Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1537 ze dne 4. září 2017, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1537 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 234/6
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1537
   ze dne 4. září 2017,
   kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2017
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               rozpočet Unie na rozpočtový rok 2017 byl s konečnou platností přijat dne 1. prosince 2016 (2),
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               dne 30. května 2017 předložila Komise dokument obsahující návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2017,
            
         
      
   
   ROZHODLA TAKTO:
   Jediný článek
   Postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2017 byl přijat dne 4. září 2017.
   Úplné znění je k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení na internetových stránkách Rady: http://www.consilium.europa.eu/.
   
      V Bruselu dne 4. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 51, 28.2.2017, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.