Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1769 ze dne 25. září 2017, kterým se Polské republice povoluje uzavřít s Ukrajinou dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) a článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o údržbu silničních mostů na polsko-ukrajinské hranici

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1769 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 250/73
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1769
   ze dne 25. září 2017,
   kterým se Polské republice povoluje uzavřít s Ukrajinou dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) a článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o údržbu silničních mostů na polsko-ukrajinské hranici
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 396 odst. 1 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s článkem 5 směrnice 2006/112/ES, který upravuje územní působnost uvedené směrnice, se systém daně z přidané hodnoty (DPH) zpravidla uplatňuje na území členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem, který Komise zaevidovala dne 7. října 2016, požádalo Polsko o povolení uzavřít dohodu s Ukrajinou v souvislosti s údržbou tří silničních mostů přes řeku Bug na polsko-ukrajinské hranici (dále jen „dohoda“). Dohoda obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) a článku 5 směrnice 2006/112/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 396 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES informovala Komise o žádosti Polska ostatní členské státy dopisem ze dne 24. ledna 2017. Dopisem ze dne 25. ledna 2017 oznámila Komise Polsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení jeho žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Údržba prováděná na polském území podléhá v Polsku DPH, zatímco údržba prováděná na ukrajinském území spadá mimo působnost směrnice 2006/112/ES. Kromě toho se v Polsku na každý dovoz zboží používaného na údržbu hraničních mostů z Ukrajiny do Polska vztahuje DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se zajistilo dosažení cílů dohody, a zvláště aby se zlepšila doprava mezi Polskem a Ukrajinou, je vhodné, aby dohoda obsahovala ustanovení zjednodušující pravidla pro DPH, která se uplatňují na údržbu a související dovoz zboží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Odchylka nebude mít dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Polsku se povoluje uzavřít dohodu s Ukrajinou, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) a článku 5 směrnice 2006/112/ES, pokud jde o uplatňování DPH u transakcí a územní působnost systému DPH v souvislosti údržbou tří silničních mostů na polsko-ukrajinské hranici uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Odchylně od článku 5 směrnice 2006/112/ES, pokud hraniční mosty uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, za jejichž údržbu odpovídá Polsko, zasahují na svrchované území Ukrajiny, pohlíží se na ně jako na součást svrchovaného území Polska, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb určených k jejich údržbě.
   Článek 3
   Odchylně od článku 5 směrnice 2006/112/ES, pokud hraniční mosty uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, za jejichž údržbu odpovídá Ukrajina, zasahují na svrchované území Polska, pohlíží se na ně jako na součást svrchovaného území Ukrajiny, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb určených k jejich údržbě.
   Článek 4
   Odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES nepodléhá zboží dovezené z Ukrajiny do Polska osobami povinnými k dani, které jsou plně oprávněny k odpočtu daně, dani z přidané hodnoty, pokud je použito na údržbu mostů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.
   
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam mostů uvedených v článku 1
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Ukrajina udržuje níže uvedený hraniční silniční most na polsko-ukrajinské hranici, který postavilo na své náklady Polsko a který je majetkem Polska:
                  Ocelový most o délce 186,68 metru přes řeku Bug, spojující Dorohusk a Jagodzin, vedoucí podél polské státní silnice č. 12 a ukrajinské veřejné silnice pro motorová vozidla celostátního významu č. M-07.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Polsko udržuje níže uvedený hraniční silniční most na polsko-ukrajinské hranici, který Polsko postavilo na své náklady a který je majetkem Polska:
                  Most z oceli a železobetonu o délce 160,38 metru přes řeku Bug, spojující Zosin a Ustyluh, vedoucí podél polské státní silnice č. 74 a ukrajinské veřejné silnice pro motorová vozidla celostátního významu č. N-22.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Hraniční silniční most přes řeku Bug s ocelovými nosníky, železobetonovou mostovkou a o celkové délce 189,43 metru, postavený na náklady obou stran a v jejich společném vlastnictví, který se nachází mezi Dorohuskem a Jagodzinem, vedoucí podél polské státní silnice č. 12 a ukrajinské veřejné silnice pro motorová vozidla celostátního významu č. M-07, udržují obě strany tak, že každá ze stran udržuje tu část mostu, kterou vlastní, vyjma zimní údržby.
                  Tyto strany odpovídají za zimní údržbu hraničního silničního mostu po jeho celé délce:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Polsko: od 1. října každého lichého roku do 30. září následujícího roku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Ukrajina: od 1. října každého sudého roku do 30. září následujícího roku.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.