Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1567 ze dne 8. června 2017 o podpisu jménem Unie a členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1567 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 238/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1567
   ze dne 8. června 2017
   o podpisu jménem Unie a členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91, čl. 100 odst. 2 a články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má Chorvatsko přistoupit k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), prostřednictvím protokolu k uvedené dohodě. V souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení se na toto přistoupení použije zjednodušený postup, podle něhož protokol uzavírá Rada, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčné třetí země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 14. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Uzbekistánem za účelem úpravy dohody. Jednání o protokolu k dohodě (dále jen „protokol“) byla úspěšně uzavřena výměnou verbálních nót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření protokolu zvláštním postupem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Protokol by měl být proto podepsán jménem Unie a členských států a v zájmu účinného provádění by měl být prováděn prozatímně až do dokončení postupů nezbytných k jeho vstupu v platnost,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a členských států se schvaluje s výhradou jeho uzavření.
   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie a členských států.
   Článek 3
   Protokol je v souladu se svým čl. 4 odst. 3 prováděn prozatímně od 1. července 2013 do dne svého vstupu v platnost.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. SIMSON
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady a Komise 1999/593/ES, ESUO, Euratom ze dne 31. května 1999 o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Uzbeckou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 229, 31.8.1999, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.