek 36 rozhodnutí),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        skrytá kontrola (článek 36 rozhodnutí).
                     
                  
               
            
            Od tohoto přednostního pořadí se lze odchýlit po konzultaci mezi členskými státy, jestliže jsou ohroženy zásadní vnitrostátní zájmy.
            2.2.3.   Kontrola neslučitelnosti a vkládání vícenásobných záznamů
            
            Je třeba se vyhnout vícenásobným neslučitelným záznamům, a proto je důležité přesně odlišovat osoby nebo věci s podobnými charakteristikami. K tomu je nezbytná konzultace a spolupráce mezi centrálami SIRENE. Každý členský stát stanoví příslušné technické postupy pro odhalování těchto případů před vložením záznamu.
            V důsledku zavedení funkce pro určení totožnosti osoby na základě údajů o jejích otiscích prstů v systému SIS II se zvýšila pravděpodobnost zjištění stávajících záznamů týkajících se téže osoby, kterým však byly přiřazeny různé totožnosti (viz také bod 1.15). Proto jsou konzultace a spolupráce vyžadovány také tehdy, pokud dojde ke shodě při vkládání zápisu otisků prstů. Pokud se tyto problémy vyskytnou, použije se níže uvedený postup. Pokud je navíc odhalena totožnost alias, použije se postup podle bodu 2.12.2.
            Pokud chce členský stát pořídit nový záznam a tento nový záznam je v rozporu se záznamem, který již stejný členský stát vložil, centrála SIRENE zajistí, aby v systému SIS II v souladu s vnitrostátním postupem existoval pouze jeden záznam.
            Při prověřování toho, zda existují vícenásobné záznamy o stejné osobě nebo věci, se postupuje takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Při zjišťování existence vícenásobných záznamů se porovnají tyto povinné popisné prvky totožnosti:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    v případě osoby:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                příjmení,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                jméno,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                datum narození,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                pohlaví,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                údaje o otiscích prstů (jsou-li k dispozici);
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    v případě vozidla:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                identifikační číslo vozidla (VIN),
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                registrační číslo a země registrace,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                značka,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                typ;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iii)
                                 
                                 
                                    v případě letadla:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                druh (kategorie) letadla,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                registrační číslo ICAO;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iv)
                                 
                                 
                                    v případě plavidla:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                druh (kategorie) plavidla,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                počet trupů,
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                vnější identifikační číslo plavidla (nepovinné, ale může se uvést);
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    v)
                                 
                                 
                                    v případě kontejneru:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                číslo BIC (21).
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Při vkládání nového záznamu o vozidle či jiné věci s VIN nebo registračním číslem viz postup v bodě 8.2.1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        U jiných věcí jsou nejvhodnějšími poli pro nalezení vícenásobných záznamů povinná pole, která systém všechna použije k automatickému srovnání.
                     
                  
               
            
            Postupy popsané v bodě 8.2.1 (kontrola vícenásobných záznamů o vozidle) slouží k rozlišování mezi různými kategoriemi věcí v SIS II, když je zřejmé, že dvě podobné věci mají totožné výrobní (sériové) číslo.
            Jestliže kontrola ukáže, že se údaje týkají dvou různých osob nebo věcí, centrála SIRENE žádost o vložení nového záznamu schválí (22).
            Jestliže kontrola vícenásobných záznamů odhalí, že podrobné údaje jsou identické a týkají se stejné osoby nebo věci, centrála SIRENE členského státu, který hodlá vložit nový záznam, konzultuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, pakliže jsou oba záznamy neslučitelné.
            K ověření slučitelnosti záznamů se použije tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        před vložením záznamu nebo po obdržení oznámení z SIS-AFIS o možné shodě při prvním vkládání otisků prstů ve spojitosti s určitým záznamem se musí provést kontrola, aby bylo zajištěno, že žádné neslučitelné záznamy neexistují;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        pokud existuje jiný záznam, který je slučitelný, a nebyla zjištěna shoda otisků prstů, nemusí se centrály SIRENE navzájem konzultovat;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        existuje-li jiný záznam, který je slučitelný, a tato skutečnost byla zjištěna prostřednictvím shody otisků prstů, konzultují centrály SIRENE pouze za účelem ověření totožnosti a zjištění dříve neznámých alias. Pokud je však třeba vyjasnit, zda se záznam týká téže osoby, centrála SIRENE konzultuje pomocí formuláře L centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam. Postupy hlášení a konzultace týkající se shod otisků prstů jsou popsány v bodě 2.5. Postupy v bodě 2.5 zahrnují shody zjištěné při původním vkládání otisků prstů a shody zjištěné prostřednictvím vyhledávání, k nimž došlo za použití otisků prstů, například na policejní stanici;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        pokud jsou záznamy neslučitelné, centrály SIRENE spolu vzájemně konzultují pomocí formuláře E, aby byl v konečném důsledku vložen pouze jeden záznam;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        záznamy za účelem zatčení jsou vloženy okamžitě, aniž by se čekalo na výsledek jakékoliv konzultace s ostatními členskými státy;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        f)
                     
                     
                        jestliže je v důsledku konzultace dána přednost záznamu, který je neslučitelný se stávajícími záznamy, členské státy, které vložily ostatní záznamy, je vymažou, jakmile je vložen tento nový záznam. Případné spory členské státy urovnají prostřednictvím centrál SIRENE;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        g)
                     
                     
                        členské státy, které nemohly vložit záznam, mohou požádat, aby jim systém CS-SIS oznámil výmaz záznamu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        h)
                     
                     
                        centrála SIRENE členského státu, který nemohl vložit záznam, může požádat centrálu SIRENE členského státu, který vložil záznam, aby ji informovala, pokud bude u tohoto záznamu zjištěn pozitivní nález.
                     
                  
               
            
            2.2.4.   Zvláštní situace Spojeného království a Irska
            
            Na Spojené království a Irsko se nevztahuje nařízení o SIS II, a proto nemají přístup k záznamům pro účely odepření vstupu nebo pobytu (články 24 a 26 nařízení o SIS II). Tyto země jsou však vázány pravidly o slučitelnosti záznamů stanovenými v bodě 2.2, a zejména uplatňují postup uvedený v bodě 2.2.3.
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Pokud Spojené království nebo Irsko vloží záznam, který by mohl být neslučitelný podle bodu 2.2.1 s existujícím záznamem pro účely odepření vstupu nebo pobytu, uvědomí centrální SIS II oba tyto členské státy o možné neslučitelnosti, přičemž jim sdělí jim pouze schengenské identifikační číslo existujícího záznamu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Pokud je nahlášen záznam vložený Spojeným královstvím nebo Irskem, který by mohl být neslučitelný se záznamem pro účely odepření vstupu nebo pobytu vloženým jiným členským státem, zahájí centrála SIRENE Spojeného království nebo Irska konzultaci s členským státem, který pořídil záznam, k čemuž použije zprávu s volným textem, a během konzultace tento potenciálně neslučitelný záznam vymaže.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        V závislosti na výsledku konzultace může Spojené království nebo Irsko opětovně vložit záznam, jehož slučitelnost byla prokázána.
                     
                  
               
            
            2.3.   Výměna informací po pozitivním nálezu
            
            Jestliže uživatel požaduje po pozitivním nálezu doplňující informace, kontaktuje centrála SIRENE co nejrychleji centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, a požádá ji o potřebné informace. Centrály SIRENE popřípadě jednají jako prostředníci mezi vnitrostátními orgány a zajistí výměnu doplňujících informací, které souvisejí s dotyčným záznamem.
            Není-li uvedeno jinak, členský stát, který pořídil záznam, je informován o pozitivním nálezu a jeho výsledku (viz též bod 1.13.1 o označení naléhavosti).
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Aniž je dotčen bod 2.4 této příručky, každý „pozitivní nález“ o fyzické osobě nebo věci, o které byl vložen záznam, se v zásadě sděluje centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, pomocí jednoho formuláře G.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Když je členskému státu, který pořídil záznam, oznamován pozitivní nález, uvede se v případě potřeby do pole 090 formuláře G použitelný článek právních nástrojů SIS II, a pokud je to nutné, doplní se také další informace (např. „MINOR“, nezletilá osoba).
                        Ve formuláři G se do pole 088 uvede co nejvíce informací o pozitivním nálezu, včetně informací o přijatých opatřeních. Od členského státu, který pořídil záznam, může vykonávající členský stát požadovat poskytnutí doplňujících informací v poli 089.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Pokud má centrála SIRENE vykonávajícího členského státu v úmyslu poskytnout další informace po odeslání formuláře G, použije formulář M.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        V případě nutnosti zašle následně centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, veškeré příslušné zvláštní informace a uvede, jaká konkrétní opatření by měla centrála SIRENE vykonávajícího členského státu přijmout.
                        Postup hlášení shod otisků prstů je uveden v bodě 2.5 a zejména v písmeni f) o pozitivních nálezech, k nimž dochází současně se shodami.
                        V bodě 9 je popsán postup při vykazování pozitivních nálezů prostřednictvím systémů automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR).
                     
                  
               
            
            2.4.   Případy, kdy nelze dodržet postupy po pozitivním nálezu (článek 48 rozhodnutí o SIS II a článek 33 nařízení o SIS II)
            
            V souladu s článkem 48 rozhodnutí o SIS II a článkem 33 nařízení o SIS II se použije tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Členský stát, který na základě všech dostupných informací rozhodně není schopen dodržet postup, informuje členský stát, který pořídil záznam, přes svou centrálu SIRENE, že není schopen provést požadovaná opatření, a uvede důvody v poli 083 na formuláři H.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Dotčené členské státy se pak mohou dohodnout na opatřeních, která mají být přijata, v souladu s jejich vlastními vnitrostátními právními předpisy a s právními nástroji SIS II.
                        Postup hlášení shod otisků prstů je uveden v bodě 2.5 a zejména v písmeni f) o pozitivních nálezech, k nimž dochází současně se shodami.
                     
                  
               
            
            2.5.   Postup hlášení shod otisků prstů při původním vkládání otisků prstů nebo při vyhledávání za použití otisků prstů
            
            Pro shody v SIS-AFIS (před zjištěním pozitivního nálezu) se použije následující postup (pozitivní nálezy viz písmeno f)):
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        je-li v systému SIS II zjištěna možná shoda na základě vyhledávání otisků prstů dané osoby v otiscích uložených v systému SIS II, použijí se pro ověření shody vnitrostátní předpisy a postupy;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        po ověření shody centrála SIRENE v členském státě, kde byla zjištěna shoda, oznámí všem ostatním dotčeným centrálám SIRENE prostřednictvím formuláře L shodu a případnou potřebu aktualizovat alfanumerické údaje v systému SIS II;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        když je členskému státu, který pořídil záznam, oznamována shoda, uvede se do pole 083
                           formuláře L použitelný článek právních nástrojů SIS II týkající se záznamu, přičemž se doplní text „SIS-AFIS match“ (shoda v SIS-AFIS). Pokud členský stát, kde byla zjištěna shoda, usoudí, že je případ naléhavý („urgent“), uvede tuto skutečnost pomocí tohoto termínu v poli 311 (Důležité upozornění), přičemž vysvětlí povahu naléhavosti. Formulář L musí poskytovat veškeré informace, které jsou k dispozici, včetně místa, data a důvodu sejmutí otisků prstů. Je-li fotografie subjektu k dispozici, měla by se připojit. Pokud má centrála SIRENE vykonávajícího členského státu v úmyslu poskytnout další informace po odeslání původního formuláře L, učiní tak pomocí formuláře M. Je-li zjištěna shoda s více záznamy, zadají se do pole 083 formuláře L schengenská identifikační čísla všech záznamů, u nichž byla zjištěna shoda;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        centrály SIRENE, které tyto informace obdrží, zkontrolují údaje, za které zodpovídají, a přijmou nezbytná opatření k zajištění aktualizace alfanumerických údajů, jak je popsáno v bodě 1.15;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        v případě nutnosti následně centrála SIRENE členského státu, který obdržela oznámení o shodě prostřednictvím formuláře L, zašle veškeré příslušné a zvláštní informace a uvede, jaká konkrétní opatření by měla centrála SIRENE vykonávajícího členského státu přijmout;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        f)
                     
                     
                        postupy stanovené v bodě 2.3 (opatření lze přijmout) a bodě 2.4 (opatření nelze přijmout) se použijí v případě shod otisků prstů, které vedou k pozitivním nálezům. Je-li zřejmé, že odeslání formuláře L v rámci postupu popsaného v písmenech a) až e) proběhne současně s odesláním formuláře G nebo formuláře H vyplývajícího z pozitivního nálezu, odešle se pouze formulář G nebo formulář H. Ve formuláři G nebo formuláři H se v poli 086 (formulář G) nebo poli 083 (formulář H) uvede text „hit achieved through SIS-AFIS“ (zjištěn pozitivní nález prostřednictvím SIS-AFIS) a v poli 090 (formulář G) nebo poli 083 (formulář H) se uvedou jakékoli doplňující informace týkající se dříve neznámých totožností nebo alias.
                     
                  
               
            
            2.6.   Zpracování údajů za jiným účelem, než za jakým byly vloženy do SIS II (čl. 46 odst. 5 rozhodnutí o SIS II)
            
            Údaje obsažené v SIS II lze zpracovat pouze pro účely uvedené pro každou kategorii záznamu.
            Se svolením členského státu, který pořídil záznam, však lze údaje zpracovat k jinému účelu, než pro který byly vloženy, aby se předešlo bezprostřednímu vážnému ohrožení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, z vážných důvodů státní bezpečnosti nebo s cílem předejít závažnému trestnému činu.
            Jestliže členský stát hodlá zpracovat údaje v SIS II za jiným účelem, než za kterým byly vloženy, dojde k výměně informací podle těchto pravidel:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Prostřednictvím své centrály SIRENE členský stát, který hodlá použít údaje k jinému účelu, vysvětlí členskému státu, který záznam vložil, důvody, proč údaje zpracoval k jinému účelu, pomocí formuláře I.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Členský stát, který pořídil záznam, co nejdříve prostuduje, zda lze tuto žádost splnit, a informuje o svém rozhodnutí na formuláři M prostřednictvím své centrály SIRENE druhý členský stát.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Členský stát, který záznam vložil, může popřípadě udělit povolení v závislosti na určitých podmínkách, jak mají být údaje používány. Toto povolení se zašle na formuláři M.
                        Jakmile členský stát, který záznam vložil, souhlasí, použije druhý členský stát údaje pouze za účelem, pro který získal povolení. Vezme v úvahu veškeré podmínky stanovené členským státem, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            2.7.   Označování
            
            2.7.1.   Úvod
            
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        V článku 24 rozhodnutí o SIS II jsou stanoveny tyto případy, kdy může členský žádat o označení záznamu:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    Pokud má členský stát za to, že provedení záznamu vloženého v souladu s články 26, 32 nebo 36 rozhodnutí o SIS II není slučitelné s jeho vnitrostátními právními předpisy, jeho mezinárodními závazky nebo zásadními vnitrostátními zájmy, může následně požadovat označení záznamu v tom smyslu, že opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území. Označení provede centrála SIRENE členského státu, který záznam vložil.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    Aby členské státy mohly požadovat označení záznamu pořízeného v souladu s článkem 26, všem členským státům se automaticky prostřednictvím výměny doplňujících informací oznámí všechny nové záznamy této kategorie.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iii)
                                 
                                 
                                    Pokud v mimořádně naléhavých a závažných případech požaduje členský stát, který pořídil záznam, přijetí opatření, vykonávající členský stát přezkoumá, zda může povolit zrušení označení záznamu, které bylo přidáno na jeho pokyn. Může-li vykonávající stát toto označení zrušit, učiní nezbytné kroky k zajištění možnosti okamžitého vykonání opatření, jež má být přijato.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Alternativní postup existuje pouze pro záznamy za účelem zatčení (viz bod 3.6).
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Je-li označen záznam o pohřešovaných osobách a záznam pro účely skrytých či zvláštních kontrol, tento záznam se neobjeví na obrazovce, když uživatel prohledává systém.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Aniž je dotčen bod 3.6.1, členský stát nemůže požadovat označení pouze na základě toho, že se jedná o členský stát, který pořídil záznam. O označení se musí žádat případ od případu.
                     
                  
               
            
            2.7.2.   Konzultace s členskými státy v souvislosti s přidáním označení
            
            Označení se přidává pouze na žádost jiného členského státu nebo po dohodě s ním.
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Jestliže členský stát požaduje označení záznamu, požádá o to členský stát, který pořídil záznam, pomocí formuláře F a vysvětlí důvody. Pro tento účel se použije pole 071 a důvody pro označení se uvedou do pole 080. Do pole 083 se uvedou další doplňující informace týkající se záznamu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Členský stát, který záznam vložil, neprodleně přidá požadované označení.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Po výměně informací bude možná třeba na základě informací poskytnutých v procesu konzultace členským státem, který požadoval označení, záznam změnit či vymazat anebo může být žádost stažena beze změny záznamu.
                     
                  
               
            
            2.7.3.   Žádost o výmaz označení
            
            Členské státy požádají o výmaz dříve požadovaného označení, jakmile pomine důvod pro označení. K tomu může dojít zejména tehdy, pokud byly vnitrostátní právní předpisy pozměněny nebo pokud se na základě další výměny informací o této věci zjistilo, že již pominuly okolnosti uvedené v čl. 24 odst. 1 nebo v článku 25 rozhodnutí o SIS II.
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Centrála SIRENE, která požádala o přidání označení, požádá (na formuláři F) centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, aby označení vymazala. Pro tyto účely se použije pole 075 (23). Další podrobnosti ohledně vnitrostátních právních předpisů se uvedou v poli 080 a doplňující informace ohledně důvodů pro výmaz označení a další doplňující informace týkající se záznamu se v případě potřeby zadají do pole 083.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, označení neprodleně vymaže.
                     
                  
               
            
            2.8.   Právně nebo věcně nepřesné údaje (článek 34 nařízení o SIS II a článek 49 rozhodnutí o SIS II)
            
            Jsou-li údaje věcně nepřesné nebo jsou-li v SIS II uchovávány nezákonně, pak dojde k výměně doplňujících informací v souladu s pravidly stanovenými v čl. 34 odst. 2 nařízení o SIS II a v čl. 49 odst. 2 rozhodnutí o SIS II, která stanoví, že měnit, doplňovat, opravovat, aktualizovat nebo mazat údaje může pouze členský stát, který záznam vložil.
            Členský stát, který zjistil, že údaje obsahují chybu nebo že jsou uchovávány protiprávně, o tom uvědomí co nejdříve a nejpozději deset kalendářních dnů poté, co se o důkazu chyby dozvěděl, prostřednictvím své centrály SIRENE členský stát, který pořídil záznam. K výměně informací by se měl použít formulář J.
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Na základě výsledku konzultací členský stát, který pořídil záznam, možná bude muset údaje vymazat nebo opravit v souladu se svými vnitrostátními postupy pro opravu dotyčné položky.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Nedojde-li do dvou měsíců k dohodě, uvědomí centrála SIRENE členského státu, který zjistil chybu nebo skutečnost, že jsou údaje uchovávány nezákonně, odpovědný orgán ve své zemi, který záležitost postoupí evropskému inspektorovi ochrany údajů, jenž spolu s dotčenými vnitrostátními orgány dozoru vystupuje jako prostředník.
                     
                  
               
            
            2.9.   Přístupové právo a právo na opravu údajů (článek 41 nařízení o SIS II a článek 58 rozhodnutí o SIS II)
            
            2.9.1.   Žádosti o přístup k údajům nebo o jejich opravu
            
            Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, mají-li být vnitrostátní orgány informovány o žádosti o přístup k údajům nebo o opravu údajů, dojde k výměně informací podle těchto pravidel:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Každá centrála SIRENE použije své vnitrostátní právní předpisy o právu na přístup k osobním údajům. Podle okolností případu a v souladu s použitelnými právními předpisy postoupí centrály SIRENE příslušným vnitrostátním orgánům každou žádost o přístup k údajům nebo o jejich opravu, kterou obdrží, nebo o těchto žádostech rozhodnou v rámci své působnosti.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Jestliže o to příslušné vnitrostátní orgány požádají, zašlou centrály SIRENE dotčených členských států informace o výkonu práva na přístup k údajům v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.
                     
                  
               
            
            2.9.2.   Výměna informací o žádostech o přístup k záznamům pořízeným jinými členskými státy
            
            Informace o žádostech o přístup k záznamům vloženým do SIS II jiným členským státem se vyměňují přes vnitrostátní centrály SIRENE. Pro osoby se použije formulář K a pro věci formulář M.
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Žádost o přístup je co nejdříve zaslána centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, aby mohl k otázce zaujmout stanovisko.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, informuje centrálu SIRENE členského státu, který obdržel žádost o přístup, o svém stanovisku.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, ve své odpovědi vezme v úvahu případné lhůty pro zpracování žádosti stanovené centrálou SIRENE členského státu, který obdržel žádost o přístup.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, kterému fyzická osoba zašle dotaz týkající se přístupu, opravy či výmazu, přijme veškerá potřebná opatření k poskytnutí včasné odpovědi.
                     
                  
               
            
            Jestliže centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, zašle své stanovisko centrále SIRENE členského státu, který obdržel žádost o přístup, tato centrála SIRENE podle vnitrostátních právních předpisů a v rámci své pravomoci rozhodne o žádosti nebo zajistí, aby bylo stanovisko co nejdříve zasláno orgánu odpovědnému za rozhodnutí o žádosti.
            2.9.3.   Výměna informací o žádostech o opravu nebo výmaz údajů vložených jinými členskými státy
            
            Jestliže někdo žádá o opravu nebo výmaz svých údajů, může tak učinit pouze členský stát, který záznam vložil. Pokud se taková osoba obrátí na členský stát, který záznam nevložil, centrála SIRENE dožádaného členského státu informuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, prostřednictvím formuláře K a postupuje podle bodu 2.9.2.
            2.10.   Výmaz, pominou-li podmínky pro uchování záznamu
            
            Záznamy vložené do SIS II se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro sledovaný účel.
            Jakmile přestanou být plněny podmínky pro uchovávání záznamu, členský stát, který pořídil záznam, jej neprodleně vymaže. Pokud záznam obsahuje datum ukončení platností, bude v CS-SIS automaticky vymazán. V případě pozitivního nálezu se použijí zvláštní postupy popsané v bodech 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.8 a 8.4.
            Systém N.SIS II automaticky zpracuje zprávu CS-SIS o výmazu.
            Členské státy mají možnost přihlásit se k automatickému odběru oznámení o výmazu záznamu.
            2.11.   Vkládání vlastních jmen
            
            V rámci omezení uložených vnitrostátními systémy pro vkládání údajů a jejich dostupnost se vlastní jména (křestní jména a příjmení) vkládají do SIS II ve formátu (písmo a pravopis), který se používá na úředních cestovních dokladech, podle norem ICAO týkajících se cestovních dokladů. Tento formát používá také centrální SIS II ve svých funkcích pro transliteraci a transkripci. Při výměně doplňujících informací používají centrály SIRENE vlastní jména tak, jak byla zadána do SIS II. Jak uživatelé, tak centrály SIRENE v členských státech, které pořídily záznamy, používají pro zadávání údajů do SIS II zpravidla latinské znaky, aniž by tím byla dotčena pravidla transliterace a transkripce uvedená v dodatku 1.
            Bude-li nutné vyměnit si doplňující informace o osobě, která není předmětem záznamu, ale záznam se jí může týkat (např. osoba doprovázející hledanou nezletilou osobu), bude se prezentace a přepis jména řídit pravidly uvedenými v dodatku 1 a použijí se latinské znaky a původní formát, jestliže je členský stát, který poskytuje informace, schopen zadávat speciální znaky do původního formátu.
            2.12.   Různé kategorie totožnosti
            
            
               Potvrzená totožnost
            
            Potvrzenou totožností (zjištěnou totožností) se rozumí, že totožnost byla potvrzena na základě pravých dokladů totožnosti, pasem nebo prohlášením příslušných orgánů.
            
               Nepotvrzená totožnost
            
            Nepotvrzenou totožností se rozumí, že neexistuje dostatečný důkaz totožnosti.
            
               Zneužitá totožnost
            
            Ke zneužití totožnosti (příjmení, křestního jména, data narození) dochází, jestliže osoba zadaná do SIS II použije totožnost jiné skutečné osoby. K tomu může například dojít, je-li použit doklad ke škodě skutečného vlastníka.
            
               Další alias
            
            Výrazem alias se rozumí neoprávněně užívaná totožnost používaná osobou známou pod jinou totožností.
            2.12.1.   Zneužití totožnosti (článek 36 nařízení o SIS II a článek 51 rozhodnutí o SIS II)
            
            Kvůli složitosti případů zneužité totožnosti musí členský stát, který pořídil záznam, po zjištění, že osoba, o níž existuje záznam v SIS II, zneužívá totožnost někoho jiného, zkontrolovat, zda je nutné uchovávat v záznamu v SIS II zneužitou totožnost.
            V závislosti na výslovném souhlasu dotyčné osoby, jakmile se prokáže, že byla zneužita její totožnost, jsou k záznamu v SIS II přidány další údaje, aby se předešlo nežádoucím důsledkům chybného určení totožnosti. Osoba, jejíž totožnost byla zneužita, může podle vnitrostátních postupů poskytnout příslušnému orgánu informace uvedené v čl. 36 odst. 3 nařízení o SIS II a v čl. 51 odst. 3 rozhodnutí o SIS II. Každý, jehož totožnost byla zneužita, má právo vzít zpět souhlas se zpracováním informací.
            Členský stát, který pořídil záznam, odpovídá za doplnění poznámky „zneužití totožnosti“ do záznamu a za zadání dalších údajů o oběti zneužité totožnosti, jako jsou fotografie, otisky prstů a informace o platných dokladech totožnosti.
            Pokud členský stát zjistí, že se záznam o osobě, vložený jiným členským státem, vztahuje k případu zneužití totožnosti a že se zneužití totožnosti dané osoby skutečně prokázalo, informuje o tom centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, pomocí formuláře Q, aby bylo možné v záznamu v SIS II toto zneužití totožnosti doplnit.
            S ohledem na účel vložení údajů této povahy by k záznamu měly být přidány fotografie a otisky prstů osoby, jejíž totožnost byla zneužita, pokud jsou k dispozici. Aby se totiž jednalo o případ zneužité totožnosti, musí se údaje o nevinné osobě shodovat s nějakou existující totožností v některém záznamu. Formulář Q musí obsahovat údaje o totožnosti ze záznamu, včetně čísla alias, aby členský stát, který pořídil záznam, poznal, které totožnosti uvedené v záznamu se formulář týká. V dodatku 3 jsou uvedena povinná pole ve formuláři Q, která musí být v takových případech vyplněna.
            Údaje o osobě, jejíž totožnost byla zneužita, včetně údajů o otiscích prstů, jsou dostupné pouze za účelem zjištění totožnosti kontrolované osoby a v žádném případě nesmí být použity k žádnému jinému účelu. Informace o zneužití totožnosti, včetně otisků prstů a fotografií, jsou vymazány spolu se záznamem nebo dříve, pokud o to dotčená osoba požádá.
            2.12.2.   Vložení alias
            
            Aby se předešlo neslučitelným záznamům jakékoliv kategorie v důsledku alias, který má být vložen, aby se zamezilo problémům u nevinných obětí a aby byla zajištěna dostatečná kvalita údajů, členské státy se navzájem v co největší možné míře informují o alias a vyměňují si veškeré příslušné informace o skutečné totožnosti hledaného subjektu. Tak je tomu zvláště v případě, že vyhledávání provedené pomocí otisků prstů naznačuje, že v systému SIS II již existuje záznam, avšak údaje o totožnosti ve stávajícím záznamu patrně ukazují, že subjekt původního záznamu nebo nového záznamu použil totožnost alias.
            Za přidání jakýchkoliv alias je zodpovědný členský stát, který vložil záznam. Jestliže jiný členský stát nalezne alias, informuje členský stát, který pořídil záznam, prostřednictvím formuláře L.
            2.12.3.   Další informace pro zjištění totožnosti osoby
            
            Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, může také, jestliže jsou údaje v SIS II nedostatečné, poskytnout další informace po konzultaci, z vlastního podnětu nebo na žádost jiného členského státu, které pomohou vyjasnit totožnost osoby. K tomuto účelu se použije formulář L (a přiložené dokumenty). Poskytnou se zejména tyto informace:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        původ cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti, který vlastní hledaná osoba,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        číslo, datum a místo vystavení, orgán, který cestovní doklad nebo doklad totožnosti vystavil, a datum ukončení jeho platnosti,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        popis hledané osoby,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        příjmení a jméno matky a otce hledané osoby,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        další možné přepisy příjmení a křestních jmen hledané osoby,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        fotografie a otisky prstů, pokud jsou k dispozici,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        poslední známá adresa.
                     
                  
               
            
            Pokud je to možné, jsou tyto informace dostupné v centrálách SIRENE nebo jim jsou bezprostředně a trvale přístupné pro rychlý přenos.
            Společným cílem je minimalizovat riziko nesprávného zadržení osoby, jejíž údaje o totožnosti se podobají údajům o totožnosti osoby, o které byl pořízen záznam.
            2.13.   Výměna informací v případě propojených záznamů
            
            Každý odkaz umožňuje vytvořit souvislost mezi nejméně dvěma záznamy.
            Členský stát může vytvořit odkaz mezi záznamy, které vložil do SIS II, a pouze tento členský stát může odkaz upravit nebo vymazat. Odkazy jsou viditelné uživatelům, pouze pokud mají řádná uživatelská přístupová práva alespoň ke dvěma záznamům, do nichž mohou nahlížet. Členské státy zajistí, že k odkazům je možný pouze oprávněný přístup.
            2.13.1.   Provozní pravidla
            
            Odkazy mezi záznamy nevyžadují zvláštní postupy pro výměnu doplňujících informací. Nicméně se dodržují tyto zásady:
            V případě pozitivního nálezu u každého ze dvou nebo více vzájemně propojených záznamů zašle centrála SIRENE vykonávajícího členského státu formulář G ke každému z nich a v poli 086 uvede, že budou doručeny další formuláře G o propojených záznamech.
            Formuláře se nezasílají k záznamům, které jsou sice propojeny se záznamem, u nějž byl zjištěn pozitivní nález, ale samy předmětem nálezu nebyly. Existuje-li však propojený záznam za účelem předání/vydání nebo záznam o pohřešované osobě (pro jejich vlastní ochranu a aby se odvrátilo nebezpečí), sdělí se informace o jeho nalezení na formuláři M, ale jen je-li to vhodné a jsou-li k dispozici informace.
            2.14.   Formát a kvalita biometrických údajů v SIS II
            
            V souladu s čl. 23 odst. 2 rozhodnutí o SIS II jsou k záznamu přidány fotografie a otisky prstů, jsou-li dostupné.
            Centrály SIRENE jsou schopny vyměňovat si otisky prstů a fotografie za účelem doplnění záznamu a/nebo za účelem podpory výkonu požadovaného opatření, jež má být přijato. Pokud má členský stát fotografii nebo otisky prstů osoby, o které byl pořízen záznam jiným členským státem, může fotografie a otisky prstů poslat jako přílohu, aby umožnil členskému státu, který pořídil záznam, záznam doplnit.
            Touto výměnou nejsou dotčeny výměny údajů v rámci policejní spolupráce při použití rámcového rozhodnutí 2006/960/SVV.
            2.14.1.   Další využití vyměněných údajů, včetně archivace
            
            Právní nástroje SIS II stanoví omezení používání údajů v záznamech vložených do SIS II. Jakékoliv další používání vyměněných fotografií a otisků prstů, včetně archivace, musí splňovat příslušná ustanovení právních nástrojů SIS II a použitelná vnitrostátní ustanovení o ochraně údajů, a to v souladu se směrnicí 95/46/ES a rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV.
            Při jakémkoli uchovávání otisků prstů na vnitrostátní úrovni musí být dodržena pravidla pro ochranu údajů platná pro SIS II. Členské státy uchovávají údaje o otiscích prstů stažené z CS-SIS mimo vnitrostátní databáze otisků prstů a tyto údaje se vymažou zároveň s příslušnými záznamy a doplňujícími informacemi.
            2.14.2.   Výměna otisků prstů a fotografií
            
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Poskytující centrála SIRENE zašle obvyklou elektronickou cestou formulář L a v poli 083 tohoto formuláře L uvede, že zasílá otisky prstů a fotografie za účelem doplnění záznamu v SIS II.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, přidá otisky prstů nebo fotografie k záznamu v SIS II nebo je zašle příslušnému orgánu, aby záznam doplnil.
                     
                  
               
            
            2.14.3.   Technické požadavky
            
            Otisky prstů a fotografie se shromažďují a předávají v souladu s normami, které jsou vymezeny v prováděcích pravidlech pro vkládání biometrických údajů do SIS II.
            Tyto technické normy musí splňovat každá centrála SIRENE.
            2.14.4.   Formát a kvalita biometrických údajů
            
            Všechny biometrické údaje vložené do systému procházejí zvláštní kontrolou kvality, aby se zajistila minimální norma kvality společná všem uživatelům SIS II.
            Před vložením jsou na vnitrostátní úrovni provedeny kontroly, aby se zajistilo, že:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        údaje o otiscích prstů a související soubor NIST jsou ve všech ohledech slučitelné s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1345 (24) o minimálních normách kvality údajů pro zápisy otisků prstů v rámci Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), jeho přílohou a technickými normami přijatými ve výboru uvedeném v článku 51 nařízení o SIS II a článku 67 rozhodnutí o SIS II;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        fotografie, které se použijí pouze k potvrzení totožnosti osoby nalezené na základě alfanumerického vyhledávání v SIS II, splňují tyto požadavky: poměr stran fotografií celého obličeje zepředu je pokud možno 3:4 nebo 4:5. Použije se pokud možno rozlišení alespoň 480×600 pixelů s barevnou hloubkou 24 bitů. Musí-li být fotografie naskenována, neměla by její velikost, pokud je to možné, přesahovat přibližně 200 kB.
                     
                  
               
            
            2.15.   Zvláštní typy vyhledávání
            
            2.15.1.   Zeměpisně ohraničené vyhledávání
            
            Zeměpisně ohraničené vyhledávání je vyhledávání prováděné v situaci, kdy má členský stát přesvědčivé důkazy o místě pobytu hledané osoby nebo věci (subjektu záznamu) ve vymezené zeměpisné oblasti.
            Zeměpisně ohraničené vyhledávání v schengenském prostoru probíhá na základě záznamu v SIS II. Když je pobyt hledané osoby nebo věci znám, lze vyplnit pole 311 (Důležité upozornění), kde se uvede zeměpisně ohraničené vyhledávání a zvolí se vhodné země. Je-li známo místo pobytu při pořizování záznamu za účelem zatčení, informace o místě pobytu hledané osoby se uvede v poli 061 formuláře A. Ve všech ostatních případech, včetně sdělení místa výskytu věcí, se použije formulář M (pole 083). Záznam o hledané osobě se vkládá do SIS II proto, aby se zajistila okamžitá vykonatelnost žádosti o přijetí opatření (čl. 9 odst. 3 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV).
            Když se objekt zeměpisně ohraničeného vyhledávání nachází na jiném místě, než je místo uvedené v zeměpisně ohraničeném vyhledávání, uvede centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, tuto skutečnost do formuláře M pro členský stát (členské státy) zapojený(é) do zeměpisně ohraničeného vyhledávání, aby se zastavila všechna související činnost.
            2.15.2.   Vyhledávání za účasti zvláštních policejních jednotek, které provádějí cílené vyhledávání (FAST)
            
            Centrály SIRENE v dožádaných členských státech by měly také ve vhodných případech využívat služeb poskytovaných zvláštními jednotkami, které provádějí cílené vyhledávání (Fugitive Active Search Teams, FAST). Mezinárodní spolupráce výše uvedených policejních jednotek by ale neměla nahrazovat záznam v SIS II. Tato spolupráce by neměla kolidovat s úlohou centrály SIRENE jakožto kontaktního místa pro vyhledávání pomocí SIS II.
            V případě potřeby by se mělo spolupracovat na zajištění toho, aby byla centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, informována prostřednictvím vnitrostátních jednotek FAST o probíhající operaci týkající se záznamu v SIS II. Bude-li to vhodné, poskytne centrála SIRENE tyto informace jiným centrálám SIRENE. Centrála SIRENE musí být předem informována o každé koordinované operaci sítě ENFAST (Evropská síť týmů pro aktivní pátrání po osobách na útěku), jež vyžaduje její spolupráci.
            Centrály SIRENE zajistí rychlé předání doplňujících informací, včetně informací o pozitivním nálezu, vnitrostátní jednotce FAST, pokud se tato jednotka účastní vyhledávání.
            3.   ZÁZNAMY ZA ÚČELEM ZATČENÍ A PŘEDÁNÍ NEBO VYDÁNÍ (ČLÁNEK 26 ROZHODNUTÍ O SIS II)
            3.1.   Vložení záznamu
            
            K většině záznamů za účelem zatčení je připojen evropský zatýkací rozkaz (dále jen „EZR“). Na základě záznamu za účelem zatčení je však možná i předběžná vazba, než se získá žádost o vydání podle článku 16 Evropské úmluvy o vydávání.
            EZR a žádost o vydání vydává k tomu oprávněný soudní orgán v členském státě, který pořídil záznam.
            Při vkládání záznamu za účelem zatčení a předání se do SIS II zadá kopie originálu EZR. Lze vložit překlad EZR v jednom nebo více úředních jazycích Unie.
            Jsou-li dostupné, k záznamu se také připojí fotografie a otisky prstů osoby.
            O osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání musí mít centrála SIRENE při vkládání záznamu k dispozici příslušné informace, včetně EZR nebo žádosti o vydání. Je provedena kontrola, aby se zajistilo, že informace jsou úplné a správně uvedené.
            Členské státy mohou vložit k jednomu záznamu za účelem zatčení víc než jeden EZR. Členský stát, který pořídil záznam, odpovídá za výmaz EZR, který pozbude platnosti, za kontrolu, zda nejsou k záznamu připojeny nějaké jiné evropské zatýkací rozkazy, a v případě potřeby za rozšíření záznamu.
            Kromě EZR, který některý členský stát připojil k záznamu za účelem zatčení, je možné přiložit k záznamu též překlad EZR v samostatných binárních souborech, bude-li to nutné.
            U skenovaných dokumentů, které mají být připojeny k záznamům, se pokud možno použije minimální rozlišení 150 DPI.
            3.2.   Vícenásobné záznamy
            
            Informace ohledně obecných postupů viz bod 2.2.
            Kromě toho se použijí tato pravidla:
            Několik členských států může vložit záznam za účelem zatčení o téže osobě. Jestliže záznam za účelem zatčení o téže osobě pořídí dva nebo více členských států, přijme rozhodnutí o tom, který rozkaz je proveden v případě zatčení, výkonný soudní orgán v členském státě, v němž dojde k zatčení. Centrála SIRENE vykonávajícího členského státu zašle formulář G každému členskému státu, jehož se to týká.
            3.3.   Zneužitá totožnost
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.1.
            3.4.   Vložení alias
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.2.
            V případě záznamů za účelem zatčení použije centrála SIRENE pole 011 formuláře A
                (25) (při vkládání záznamu) nebo následně formulář M, když chce ostatní členské státy informovat o alias souvisejících se záznamem za účelem zatčení, pokud má centrála SIRENE tyto informace k dispozici.
            3.5.   Doplňující informace, které mají být zaslány členským státům
            
            Při vkládání záznamu jsou všem členským státům zaslány doplňující informace o záznamu.
            Informace, o nichž pojednává bod 3.5.1, se zasílají ostatním centrálám SIRENE na formuláři A současně se zadáváním záznamu do systému. Jakékoliv další informace potřebné k identifikačním účelům jsou zaslány po konzultaci a/nebo na žádost jiného členského státu.
            Pokud ke stejné osobě existuje několik EZR/žádostí o vydání, vyplní se pro každý EZR nebo žádost o vydání samostatný formulář A.
            EZR/žádost o vydání a formulář A musí obsahovat dostatečně podrobné informace (zejména písmeno e) EZR: „popis okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, včetně doby a místa činu“, pole 042, 043, 044, 045: „popis okolností“), aby záznam mohly ověřit jiné centrály SIRENE. Požadované informace a jejich vztah k polím v EZR jsou stanoveny v dodatku 3.
            Je-li EZR nahrazen nebo zrušen, informuje se o tom v poli 267 formuláře A (článek 26 rozhodnutí o SIS II) nebo v poli 044 formuláře A (žádost o vydání/převedené záznamy) pomocí textu: „Tento formulář nahrazuje formulář (referenční číslo) týkající se EZR (referenční číslo) vydaného dne (datum).“
            3.5.1.   Doplňující informace, které mají být zaslány v souvislosti s předběžnou vazbou
            
            3.5.1.1.   Při vkládání záznamu na základě EZR a žádosti o vydání
            Při vkládání záznamu za účelem zatčení a vydání jsou všem členským státům zaslány doplňující informace na formuláři A. Jestliže údaje v záznamu a doplňující informace zaslané členským státům v souvislosti s EZR nestačí k vydání, jsou poskytnuty další informace.
            V poli 239 se uvede, že se formulář týká EZR i žádosti o vydání.
            3.5.1.2.   Při pořizování záznamu pouze na základě žádosti o vydání
            Při zadávání záznamu za účelem zatčení a vydání jsou všem členským státům zaslány doplňující informace na formuláři A.
            V poli 239 se uvede, že se formulář týká žádosti o vydání.
            3.6.   Označení záznamu
            
            Obecná pravidla viz bod 2.7.
            Jestliže lze vykonat alespoň jeden EZR připojený k záznamu, záznam se neoznačuje.
            Jestliže se EZR týká více než jednoho trestného činu a osobu lze alespoň kvůli jednomu z těchto trestných činů předat, záznam se neoznačí.
            Jak je vysvětleno v bodě 2.7, na označený záznam podle článku 26 rozhodnutí o SIS II se po dobu, kdy tam označení zůstává, pohlíží jako na záznam, který byl vložen za účelem sdělení místa pobytu osoby, jíž se týká.
            3.6.1.   Systematická žádost o označení záznamu o osobách hledaných za účelem zatčení a vydání v případech, kdy se nepoužije rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
            
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        V případě záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a vydání, kdy se nepoužije rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV, může centrála SIRENE požádat jinou centrálu SIRENE (nebo jiné centrály SIRENE), aby systematicky přidávala označení do záznamů vložených podle článku 26 rozhodnutí o SIS II, které se týkají jejích státních příslušníků.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE, která si tak přeje učinit, zašle písemnou žádost ostatním centrálám SIRENE.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Centrála SIRENE, které je taková žádost určena, přidá označení pro dotyčný členský stát neprodleně po vložení záznamu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Označení zůstane, dokud dožadující centrála SIRENE nepožádá o jeho výmaz.
                     
                  
               
            
            3.7.   Kroky centrály SIRENE po obdržení záznamu za účelem zatčení
            
            Pokud centrála SIRENE obdrží formulář A, co nejdříve prohledá všechny dostupné zdroje, aby se pokusila subjekt nalézt. Skutečnost, že informace poskytnuté členským státem, který pořídil záznam, nepostačují k tomu, aby je přijímající členský stát akceptoval, nebrání vyhledávání. Přijímající členské státy provádí vyhledávání v té míře, v jaké jim to umožňují jejich vnitrostátní právní předpisy.
            Je-li potvrzen záznam za účelem zatčení a subjekt je nalezen nebo zatčen v některém členském státě, může přijímající centrála SIRENE zaslat informace obsažené ve formuláři A příslušnému orgánu členského státu, který vykonává EZR nebo žádost o vydání. Je-li požadován originál EZR nebo žádosti o vydání, vystavující soudní orgán jej může zaslat přímo vykonávajícímu soudnímu orgánu (pokud vystavující a/nebo vykonávající členský stát nestanovily jiný postup).
            3.8.   Výměna informací po pozitivním nálezu
            
            Viz obecný postup v bodě 2.3.
            Kromě toho se použije tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Pozitivní nález týkající se fyzické osoby, o které byl do systému vložen záznam za účelem zatčení, se musí vždy okamžitě sdělit centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam. Po odeslání formuláře G centrála SIRENE vykonávajícího členského státu sdělí v případě potřeby informaci o pozitivním nálezu centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, i telefonicky.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        V případě nutnosti zašle pak centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, veškeré příslušné zvláštní informace o konkrétních opatřeních, která přijme centrála SIRENE vykonávajícího členského státu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        V poli 091 formuláře G se uvedou tyto údaje: orgán příslušný pro přijímání EZR nebo žádostí o vydání, jeho úplné kontaktní údaje (poštovní adresa, telefon a, jsou-li k dispozici, také fax a e-mail), referenční číslo (je-li k dispozici), zodpovědná osoba (je-li známa), požadovaný jazyk, lhůta a způsob zaslání.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Pokud byla ze skutkové podstaty daného případu a dalšího zahájeného šetření zjištěna jasná souvislost s určitými členskými státy, informuje centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, o pozitivním nálezu i ostatní centrály SIRENE prostřednictvím formuláře M.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        Centrály SIRENE mohou předávat další informace o záznamech podle článku 26 rozhodnutí o SIS II, přičemž mohou jednat jménem soudních orgánů, jestliže tyto informace spadají do rozsahu vzájemné soudní pomoci.
                     
                  
               
            
            3.9.   Výměna doplňujících informací o předání nebo vydání
            
            Když příslušné soudní orgány poskytnou centrále SIRENE vykonávajícího členského státu informace o tom, zda může proběhnout předání nebo vydání osoby, o které byl pořízen záznam za účelem jejího zatčení, tato centrála SIRENE tyto informace okamžitě poskytne centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, a to prostřednictvím formuláře M, v jehož poli 083 uvede „SURRENDER“ nebo „EXTRADITION“ (26). Prostřednictvím centrály SIRENE je případně co nejdříve sdělen podrobný postup při předání nebo vydání.
            3.10.   Výměna doplňujících informací o tranzitu přes jiný členský stát
            
            Pokud je nutný tranzit určité osoby, centrála SIRENE členského státu, přes který bude tranzit probíhat, poskytne potřebné informace a podporu v reakci na žádost centrály SIRENE nebo příslušného soudního orgánu členského státu, který pořídil záznam; tuto žádost centrála SIRENE zašle prostřednictvím formuláře M označeného slovem „TRANSIT“ na počátku pole 083.
            3.11.   Výmaz záznamů po předání nebo vydání
            
            Záznam za účelem zatčení a předání/vydání se vymaže, jakmile je osoba předána nebo vydána příslušným orgánům členského státu, který pořídil záznam, a případně i tehdy, když příslušný soudní orgán v souladu s vnitrostátními právními předpisy zrušil soudní rozhodnutí, z něhož záznam vycházel.
            4.   ZÁZNAMY O ODEPŘENÍ VSTUPU NEBO POBYTU (ČLÁNEK 24 NAŘÍZENÍ O SIS II)
            
               Úvod
            
            Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí, o kterých byl pořízen záznam podle článku 24 nařízení o SIS II, umožňuje členským státům rozhodovat v případě žádosti o vstup nebo o vízum. Jestliže je fyzická osoba již na území členského státu, mohou vnitrostátní orgány přijmout příslušná opatření za účelem vydání povolení k pobytu, dlouhodobých víz nebo vyhoštění. Pod pojmem víza se v tomto bodě rozumí dlouhodobá víza, není-li výslovně uvedeno jinak (např. zpětné vízum).
            Provádění informačních postupů stanovených podle čl. 5 odst. 4 Schengenského hraničního kodexu a konzultačních postupů stanovených podle článku 25 Schengenské úmluvy spadá do kompetence orgánů zodpovědných za hraniční kontroly a za vydávání povolení k pobytu nebo víz. Centrály SIRENE se na těchto postupech v zásadě podílejí pouze proto, aby předaly doplňující informace, které se přímo týkají záznamů (např. oznámení o pozitivním nálezu, objasnění totožnosti), nebo aby vymazaly záznamy.
            Centrály SIRENE se však mohou také podílet na předání doplňujících informací potřebných k vyhoštění státního příslušníka třetí země nebo odepření jeho vstupu a mohou se podílet na předání doplňujících informací, které dále vyplynou z těchto úkonů.
            Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (27) se neuplatňuje ve Švýcarsku. V případě pozitivního nálezu o státním příslušníkovi třetí země, který má právo volného pohybu, proto dojde k běžnému konzultačnímu postupu mezi Švýcarskem, členským státem, který pořídil záznam, a případným dalším členským státem, který může mít důležité informace o právu daného státního příslušníka třetí země na volný pohyb.
            4.1.   Vložení záznamu
            
            Podle článku 25 nařízení o SIS II se použijí zvláštní pravidla na státní příslušníky třetích zemí, kteří požívají práva na volný pohyb v Unii ve smyslu směrnice 2004/38/ES. Centrála SIRENE musí být schopna v maximální možné míře poskytnout jakékoliv informace, které byly použity k posouzení toho, zda byl vložen záznam o odepření vstupu nebo pobytu o osobě, která požívá práva na volný pohyb (28). Ve výjimečném případě vložení záznamu o státním příslušníku třetí země, který požívá práva na volný pohyb, zašle centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, všem ostatním členským státům formulář M, a to na základě informací poskytnutých orgánem, který záznam vložil (viz body 4.6 a 4.7).
            Kromě toho článek 26 nařízení o SIS II stanoví, že v závislosti na určitých zvláštních podmínkách se také vkládají záznamy o státních příslušnících třetích zemí, kteří jsou předmětem omezujících opatření zaměřených na zamezení vstupu na území členských států nebo tranzitu přes něj přijatých podle článku 29 Smlouvy o Evropské unii (29). Záznamy vkládá a aktualizuje příslušný orgán členského státu, který v době přijetí opatření vykonává předsednictví Rady Evropské unie. Pokud tento členský stát nemá přístup do systému SIS II nebo k záznamům podle článku 24 nařízení o SIS II, přebírá tuto odpovědnost členský stát, který bude vykonávat následující předsednictví a zároveň má přístup do systému SIS II, včetně přístupu k záznamům podle článku 24 nařízení o SIS II.
            Členské státy zavedou postupy nezbytné pro vkládání, aktualizaci a výmaz takových záznamů.
            4.2.   Vícenásobné záznamy
            
            Viz obecný postup v bodě 2.2.
            4.3.   Zneužitá totožnost
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.1.
            Problémy mohou nastat, když státní příslušník třetí země, o němž byl pořízen záznam o odepření vstupu nebo pobytu, protiprávně použije totožnost občana členského státu s cílem domoci se vstupu. Pokud se taková situace zjistí, měly by být příslušné orgány členských států informovány, jak se správně používá funkce pro zneužitou totožnost v systému SIS II. Záznamy o odepření vstupu se totiž nesmí vkládat pod hlavní totožnost občana členského státu.
            4.4.   Vložení alias
            
            Obecná pravidla viz bod 2.12.2.
            4.5.   Výměna informací při vydávání povolení k pobytu nebo víz
            
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Aniž je dotčen zvláštní postup v souvislosti s výměnou informací, k níž dojde v souladu s článkem 25 Schengenské úmluvy, a aniž je dotčen bod 4.8, který se týká výměny informací po pozitivním nálezu o státním příslušníkovi třetí země, jenž požívá práva na volný pohyb v Unii (v kterémžto případě je povinnost konzultovat s centrálou SIRENE členského státu, který pořídil záznam), může vykonávající členský stát informovat členský stát, jenž pořídil záznam o odepření vstupu, že v průběhu řízení za účelem vydání povolení k pobytu nebo víza došlo k nalezení shody se záznamem. Členský stát, který pořídil záznam, pak může popřípadě informovat ostatní členské státy prostřednictvím formuláře M.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Pokud je to požadováno, mohou centrály SIRENE dotčených členských států v souladu s vnitrostátními právními předpisy pomáhat při předávání potřebných informací příslušným orgánům zodpovědným za udělování povolení k pobytu a víz.
                     
                  
               
            
            4.5.1.   Zvláštní postupy stanovené v článku 25 Schengenské úmluvy
            
            
               Postup podle čl. 25 odst. 1 Schengenské úmluvy
            
            Jestliže členský stát, který uvažuje o udělení povolení k pobytu či víza, zjistí, že dotčený žadatel je subjektem záznamu o odepření vstupu nebo pobytu vloženého jiným členským státem, konzultuje prostřednictvím centrály SIRENE členský stát, který pořídil záznam. Členský stát, který uvažuje o udělení povolení k pobytu nebo víza, informuje na formuláři N členský stát, který pořídil záznam, o rozhodnutí, zda povolení k pobytu či vízum udělit. Pokud se tento členský stát rozhodne povolení k pobytu či vízum udělit, záznam bude vymazán. Daná osoba však může být zapsána na vnitrostátní seznam záznamů o odepření vstupu vedený členským státem, který pořídil záznam.
            
               Postup podle čl. 25 odst. 2 Schengenské úmluvy
            
            Jestliže členský stát, který vložil záznam o odepření vstupu nebo pobytu, zjistí, že osobě, která je subjektem záznamu, bylo uděleno povolení k pobytu nebo vízum, zahájí prostřednictvím centrály SIRENE konzultační postup s členským státem, který povolení k pobytu nebo vízum udělil. Členský stát, který udělil povolení k pobytu nebo vízum, informuje na formuláři O členský stát, který pořídil záznam, o rozhodnutí, zda povolení k pobytu či vízum odejmout či neodejmout. Pokud se tento členský stát rozhodne nerušit platnost povolení k pobytu či víza, záznam bude vymazán. Osoba však může být zapsána na vnitrostátní seznam záznamů členského státu o odepření vstupu.
            Ke konzultaci prostřednictvím centrály SIRENE s využitím formuláře O dojde také tehdy, jestliže členský stát, který udělil povolení k pobytu nebo vízum, později zjistí, že o uvedené osobě byl do SIS II vložen záznam o odepření vstupu nebo pobytu (30).
            Jestliže třetí členský stát (tj. ani ten, který udělil povolení k pobytu či vízum, ani ten, který pořídil záznam) zjistí, že existuje záznam o státním příslušníkovi třetí země, který je držitelem povolení k pobytu či víza uděleného některým z členských států, uvědomí členský stát, který povolení k pobytu či vízum udělil, prostřednictvím centrály SIRENE i členský stát, který pořídil záznam, a použije k tomu formulář H.
            Jestliže postup uvedený v článku 25 Schengenské úmluvy vede k výmazu záznamu o odepření vstupu nebo pobytu, centrály SIRENE při dodržení svých vnitrostátních právních předpisů nabídnou svou podporu, je-li požadována.
            4.5.2.   Zvláštní postupy stanovené v čl. 5 odst. 4 písm. a) a c) Schengenského hraničního kodexu
            
            
               Postup v případech, které spadají pod čl. 5 odst. 4 písm. a)
            
            Podle čl. 5 odst. 4 písm. a) Schengenského hraničního kodexu je státnímu příslušníkovi třetí země, který je subjektem záznamu o odepření vstupu nebo pobytu a zároveň má povolení k pobytu, dlouhodobé vízum nebo zpětné vízum vydané jedním z členských států, při překračování hranice v jiném členském státě umožněn vstup za účelem tranzitu do členského státu, který povolení k pobytu udělil, dlouhodobé vízum nebo zpětné vízum. Vstup lze odepřít, jestliže tento členský stát pořídil vnitrostátní záznam o odepření vstupu. V obou případech na žádost příslušného orgánu zašle centrála SIRENE členského státu, do něhož chce osoba vstoupit, centrálám SIRENE obou dotčených členských států zprávu (na formuláři H, pokud byl tranzit povolen, anebo na formuláři G, pokud byl vstup odepřen), v níž je informuje o rozporu a požádá je, aby se dohodly s cílem buď vymazat záznam v SIS II, nebo odejmout povolení k pobytu či vízum. Může také požádat, aby byla informována o výsledku konzultace.
            Jestliže se dotčený státní příslušník třetí země pokouší vstoupit do členského státu, který vložil záznam do SIS II, může mu tento členský stát vstup odepřít. Na žádost příslušného orgánu však centrála SIRENE uvedeného členského státu konzultuje s centrálou SIRENE členského státu, který udělil povolení k pobytu či vízum, aby příslušný orgán mohl určit, zda existuje dostatek důvodů k odnětí povolení k pobytu či víza. Členský stát, který udělil povolení k pobytu nebo vízum, informuje na formuláři O členský stát, který pořídil záznam, o rozhodnutí, zda povolení k pobytu či vízum odejmout či neodejmout. Pokud se tento členský stát rozhodne nerušit platnost povolení k pobytu či víza, záznam bude vymazán. Osoba však může být zapsána na vnitrostátní seznam záznamů členského státu o odepření vstupu.
            Jestliže se tato osoba pokouší vstoupit do členského státu, který vydal povolení k pobytu nebo vízum, je jí umožněn vstup na jeho území, ale centrála SIRENE uvedeného členského státu konzultuje na žádost příslušného orgánu centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, aby umožnila dotčeným příslušným orgánům rozhodnout o odnětí povolení k pobytu či víza nebo o výmazu záznamu. Členský stát, který udělil povolení k pobytu nebo vízum, informuje na formuláři O členský stát, který pořídil záznam, o rozhodnutí, zda povolení k pobytu či vízum odejmout či neodejmout. Pokud se tento členský stát rozhodne nerušit platnost povolení k pobytu či víza, záznam bude vymazán. Osoba však může být zapsána na vnitrostátní seznam záznamů členského státu o odepření vstupu.
            
               Postup v případech, které spadají pod čl. 5 odst. 4 písm. c)
            
            Podle čl. 5 odst. 4 písm. c) se členský stát může z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo na základě mezinárodních závazků odchýlit od zásady, že osobě, o které byl pořízen záznam o odepření vstupu, je odepřen vstup. Na žádost příslušného orgánu centrála SIRENE členského státu, který vstup povolil, o tom informuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam pomocí formuláře H.
            4.6.   Společná pravidla pro postupy uvedené v bodě 4.5
            
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který udělil či má v úmyslu udělit či zadržet povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum, odešle v rámci jednoho konzultačního postupu pouze jeden formulář N nebo formulář O, aby informovala členský stát, který pořídil nebo hodlá pořídit záznam o odepření vstupu, o konečném rozhodnutí o udělení, zadržení či zrušení povolení k pobytu či víza.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Konzultačním postupem se rozumí postup pro účely čl. 25 odst. 1 Schengenské úmluvy nebo postup pro účely čl. 25 odst. 2 Schengenské úmluvy.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        
                           Formulář M, G nebo H odeslaný v rámci konzultačního postupu může být označen klíčovým slovem „CONSULTATION PROCEDURE“ (konzultační postup) (formulář M: pole 083; formulář G: pole 086; formulář H: pole 083).
                     
                  
               
            
            4.7.   Výměna informací po pozitivním nálezu a při odepření vstupu nebo vyhoštění ze schengenského prostoru
            
            Aniž je dotčen zvláštní postup v souvislosti s výměnou informací, k níž dojde v souladu s čl. 5 odst. 4 písm. a) a c) Schengenského hraničního kodexu, a aniž je dotčen bod 4.8, který se týká výměny informací po pozitivním nálezu o státním příslušníkovi třetí země, jenž požívá práva na volný pohyb (v kterémžto případě je povinnost konzultovat centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam), může členský stát požádat, aby byl informován o jakýchkoliv pozitivních nálezech v záznamech o odepření vstupu nebo pobytu, které vložil.
            Centrály SIRENE členských států, které vložily záznamy o odepření vstupu, nejsou nutně a samozřejmě informovány o veškerých pozitivních nálezech, ale mohou být informovány za výjimečných okolností. V závislosti na přijatém opatření může být zaslán formulář G nebo formulář H, jestliže se například vyžadují doplňující informace. Formulář G je zaslán vždy, je-li zjištěn pozitivní nález o osobě, která požívá práva na volný pohyb.
            Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce pořizují centrály SIRENE statistiky pozitivních nálezů všech cizích záznamů na jejich území, jak je uvedeno v bodě 10.
            Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Členský stát může požádat, aby byl informován o všech pozitivních nálezech v záznamech o odepření vstupu nebo pobytu, které pořídil. Členský stát, který chce tuto možnost využít, písemně požádá ostatní členské státy.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Vykonávající členský stát může převzít iniciativu a informovat členský stát, který pořídil záznam, že byla nalezena shoda se záznamem a že státnímu příslušníkovi třetí země byl odepřen vstup nebo že byl vyhoštěn z území Schengenu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Jakmile bylo učiněno opatření na základě pozitivního nálezu, zašle centrála SIRENE vykonávajícího členského státu formulář G centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam. Formulář G se zašle i v případě pozitivního nálezu, jestliže jsou k vykonání opatření potřeba další informace.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Po obdržení informace uvedené v písmenu c) od členského státu, který pořídil záznam:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    pokud se opatření provedlo, oznámí to vykonávající členský stát prostřednictvím formuláře M centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam (u téhož pozitivního nálezu nelze použít další formulář G);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    pokud se opatření neprovedlo, oznámí to vykonávající členský stát prostřednictvím formuláře H centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iii)
                                 
                                 
                                    případná další konzultace se v případě potřeby uskuteční prostřednictvím formuláře M;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iv)
                                 
                                 
                                    pro konečnou výměnu formulářů konzultačním postupem se použije formulář N nebo formulář O.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        Jestliže členský stát na svém území odhalí státního příslušníka třetí země, o kterém byl pořízen záznam, může centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, na požádání předat informace potřebné k vrácení dotčené osoby. V závislosti na potřebách vykonávajícího členského státu zahrnují tyto informace poskytnuté prostřednictvím formuláře M následující údaje:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    druh a důvod rozhodnutí,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    orgán, který rozhodnutí vydal,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    datum rozhodnutí,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    datum doručení (datum doručení rozhodnutí),
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    datum výkonu rozhodnutí,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    datum ukončení platnosti rozhodnutí nebo délku platnosti,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    informaci, zda byla daná osoba odsouzena za trestný čin, a povahu trestní sankce.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            Je-li osoba, o které byl pořízen záznam, zadržena na hranici, dodrží se postupy stanovené v Schengenském hraničním kodexu a postupy členského státu, který pořídil záznam.
            Ve zvláštních případech může také vzniknout naléhavá potřeba výměny doplňujících informací prostřednictvím centrál SIRENE, aby se s jistotou určila totožnost fyzické osoby.
            4.8.   Výměna informací po pozitivním nálezu o státním příslušníkovi třetí země, jenž požívá práva na volný pohyb
            
            Pokud jde o státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb ve smyslu směrnice 2004/38/ES, použijí se zvláštní pravidla (31).
            V případě pozitivního nálezu o státním příslušníkovi třetí země, který požívá práva na volný pohyb ve smyslu směrnice 2004/38/ES, platí zvláštní pravidla (viz však úvod bodu 4 o postavení Švýcarska). Použije se tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Na žádost příslušného orgánu centrála SIRENE vykonávajícího členského státu okamžitě kontaktuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, pomocí formuláře G, aby získala informace potřebné k bezodkladnému rozhodnutí o opatření, které má být přijato.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Po přijetí žádosti o informace začne centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, okamžitě sbírat požadované informace a co nejdříve je zašle centrále SIRENE vykonávajícího členského státu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, ověří u příslušného orgánu – v případě, že tyto informace ještě nejsou dostupné –, zda může být záznam uchován v souladu se směrnicí 2004/38/ES. Pokud se příslušný orgán rozhodne záznam uchovat, centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, o tom informuje všechny ostatní centrály SIRENE prostřednictvím formuláře M.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Vykonávající členský stát prostřednictvím své centrály SIRENE informuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, o tom, zda bylo požadované opatření, které mělo být přijato, provedeno (pomocí formuláře M), či ne (pomocí formuláře H) (32).
                     
                  
               
            
            4.9.   Výměna informací, pokud pozitivní nález není zjištěn a členský stát zjistí, že existuje záznam o odepření vstupu státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb
            
            Pokud není pozitivní nález zjištěn a členský stát zjistí, že existuje záznam o odepření vstupu státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb, centrála SIRENE tohoto členského státu zašle na žádost příslušného orgánu formulář M centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, v němž ho o této skutečnosti informuje.
            Centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, ověří u příslušného orgánu – v případě, že tyto informace ještě nejsou dostupné –, zda může být záznam uchován v souladu se směrnicí 2004/38/ES. Pokud se příslušný orgán rozhodne záznam uchovat, centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, o tom informuje všechny ostatní centrály SIRENE prostřednictvím formuláře M.
            4.10.   Výmaz záznamů o odepření vstupu nebo pobytu
            
            Aniž jsou dotčeny zvláštní postupy podle článku 25 Schengenské úmluvy a čl. 5 odst. 4 písm. a) a c) Schengenského hraničního kodexu, vymaže se záznam o odepření vstupu nebo pobytu státních příslušníků třetích zemí:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        poté, co příslušný orgán členského státu, který pořídil záznam, rozhodl o jeho výmazu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        po uplynutí lhůty pro odepření vstupu, jestliže příslušný orgán členského státu, který pořídil záznam, stanovil datum ukončení platnosti rozhodnutí, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        po nabytí občanství jednoho z členských států. Jestliže se o nabytí občanství dozví centrála SIRENE jiného členského státu než toho, který pořídil záznam, konzultuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, a případně zašle formulář J v souladu s postupem pro opravu a výmaz právně nebo věcně nepřesných údajů (viz bod 2.8).
                     
                  
               
            
            5.   ZÁZNAMY O POHŘEŠOVANÝCH OSOBÁCH (ČLÁNEK 32 ROZHODNUTÍ O SIS II)
            5.1.   Vícenásobné záznamy
            
            Viz obecný postup v bodě 2.2.
            5.2.   Zneužitá totožnost
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.1.
            5.3.   Vložení alias
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.2.
            5.4.   Označení záznamu
            
            Za určitých okolností se může stát, že je zjištěn pozitivní nález záznamu o pohřešované osobě a příslušné orgány ve vykonávajícím členském státě rozhodnou, že nelze přijmout požadované opatření a/nebo že k danému záznamu se neučiní nic dalšího. Toto rozhodnutí může být přijato, i když příslušné orgány členského státu, který pořídil záznam, rozhodnou o zachování záznamu v SIS II. Za takových okolností může vykonávající členský stát požádat o označení záznamu po zjištění pozitivního nálezu. Pokud jde o označení záznamu, dodrží se obecný postup popsaný v bodě 2.7.
            Pokud jde o záznamy o pohřešovaných osobách, nelze přijmout žádná alternativní opatření.
            5.5.   Poskytnutí podrobností ohledně popisu pohřešovaných nezletilých osob a dalších osob, jež jsou považovány za ohrožené
            
            Centrály SIRENE musí mít snadný přístup ke všem relevantním doplňujícím informacím na vnitrostátní úrovni týkajícím se záznamů o pohřešované osobě, aby tak mohly zcela plnit svou úlohu při úspěšném řešení případů, při snadnějším určování totožnosti osoby a rychlém poskytování doplňujících informací o záležitostech spojených s daným případem. Mezi relevantní doplňující informace patří zejména rozhodnutí přijatá na vnitrostátní úrovni a týkající se svěření dítěte nebo zranitelné osoby do péče nebo žádosti o použití mechanismů včasného varování v případech dětí.
            Jelikož ne všechny zranitelné pohřešované osoby překročí státní hranice, rozhodnutí ohledně poskytnutí doplňujících informací (podrobnosti ohledně popisu osoby) a jejich příjemců se přijímají v jednotlivých případech v závislosti na celé řadě okolností. Po rozhodnutí na vnitrostátní úrovni o šíři distribuce doplňujících informací přijme centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, v příslušném rozsahu jedno z těchto opatření:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        uchová informace, aby bylo možné předat doplňující informace na žádost jiného členského státu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        předá formulář M příslušné centrále SIRENE, pokud šetření ukazují na možnou destinaci pohřešované osoby;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        předá formulář M všem příslušným centrálám SIRENE na základě okolností zmizení za účelem poskytnutí všech údajů o dané osobě v krátkém časovém úseku.
                     
                  
               
            
            V případě pohřešované osoby vystavené vysokému riziku začíná pole 311 formuláře M slovem „URGENT“ a vysvětlením důvodů naléhavosti. (Je-li pohřešovaná nezletilá osoba bez doprovodu (33), uvede se vysvětlující poznámka „UNACCOMPANIED MINOR“.) Naléhavost věci lze zdůraznit telefonickým rozhovorem, během něhož se upozorní na důležitost formuláře M a jeho naléhavou povahu.
            Použije se jednotná metoda pro zadávání strukturovaných doplňujících informací o pohřešovaných osobách ohrožených vysokým stupněm rizika v dohodnutém pořadí (34). Tyto informace se zadávají do pole 083 formuláře M.
            Aby se zvýšila pravděpodobnost nalezení osoby cíleným a racionálním způsobem, informace, které centrála SIRENE obdržela, dále v příslušném rozsahu předá:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        příslušným hraničním přechodům;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        správním a policejním orgánům příslušným k lokalizaci a ochraně osob;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        po zjištění pozitivního nálezu v SIS II příslušným konzulárním orgánům členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            5.6.   Výměna informací po pozitivním nálezu
            
            Viz obecný postup v bodě 2.3.
            Kromě toho se použijí tato pravidla:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Mají-li být přijata opatření na ochranu dotčené pohřešované osoby (pohřešovaných osob), sdělí centrály SIRENE, pokud je to možné, potřebné zdravotní informace.
                        Předané informace se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou a využijí se pouze za účelem lékařského ošetření dotčené osoby.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE vykonávajícího členského státu vždy sdělí místo pobytu centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        V souladu s čl. 33 odst. 2 rozhodnutí o SIS II vyžaduje sdělení pobytu plnoleté pohřešované osoby osobě, která pohřešování osoby oznámila, souhlas pohřešované osoby (35). Souhlas má písemnou formu nebo je přinejmenším k dispozici písemný záznam. Případné odmítnutí souhlasu má písemnou formu nebo je úředně zaznamenáno. Příslušné orgány však mohou sdělit osobě, jež oznámila pohřešování osoby, skutečnost, že záznam byl po zjištění pozitivního nálezu vymazán.
                     
                  
               
            
            5.7.   Výmaz záznamů o pohřešovaných osobách
            
            Pokud by při výmazu záznamu došlo k výraznému zpoždění ze strany členského státu, který pořídil záznam, zpoždění se oznámí centrále SIRENE vykonávajícího členského státu, aby záznam mohl být označen postupem podle bodu 5.4 příručky SIRENE.
            5.7.1.   Nezletilé osoby
            
            Záznam se vymaže:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        po vyřešení případu (např. nezletilý je navrácen do vlasti, příslušné orgány vykonávajícího členského státu přijmou rozhodnutí o péči o dítě);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        po rozhodnutí příslušného orgánu členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            5.7.2.   Dospělí, u nichž se nevyžadují ochranná opatření
            
            Záznam se vymaže:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        po vykonání opatření, které má být přijato (vykonávající členský stát potvrdí místo pobytu osoby);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        po rozhodnutí příslušného orgánu členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            5.7.3.   Dospělí, u nichž se vyžadují ochranná opatření
            
            Záznam se vymaže:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        po vykonání opatření, které má být přijato (osoba umístěna pod ochranu);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu; nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        po rozhodnutí příslušného orgánu členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            V závislosti na vnitrostátních právních předpisech může být u osoby umístěné v oficiální ochranné péči záznam ponechán, dokud není tato osoba navrácena do vlasti.
            6.   ZÁZNAMY O OSOBÁCH HLEDANÝCH ZA ÚČELEM PŘEDVOLÁNÍ JUSTIČNÍMI ORGÁNY (ČLÁNEK 34 ROZHODNUTÍ O SIS II)
            6.1.   Vícenásobné záznamy
            
            Viz obecný postup v bodě 2.2.
            6.2.   Zneužitá totožnost
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.1.
            6.3.   Vložení alias
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.2.
            6.4.   Výměna informací po pozitivním nálezu
            
            Viz obecný postup v bodě 2.3.
            Kromě toho se použijí tato pravidla:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Skutečné místo pobytu nebo bydliště se získá prostřednictvím všech opatření povolených vnitrostátními právními předpisy členského státu, kde byla osoba nalezena.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        V případě potřeby se zavedou vnitrostátní postupy, aby se zajistilo, že záznamy budou uchovány v SIS II pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly poskytnuty.
                     
                  
               
            
            Centrály SIRENE mohou předávat další informace o záznamech podle článku 34 rozhodnutí o SIS II, přičemž mohou jednat jménem soudních orgánů, jestliže tyto informace spadají do rozsahu vzájemné soudní pomoci.
            6.5.   Výmaz záznamů o osobách hledaných za účelem předvolání justičními orgány
            
            Záznam se vymaže:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        poté, co je příslušnému orgánu členského státu, který pořídil záznam, sděleno místo pobytu hledané osoby. Pokud na základě zaslaných informací nelze učinit další kroky (např. nesprávná adresa nebo osoba nemá bydliště), informuje centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, za účelem vyřešení problému centrálu SIRENE vykonávajícího členského státu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu; nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        po rozhodnutí příslušného orgánu členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            Jestliže byl v členském státě zjištěn pozitivní nález, členskému státu, který pořídil záznam, byla zaslána adresa a následný pozitivní nález v tomto členském státě odhalí stejnou adresu, zaznamená se pozitivní nález ve vykonávajícím členském státě, ale členskému státu, který pořídil záznam, se znovu nezasílá ani adresa ani formulář G. V takových případech vykonávající členský stát informuje členský stát, který pořídil záznam, o opakovaných pozitivních nálezech a ten zváží, zda je třeba záznam ponechat.
            7.   ZÁZNAMY PRO ÚČELY SKRYTÝCH KONTROL NEBO ZVLÁŠTNÍCH KONTROL (ČLÁNEK 36 ROZHODNUTÍ O SIS II)
            7.1.   Vícenásobné záznamy
            
            Viz obecný postup v bodě 2.2.
            7.2.   Zneužitá totožnost
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.1.
            7.3.   Vložení alias
            
            Viz obecný postup v bodě 2.12.2.
            7.4.   Informování ostatních členských států při pořizování záznamů
            
            Centrála SIRENE členského státu, který pořizuje záznam, o tom informuje všechny ostatní centrály SIRENE prostřednictvím formuláře M v následujících případech:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        je pořízen záznam pro účely skrytých nebo zvláštních kontrol s žádostí, aby pozitivní nálezy byly neprodleně hlášeny centrále SIRENE, která pořídila záznam; na formuláři M se uvede „ARTICLE 36(2) of the SIS II Decision – immediate action“ (čl. 36 odst. 2 rozhodnutí o SIS II – okamžité opatření) nebo „ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision – immediate action“ (čl. 36 odst. 3 rozhodnutí o SIS II – okamžité opatření). V poli 083 formuláře M se také odůvodní okamžité opatření, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        orgán odpovědný za státní bezpečnost požádá o pořízení záznamu podle čl. 36 odst. 3 rozhodnutí o SIS II; na formuláři M uvede „ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision“ (čl. 36 odst. 3 rozhodnutí o SIS II – okamžité opatření).
                     
                  
               
            
            Je-li záznam pořízen podle čl. 36 odst. 3 rozhodnutí o SIS II, musí formulář M obsahovat v poli 080 název orgánu, který požaduje pořízení záznamu, nejdříve v jazyce členského státu, který vkládá záznam, a potom také v angličtině, a v poli 081 jeho kontaktní údaje ve formátu, který nevyžaduje překlad.
            Důvěrnost některých informací je zajištěna podle vnitrostátních právních předpisů. Kontakt mezi centrálami SIRENE musí být oddělen od jakéhokoliv kontaktu mezi útvary odpovědnými za státní bezpečnost.
            7.5.   Vyplňování pole „type of offence“ (druh trestného činu) při pořizování záznamů
            
            Při pořizování záznamů podle čl. 36 odst. 2 nebo 3 rozhodnutí o SIS II, pokud se záznam týká činnosti související s terorismem, se tato informace zadá do pole „type of offence“ (druh trestného činu), jestliže na vnitrostátní úrovni neexistují žádné jasné provozní důvody, proč by neměla být zadána.
            7.6.   Označení záznamu
            
            Viz obecný postup v bodě 2.7.
            Pokud jde o záznamy pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol, neexistuje žádné alternativní opatření.
            Kromě toho, jestliže orgán odpovědný za státní bezpečnost ve vykonávajícím členském státě rozhodne, že záznam vyžaduje označení, spojí se se svou vnitrostátní centrálou SIRENE a informuje ji, že požadované opatření nelze provést. Centrála SIRENE požádá o označení záznamu zasláním formuláře F centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam. Spolu s tím uvede obecný důvod, tak jako u jiných žádostí o označení. Citlivé záležitosti však prozrazovat nemusí (viz také bod 7.7 písm. b) níže).
            7.7.   Výměna informací po pozitivním nálezu
            
            Viz obecný postup v bodě 2.3.
            Kromě toho se použijí tato pravidla:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Je-li zjištěn pozitivní nález záznamu vloženého podle čl. 36 odst. 3 rozhodnutí o SIS II, centrála SIRENE vykonávajícího členského státu informuje o výsledcích centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam (pro účely skryté kontroly nebo zvláštní kontroly), prostřednictvím formuláře G. Zároveň centrála SIRENE vykonávajícího členského státu informuje svůj vlastní orgán odpovědný za státní bezpečnost.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Je zapotřebí zvláštní postup, který zajistí důvěrnost informací. Proto je jakýkoliv kontakt mezi orgány odpovědnými za státní bezpečnost oddělen od kontaktu mezi centrálami SIRENE. Podrobné důvody žádosti o přidání označení se tedy projednají přímo mezi orgány odpovědnými za státní bezpečnost, nikoliv mezi centrálami SIRENE.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Je-li zjištěn pozitivní nález záznamu, který vyžaduje okamžité ohlášení tohoto pozitivního nálezu, měl by být neprodleně zaslán formulář G centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam.
                     
                  
               
            
            7.8.   Výmaz záznamů o skrytých a zvláštních kontrolách
            
            Záznam se vymaže:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        poté, co příslušný orgán členského státu, který pořídil záznam, rozhodl o jeho výmazu.
                     
                  
               
            
            7.9.   Systémy automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR)
            
            Viz bod 9.
            8.   ZÁZNAMY O VĚCECH HLEDANÝCH ZA ÚČELEM ZABAVENÍ NEBO ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ (ČLÁNEK 38 ROZHODNUTÍ O SIS II)
            8.1.   Vícenásobné záznamy
            
            Viz obecný postup v bodě 2.2.
            8.2.   Záznamy o vozidle
            
            8.2.1.   Kontrola vícenásobných záznamů o vozidle
            
            Povinné popisné prvky totožnosti pro účely kontroly vícenásobných záznamů o vozidle jsou:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        registrační/státní poznávací značka a/nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        identifikační číslo vozidla (VIN).
                     
                  
               
            
            V SIS II se mohou vyskytovat obě čísla.
            Jestliže se při vkládání nového záznamu zjistí, že v SIS II již existuje totožné číslo VIN a/nebo totožná státní poznávací značka, předpokládá se, že nový záznam povede k vícenásobným záznamům o tomtéž vozidle. Tato ověřovací metoda je však účinná pouze tehdy, jsou-li použité prvky popisu totožné. Srovnání tudíž není vždy možné.
            Centrála SIRENE upozorní uživatele na problémy, ke kterým může docházet, bude-li srovnáváno pouze jedno číslo, dublety VIN a znovu použité poznávací značky. Kladná odpověď proto automaticky neznamená, že byl zjištěn pozitivní nález, a záporná odpověď neznamená, že o vozidle neexistuje žádný záznam.
            Popisné prvky totožnosti používané ke zjištění toho, zda jsou dva záznamy o vozidle totožné, jsou podrobně rozepsány v bodě 2.2.3.
            Konzultační postupy, které mají centrály SIRENE použít pro kontrolu vícenásobných a neslučitelných záznamů, jsou stejné jako pro osoby. Informace ohledně obecných postupů viz bod 2.2.
            Dokud není záznam vymazán, centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, eviduje veškeré žádosti o vložení dalšího záznamu, jež byly po konzultaci zamítnuty z titulu výše uvedených ustanovení.
            8.2.2.   Dublety VIN
            
            Dubletou VIN se rozumí vozidlo zadané do SIS II stejného typu a se stejným identifikačním číslem vozidla (VIN) jako původní vyrobené vozidlo (do této kategorie nespadají např. traktor a motocykl se stejným VIN). Aby se předešlo negativním důsledkům opakovaného zabavení původního vyrobeného vozidla se stejným VIN, uplatní se následující zvláštní postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Zjistí-li se možnost existence dublety VIN, centrála SIRENE v případě potřeby:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    zajistí, aby nedošlo k chybě v záznamu v SIS II a aby byly informace v záznamu co nejúplnější;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    ověří okolnosti případu, které vedly k pořízení záznamu v SIS II;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iii)
                                 
                                 
                                    zjistí historii obou vozidel od okamžiku jejich výroby;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iv)
                                 
                                 
                                    požádá o důkladnou kontrolu zabaveného vozidla, zejména jeho VIN, aby si ověřila, zda se jedná o původní vyrobené vozidlo.
                                 
                              
                           
                        
                        Všechny centrály SIRENE zapojené do této činnosti při přijímání takových opatření úzce spolupracují.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Pokud je potvrzena existence dublety VIN, členský stát, který pořídil záznam, zváží, zda je nutné v systému SIS II záznam uchovávat. Jestliže se rozhodne, že záznam v sytému SIS II ponechá, členský stát, který pořídil záznam:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    doplní do záznamu poznámku o vozidle „SUSPICION OF CLONE“ (podezření na klon) (36);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    vyzve majitele původního vyrobeného vozidla, aby s jeho výslovným souhlasem a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytl centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, všechny relevantní informace s cílem zabránit negativním důsledkům nesprávné identifikace;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    iii)
                                 
                                 
                                    centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, zašle formulář M všem ostatním centrálám, včetně případných poznámek nebo rysů popisujících původní vyrobené vozidlo, kterými se odlišuje od vozidla zadaného do SIS II. V poli 083 formuláře M se zřetelně uvede text „ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE“ (původní vyrobené vozidlo).
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Když je během konzultace SIS II zjištěna u vozidla poznámka „Podezření na klon“, uživatel, který provádí kontrolu, kontaktuje národní centrálu SIRENE, aby získal doplňující informace k vyjasnění toho, zda je kontrolované vozidlo hledaným vozidlem, nebo původním vyrobeným vozidlem.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Pokud se během kontroly zjistí, že informace na formuláři M už nejsou aktuální, centrála SIRENE vykonávajícího členského státu kontaktuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, aby si ověřila aktuálního zákonného majitele vozidla. Centrála SIRENE členského státu, který vložil záznam, zašle nový formulář M a v poli 083 uvede zřetelně text „ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE“ (původní vyrobené vozidlo).
                     
                  
               
            
            8.3.   Výměna informací po pozitivním nálezu
            
            Centrály SIRENE mohou předávat další informace o záznamech vložených podle článku 38 rozhodnutí o SIS II, přičemž mohou jednat jménem soudních orgánů, jestliže tyto informace spadají podle vnitrostátních právních předpisů do rozsahu vzájemné soudní pomoci.
            Je-li zjištěn pozitivní nález záznamu za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů pořízeného o vozidle, letadle, plavidle, průmyslovém zařízení nebo kontejneru podle článku 38 rozhodnutí o SIS II, centrály SIRENE zašlou doplňující informace co nejrychleji na formuláři P, pokud jsou o to požádány v poli 089 formuláře G.
            Vzhledem k tomu, že žádost je naléhavá, a proto nebude možné shromáždit všechny informace okamžitě, není nutné vyplnit všechna pole formuláře P. Je však třeba se snažit shromáždit informace týkající se hlavních aspektů: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 a 169.
            V případě pozitivního nálezu identifikovatelné součásti věci informuje centrála SIRENE vykonávajícího členského státu centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, o okolnostech pozitivního nálezu prostřednictvím formuláře G. V poli 090 („Additional information“ (doplňující informace)) přitom vysvětlí, že nebyla zabavena celá věc, ale jen její součást či součásti. Je-li zároveň nalezeno několik součástí, které souvisejí s jedním záznamem, zašle se pouze jeden formulář G. Jakýkoli další pozitivní nález záznamu se oznámí centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, prostřednictvím formuláře G. Záznam se nevymaže, dokud nejsou splněny podmínky stanovené v bodě 8.4.
            8.4.   Výmaz záznamů o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení
            
            Záznam se vymaže:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        po zabavení věci nebo rovnocenném opatření, jakmile si centrály SIRENE následně vymění potřebné doplňující informace, nebo je o věci zahájeno další soudní nebo správní řízení (např. soudní řízení o koupi v dobré víře, o sporném vlastnictví nebo soudní spolupráce v důkazních otázkách);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        po uplynutí platnosti záznamu, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        poté, co příslušný orgán členského státu, který pořídil záznam, rozhodl o jeho výmazu.
                     
                  
               
            
            9.   SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO ROZPOZNÁVÁNÍ POZNÁVACÍCH ZNAČEK (ANPR)
            Tyto systémy jsou důležité pro záznamy podle článků 36 a 38 rozhodnutí o SIS II. V důsledku širokého využívání ANPR pro policejní účely je technicky možné v krátké době dosáhnout početných pozitivních nálezů vozidel nebo poznávacích značek.
            Vzhledem k tomu, že některá pracoviště ANPR mají lidskou obsluhu, je možné, že vozidlo bude odhaleno a přijme se požadované opatření. V tomto případě, ještě než je přijato nějaké opatření, si uživatelé systému ANPR ověří, zda se pozitivní nález zjištěný prostřednictvím ANPR týká záznamu podle článku 36 nebo 38 rozhodnutí o SIS II.
            Mnoho stacionárních pracovišť ANPR však není neustále obsazeno lidskou obsluhou. I když tedy technika zaregistruje průjezd vozidla a bude dosaženo pozitivního nálezu, požadované opatření nemusí být přijato.
            Pokud požadované opatření nemohlo být přijato, platí pro záznamy podle článku 36 i článku 38 tento obecný postup:
            O prvním pozitivním nálezu se zasílá jeden formulář H. Jestliže se o pohybu vozidla vyžaduje více informací, je na centrále SIRENE členského státu, který pořídil záznam, aby kontaktovala centrálu SIRENE vykonávajícího členského státu a projednala s ní potřebu informací.
            Pro záznamy podle článku 36 platí tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který zjistil pozitivní nález, informuje centrálu SIRENE členského státu, který vložil záznam, o okolnostech pozitivního nálezu na jednom formuláři G a do pole 086 zadá „ANPR“. Jestliže se o pohybu vozidla vyžaduje více informací, kontaktuje centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, centrálu SIRENE vykonávajícího členského státu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Centrála SIRENE členského státu, který zjistil pozitivní nález záznamu pro účely zvláštní kontroly, podle něhož nelze přijmout požadované opatření, informuje centrálu SIRENE členského státu, který vložil záznam, o okolnostech pozitivního nálezu na formuláři H a do pole 083 zadá „ANPR“ a text v tomto smyslu: „This hit has been achieved by use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be undertaken.“ (Tento pozitivní nález byl zjištěn s použitím ANPR. Sdělte nám, prosím, zda si vaše země přeje být informována o dalších pozitivních nálezech zjištěných s pomocí ANPR u tohoto vozidla nebo poznávací značky, pokud požadované opatření nemohlo být realizováno.)
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Členský stát, který pořídil záznam, rozhodne, zda záznam splnil svůj účel, zda bude či nebude vymazán a zda by se na dvoustranném základě měla projednat potřeba dalších informací.
                     
                  
               
            
            Pro záznamy podle článku 38 platí tento postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Když dojde k pozitivnímu nálezu a bylo přijato požadované opatření, centrála SIRENE členského státu, který zjistil pozitivní nález, informuje centrálu SIRENE členského státu, který vložil záznam, prostřednictvím jednoho formuláře G.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Když dojde k pozitivnímu nálezu a nebylo přijato požadované opatření, centrála SIRENE členského státu, který zjistil pozitivní nález, informuje centrálu SIRENE členského státu, který pořídil záznam, o okolnostech pozitivního nálezu na formuláři H a do pole 083 napíše „ANPR“ a text v tomto smyslu: „This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be taken.“ (Tento pozitivní nález byl zjištěn s použitím ANPR. Sdělte nám, prosím, zda si vaše země přeje být informována o dalších pozitivních nálezech zjištěných s pomocí ANPR u tohoto vozidla nebo poznávací značky, pokud požadované opatření nemohlo být realizováno.)
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Po obdržení takového formuláře H konzultuje centrála SIRENE členského státu, který pořídil záznam, příslušné orgány. Ty mohou rozhodnout, že od centrály SIRENE vykonávajícího členského státu je nutné získat další formuláře H nebo informace poskytované na dvoustranném základě.
                     
                  
               
            
            10.   STATISTIKA
            Jednou ročně centrály SIRENE pořídí statistiky, které musí být poslány agentuře a Komisi. Statistiky se také zašlou evropskému inspektorovi ochrany údajů a příslušným vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů, pokud o to požádají. Statistiky obsahují počet formulářů každého druhu zaslaných každému členskému státu. Statistiky zejména uvádějí počet pozitivních nálezů a označených záznamů. Rozlišuje se mezi pozitivními nálezy záznamů pořízených jiným členským státem a pozitivními nálezy záznamů pořízených členským státem samotným.
            V dodatku 5 jsou uvedeny postupy a formáty pro pořizování statistik podle tohoto bodu.
         “
      
      
         (1)  Rámcové Rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).
      
         (2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.
      
         (3)  Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o uvedení v platnost prováděcí úmluvy (SCH/com-ex (94) 29 rev. 2 (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 130).
      
         (4)  Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 7. října 1997 (SCH/com-ex 97(27) rev. 4) pro Itálii a (SCH/com-ex 97(28) rev. 4) pro Rakousko.
      
         (5)  Rozhodnutí Rady 1999/848/ES ze dne 13. prosince 1999 o úplném používání schengenského acquis v Řecku (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 58).
      
         (6)  Rozhodnutí Rady 2000/777/ES ze dne 1. prosince 2000 o uplatňování schengenského acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu a v Norsku (Úř. věst. L 309, 9.12.2000, s. 24).
      
         (7)  Rozhodnutí Rady 2004/926/ES ze dne 22. prosince 2004 o uvedení v platnost částí schengenského acquis pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Úř. věst. L 395, 31.12.2004, s. 70).
      
         (8)  Úř. věst. C 340, 10.11.1997, s. 92.
      
         (9)  Dohoda mezi Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36).
      
         (10)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.
      
         (11)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 3.
      
         (12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1).
      
         (13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).
      
         (14)  Tím nejsou dotčeny ostatní úkoly, kterými jsou centrály SIRENE pověřeny na základě příslušných právních předpisů v rámci policejní spolupráce, např. při používání rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89).
      
         (15)  Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).
      
         (16)  Viz též schengenský katalog, doporučení a osvědčené postupy.
      
         (17)  Tato druhá doména existuje v technickém „předprodukčním prostředí“.
      
         (18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
      
         (19)  Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60).
      
         (20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).
      
         (21)  Některé přepravní společnosti používají jiná referenční čísla. SIS II umožňuje zadávat i jiná sériová čísla než čísla BIC.
      
         (22)  Vinou neexistující standardizace sériových čísel je možné, že například dvě různé střelné zbraně různých značek mohou mít stejné sériové číslo. Stejně tak je možné, že jeden předmět má stejné sériové číslo jako úplně jiná věc, např. vydaný doklad a součást průmyslového zařízení. Když je jasné, že sériová čísla jsou sice identická, ale věci očividně stejné nejsou, nevyžaduje se konzultace mezi centrálami SIRENE. Uživatele je možno upozornit, že taková situace může nastat. Dále je možné, že jedna věc (např. pas nebo vozidlo) byla ukradena a nahlášena v jedné zemi a následně je hlášena v zemi svého původu. Výsledkem by mohly být dva záznamy o stejné věci. Jestliže se taková záležitost objeví, mohou ji vyřešit dotčené centrály SIRENE.
      
         (23)  Pokud jde o technické provedení, viz dokument o výměně údajů mezi centrálami SIRENE uvedený v bodě 1.10.2.
      
         (24)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1345 ze dne 4. srpna 2016 o minimálních normách kvality údajů pro zápisy otisků prstů v rámci Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 213, 6.8.2016, s. 15).
      
         (25)  Pokud jde o technické provedení, viz dokument o výměně údajů mezi centrálami SIRENE uvedený v bodě 1.10.2.
      
         (26)  Viz také bod 1.13.1 o označení naléhavosti ve formulářích SIRENE.
      
         (27)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).
      
         (28)  Článek 30 směrnice 2004/38/ES stanoví, že není-li to v rozporu se zájmy bezpečnosti státu, jsou dotyčné osoby přesně a úplně informovány o důvodech veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, na nichž jsou založena rozhodnutí přijatá v jejich případě.
      
         (29)  Článek 26 nařízení o SIS II odkazuje na článek 15 Smlouvy o Evropské unii. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se však článek 15 stal článkem 29 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii.
      
         (30)  V případě záznamů o odepření vstupu pořízených o rodinných příslušnících občanů EU je třeba připomenout, že není možné systematicky nahlížet do SIS II před vydáním pobytové karty této osobě. Článek 10 směrnice 2004/38/ES uvádí seznam podmínek nutných k získání práva na pobyt delší než tři měsíce v hostitelském členském státě rodinnými příslušníky občanů Unie, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí. Tento seznam, který je vyčerpávající, neumožňuje systematicky nahlížet do SIS před vydáním pobytových karet. Ustanovení čl. 27 odst. 3 této směrnice specifikují, že členské státy mohou, pokud to považují za nezbytné, požadovat od jiného členského státu informace pouze o případných minulých policejních záznamech (tzn. ne všechny údaje v SIS II). Tyto dotazy nesmějí mít systematickou povahu.
      
         (31)  Podle směrnice 2004/38/ES lze osobě, která požívá práva na volný pohyb, odepřít vstup nebo pobyt pouze z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, pokud její osobní chování představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti a pokud jsou splněna ostatní kritéria stanovená v čl. 27 odst. 2 uvedené směrnice. Ustanovení čl. 27 odst. 2 stanoví: „Opatření přijatá z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti musí být v souladu se zásadou přiměřenosti a musí být založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby. Odsouzení pro trestný čin samo o sobě přijetí takových opatření neodůvodňuje. Osobní chování dotyčného jednotlivce musí představovat skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti. Odůvodnění, která přímo nesouvisí s dotyčnou osobou nebo souvisejí s generální prevencí, nejsou přípustná.“ Navíc existují další omezení pro osoby, které mají právo trvalého pobytu, jimž lze odepřít vstup nebo pobyt pouze ze závažných důvodů týkajících se veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, jak je uvedeno v čl. 28 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.
      
         (32)  V souladu se směrnicí 2004/38/ES nemůže vykonávající členský stát omezovat volný pohyb státních příslušníků třetích zemí pouze z toho důvodu, že členský stát, který pořídil záznam, tento záznam uchovává, ledaže jsou splněny podmínky, o nichž se mluví v poznámce pod čarou 30.
      
         (33)  Nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí dítě, jak je definováno v článku 1 Úmluvy o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, které je odloučeno od obou svých rodičů a jiných příbuzných a není v péči dospělé osoby, jež má ze zákona či podle zvyku povinnost o ně pečovat.
      
         (34)  Údaje o zmizení:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  místo, datum a čas zmizení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  okolnosti zmizení.
               
            
         
      
      Podrobnosti o pohřešované osobě:
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  odhadovaný věk;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  výška;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  barva pleti;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  barva vlasů a účes;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  barva očí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  další tělesná znamení (tj. piercing, deformace, amputace, tetování, znaménka, jizvy atd.);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  psychologické údaje: riziko sebevraždy, duševní choroba, agresivní chování atd.;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  další údaje: nezbytná lékařská péče atd.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  oblečení v době zmizení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  fotografie: k dispozici či nikoli;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  m)
               
               
                  formulář s údaji ante mortem: k dispozici či nikoli.
               
            
         
      
      Související informace:
      
         
         
         
            
               
                  n)
               
               
                  osoba (osoby), která (které) by mohla (mohly) pohřešovanou osobu doprovázet (a schengenské identifikační číslo, je-li k dispozici);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  o)
               
               
                  vozidlo (vozidla) mající spojitost s případem (a schengenské identifikační číslo, je-li k dispozici);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  p)
               
               
                  jsou-li tyto údaje k dispozici: číslo mobilního telefonu/poslední přihlášení („login“), poslední kontakt na sociálních sítích.
               
            
         
      
      Do pole 083 se nevkládají samotné názvy jednotlivých podpolí, pouze referenční písmeno. Jestliže pole záznamu již obsahují podrobnosti, informace se doplní do záznamu, včetně otisků prstů a fotografií.
      
         (35)  Co se týče souhlasu z hlediska ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto údajů viz čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES.
      
         (36)  „Podezření na klon“ se vztahuje na případy, kdy jsou například registrační doklady od vozidla odcizeny a použity k opětovné registraci jiného vozidla stejné značky, modelu a barvy, jež bylo rovněž odcizeno.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.