Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1583 ze dne 1. září 2017, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod norma EN ISO 17994:2014 (oznámeno pod číslem C(2017) 5843)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1583 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 239/34
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1583
   ze dne 1. září 2017,
   kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod norma EN ISO 17994:2014
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5843)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2009/64/ES (2) určuje za normu rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely směrnice 2006/7/ES mezinárodní normu ISO 17994:2004(E) „Jakost vod – Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Norma ISO 17994:2004(E) je zastaralá a byla po technické stránce aktualizována (např. úprava terminologie, jasnější specifikace a doplnění nové přílohy týkající se technických výpočtů).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Norma ISO 17994:2004(E) byla proto nahrazena novější verzí ISO 17994:2014 „Kvalita vod – Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami“. Evropský výbor pro normalizaci převedl tuto mezinárodní normu do evropské normy EN ISO 17994:2014. Je proto vhodné určit normu EN ISO 17994:2014 pro účely směrnice 2006/7/ES jako normu rovnocennosti mikrobiologických metod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2009/64/ES by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 16 odst. 1 směrnice 2006/7/ES,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely čl. 3 odst. 9 směrnice 2006/7/ES se za normu rovnocennosti mikrobiologických metod určí norma EN ISO 17994:2014 „Kvalita vod – Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami“.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2009/64/ES se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 1. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2009/64/ES ze dne 21. ledna 2009, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod mezinárodní norma ISO 17994:2004(E) (Úř. věst. L 23, 27.1.2009, s. 32).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.