Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1790 ze dne 25. září 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro spolupráci zřízené Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU-Arménie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1790 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 256/9
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1790
   ze dne 25. září 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro spolupráci zřízené Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU-Arménie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 22. dubna 1996 a vstoupila v platnost dnem 1. července 1999.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 78 dohody může Rada pro spolupráci zřízená dohodou vydávat vhodná doporučení pro dosažení cílů dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Strany se dohodly stanovit priority partnerství s cílem poskytnout pokyny a zaměření pro společnou činnost podle jednotlivých odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Priority partnerství přijme Rada pro spolupráci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Postoj Unie v Radě pro spolupráci k přijetí priorit partnerství EU-Arménie má přijmout Rada,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat v Radě pro spolupráci zřízené Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU-Arménie, vychází z návrhu doporučení Rady pro spolupráci připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 239, 9.9.1999, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      DOPORUČENÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI EU-ARMÉNIE č. …/2017
      ze dne …
      k prioritám partnerství EU-Arménie
      RADA PRO SPOLUPRÁCI EU-ARMÉNIE,
      s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, a zejména na článek 78 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 22. dubna 1996 a vstoupila v platnost dnem 1. července 1999.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 78 dohody může Rada pro spolupráci vydávat vhodná doporučení pro dosažení cílů dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s čl. 95 odst. 1 dohody mají její strany přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná k plnění svých závazků podle dohody a dohlížet na to, aby bylo dosaženo cílů vyjádřených v dohodě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery, která umožní větší pocit odpovědnosti na obou stranách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Unie a Arménie se dohodly upevnit své partnerství tím, že schválí soubor priorit na období 2017–2020 s cílem podpořit a posílit odolnost a stabilitu Arménie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Strany dohody se proto shodly na textu priorit partnerství EUArménie, které budou podporovat provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně identifikovaných sdílených zájmů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:
      Článek 1
      Rada pro spolupráci doporučuje stranám provést priority partnerství EU-Arménie stanovené v příloze.
      Článek 2
      Toto doporučení vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne …
         
            
               Za Radu pro spolupráci
            
            
               předseda
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 239, 9.9.1999, s. 3.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.