Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1757 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 248/3
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1757
      ze dne 17. července 2017
      o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Unie je smluvní stranou Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „úmluva“) od jejího schválení Evropským hospodářským společenstvím na základě rozhodnutí Rady 81/462/EHS (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Unie je smluvní stranou Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k úmluvě (dále jen „Göteborský protokol“) od přistoupení k němu Evropským společenstvím na základě rozhodnutí Rady 2003/507/ES (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Smluvní strany Göteborského protokolu zahájily v roce 2007 jednání, jejichž cílem bylo dále zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a to i stanovením nových povinností v oblasti snižování emisí vybraných látek znečišťujících ovzduší, které je třeba splnit do roku 2020, a aktualizací mezních hodnot pro emise látek znečišťujících ovzduší u zdroje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Smluvní strany přítomné na 30. zasedání výkonného orgánu úmluvy konsensuálně přijaly rozhodnutí 2012/1 a 2012/2, kterými se mění Göteborský protokol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Změny uvedené v rozhodnutí 2012/1 vstoupily v platnost a nabyly účinnosti na základě zrychleného postupu podle čl. 13 odst. 4 Göteborského protokolu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Změna uvedená v rozhodnutí 2012/2 (dále jen „změna“) vyžaduje přijetí smluvními stranami Göteborského protokolu v souladu s jeho čl. 13 odst. 3.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Unie již přijala nástroje týkající se záležitostí, na něž se změna vztahuje, včetně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES (4), (EU) 2016/2284 (5), 2010/75/EU (6) a (EU) 2015/2193 (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (8) a (ES) č. 715/2007 (9).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Změna by proto měla být schválena jménem Unie,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změna Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 stanovená v rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2012/2 se schvaluje jménem Evropské unie.
      Znění změny se připojuje k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, listinu o přijetí stanovenou v čl. 13 odst. 3 protokolu v platném znění (10).
      Článek 3
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 17. července 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            T. TAMM
         
      
      
      
         (1)  Souhlas ze dne 5. července 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady 81/462/EHS ze dne 11. června 1981 o uzavření Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Úř. věst. L 171, 27.6.1981, s. 11).
      
         (3)  Rozhodnutí Rady 2003/507/ES ze dne 13. června 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 179, 17.7.2003, s. 1).
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22).
      
         (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1).
      
         (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
      
         (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).
      
         (10)  Datum vstupu této dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
      
      
         
            PŘEKLAD
         
         PŘÍLOHA
         
            Změna znění a příloh II a IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 a doplnění nových příloh X a XI
         
         A.   Preambule
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Ve druhém bodě odůvodnění se slova „těkavých organických sloučenin a sloučenin redukovaného dusíku“ nahrazují slovy „těkavých organických sloučenin, sloučenin redukovaného dusíku a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     V třetím bodě odůvodnění se za slovo „ozonu“ vkládají slova „a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Ve čtvrtém bodě odůvodnění se slova „síry, těkavých organických sloučenin a sekundární znečišťující látky, jako jsou ozon“ nahrazují slovy „síry, těkavých organických sloučenin, amoniak a přímo emitované částice, jakož i sekundárně tvořené znečišťující látky, jako jsou ozon, částice“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     Mezi čtvrtý a pátý bod odůvodnění se vkládá tento bod odůvodnění:
                     „UZNÁVAJÍCE vyhodnocení vědeckých poznatků o tom, jak je snížení černého uhlíku a přízemního ozonu přínosné pro lidské zdraví a klima, která provedly mezinárodní organizace, např. Program OSN pro životní prostředí a Arktická rada,“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Šestý bod odůvodnění se nahrazuje tímto:
                     „UZNÁVAJÍCE dále, že Kanada a Spojené státy americké dvoustranně jednají o otázkách přeshraničního znečišťování ovzduší v rámci dohody o kvalitě ovzduší mezi Kanadou a Spojenými státy, jejíž součástí jsou závazky obou zemí snižovat emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických sloučenin, a že obě země zvažují, že do dohody začlení závazky ohledně snižování emisí částic,“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Sedmý bod odůvodnění se nahrazuje tímto:
                     „UZNÁVAJÍCE ještě dále, že Kanada přijala závazek snížit emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických sloučenin a částic, aby splnila kanadské normy týkající se kvality vnějšího ovzduší pro ozon a částice a také vnitrostátní cíl, pokud jde o omezování acidifikace, a že Spojené státy přijaly závazek provádět programy snižování emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého, těkavých organických sloučenin a částic, nutné ke splnění norem týkajících se kvality vnějšího ovzduší pro ozon a částice, aby pokračovaly v soustavném omezování účinků acidifikace a eutrofizace a zvyšování viditelnosti jak v národních parcích, tak městských oblastech,“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     Devátý a desátý bod odůvodnění se nahrazují těmito body odůvodnění:
                     „BEROUCE v úvahu vědecké poznatky o hemisférickém šíření znečištění ovzduší, o vlivu koloběhu dusíku a možné součinnosti a vzájemných vlivech mezi znečištěním ovzduší a změnou klimatu,
                     
                        VĚDOMY SI toho, že emise z lodní a letecké dopravy se výrazně podílejí na nepříznivých vlivech na lidské zdraví a životní prostředí a že jsou důležitým problémem, jímž se zabývá jak Mezinárodní námořní organizace, tak Mezinárodní organizace pro civilní letectví,“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     V patnáctém bodě odůvodnění se slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     9.
                  
                  
                     V devatenáctém bodě odůvodnění se za slova „sloučeniny redukovaného dusíku“ vkládají slova „a částice včetně černého uhlíku“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     Dvacátý a dvacátý první bod odůvodnění se zrušují.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     Ve dvacátém druhém bodě odůvodnění se:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 slova „a amoniaku“ nahrazují slovy „a sloučenin redukovaného dusíku“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 slova „včetně oxidu dusného“ nahrazují slovy „včetně oxidu dusného a úrovní dusičnanů v ekosystémech“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     Ve dvacátém třetím bodě odůvodnění se slovo „troposférického“ nahrazuje slovem „přízemního“.
                  
               
            
         
         B.   Článek 1
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Za odstavec 1 se doplňuje tento odstavec:
                     „1a.   pojmy „tento protokol“, „protokol“ a „stávající protokol“ rozumí Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999, ve znění příležitostných změn.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Na konci odstavce 9 se doplňují slova „vyjádřené jako amoniak (NH3)“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Za odstavec 11 se doplňují tyto odstavce:
                     „11a.   „částicemi“ nebo „PM“ rozumí látka znečišťující ovzduší, která sestává ze směsi částic rozptýlených v ovzduší. Tyto částice se liší fyzikálními vlastnostmi (např. velikostí a tvarem) a chemickým složením. Není-li uvedeno jinak, veškerými odkazy na částice ve stávajícím protokolu jsou míněny částice s aerodynamickým průměrem rovnajícím se 10 mikronům (μm) (PM10) nebo menším, a to včetně částic s aerodynamickým průměrem rovnajícím se 2,5 μm (PM2,5) nebo menším;
                     11b.   „černým uhlíkem“ rozumějí uhlíkové částice, které pohlcují světlo;
                     11c.   „prekurzory ozonu“ rozumějí oxidy dusíku, těkavé organické sloučeniny, methan a oxid uhelnatý.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     V odstavci 13 se za slovo „atmosféře“ vkládají slova „nebo v tocích k receptorům“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     V odstavci 15 se slova „těkavé organické sloučeniny a amoniak“ nahrazují slovy „těkavé organické sloučeniny, amoniak nebo částice“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Odstavec 16 se nahrazuje tímto:
                     „„novým stacionárním zdrojem“ rozumí jakýkoli stacionární zdroj, jehož stavba či podstatná přestavba je zahájena po uplynutí jednoho roku ode dne vstupu tohoto protokolu v platnost pro danou stranu. Strana se může rozhodnout, že stacionární zdroj, kterému již bylo patřičnými příslušnými vnitrostátními orgány uděleno schválení v době vstupu tohoto protokolu pro danou stranu v platnost, nebude považovat za nový stacionární zdroj, pokud je stavba či podstatná přestavba zahájena do 5 let od uvedeného data. Rozhodování o tom, zda určitá modifikace je podstatná či nikoli, je záležitostí příslušného vnitrostátního orgánu, který vezme v úvahu faktory, jako jsou např. environmentální přínosy dané modifikace.“
                  
               
            
         
         C.   Článek 2
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V úvodní větě:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se před slova „Cílem tohoto protokolu“ vkládá číslovka „1.“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ se nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 za slova „zdraví lidí“ se vkládají slova „a životní prostředí“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 slova „materiály a plodiny“ se nahrazují slovy „materiály, plodiny a klima v krátkodobém i dlouhodobém výhledu“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 za slovo „eutrofizace“ se vkládá slovo „, částic“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Na konec písmena a) se doplňují slova , „které umožňují obnovu ekosystému“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     V písmenu b) se na konec písmena doplňují slova „, které umožňují obnovu ekosystému“ a za středníkem se vypouští spojka „a“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     V písm. c) bodě ii) se slova „celostátní normu“ nahrazují slovy „normu týkající se kvality vnějšího ovzduší“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Za písmeno c) se doplňují nová písmena d), e) a f), která znějí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „d)
                              
                              
                                 pro částice:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             pro smluvní strany v geografickém rozsahu EMEP kritické zátěže částic popsané v příloze I;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             pro Kanadu normu týkající se kvality vnějšího ovzduší a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             pro Spojené státy americké vnitrostátní normu týkající se kvality vnějšího ovzduší pro částice;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 pro smluvní strany v geografickém rozsahu EMEP kritické zátěže amoniaku popsané v příloze I a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 pro smluvní strany v geografickém rozsahu EMEP přípustné úrovně látek znečišťujících ovzduší za účelem ochrany materiálů popsané v příloze I.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Na konec článku 2 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:
                     „2.   Dalším cílem je, aby smluvní strany při provádění opatření, jimiž hodlají dosáhnout svých vnitrostátních cílů pro částice, upřednostnily v rozsahu, který považují za vhodný, opatření ke snižování emisí, která rovněž výrazně snižují černý uhlík, aby se zajistil přínos pro lidské zdraví a životní prostředí a přispělo ke zmírnění krátkodobé změny klimatu.“
                  
               
            
         
         D.   Článek 3
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odstavci 1:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 slovo „strop“ v prvním řádku se nahrazuje slovy „závazek snížení“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 slovo „stropem“ ve druhém řádku se nahrazuje slovem „závazkem“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 na konec odstavce se doplňují slova „Při provádění opatření ke snížení emisí částic by se každá strana měla snažit snížit emise z kategorií zdrojů, o nichž je známo, že emitují velké množství černého uhlíku, a to v rozsahu, který považuje za vhodný.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     V odstavcích 2 a 3 se slova „V a VI“ nahrazují slovy „V, VI a X“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Na začátek odstavce 2 se vkládají slova „S výhradou odstavců 2a a 2b“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     Vkládají se nové odstavce 2a a 2b, které znějí:
                     „2a.   Strana, která již byla smluvní stranou stávajícího protokolu předtím, než vstoupila v platnost změna, jež zavádí nové kategorie zdrojů, může použít mezní hodnoty platné pro „stávající stacionární zdroje“ na každý zdroj z této nové kategorie, jehož stavba či podstatná přestavba byla zahájena před uplynutím jednoho roku od data, kdy uvedená změna vstoupila pro danou stranu v platnost, pokud daný zdroj později neprojde podstatnou přestavbou.
                     2b.   Strana, která již byla smluvní stranou stávajícího protokolu předtím, než vstoupila v platnost změna, jež zavádí nové mezní hodnoty pro „novou kategorii zdrojů“, může nadále používat dříve platné mezní hodnoty na každý zdroj, jehož stavba či podstatná přestavba byla zahájena před uplynutím jednoho roku od data, kdy uvedená změna vstoupila pro danou stranu v platnost, pokud daný zdroj později neprojde podstatnou přestavbou.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Odstavec 4 se zrušuje.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Odstavec 6 se nahrazuje tímto:
                     „Smluvní strany použijí nejlepší dostupné technologie na mobilní zdroje uvedené v příloze VIII a na každý stacionární zdroj uvedený v přílohách IV, V, VI a X a opatření ke kontrole černého uhlíku jakožto složky částic, a to v míře, kterou považují za vhodnou, přičemž vezmou v úvahu instrukční dokumenty přijaté výkonným orgánem.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     Odstavec 7 se nahrazuje tímto:
                     „V rozsahu, v němž je to technicky a ekonomicky proveditelné, a s ohledem na náklady a přínosy každá strana použije mezní hodnoty pro obsah těkavých organických sloučenin v produktech zahrnutých v příloze XI, a to v souladu s termíny uvedenými v příloze VII.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     V odst. 8 písm. b):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se vypouštějí slova „dokumentem V“ a „na 17. zasedání (rozhodnutí 1999/1) a jeho pozdějším zněním“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 na konec odstavce se doplňuje nová věta, která zní:
                                 „Zvláštní pozornost je třeba věnovat snižování emisí amoniaku z těch zdrojů amoniaku, které jsou pro danou stranu významné.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     9.
                  
                  
                     V odst. 9 písm. b) se slova „amoniaku a/nebo těkavých organických sloučenin přispívající k acidifikaci, eutrofizaci nebo k tvorbě ozonu“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a/nebo částic přispívající k acidifikaci, eutrofizaci, k tvorbě ozonu nebo ke zvýšeným úrovním částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     V odst. 10 písm. b) se slova „síra a/nebo těkavé organické sloučeniny“ nahrazují slovy „síra, těkavé organické sloučeniny a/nebo částice“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     Odstavec 11 se nahrazuje tímto:
                     „Kanada a Spojené státy americké při podpisu, přijetí nebo schválení tohoto protokolu či změn obsažených v rozhodnutí 2012/2 nebo při přistoupení k tomuto protokolu či k uvedeným změnám předloží výkonnému orgánu své příslušné závazky snížení emisí síry, oxidů dusíku, těkavých organických sloučenin a částic k jejich automatickému začlenění do přílohy II.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     Za odstavec 11 se vkládají nové odstavce, které znějí:
                     „11a.   Kanada rovněž při podpisu, přijetí nebo schválení stávajícího protokolu nebo při přistoupení k němu předloží výkonnému orgánu příslušné mezní hodnoty k jejich automatickému začlenění do příloh IV, V, VI, VIII, X a XI.
                     11b.   Každá smluvní strana vypracuje a aktualizuje inventury a prognózy emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic. Smluvní strany v geografickém rozsahu EMEP používají metodiky stanovené v pokynech vypracovaných řídícím subjektem EMEP a přijatých smluvními stranami na zasedání výkonného orgánu. Strany mimo geografický rozsah EMEP používají jako instrukční dokumenty metodiky vyvinuté na základě pracovního plánu výkonného orgánu.
                     11c.   Každá smluvní strana se aktivně účastní programů v rámci Úmluvy o vlivech znečištění ovzduší na zdraví lidí a životní prostředí.
                     11d.   Pro srovnání celkových emisí jednotlivých zemí se závazky snížení emisí, které jsou stanoveny v odstavci 1, může strana využít postup popsaný v rozhodnutí výkonného orgánu. Takový postup obsahuje ustanovení o předkládání podkladů a o přezkoumání způsobu, jímž byl postup využit.“
                  
               
            
         
         E.   Článek 3a
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Vkládá se nový článek 3a, který zní:
                     „Článek 3a
                     Pružná přechodná opatření
                     1.   Bez ohledu na čl. 3 odst. 2, 3, 5 a 6 může smluvní strana úmluvy, která se v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2019 stane smluvní stranou tohoto protokolu, za podmínek stanovených v tomto článku používat při provádění mezních hodnot stanovených v přílohách VI a/nebo VIII pružná přechodná opatření.
                     2.   Smluvní strana, která se rozhodne, že použije pružná přechodná opatření podle tohoto článku, v listině o podpisu, přijetí či schválení stávajícího protokolu nebo přistoupení k němu uvede:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 konkrétní ustanovení přílohy VI a/nebo VIII, pro něž se strana rozhodla použít pružná přechodná opatření, a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 plán provádění, v němž vymezí harmonogram úplného provedení upřesněných ustanovení.
                              
                           
                        
                     
                     3.   Plán provádění podle odst. 2 písm. b) obsahuje přinejmenším ustanovení o provedení mezních hodnot pro nové a stávající stacionární zdroje uvedené v tabulkách 1 a 5 přílohy VI a tabulkách 1, 2, 3, 13 a 14 přílohy VIII, a to nejpozději do osmi let poté, co stávající protokol vstoupil pro danou stranu v platnost, nebo do 31. prosince 2022 podle toho, které datum nastane dříve.
                     4.   V žádném případě nesmí smluvní strana odložit provedení mezních hodnot pro nové a stávající stacionární zdroje stanovených v příloze VI nebo příloze VIII na období po 31. prosinci 2030.
                     5.   Smluvní strana, která se rozhodne, že použije pružná přechodná opatření podle tohoto článku, předloží výkonnému sekretariátu Komise tříletou zprávu o pokroku při provádění přílohy VI a/nebo přílohy VIII. Výkonný sekretariát Komise tyto tříleté zprávy zpřístupní výkonnému orgánu.“
                  
               
            
         
         F.   Článek 4
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odstavci 1 se slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic včetně černého uhlíku“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. a) se slova „nízkoemisních hořáků a kodexu správné zemědělské praxe“ nahrazují slovy „nízkoemisních hořáků, kodexu správné zemědělské praxe a opatření, o nichž je známo, že zmírňují emise černého uhlíku jakožto složky částic“.
                  
               
            
         
         G.   Článek 5
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. a):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic včetně černého uhlíku“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 se slova „národního emisního stropu“ nahrazují slovy „závazku snížení emisí“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Ustanovení odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „c)
                              
                              
                                 úrovních přízemního ozonu a částic.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. d) se „6“ nahrazuje „6, a“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     Vkládá se nový odst. 1 písm. e), který zní:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „e)
                              
                              
                                 zlepšeních týkajících se životního prostředí a lidského zdraví, která souvisejí se splněním závazků snížení emisí do roku 2020 a v pozdějším období, uvedených v příloze II. O zemích v geografickém rozsahu EMEP se informace o těchto zlepšeních předloží v instrukčních dokumentech přijatých výkonným orgánem.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     V odst. 2 písm. e):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se slova „zdravotních a environmentálních“ nahrazují slovy „zdravotních, environmentálních a klimatických“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 za slovo „účincích“ se vkládají slova „snížení množství“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         H.   Článek 6
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. b) se slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. f) se vypouštějí slova „dokumenty I až V“ a „na 17. zasedání (rozhodnutí 1999/1) a jejich pozdější znění“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. g) se vypouštějí slova „dokument VI“ a „na 17. zasedání (rozhodnutí 1999/1) a jejich pozdější znění“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. h) se slova „amoniak a těkavé organické sloučeniny“ nahrazují slovy „amoniak, těkavé organické sloučeniny a částice“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                     „Každá smluvní strana shromažďuje a aktualizuje informace o:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 imisních koncentracích a depozicích síry a sloučenin dusíku;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 imisních koncentracích ozonu, těkavých organických sloučenin a částic, a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 je-li to proveditelné, odhadech expozice přízemnímu ozonu a částicím.
                              
                           
                        
                     
                     Je-li to proveditelné, každá smluvní strana rovněž shromažďuje a aktualizuje informace o účincích všech těchto znečišťujících látek na lidské zdraví, suchozemské a vodní ekosystémy, materiály a klima. Smluvní strany v geografickém rozsahu EMEP by měly používat pokyny přijaté výkonným orgánem. Strany mimo geografický rozsah EMEP by měly jako instrukční dokumenty používat metodiky vyvinuté na základě pracovního plánu výkonného orgánu.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
                     „2a.   Každá smluvní strana by také měla v rozsahu, který považuje za vhodný, vypracovat a aktualizovat inventury a prognózy emisí černého uhlíku, a to za použití pokynů přijatých výkonným orgánem.“
                  
               
            
         
         I.   Článek 7
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. a) bodě ii) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 3 a 7“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Úvodní věta odst. 1 písm. b) se nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „b)
                              
                              
                                 každá smluvní strana v rámci geografického rozsahu EMEP podává zprávu EMEP prostřednictvím výkonného sekretariátu Komise, a to na základě pokynů vypracovaných řídícím orgánem EMEP a přijatých výkonným orgánem, zahrnující tyto údaje o emisích oxidu siřičitého, oxidů dusíku, amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. b) bodě i) se vypouštějí slova „síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických sloučenin“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. b) bodě ii):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se vypouštějí slova „síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických sloučenin“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 číselný údaj „(1990)“ se nahrazuje slovy „uvedeném v příloze II“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     V odst. 1 písm. b) bodě iii) se vypouštějí slova „a současných plánech na snížení emisí“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Ustanovení odst. 1 písm. b) bodu iv) se nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „iv)
                              
                              
                                 informační zprávu o inventuře s podrobnými informacemi o inventurách vykázaných emisí a prognózách emisí.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     Doplňuje se nový odstavec 1 (ba), který zní:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „ba)
                              
                              
                                 každá smluvní strana v rámci geografického rozsahu EMEP by měla výkonnému orgánu prostřednictvím výkonného sekretariátu Komise předávat dostupné informace o programech zabývajících se vlivy znečištění ovzduší na zdraví lidí a životní prostředí a programech sledování a modelování atmosféry v rámci úmluvy, a to za využití pokynů přijatých výkonným orgánem.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     Ustanovení odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „c)
                              
                              
                                 smluvní strany ležící mimo geografický rozsah EMEP předkládají zprávy s dostupnými údaji o úrovních emisí včetně údajů za referenční rok uvedený v příloze II, které se týkají geografické oblasti, na niž se vztahují jejich závazky snížení emisí. Smluvní strany ležící mimo geografický rozsah EMEP by měly zpřístupnit podobné údaje jako v písmenu ba), pokud je o to výkonný orgán požádá.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     9.
                  
                  
                     Za odst. 1 písm. c) se vkládá nové písmeno d), které zní:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „d)
                              
                              
                                 každá smluvní strana by rovněž měla podávat zprávy o inventurách a prognózách emisí černého uhlíku, jsou-li k dispozici, a to za využití pokynů přijatých výkonným orgánem.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     Úvodní věta odstavce 3 se nahrazuje tímto:
                     „Na žádost výkonného orgánu a v souladu s termíny, které tento orgán určil, poskytuje EMEP a další podpůrné orgány výkonnému orgánu relevantní informace o.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     V odst. 3 písm. a) se za slova „koncentracích“ vkládají slova „částic včetně černého uhlíku“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     V odst. 3 písm. b) se slova „ozonu a jeho prekurzorů.“ nahrazují slovy „částic, přízemního ozonu a jeho prekurzorů;“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     13.
                  
                  
                     Za odst. 3 písm. b) se vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „c)
                              
                              
                                 nepříznivých účincích na lidské zdraví, přírodní ekosystémy, materiály a plodiny včetně interakcí se změnou klimatu a životním prostředím, které souvisejí s látkami, na něž se vztahuje stávající protokol, a pokroku při dosahování zlepšení v oblasti lidského zdraví a životního prostředí, jak je popsáno v instrukčních dokumentech přijatých výkonným orgánem, a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 výpočtech emisní bilance dusíku, účinnosti využití dusíku a přebytků dusíku a jejich zlepšení v geografické oblasti EMEP, a to za využití instrukčních dokumentů přijatých výkonným orgánem.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     14.
                  
                  
                     Závěrečná věta odstavce 3 se zrušuje.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     15.
                  
                  
                     Na konec odstavce 4 se doplňují slova „a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     16.
                  
                  
                     V odstavci 5 se slova „skutečnými koncentracemi ozonu a kritickými úrovněmi ozonu“ nahrazují slovy „skutečnými koncentracemi ozonu a částic a kritickými úrovněmi ozonu a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     17.
                  
                  
                     Vkládá se nový odstavec 6, který zní:
                     „6.   Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 písm. b) může smluvní strana požádat výkonný orgán o povolení vykázat omezenou inventuru u konkrétní znečišťující látky nebo látek, jestliže:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 strana dříve nebyla povinna podávat zprávy o dané znečišťující látce podle stávajícího protokolu ani podle žádného jiného protokolu a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 omezená inventura strany obsahuje přinejmenším všechny velké bodové zdroje znečišťující látky či látek na území smluvní strany nebo v příslušné oblasti PEMA.
                              
                           
                        
                     
                     Výkonný orgán takovéto povolení uděluje každoročně až po dobu pěti let od vstupu tohoto protokolu pro danou stranu v platnost, ale v žádném případě pro podávání zpráv o emisích za jakýkoli rok po roce 2019. K takové žádosti budou přiloženy informace o pokroku při vypracovávání ucelenější inventury v rámci každoročního podávání zpráv danou stranou.“
                  
               
            
         
         J.   Článek 8
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odstavci b) se za slova „databází emisí“ vkládají slova „částic včetně černého uhlíku,“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     V odstavci c) se slova „sloučenin dusíku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „sloučenin dusíku, těkavých organických sloučenin a částic včetně černého uhlíku“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Za odstavec d) se doplňuje nový odstavec (da), který zní:
                     „prohlubováním vědeckého poznání potenciálních přínosů možných scénářů snižování emisí pro látky znečišťující ovzduší (např. methan, oxid uhelnatý a černý uhlík), které mají krátkodobou radiační účinnost a jiné účinky na klima, z hlediska zmírnění změny klimatu.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     V odstavci e) se slova „eutrofizace a fotochemického znečištění“ nahrazují slovy „eutrofizace, fotochemického znečištění a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     V odstavci f) se slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a jiných prekurzorů ozonu a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     V odstavci g):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se slova „dusíku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „dusíku, těkavých organických sloučenin a částic“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 se vypouštějí slova „včetně jejich příspěvku k suspendovaným částicím v ovzduší“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 se slova „těkavými organickými sloučeninami a troposférickým ozonem“ nahrazují slovy „těkavými organickými sloučeninami, částicemi a přízemním ozonem“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     V odstavci k):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se slova „životní prostředí a pro lidské zdraví“ nahrazují slovy „životní prostředí, lidské zdraví a dopady na klima“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 se slova „amoniaku a těkavých organických sloučenin“ nahrazují slovy „amoniaku, těkavých organických sloučenin a částic“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         K.   Článek 10
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     V odstavci 1 se slova „sloučenin síry a dusíku“ nahrazují slovy „sloučenin síry a dusíku a částic“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     V odst. 2 písm. b):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se slova „účinků na zdraví“ nahrazují slovy „účinků na lidské zdraví a přínosů pro klima“ a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 za slova „zejména v případě“ se vkládá slovo „částic“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Vkládají se nové odstavce 3 a 4, které znějí:
                     „3.   Výkonný orgán začlení do svých přezkoumání podle tohoto článku hodnocení opatření ke zmírnění emisí černého uhlíku, a to nejpozději na druhém zasedání výkonného orgánu poté, co vstoupila v platnost změna obsažená v rozhodnutí 2012/2.
                     4.   Smluvní strany nejpozději na druhém zasedání výkonného orgánu poté, co vstoupila v platnost změna obsažená v rozhodnutí 2012/2, vyhodnotí opatření k omezení emisí amoniaku a zváží, zda je potřeba přepracovat přílohu IX.“
                  
               
            
         
         L.   Článek 13
         
         Článek 13 se nahrazuje tímto:
         
            „Článek 13
            Úpravy
            1.   Kterákoli smluvní strana úmluvy může navrhnout úpravy přílohy II tohoto protokolu a doplnit do ní své jméno spolu s úrovněmi emisí, emisními stropy a procentním snížením svých emisí.
            2.   Kterákoli smluvní strana může navrhnout úpravu svých závazků snížení emisí, které jsou již uvedeny v příloze II. Takovýto návrh musí obsahovat podklady a bude přezkoumán, jak je stanoveno v rozhodnutí výkonného orgánu. Toto přezkoumání se uskuteční dříve, než o návrhu v souladu s odstavcem 4 začnou diskutovat smluvní strany.
            3.   Kterákoli smluvní strana, která je způsobilá podle čl. 3 odst. 9, může navrhnout, aby byla příloha III upravena a aby do ní byla doplněna jedna či více oblastí PEMA nebo aby byly provedeny změny v oblasti PEMA, která spadá do její jurisdikce a je zapsána v uvedené příloze.
            4.   Navrhované úpravy se předkládají písemně výkonnému sekretariátu Komise a ten je sdělí všem smluvním stranám. Smluvní strany navržené úpravy projednají na příštím zasedání výkonného orgánu za předpokladu, že uvedené návrhy výkonný sekretariát rozeslal smluvním stranám alespoň devadesát dní předem.
            5.   Úpravy se přijímají konsensem smluvních stran přítomných na zasedání výkonného orgánu a nabudou účinku pro všechny smluvní strany stávajícího protokolu devadesátým dnem ode dne, kdy výkonný sekretariát Komise těmto smluvním stranám přijetí úpravy písemně oznámí.
            Článek 13a
            Změny
            1.   Změny tohoto protokolu může navrhnout kterákoli smluvní strana.
            2.   Navrhované změny se předkládají písemně výkonnému sekretariátu Komise a ten je sdělí všem smluvním stranám. Smluvní strany navržené změny projednají na příštím zasedání výkonného orgánu za předpokladu, že uvedené návrhy výkonný sekretariát rozeslal smluvním stranám alespoň devadesát dní předem.
            3.   Jiné změny stávajícího protokolu než změny příloh I a III se přijímají konsensem smluvních stran přítomných na zasedání výkonného orgánu a vstoupí v platnost pro smluvní strany, které je přijaly, devadesátým dnem ode dne, kdy dvě třetiny smluvních stran, jež byly smluvními stranami v okamžiku přijetí, uloží u depozitáře své listiny o přijetí zmíněných změn. Pro kteroukoli další smluvní stranu vstoupí změny v platnost devadesátým dnem po dni, kdy daná strana uložila listiny o přijetí těchto změn.
            4.   Změny příloh I a III stávajícího protokolu se přijímají konsensem smluvních stran přítomných na zasedání výkonného orgánu. Po uplynutí sto osmdesáti dnů ode dne, kdy výkonný sekretariát Komise sdělil tuto změnu všem smluvním stranám, nabude změna těchto příloh účinku pro smluvní strany, které nepodaly depozitáři oznámení v souladu s odstavcem 5 níže za předpokladu, že takovéto oznámení nepodalo nejméně šestnáct smluvních stran.
            5.   Strana, která není schopna schválit změnu přílohy I a/nebo III, to oznámí písemně depozitáři do devadesáti dnů ode dne sdělení o jejím přijetí. Depozitář neprodleně oznámí všem smluvním stranám obdržená oznámení. Smluvní strana může kdykoli své předchozí oznámení zaměnit za listinu o přijetí změn a po uložení listin o jejich přijetí u depozitáře nabude změna přílohy pro tuto smluvní stranu účinku.
            6.   Pro smluvní strany, které jej přijaly, je postup stanovený v odstavci 7 nadřazený postupu stanovenému v odstavci 3, pokud jde o změny příloh IV až XI.
            7.   Změny příloh IV až XI budou přijaty konsensem smluvních stran přítomných na zasedání výkonného orgánu. Po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy výkonný sekretariát Komise sdělil tuto změnu všem smluvním stranám, nabude změna takové přílohy účinku pro smluvní strany, které nepodaly depozitáři oznámení v souladu s ustanoveními písmena a):
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Smluvní strana, která není schopna schválit změnu přílohy IV až XI, to oznámí depozitáři písemně do jednoho roku ode dne sdělení o jejím přijetí. Depozitář neprodleně oznámí všem smluvním stranám obdržená oznámení. Smluvní strana může kdykoli své předchozí oznámení zaměnit za listinu o přijetí změn a po uložení listiny o přijetí u depozitáře nabudou tyto změny příloh pro tuto stranu účinku.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Změny příloh IV až XI nevstoupí v platnost, pokud souhrnný počet šestnácti nebo více smluvních stran buď:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    předložil oznámení v souladu s písmenem a), nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    nepřijal postup stanovený v tomto odstavci a dosud neuložil listinu o přijetí změny v souladu s ustanoveními odstavce 3.“
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         M.   Článek 15
         
         Vkládá se nový odstavec 4, který zní:
         
            „4.   Stát nebo regionální organizace hospodářské integrace prohlásí v listině o podpisu, přijetí nebo schválení nebo o přistoupení, že pokud jde o změny příloh IV–XI, nehodlají být vázány postupy stanovenými v čl. 13a odst. 7.“
         
         N.   Nový článek 18a
         
         Za článek 18 se vkládá nový článek 18a, který zní:
         
            „Článek 18a
            Ukončení protokolů
            Až všechny smluvní strany kteréhokoli z následujících protokolů v souladu s článkem 15 uloží u depozitáře své listiny o podpisu, přijetí a schválení tohoto protokolu nebo o přistoupení k němu, bude se mít za to, že uvedený protokol ukončil:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Helsinský protokol o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent z roku 1985;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Sofijský protokol o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států z roku 1988;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Ženevský protokol o omezování emisí těkavých organických sloučenin nebo jejich toků přes hranice států z roku 1991;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Protokol z Osla o dalším snižování emisí síry z roku 1994.“
                     
                  
               
            
         
         O.   Příloha II
         
         Příloha II se nahrazuje textem, který zní:
         
            
               „Závazky snížení emisí
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        1.
                     
                     
                        Závazky snížení emisí uvedené v následujících tabulkách se vztahují k ustanovení čl. 3 odst. 1 a 10 tohoto protokolu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        2.
                     
                     
                        Tabulka 1 obsahuje emisní stropy pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), amoniak (NH3) a těkavé organické sloučeniny pro období od roku 2010 do roku 2020, vyjádřené v tisících metrických tun pro smluvní strany, které ratifikovaly tento protokol před rokem 2010.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        3.
                     
                     
                        Tabulky 2–6 obsahují závazky snížení emisí SO2, NOx, NH3, těkavých organických sloučenin a částic PM2,5 pro rok 2020 a následující období. Tyto závazky jsou vyjádřeny jako procentní podíl snížení úrovně emisí z roku 2005.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        4.
                     
                     
                        Odhady emisí za rok 2005 uvedené v tabulkách 2–6 jsou uvedeny v tisících tun a představují nejnovější nejlepší dostupné údaje vykázané stranami v roce 2012. Tyto odhady jsou uvedeny pouze pro informační účely a smluvní strany je mohou při vykazování údajů o emisích v rámci tohoto protokolu aktualizovat, pokud budou mít k dispozici lepší informace. Pro informaci bude sekretariát na internetových stránkách Komise tabulku nejaktuálnějších odhadů vykázaných stranami udržovat a pravidelně aktualizovat. Procentuálně vyjádřené závazky snížení emisí uvedené v tabulkách 2–6 se týkají nejaktuálnějších odhadů za rok 2005, které strany vykázaly výkonnému sekretariátu Komise.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        5.
                     
                     
                        Pokud smluvní strana v určitém roce zjistí, že kvůli obzvláště chladné zimě, obzvláště suchému létu nebo nepředvídaným výchylkám v hospodářských činnostech, např. ztrátě kapacity systému dodávky energie na vnitrostátní úrovni či v sousední zemi, nemůže splnit své závazky snížení emisí, může tyto závazky splnit tím, že zprůměruje své vnitrostátní roční emise za dotčený rok, rok předcházející danému roku a rok, který po něm následuje, a to za předpokladu, že tento průměr nepřesáhne její závazek.
                     
                  
               
            
            
               Tabulka 1
            
            
               Stropy emisí pro období od roku 2010 do roku 2020 pro smluvní strany, které ratifikovaly tento protokol před rokem 2010 (vyjádřené v tisících tun za rok)
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           Smluvní strana
                        
                     
                     
                        
                           Ratifikace
                        
                     
                     
                        
                           SO2
                           
                        
                     
                     
                        
                           NOx
                           
                        
                     
                     
                        
                           NH3
                           
                        
                     
                     
                        
                           Těkavé organické sloučeniny
                        
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        2007
                     
                     
                        106
                     
                     
                        181
                     
                     
                        74
                     
                     
                        144
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        2005
                     
                     
                        856
                     
                     
                        266
                     
                     
                        108
                     
                     
                        185
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        2008
                     
                     
                        70
                     
                     
                        87
                     
                     
                        30
                     
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        2007
                     
                     
                        39
                     
                     
                        23
                     
                     
                        9
                     
                     
                        14
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        283
                     
                     
                        286
                     
                     
                        101
                     
                     
                        220
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        2002
                     
                     
                        55
                     
                     
                        127
                     
                     
                        69
                     
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        2003
                     
                     
                        116
                     
                     
                        170
                     
                     
                        31
                     
                     
                        130
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        2007
                     
                     
                        400
                     
                     
                        860
                     
                     
                        780
                     
                     
                        1 100
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        550
                     
                     
                        1 081
                     
                     
                        550
                     
                     
                        995
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        2006
                     
                     
                        550
                     
                     
                        198
                     
                     
                        90
                     
                     
                        137
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        107
                     
                     
                        84
                     
                     
                        44
                     
                     
                        136
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        145
                     
                     
                        110
                     
                     
                        84
                     
                     
                        92
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        2001
                     
                     
                        4
                     
                     
                        11
                     
                     
                        7
                     
                     
                        9
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        50
                     
                     
                        266
                     
                     
                        128
                     
                     
                        191
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        Norsko
                     
                     
                        2002
                     
                     
                        22
                     
                     
                        156
                     
                     
                        23
                     
                     
                        195
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        2005
                     
                     
                        170
                     
                     
                        260
                     
                     
                        108
                     
                     
                        202
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        2003
                     
                     
                        918
                     
                     
                        437
                     
                     
                        210
                     
                     
                        523
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        2005
                     
                     
                        110
                     
                     
                        130
                     
                     
                        39
                     
                     
                        140
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        27
                     
                     
                        45
                     
                     
                        20
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        Španělsko (1)
                        
                     
                     
                        2005
                     
                     
                        774
                     
                     
                        847
                     
                     
                        353
                     
                     
                        669
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        2002
                     
                     
                        67
                     
                     
                        148
                     
                     
                        57
                     
                     
                        241
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        Švýcarsko
                     
                     
                        2005
                     
                     
                        26
                     
                     
                        79
                     
                     
                        63
                     
                     
                        144
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        Spojené království Velké Británie a Severního Irska
                     
                     
                        2005
                     
                     
                        625
                     
                     
                        1 181
                     
                     
                        297
                     
                     
                        1 200
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        Spojené státy americké
                     
                     
                        2004
                     
                     
                        
                            (2)
                        
                     
                     
                        
                            (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                            (4)
                        
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        Evropská unie
                     
                     
                        2003
                     
                     
                        7 832
                     
                     
                        8 180
                     
                     
                        4 294
                     
                     
                        7 585
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 2
            
            
               Závazky snížení emisí oxidu siřičitého pro rok 2020 a následující období
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           Smluvní strana úmluvy
                        
                     
                     
                        
                           Úrovně emisí SO2 v roce 2005 v tisících tun
                        
                     
                     
                        
                           Snížení oproti úrovni roku 2005 (%)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        27
                     
                     
                        26
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Bělorusko
                     
                     
                        79
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        145
                     
                     
                        43
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        777
                     
                     
                        78
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        Kanada (5)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        63
                     
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        38
                     
                     
                        83
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        219
                     
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        23
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        Estonsko
                     
                     
                        76
                     
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        69
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        467
                     
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        517
                     
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        Řecko
                     
                     
                        542
                     
                     
                        74
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        129
                     
                     
                        46
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        Irsko
                     
                     
                        71
                     
                     
                        65
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        403
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        6,7
                     
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        44
                     
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        2,5
                     
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        Malta
                     
                     
                        11
                     
                     
                        77
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        Nizozemsko (6)
                        
                     
                     
                        65
                     
                     
                        28
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        Norsko
                     
                     
                        24
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        1 224
                     
                     
                        59
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        177
                     
                     
                        63
                     
                  
                  
                     
                        26
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        643
                     
                     
                        77
                     
                  
                  
                     
                        27
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        89
                     
                     
                        57
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        40
                     
                     
                        63
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        Španělsko (6)
                        
                     
                     
                        1 282
                     
                     
                        67
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        36
                     
                     
                        22
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        Švýcarsko
                     
                     
                        17
                     
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        Spojené království Velké Británie a Severního Irska
                     
                     
                        706
                     
                     
                        59
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                     
                        Spojené státy americké (7)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                     
                        Evropská unie
                     
                     
                        7 828
                     
                     
                        59
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 3
            
            
               Závazky snížení emisí oxidů dusíku pro rok 2020 a následující období
                (8)
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           Smluvní strana úmluvy
                        
                     
                     
                        
                           Úrovně emisí NO2 v roce 2005 v tisících tun
                        
                     
                     
                        
                           Snížení oproti úrovni roku 2005 (%)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        231
                     
                     
                        37
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Bělorusko
                     
                     
                        171
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        291
                     
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        154
                     
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        Kanada (9)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        81
                     
                     
                        31
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        21
                     
                     
                        44
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        286
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        181
                     
                     
                        56
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        Estonsko
                     
                     
                        36
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        177
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        1 430
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        1 464
                     
                     
                        39
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        Řecko
                     
                     
                        419
                     
                     
                        31
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        203
                     
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        Irsko
                     
                     
                        127
                     
                     
                        49
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        1 212
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        37
                     
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        58
                     
                     
                        48
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        19
                     
                     
                        43
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        Malta
                     
                     
                        9,3
                     
                     
                        42
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        Nizozemsko (10)
                        
                     
                     
                        370
                     
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        Norsko
                     
                     
                        200
                     
                     
                        23
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        866
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        256
                     
                     
                        36
                     
                  
                  
                     
                        26
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        309
                     
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        27
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        102
                     
                     
                        36
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        47
                     
                     
                        39
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        Španělsko (10)
                        
                     
                     
                        1 292
                     
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        174
                     
                     
                        36
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        Švýcarsko (11)
                        
                     
                     
                        94
                     
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        Spojené království Velké Británie a Severního Irska
                     
                     
                        1 580
                     
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                     
                        Spojené státy americké (12)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                     
                        Evropská unie
                     
                     
                        11 354
                     
                     
                        42
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 4
            
            
               Závazky snížení emisí amoniaku pro rok 2020 a následující období
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           Smluvní strana úmluvy
                        
                     
                     
                        
                           Úrovně emisí NH3 v roce 2005 v tisících tun
                        
                     
                     
                        
                           Snížení oproti úrovni roku 2005 (%)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        63
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Bělorusko
                     
                     
                        136
                     
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        71
                     
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        60
                     
                     
                        3
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        40
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        5,8
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        82
                     
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        83
                     
                     
                        24
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        Estonsko
                     
                     
                        9,8
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        39
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        661
                     
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        573
                     
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        Řecko
                     
                     
                        68
                     
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        80
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        Irsko
                     
                     
                        109
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        416
                     
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        16
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        39
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        5,0
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        Malta
                     
                     
                        1,6
                     
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        Nizozemsko (13)
                        
                     
                     
                        141
                     
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        Norsko
                     
                     
                        23
                     
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        270
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        50
                     
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        199
                     
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        26
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        29
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        27
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        18
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        Španělsko (13)
                        
                     
                     
                        365
                     
                     
                        3
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        55
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        Švýcarsko
                     
                     
                        64
                     
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        Spojené království Velké Británie a Severního Irska
                     
                     
                        307
                     
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        Evropská unie
                     
                     
                        3 813
                     
                     
                        6
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 5
            
            
               Závazky snížení emisí těkavých organických sloučenin pro rok 2020 a následující období
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           Smluvní strana úmluvy
                        
                     
                     
                        
                           Úrovně emisí těkavých organických sloučenin v roce 2005 v tisících tun
                        
                     
                     
                        
                           Snížení oproti úrovni roku 2005 (%)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        162
                     
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Bělorusko
                     
                     
                        349
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        143
                     
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        158
                     
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        Kanada (14)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        101
                     
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        14
                     
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        182
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        110
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        Estonsko
                     
                     
                        41
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        131
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        1 232
                     
                     
                        43
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        1 143
                     
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        Řecko
                     
                     
                        222
                     
                     
                        54
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        177
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        Irsko
                     
                     
                        57
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        1 286
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        73
                     
                     
                        27
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        84
                     
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        9,8
                     
                     
                        29
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        Malta
                     
                     
                        3,3
                     
                     
                        23
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        Nizozemsko (15)
                        
                     
                     
                        182
                     
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        Norsko
                     
                     
                        218
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        593
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        207
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        26
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        425
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        27
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        73
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        37
                     
                     
                        23
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        Španělsko (15)
                        
                     
                     
                        809
                     
                     
                        22
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        197
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        Švýcarsko (16)
                        
                     
                     
                        103
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        Spojené království Velké Británie a Severního Irska
                     
                     
                        1 088
                     
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                     
                        Spojené státy americké (17)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                     
                        Evropská unie
                     
                     
                        8 842
                     
                     
                        28
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 6
            
            
               Závazky snížení emisí částic PM2,5 pro rok 2020 a následující období
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           Smluvní strana úmluvy
                        
                     
                     
                        
                           Úrovně emisí částic PM2,5 v roce 2005 v tisících tun
                        
                     
                     
                        
                           Snížení oproti úrovni roku 2005 (%)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        22
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Bělorusko
                     
                     
                        46
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        24
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                     
                        44
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        Kanada (18)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        13
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        2,9
                     
                     
                        46
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        22
                     
                     
                        17
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        25
                     
                     
                        33
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        Estonsko
                     
                     
                        20
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        36
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        304
                     
                     
                        27
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        121
                     
                     
                        26
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        Řecko
                     
                     
                        56
                     
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        31
                     
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        Irsko
                     
                     
                        11
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        166
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                     
                        27
                     
                     
                        16
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        8,7
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        3,1
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        Malta
                     
                     
                        1,3
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        Nizozemsko (19)
                        
                     
                     
                        21
                     
                     
                        37
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        Norsko
                     
                     
                        52
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        133
                     
                     
                        16
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        65
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        26
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                     
                        106
                     
                     
                        28
                     
                  
                  
                     
                        27
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        37
                     
                     
                        36
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        14
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        Španělsko (19)
                        
                     
                     
                        93
                     
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        29
                     
                     
                        19
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        Švýcarsko
                     
                     
                        11
                     
                     
                        26
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        Spojené království Velké Británie a Severního Irska
                     
                     
                        81
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                     
                        Spojené státy americké (20)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                     
                        Evropská unie
                     
                     
                        1 504
                     
                     
                        22
                     
                  
               
            
         
         P.   Příloha III
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Ve větě pod nadpisem se slova „je uvedena“ nahrazují slovy „jsou uvedeny“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Před položkou pro oblast PEMA Ruské federace se doplňují nový dílčí nadpis a odstavec, které znějí:
                     
                        „PEMA Kanady
                     
                     Kanadská oblast PEMA pro síru má rozlohu 1 milion km2 a zahrnuje celé území provincií Prince Edward Island, Nova Scotia a New Brunswick, celé území provincie Quebec jižně od přímky vedené mezi Havre-St. Pierre na severním pobřeží zálivu Svatého Vavřince a bodem, kde hranice mezi Quebekem a Ontariem protíná pobřežní čáru Jamesovy zátoky, a celé území provincie Ontario jižně od přímky vedené mezi bodem, kde hranice mezi Quebekem a Ontariem protíná pobřežní čáru Jamesovy zátoky a řeku Nipigon u severního břehu Hořejšího jezera.“
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Odstavec pod dílčím nadpisem „PEMA Ruské federace“ se nahrazuje tímto:
                     „Oblast PEMA Ruské federace odpovídá evropskému území Ruské federace. Evropské území Ruské federace je část území Ruska v rámci správních a zeměpisných hranic složek Ruské federace nacházejících se ve východní Evropě na hranici s Asií podél tradiční hraniční linie, která prochází od severu k jihu podél pohoří Ural, hranice s Kazachstánem ke Kaspickému moři a poté podél státních hranic s Ázerbájdžánem a Gruzií v severním Kavkaze k Černému moři.“
                  
               
            
         
         Q.   Příloha IV
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Příloha IV se nahrazuje textem, který zní:
                     
                        „Mezní hodnoty emisí síry ze stacionárních zdrojů
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 1.
                              
                              
                                 Oddíl A se vztahuje na smluvní strany jiné než Kanada a USA, oddíl B se vztahuje na Kanadu a oddíl C se vztahuje na USA.
                              
                           
                        
                     
                     A.   Smluvní strany jiné než Kanada a Spojené státy americké
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Pro účely tohoto oddílu se „mezní hodnotou emisí“ rozumí množství SO2 (nebo SOx, je-li jako takové uvedeno), které nesmí být překročeno, obsažené v odpadních plynech ze zařízení. Pokud není stanoveno jinak, vyjádří se mezní hodnota jako hmotnost SO2 (SOx vyjádřený jako SO2) v jednotce objemu odpadního plynu (v mg/m3) za předpokladu standardních podmínek teploty a tlaku v suchém plynu (objem při 273,15 K a 101,3 kPa). Vzhledem k obsahu kyslíku v odpadním plynu bude použita vždy hodnota udaná v níže uvedených tabulkách pro každou kategorii zdrojů. Zřeďování pro účely snižování koncentrace znečišťujících látek v odpadních plynech není povoleno. Uvádění do provozu, odstavení a údržba zařízení jsou vyloučeny.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 3.
                              
                              
                                 Ověří se dodržování minimálních hodnot emisí, minimálních stupňů odsíření, stupňů využití síry a mezních hodnot obsahu síry:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             emise se monitorují měřením nebo výpočty, které dosahují alespoň stejné přesnosti. Dodržování mezních hodnot emisí se ověřuje kontinuálním nebo diskontinuálním měřením, typovou zkouškou nebo jakoukoli jinou technicky vhodnou metodou včetně ověřených metod výpočtu. U kontinuálního měření jsou mezní hodnoty emisí dodrženy v případě, že potvrzený měsíční průměr emisí nepřesáhne mezní hodnotu, není-li pro individuální kategorii zdrojů stanoveno jinak. V případě diskontinuálního měření nebo jiné vhodné metody stanovení či výpočtu jsou mezní hodnoty emisí dodrženy v případě, že střední hodnota vhodného počtu měření za reprezentativních podmínek nepřesáhne mezní hodnotu emisí. Pro účely ověření může být zohledněna nepřesnost metod měření;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             v případě spalovacích zařízení, která uplatňují minimální stupně odsíření stanovené v odst. 5 písm. a) bodě ii), je pravidelně monitorován obsah síry v palivu a příslušné orgány jsou informovány o podstatných změnách v druhu použitého paliva. Stupně odsíření se použijí jako měsíční průměrné hodnoty;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             dodržení minimálního stupně využití síry se ověří pravidelným měřením nebo jinou technicky vhodnou metodou;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             dodržování mezních hodnot síry u plynového oleje se ověřuje pravidelným cíleným měřením.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 4.
                              
                              
                                 Monitorování příslušných znečišťujících látek a měření provozních ukazatelů a rovněž zabezpečení kvality automatizovaných měřicích systémů a referenčních metod měření určených ke kalibraci těchto systémů se provádějí v souladu s normami Evropského výboru pro normalizaci (CEN). Nejsou-li normy CEN k dispozici, postupuje se podle norem Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), případně podle jiných mezinárodních nebo vnitrostátních norem, které zajistí získání údajů srovnatelné odborné kvality.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 5.
                              
                              
                                 Následující písmena stanoví zvláštní ustanovení pro spalovací zařízení uvedená v odstavci 7:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             smluvní strana se může odchýlit od povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí stanovené v odstavci 7 v těchto případech:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         i)
                                                      
                                                      
                                                         u spalovacího zařízení, které za tímto účelem obvykle používá palivo s nízkým obsahem síry, v případech, kdy provozovatel není schopen dodržet uvedené mezní hodnoty kvůli přerušení dodávky paliva s nízkým obsahem síry v důsledku vážného nedostatku;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         ii)
                                                      
                                                      
                                                         u spalovacího zařízení spalujícího domácí tuhé palivo, které nemůže dodržet mezní hodnoty emisí stanovené v odstavci 7, musí být místo toho dodrženy alespoň následující mezní hodnoty pro stupně odsíření:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     aa)
                                                                  
                                                                  
                                                                     stávající zařízení: 50–100 MWth: 80 %;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     bb)
                                                                  
                                                                  
                                                                     stávající zařízení: 100–300 MWth: 90 %;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     cc)
                                                                  
                                                                  
                                                                     stávající zařízení: > 300 MWth: 95 %;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     dd)
                                                                  
                                                                  
                                                                     nová zařízení: 50–300 MWth: 93 %;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ee)
                                                                  
                                                                  
                                                                     nová zařízení: > 300 MWth: 97 %;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         iii)
                                                      
                                                      
                                                         u spalovacích zařízení, která běžně používají plynná paliva a musí se kvůli náhlému přerušení dodávky plynu výjimečně uchýlit k využití jiných paliv, a z toho důvodu by bylo nutné, aby byla vybavena zařízením na čištění odpadních plynů;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         iv)
                                                      
                                                      
                                                         u stávajících spalovacích zařízení, která nejsou v provozu déle než 17 500 provozních hodin, počínaje od 1. ledna 2016 a konče nejpozději 31. prosince 2023;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         v)
                                                      
                                                      
                                                         u stávajících spalovacích zařízení, která využívají tuhá nebo kapalná paliva a nejsou v provozu déle než 1 500 provozních hodin ročně, přičemž tento údaj představuje klouzavý průměr za dobu pěti let, se místo toho použijí tyto mezní hodnoty emisí:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     aa)
                                                                  
                                                                  
                                                                     u tuhých paliv: 800 mg/m3;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     bb)
                                                                  
                                                                  
                                                                     u kapalných paliv: 850 mg/m3 pro zařízení s nominálním tepelným příkonem, který nepřesahuje 300 MWth, a 400 mg/m3 pro zařízení s nominálním tepelným příkonem, který je vyšší než 300 MWth;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             pokud je spalovací zařízení rozšířeno alespoň o 50 MWth, použijí se na rozšířenou část, která je ovlivněna změnou, mezní hodnoty emisí stanovené v odstavci 7 pro nová zařízení. Mezní hodnota emisí se vypočte jako průměr vážený skutečným tepelným příkonem jak pro stávající, tak novou část zařízení;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             smluvní strany zaručí, že jsou vypracována ustanovení pro postupy týkající se špatného fungování či selhání zařízení na snižování emisí;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             v případě spalovacího zařízení využívajícího více druhů paliv, v němž se současně používají dvě paliva nebo větší počet paliv, se mezní hodnota emisí určí jako vážený průměr mezních hodnot emisí pro individuální paliva, a to na základě tepelného příkonu jednotlivých paliv.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 6.
                              
                              
                                 Smluvní strany mohou použít pravidla, podle nichž mohou být spalovací a zpracovatelská zařízení v ropných rafinériích osvobozena od povinnosti dodržovat individuální mezní hodnoty SO2 stanovené v této příloze, za předpokladu, že dodržují mezní hodnotu SO2 v bublině určenou pomocí nejlepších dostupných metod.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 7.
                              
                              
                                 Spalovací zařízení s nominálním tepelným příkonem vyšším než 50 MWth (1):
                                 
                                    Tabulka 1
                                 
                                 
                                    Mezní hodnoty emisí pro SO2 ze spalovacích zařízení
                                     (21)
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Druh paliva
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                Tepelný příkon (MWth)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                Mezní hodnota emisí SO2 mg/m3
                                                
                                                 (22)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Tuhá paliva
                                          
                                          
                                             50–100
                                          
                                          
                                             nová zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         400 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         300 (rašelina)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (biomasa)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         400 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         300 (rašelina)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (biomasa)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             100–300
                                          
                                          
                                             nová zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         300 (rašelina)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (biomasa)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         250 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         300 (rašelina)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (biomasa)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             > 300
                                          
                                          
                                             nová zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         150 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva) (spalování ve fluidním loži: 200)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         150 (rašelina) (spalování ve fluidním loži: 200)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         150 (biomasa)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (rašelina)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 (biomasa)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Kapalná paliva
                                          
                                          
                                             50–100
                                          
                                          
                                             nová zařízení: 350
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení: 350
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             100–300
                                          
                                          
                                             nová zařízení: 200
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení: 250
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             > 300
                                          
                                          
                                             nová zařízení: 150
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení: 200
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Plynná paliva obecně
                                          
                                          
                                             > 50
                                          
                                          
                                             nová zařízení: 35
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení: 35
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Zkapalněný plyn
                                          
                                          
                                             > 50
                                          
                                          
                                             nová zařízení: 5
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení: 5
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Koksárenský plyn nebo vysokopecní kychtový plyn
                                          
                                          
                                             > 50
                                          
                                          
                                             nová zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 pro vysokopecní kychtový plyn
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         400 pro koksárenský plyn
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             stávající zařízení:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         200 pro vysokopecní kychtový plyn