Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1546 ze dne 29. září 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1546 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/5
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1546
   ze dne 29. září 2016
   o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 a čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 10. října 2011 zmocnila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k zahájení jednání s Austrálií o rámcové dohodě, která má nahradit Rámec pro partnerství mezi Evropskou unií a Austrálií z roku 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jednání o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla úspěšně uzavřena dne 5. března 2015. Dohoda odráží jak těsné historické vztahy a stále silnější vazby mezi smluvními stranami, tak i jejich přání dále posilovat a rozšiřovat vzájemné vztahy ambiciózním a inovativním způsobem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Článek 61 dohody stanoví, že Unie a Austrálie mohou do okamžiku, než dohoda vstoupí v platnost, prozatímně provádět některá ustanovení dohody určená oběma stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda by tedy měla být podepsána jménem Unie a některá ustanovení dohody by měla být prováděna prozatímně do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro uzavření dohody,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   V souladu s článkem 61 dohody a s výhradou oznámení podle uvedeného článku se do okamžiku, než dohoda vstoupí v platnost, mezi Unií a Austrálií prozatímně provádějí, pokud jde o záležitosti, které spadají do oblasti unijních pravomocí, jako je například pravomoc vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní polittiku, tato ustanovení dohody (1):
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               článek 3 (Politický dialog),
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               článek 10 (Spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích),
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               článek 56 (Smíšený výbor), s výjimkou odst. 3 písm. g) a h) uvedeného článku,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               hlava X (Závěrečná ustanovení), s výjimkou čl. 61 odst. 1 a 3, v rozsahu nezbytném pro zajištění prozatímního provádění ustanovení dohody uvedených v prvních třech odrážkách tohoto článku.
            
         
      
   
   Článek 3
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Den, od kterého budou ustanovení dohody uvedená v článku 2 prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.