Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1775 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 251/23
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1775
   ze dne 28. září 2017
   o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 5. září 2017 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 2374 (2017), v níž připomněla své rezoluce 2364 (2017) a 2359 (2017) a znovu zdůraznila, že je pevně odhodlána se zasazovat o svrchovanost, jednotu a územní celistvost Mali.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2374 (2017) požaduje, aby byla uplatňována cestovní omezení na osoby označené výborem zřízeným podle bodu 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2374 (2017) (dále jen „výbor pro sankce“) a aby byly zmrazeny finanční prostředky a aktiva osob či subjektů, které výbor pro sankce označí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               K provedení některých opatření je nezbytná činnost Unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zamezí vstup na svá území nebo průjezd přes ně osobám, které výbor pro sankce označil za osoby odpovědné nebo spoluvinné za následující činy nebo politiky, jež ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Mali, nebo se na nich přímo nebo nepřímo podílející:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               účast na nepřátelských akcích, které porušují dohodu o míru a usmíření v Mali,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo jej ohrožují,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jednání v zájmu nebo jménem či pod vedením osob a subjektů uvedených v písmenech a) a b) nebo poskytování jiné podpory či financování těmto osobám a subjektům, a to i prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti včetně výroby omamných látek a jejich prekursorů a obchodu s omamnými látkami a jejich prekursory pocházejícími z Mali nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, pašování zbraní a nedovoleného obchodu s nimi, jakož i nedovoleného obchodování s kulturními statky,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zapojení do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           jednotlivé subjekty uvedené v dohodě, včetně místních, regionálních a státních orgánů, společných hlídek a malijských bezpečnostních a obranných sil,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           příslušníky mírových sil Multidimenzionální integrované mise OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA) a jiné pracovníky OSN a přidružený personál, včetně členů panelu odborníků,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           příslušníky mezinárodních bezpečnostních sil, včetně Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misí Evropské unie a francouzských sil,
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               bránění dodávkám humanitární pomoci do Mali nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               plánování, řízení či páchání činů v Mali, které porušují platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo mezinárodní humanitární právo nebo které představují porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, mrzačení, mučení, znásilnění nebo jiného sexuálního násilí), únosů, násilných zmizení, nuceného vysídlení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               používání nebo najímání dětí ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v rozporu s platným mezinárodním právem v kontextu ozbrojeného konfliktu v Mali;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               vědomé usnadňování cestování osoby zařazených na seznam v rozporu s cestovními omezeními.
            
         
      
   
   Seznam určených osob, na něž se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze.
   2.   Odstavec 1 neukládá členským státům povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.
   3.   Odstavec 1 se nepoužije, je-li vstup na území nebo průjezd přes ně nezbytný k naplnění soudního řízení.
   4.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud výbor pro sankce v jednotlivých případech rozhodne, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               vstup nebo průjezd dotčené osoby je odůvodněn humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               výjimka by přispěla k cílům v podobě dosažení míru a národního smíření v Mali a zajištění stability v regionu.
            
         
      
   
   5.   Pokud členský stát podle odstavců 3 nebo 4 povolí osobám uvedeným na seznamu v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.
   Článek 2
   1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou ve vlastnictví nebo pod přímou nebo nepřímou kontrolou osob či subjektů, které výbor pro sankce určil jako osoby či subjekty odpovědné nebo spoluvinné za následující činy nebo politiky, jež ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Mali, nebo se na nich přímo nebo nepřímo podílející:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               účast na nepřátelských akcích, které porušují dohodu o míru a usmíření v Mali,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo jej ohrožují,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jednání v zájmu nebo jménem či pod vedením osob a subjektů uvedených v písmenech a) a b) nebo poskytování jiné podpory či financování těmto osobám a subjektům, a to i prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti včetně výroby omamných látek a jejich prekursorů a obchodu s omamnými látkami a jejich prekursory pocházejícími z Mali nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, pašování zbraní a nedovoleného obchodu s nimi, jakož i nedovoleného obchodování s kulturními statky,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zapojení do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           jednotlivé subjekty uvedené v dohodě, včetně místních, regionálních a státních orgánů, společných hlídek a malijských bezpečnostních a obranných sil,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           příslušníky mírových sil MINUSMA a jiné pracovníky OSN a přidružený personál, včetně členů panelu odborníků,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           příslušníky mezinárodních bezpečnostních sil, včetně FC-G5S, misí Evropské unie a francouzských sil,
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               bránění dodávkám humanitární pomoci do Mali nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               plánování, řízení či páchání činů v Mali, které porušují platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo mezinárodní humanitární právo nebo které představují porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, mrzačení, mučení, znásilnění nebo jiného sexuálního násilí), únosů, násilných zmizení, nuceného vysídlení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               používání nebo najímání dětí ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v rozporu s platným mezinárodním právem v kontextu ozbrojeného konfliktu v Mali
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               vědomé usnadňování cestování osoby zařazených na seznam v rozporu s cestovními omezeními,
            
         
      
   
   nebo pokud jde o osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo pod jejich vedením či subjekty jimi vlastněné či ovládané.
   Seznam určených osob a subjektů, na něž se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze.
   2.   Osobám ani subjektům uvedeným v příloze nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.
   3.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí na finanční prostředky a hospodářské zdroje, u nichž příslušný členský stát určil, že jsou:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně plateb za potraviny, nájemného nebo splátek hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               určeny výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů,
            
         
      
   
   za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil výboru pro sankce svůj úmysl případně povolit přístup k těmto finančním prostředkům či hospodářským zdrojům a do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení neobdržel od výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.
   4.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí na finanční prostředky a hospodářské zdroje, u nichž příslušný členský stát určil, že jsou:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud toto rozhodnutí bylo oznámeno dotyčným členským státem výboru pro sankce a bylo tímto výborem schváleno,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí; v tomto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno přede dnem zařazení osoby nebo subjektu na seznam v příloze a pokud není ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v odstavci 1, a to po oznámení dotyčným členským státem výboru pro sankce.
            
         
      
   
   5.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud výbor pro sankce v jednotlivých případech rozhodne, že by výjimka přispěla k cílům v podobě dosažení míru a národního smíření v Mali a zajištění stability v regionu.
   6.   Ustanovení odstavce 1 nebrání označeným osobám nebo subjektům v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy, která byla uzavřena před zařazením dané osoby nebo subjektu na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že platbu neobdrží přímo ani nepřímo osoba nebo subjekt, na něž odkazuje odstavec 1, a oznámil výboru pro sankce svůj záměr provést či přijmout takovou platbu nebo uvolnit za tímto účelem zmrazené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, a to deset pracovních dní před tímto povolením.
   7.   Odstavec 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření podle tohoto rozhodnutí,
            
         
      
   
   za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.
   Článek 3
   Rada sestavuje seznam obsažený v příloze a mění jej v souladu s rozhodnutími Rady bezpečnosti nebo výboru pro sankce.
   Článek 4
   1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo výbor pro sankce určí určitou osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zařadí do přílohy. Rada sdělí dotčené osobě nebo subjektu své rozhodnutí včetně důvodů pro zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.
   2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.
   Článek 5
   1.   Příloha obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo výbor pro sankce.
   2.   Příloha rovněž obsahuje případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo výbor pro sankce a jež jsou nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí bude případně změněno nebo zrušeno v souladu s rozhodnutími Rady bezpečnosti.
   Článek 7
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 28. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam osob uvedených v čl. 1 odst. 1 a osob a subjektů uvedených v čl. 2 odst. 1
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.