Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1768 ze dne 25. září 2017, kterým se Chorvatské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1768 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 250/71
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1768
   ze dne 25. září 2017,
   kterým se Chorvatské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 287 bodu 19 směrnice 2006/112/ES může Chorvatsko poskytnout osvobození od daně z přidané hodnot (DPH) osobám povinným k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 35 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jeho přistoupení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Chorvatsko požádalo dopisem, který Komise zaevidovala dne 20. prosince 2016, o povolení zavést opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES (dále jn „zvláštní opatření“), které Chorvatsku umožní ode dne 1. ledna 2018 osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 45 000 EUR v jeho národní měně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Použití vyšší prahové hodnoty pro zvláštní režim pro malé podniky je zjednodušujícím opatřením, neboť může podstatně snížit povinnosti malých podniků spojené s DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES informovala Komise dopisem ze dne 13. března 2017 o žádosti Chorvatska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 14. března 2017 oznámila Komise Chorvatsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle informací, které Chorvatsko poskytlo, by zvláštní opatření mohlo využít potenciálně asi 9 000 osob povinných k dani, a snížit tak rozsah svých povinnosti spojených s DPH, které jsou stanoveny v hlavě XI kapitole 2 směrnice 2006/112/ES. Snížila by se rovněž zátěž daňové správy a zjednodušil by se výběr daní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že zvláštní opatření povede ke snížení povinností souvisejících s DPH pro malé podniky, mělo by být Chorvatsku povoleno uplatňovat je po omezené období. Osoby povinné k dani by i nadále měly mít možnost zvolit si běžný režim DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Jelikož články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podléhají přezkumu, je možné, že směrnice, kterou se mění uvedená ustanovení, vstoupí v platnost před koncem doby platnosti této odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z informací poskytnutých Chorvatskem vyplývá, že zvýšená prahová hodnota bude mít zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů vybraných na stupni konečné spotřeby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Odchylka nebude mmít dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Chorvatsko provede v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (2) výpočet náhrady,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odchylně od čl. 287 bodu 19 směrnice 2006/112/ES se Chorvatsku povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 45 000 EUR v národní měně podle přepočítacího koeficientu platného ke dni přistoupení.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2020 nebo do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES, podle toho, co nastane dříve.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Chorvatské republice.
   
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.