Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1776 ze dne 28. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1776 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 251/28
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1776
   ze dne 28. září 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 (1) o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 31. března 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/621 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k přetrvávající nestabilitě a závažnosti situace v Libyi Rada rozhodla, že by platnost omezujících opatření vůči třem osobám měla být prodloužena o dalších šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 17 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
   
      „3.   Opatření uvedená v čl. 8 odst. 2 se použijí pro položky 16, 17 a 18 přílohy II do 2. dubna 2018.
      4.   Opatření uvedená v čl. 9 odst. 2 se použijí pro položky 21, 22 a 23 přílohy IV do 2. dubna 2018.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 28. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/621 ze dne 31. března 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 89, 1.4.2017, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.