Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1779 ze dne 29. května 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé k přijetí doporučení o prioritách partnerství EU a Egypta

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1779 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 253/34
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1779
   ze dne 29. května 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé k přijetí doporučení o prioritách partnerství EU a Egypta
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 25. června 2001 a vstoupila v platnost dne 1. června 2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze dne 18. listopadu 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství bylo přivítáno v závěrech Rady ze dne 14. prosince 2015, v nichž Rada mimo jiné potvrdila záměr zahájit v roce 2016 novou fázi spolupráce s partnery, která by mohla vést k nastavení nových priorit v rámci partnerství, zaměřených na dohodnuté priority a zájmy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Unie a Egypt se rozhodly upevnit své partnerství dohodou o souboru priorit na období 2017 až 2020 s cílem řešit úkoly, před nimiž Unie a Egypt společně stojí, prosazovat sdílené zájmy a zajistit dlouhodobou stabilitu na obou stranách Středozemního moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Priority partnerství EU a Egypta jsou vedeny společnou oddaností všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Postoj Unie v Radě přidružení zřízené dohodou by se proto měl zakládat na návrhu doporučení Rady přidružení připojeném k tomuto rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU a Egypta, vychází z návrhu doporučení Rady přidružení připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39).
   
   
      NÁVRH
      DOPORUČENÍ č. 1/2017 RADY PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT
      ze dne …
      o dohodě na prioritách partnerství EU a Egypta
      RADA PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT,
      s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé, a zejména na článek 76 této dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 25. června 2001 a vstoupila v platnost dne 1. června 2004.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Článek 76 dohody zmocňuje Radu přidružení učinit příslušná rozhodnutí pro účely dosažení cílů dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s článkem 86 dohody mají strany přijmout všechna obecná či zvláštní opatření pro splnění svých závazků vyplývajících z dohody a dbát na to, aby bylo cílů vytčených v dohodě dosaženo.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Z přezkumu evropské politiky sousedství vyplynul návrh nové fáze vztahů s partnery, umožňujících větší pocit odpovědnosti oběma stranám.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  EU a Egypt se rozhodly upevnit své partnerství dohodou o souboru priorit na období 2017–2020 s cílem řešit úkoly, před nimiž EU i Egypt společně stojí, prosazovat sdílené zájmy a zajistit dlouhodobou stabilitu na obou stranách Středozemního moře,
               
            
         
      
      DOPORUČUJE:
      Článek 1
      Rada přidružení doporučuje, aby strany prováděly priority partnerství EU a Egypta, jak jsou uvedeny v příloze.
      Článek 2
      Priority partnerství EU a Egypta uvedené v článku 1 nahrazují akční plán spolupráce EU a Egypta, jehož provedení bylo doporučeno v doporučení Rady přidružení č. 1/2007 ze dne 6. března 2007.
      Článek 3
      Toto doporučení vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Radu přidružení
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.