Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1593 ze dne 20. září 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6458) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1593 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 243/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1593
   ze dne 20. září 2017,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 6458)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo uvedené rozhodnutí několikrát změněno, aby byl zohledněn vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o influenzu ptáků. Kromě toho bylo prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/696 (5) s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247. Uvedená změna zohlednila skutečnost, že jednodenní kuřata představují ve srovnání s jinými drůbežími komoditami jen velmi nízké riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kromě toho byla mnohokrát změněna příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, aby se zohlednily změny hranic ochranných pásem a pásem dozoru vymezených dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Uvedená příloha byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1519 (6), a sice v návaznosti na oznámení Itálie o ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže v regionech Lombardie a Benátsko a na vymezení ochranných pásem a pásem dozoru uvedeným členským státem kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/1519 Itálie odhalila a oznámila Komisi nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže, která se opět nacházejí v regionech Lombardie a Benátsko uvedeného členského státu. Itálie také oznámila Komisi, že přijala nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise prozkoumala opatření, jež Itálie přijala v návaznosti na výskyt nedávných ohnisek influenzy ptáků podtypu H5N8 v tomto členském státě v souladu se směrnicí 2005/94/ES, a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezil příslušný orgán Itálie, jsou v dostatečné vzdálenosti od všech hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Itálií urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Itálii v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v uvedeném členském státě. Položky týkající se Itálie v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být aktualizovány, aby zohledňovaly aktuální epizootologickou situaci v uvedeném členském státě, pokud jde o uvedenou nákazu. Aby bylo možné řešit tuto novou situaci, je zejména zapotřebí doplnit nové položky pro určité oblasti v regionech Lombardie a Benátsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala ochranná pásma a pásma dozoru vymezená Itálií v návaznosti na uvedená nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v regionech Lombardie a Benátsko v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 20. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
   
      (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1519 ze dne 1. září 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 228, 2.9.2017, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V části A se položka pro Itálii nahrazuje tímto:
                  
                     „Členský stát: Itálie
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Oblast zahrnující:
                           
                           
                              Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): East of via Casari, via Borgo, via Farfusola
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROVERCHIARA (VR): South of via Molaro, South West of via Anesi, West of via Borcola, South of via Viola, West of via Bussè, South of SP3, South and West of via Casalino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): North of SP44c, East of via Polesella, North of via Guanti, West of SP45, North of via Cesare Battisti, East of SP2, via Isolella Bassa
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ANGIARI (VR): North West of SP44c, West of via Lungo Bussè, North and West and South of via Boscarola.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              20.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CHIGNOLO PO (PV): East of SP193, South of via Don Sbarsi, East of via Mariotto.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTICELLI PAVESE (PV).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROTTOFRENO (PC): North of E70.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SARMATO (PC): North of E70.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PIEVE PORTO MORONE (PV): East of SP412, South of SP193.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BADIA PAVESE (PV): South East of SP193, via Roma
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              21.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          The area of the parts of Lombardia and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.186550
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              30.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              5.10.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V části B se položka pro Itálii nahrazuje tímto:
                  
                     „Členský stát: Itálie
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Oblast zahrnující:
                           
                           
                              Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR): West of via Mazza, North and East of via Pezze Albaro, North West of via Lasta, West of via Ponzilovo, West of via Pieve, South of via Cantonà, West of via Ronchi, North of SP19, West of via Fornetto
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZEVIO (VR): East of via S. Spirito, South of via Botteghe, East of via Bertolda
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PALU' (VR): North East of via Rizza, North East and North of Località Stagnà Nuovo/Vecchio, East of via Piave, North West of via Casoti, West of via Ponte Rosso, North West of Località Motte I/II.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              22.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZIMELLA (VR): East of via Fedriga, South of via Fiorette and via Baffa, East and South of via S. Martino; West of SP500, South of via Callesella, West of via Larga
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA(VR): North East of SP7b, South East of via Fiume, South of via Colonnello Rossi, piazza S. Gregorio, East of via Bruso; North West and North East of via Giavone
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALBAREDO D'ADIGE (VR): North East of via Cadelsette, East of SP18
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLOGNA VENETA (VR): West and North of via S. Giustina,West of SP7
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              23.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO): West of SP1, SP25
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MULAZZANO (LO): North East of SP202, SP158, East of via Quartiano, North East of via Roma, Piazza della Chiesa, East of via Cassino, SP 158
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO): West of SP16, South and East of country road that connect SP16 to SP16d, East of SP16d, South East of Circonvallazione Zelo Buon Persico, North East of via Dante
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GALGAGNANO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SPINO D'ADDA (CR): South of Canale Vacchelli, West of SP1, viale della Vittoria, South and West of SP1
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              25.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR): East of SP19
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZIMELLA (VR): West of via Fedriga, North of via Fiorette, via Baffa, North and West of via S. Martino; East of SP500, North of via Callesella, East of via Larga
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA (VR): West of via Bruso; North of Piazza S.Gregorio, West of via Fiume, West of SP7b, North of country road that connect SP7b to SP18.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLOGNA VENETA (VR): East and South of via S. Giustina, East of SP7
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BELFIORE (VR): East of SP39, North of str. Porcilana, East of SP38b
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN BONIFACIO (VR): South of via Circonvalazione, East of via Masetti, South East of SP38, East of SP7 and Cavalcavia Monteforte, South of SR11
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ARCOLE (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LONIGO (VI): South of via Trassegno, East of via Albaria, South of via Fontane
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALONTE (VI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ORGIANO (VI): West of via Borgomale, via Cree Storte, via Ca' Muzzana, via Perara, South West of via S. Feliciano
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ASIGLIANO VENETO (VI).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PRESSANA (VR): North East of SP40b, East of SP500
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROVEREDO DI GUA' (VR): South of via Ca' Dolfina, West of Scolo Giacomelli Centrale and Scolo Sperona
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTAGNANA: West of SP90 and North of SR10
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              23.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LEGNAGO (VR): South West of SP46, South of SP46b, via Valverde, East of via Scolo Pisani, South East of via Villabona, West of SS434.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): South West of Località Muri.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALEONE (VR): South and East of via Carpania
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PRESSANA (VR): South-West of SP40b, East of SP500; North of SP40b, via Braggio, West of SP500
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MINERBE (VR): North East of via Nuvolea, North of SR10, East of via Serraglio, via Amedeo di Savoia, North of SP41, East of via Comuni, SP500
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOSCHI SANT'ANNA (VR): South of via Scaranella, East of via Olmo, South of via Faro, East of SP42A
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BEVILACQUA (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of TERRAZZO (VR): West of via Brazzetto, North West of SP42, West of SP41
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VILLA BARTOLOMEA (VR): North-East of SP47, West of via Beccascogliera, East of via Argine della Valle, West of via Zanardi, via Ferranti, North of via Arzaron, via Rodigina, West of via Brazzetto
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              24.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZEVIO (VR): West of via S. Spirito, North of via Botteghe, West of via Bertolda East of via Campagnol, via Casa Nuova, via Fienil Molino, South of via Speranza, East of via Monti Lessini, East and North of via Pontoncello
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PALU' (VR): South West of via Rizza, South West and South of Località Stagnà Nuovo/Vecchio, North East of via Piave, via Belledonne, West and South of SP20
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of OPPEANO (VR): East of SS434, South of via Spinetti, East of via Marco Biagi, South of via Ferruccio Busoni, East of SP2; and North East and North West of SP21, South and West of via degli Oppi, North and West of via Fornello, via Spin, via 44a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR): South of Marco Pantani pedestrian cycle track, via Casotton, South east of via Giarette, East of via Pantina, via Coetta, South West of and South East of via Ferraresa, South of via Mariona, East of SP20
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LAVAGNO (VR): South of St. Porcilana, East of SP20
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLOGNOLA AI COLLI (VR): South and West of SP37, South of via Peschieria, SP37
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SOAVE (VR): South of Località Val Ponsara, via Mondello, West of via Bassano, South of via Carantiga, West of via Ca' del Bosco, East of SP37a, South of via Ugo Foscolo, via Bissoncello di Sopra, via Ghiaia
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CALDIERO (VR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOVOLONE (VR): North and West of via Capitello, North of SP21
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BELFIORE (VR): West of SP39, South of str. Porcilana, West of SP38b
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN BONIFACIO (VR): North of via Circonvalazione, West of via Masetti, North West of SP38, West of SP7, Cavalcavia Monteforte, North of SR11, West of Francesco Perlini
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              22.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALMAIOCCO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of TRIBIANO (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SORDIO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LODI (LO):
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MELEGNANO (MI): North East of SS9, East of via Vittorio Veneto, via Camillo Benso di Cavour, Vicolo Monastero, via Stefano Bersani, South of via Frisi, via Conciliazione, East of viale S. Predabissi, East and South of via Giardino
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CERRO AL LAMBRO (MI): East of SP17
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO): East of SP1, SP25
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO): East of SP17, North of SP115
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO): North of SP115, East of SP204, North of SP140
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LODI VECCHIO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO): North and North West of SP235
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO): North West of SP235
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MULAZZANO (LO): South West of SP202, SP158, West of via Quartiano, South West of via Roma, Piazza della Chiesa, West of via Cassino, SP 158
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO): East of SP16, North and West of country road that connect SP16 to SP16d, West of SP16d, North West of Circonvallazione Zelo Buon Persico, South West of via Dante
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VIZZOLO PREDABISSI (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SPINO D'ADDA (CR): North of Canale Vacchelli, East of SP1, viale della Vittoria, North and East of SP1
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MERLINO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COMAZZO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of DRESANO (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COLTURANO (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PAULLO (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTE CREMASCO (CR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of DOVERA (CR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PANDINO (CR)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN GIULIANO MILANESE (MI): East of SS9, South and East of via L. Tolstoi, East of str. Vicinale Cascinetta, South east of str. Provinciale Mediglia S Giuliano
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MEDIGLIA (MI): West of str. Provinciale Bettola Sondrio, South of Cascina Meleganello, East of via Piero Capponi, via della Liberazione
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PANTIGLIATE (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LISCATE (MI): South of SP14
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of TRUCCAZZANO (MI): South of SP14
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR): South of SP14, SP185
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CRESPIATICA (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CORTE PALASIO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SETTALA (MI)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of AGNADELLO (CR): West of SP472, SP34, South of SP34
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              25.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CHIGNOLO PO (PV): West of SP193, North of via Don Sbarsi, West of via Mariotto.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BADIA PAVESE (PV): East of via Guglielmo Marconi
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): South of SP19, viale F. Petrarca, West of SP23, South of S. Giovanni di Dio, West of via Privata Colombana, via del Pilastrello, West of Strada comunale per Campagna
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              30.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR): West of SP19, East of via Quadrelli, South and West of via Valmarana, South of via Casona, South and East of via Ponzilovo, East of via Lasta, West and South of via Pezze Albaro, East of via Mazza.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PALU' (VR): East of via Piave, South East of via Casoti, East of via Ponte Rosso, South of Località Motte I/II.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of OPPEANO (VR): East of SP20, North of SP44.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              29.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALBAREDO D'ADIGE (VR): South of via Caldasette, East of via Palazzetto, via Presina, North East of via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA(VR): East and North West of via Giavone.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              29.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): South of SP44c, West of via Palesella, South of via Guanti, East of SP45, South of via Cesare Battisti, East of via Paride da Cerea, East and North of SR10.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ANGIARI (VR): South East of SP44c, East of via Lungo Bussè, South and East and North of via Boscarola.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BONAVIGO (VR): West and South of SP44b.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LEGNAGO (VR): North West of via Palazzina, SP46c dir, via G.B. Giudici, North of via Corradina, West of via Lungo Bussè, North West of viale Regina Margherita, North of via XXIV Maggio, East of via Passeggio, via Disciplina, North West and West of via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, North West of SR10, West of Via Custoza, South East of via S. Vito, South of SP44b.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              29.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CHIGNOLO PO (PV): East of SP193, South of via Don Sbarsi, East of via Mariotto
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MONTICELLI PAVESE (PV)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROTTOFRENO (PC): North of E70
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SARMATO (PC): North of E70
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PIEVE PORTO MORONE (PV): East of SP412, South of SP193
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BADIA PAVESE (PV): South East of SP193, via Roma
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 22.9.2017 do 30.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): East of via Casari, via Borgo, via Farfusola
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROVERCHIARA (VR): South of via Molaro, South West of via Anesi, West of via Borcola, South of via Viola, West of via Bussè, South of SP3, South and West of via Casalino.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): North of SP44c, East of via Polesella, North of via Guanti, West of SP45, North of via Cesare Battisti, East of SP2, via Isolella Bassa.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ANGIARI (VR): North West of SP44c, West of via Lungo Bussè, North and West and South of via Boscarola
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 21.9.2017 do 29.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): West of via Casari, via Borgo, via Farfusola
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROVERCHIARA (VR): North of via Molaro, North East of via Anesi, East of via Borcola, North of via Viola, East of via Bussè, North of SP3, a North East of via Casalino.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CEREA (VR): South and West of SR10, West of via Paride da Cerea, West of SP2, via Isolella Bassa; and North East of Località Muri.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BONAVIGO (VR): East and North of SP44b.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LEGNAGO (VR): South East of via Palazzina, SP46c dir, via G.B. Giudici, South of via Corradina, East of via Lungo Bussè, South East of viale Regina Margherita, South of via XXIV Maggio, West of via Passeggio, via Disciplina, South East and East of via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, South East of SR10, East of Via Custoza, North West of via S. Vito, North of SP44b; and North East of SP46, North of SP46b, via Valverde, West of via Scolo Pisani, North West of via Villabona, East of SS434.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ALBAREDO D'ADIGE (VR): West of SP18, South of via Caldasette, West of via Palazzetto, via Presina, South West of via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR): South of SP19, South East and South West of SP21, East of via Valle Tomba, via Paluvecchio.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PALU' (VR): South West of via Piave, via Belledonne, East and North of SP20.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of OPPEANO (VR): South West and South East of SP21, North and East of via degli Oppi, South and East of via Fornello, via Spin, via 44a, South West and West of SP20, South West of SP44.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ISOLA RIZZA (VR).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOVOLONE (VR): East of via Dosso, viale del Silenzio, North East of SP2, South and East of via Capitello, South of SP21.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SALIZZOLE (VR): East of SP48c, South of SP20, East of via Capitello, South East of via Pascoletto.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CONCAMARISE (VR).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of NOGARA (VR): East of SP48c, North of SR10.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SANGUINETTO (VR).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASALEONE (VR): North and West of via Carpania.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of VERONELLA (VR): South East of via Giavone.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PRESSANA (VR): West of SP500, South of via Braggio, via SP40b.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MINERBE (VR): South West of via Nuvolea, South of SR10, West of via Serraglio, via Amedeo di Savoia, South of SP41, West of via Comuni, SP500.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BOSCHI SANT'ANNA (VR): North of via Scaranella, West of via Olmo, North of via Faro, West of SP42A.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              29.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ROTTOFRENO (PC): South of E70
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SARMATO (PC): South of E70
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of PIEVE PORTO MORONE (PV): West of SP412, North of SP193
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BADIA PAVESE (PV): North West of SP193, via Roma, via Guglielmo Marconi
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GRAGNANO TREBBIENSE (PC): North of SP7, SP11
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BORGONOVO VAL TIDONE (PC): North of SP11, East of SP412R, North and East of via Montanata
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CASTEL SAN GIOVANI (PC)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ARENA PO (PV): East of SP199, North of SP75, North East of SP144
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN ZENONE AL PO (PV): East and South of SP35
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of COSTA DE' NOBILI (PV): East of SP31
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ZERBO (PV)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SANTA CRISTINA E BISSONE (PV)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of MIRADOLO TERME (PV): South of via Privata dei Colli, West of SP189
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GRAFFIGNANA (LO): South of SP125, East of SP19, South of via Monteleone
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): North of SP19, viale F. Petrarca, East of SP23, North of via S. Giovanni di Dio, East of via Privata Colombana, via del Pilastrello, East of Strada comunale per Campagna
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO): West and South of SP125, South of SP23, South of SP125
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of BREMBIO (LO): South of SP168, West of SP141
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of LIVRAGA (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of ORIO LITTA (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of CALENDASCO (PC)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of GUARDAMIGLIO (LO): West of Po river
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO): West of Po river
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Municipality of SOMAGLIA (LO): West of SP223, SP142
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              30.9.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          The area of the parts of Lombardy and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.186550
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 1.10.2017 do 9.10.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          The area of the parts of Lombardy and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.186550
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              9.10.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              od 6.10.2017 do 14.10.2017
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              14.10.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.