Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1599 ze dne 13. září 2017 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1599 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 245/3
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1599
   ze dne 13. září 2017
   o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,
   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 11 této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3) nesmí výše fondu přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011). Příděl na rok 2016 zůstal v plném rozsahu nevyužit, byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 přenesen do roku následujícího a byl částečně využit v dubnu 2017. Příděl na rok 2017 dosud nebyl čerpán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V návaznosti na zemětřesení, které dne 24. srpna 2016 zasáhlo regiony Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria, předložila Itálie dne 16. listopadu 2016 žádost o uvolnění prostředků z fondu. Uvedené postižené oblasti byly následně zasaženy dalšími zemětřeseními, v jejichž důsledku původně nahlášené škody výrazně vzrostly. Itálie následně dne 15. února 2017 předložila konečnou žádost, jež obsahuje revidované objemy všech škod, k nimž došlo v období od 24. srpna 2016 do 18. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Žádost Itálie splňuje požadavky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu, jež jsou stanoveny v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Itálii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že částka, kterou lze za rok 2017 uvolnit, nestačí na to, aby pokryla příspěvek v plném rozsahu, měly by být chybějící prostředky v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 výjimečně financovány z částky, která je k dispozici na rok 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto rozhodnutí mělo být použitelné ode dne svého přijetí,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje ve prospěch Itálie částka ve výši 1 196 797 579 EUR, a to formou prostředků na závazky a na platby.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 13. září 2017.
   
      Ve Štrasburku dne 13. září 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.