Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1765 ze dne 25. září 2017 o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1765 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 250/59
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1765
   ze dne 25. září 2017
   o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh nizozemské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1140 (4) byl dne 13. července 2015 pan H.J.J. (Henri) LENFERINK nahrazen panem N.A. (André) VAN DE NADORTEM ve funkci člena. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1573 (5) byla dne 18. září 2015 paní W.H. (Hester) MAIJOVÁ nahrazena panem M.A. (Michiel) SCHEFFEREM ve funkci člena a paní E.M. (Elvira) SWEETOVÁ byla nahrazena panem D.J.E. (Erik) LIEVERSEM ve funkci náhradníka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana M.A. (Michiel) SCHEFFERA se uvolnilo místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Uvolnilo se jedno místo člena Výboru regionů po skončení mandátu, na jehož základě byl navržen pan N.A. (André) VAN DE NADORT (Mayor of the municipality of Ten Boer).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Uvolnila se dvě místa náhradníků Výboru regionů po skončení funkčního období pana D.J.E. (Erik) LIEVERSE a pana C.L. (Cornelis) VISSERA,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Dr J.M.E. (Annemieke) TRAAGOVÁ, Gedeputeerde van de provincie Overijssel,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan N.A. (André) VAN DE NADORT, Burgemeester van de gemeente Weststellingwerf (změna mandátu),
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Dr M. (Michiel) SCHEFFER, Gedeputeerde van de provincie Gelderland,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní E. (Ellen) NAUTA-VAN MOORSELOVÁ, Burgemeester van de gemeente Hof van Twente.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1140 ze dne 13. července 2015 o jmenování dvou nizozemských členů a dvou nizozemských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s. 17).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1573 ze dne 18. září 2015 o jmenování čtyř nizozemských členů a pěti nizozemských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 245, 22.9.2015, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.