Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1792 ze dne 29. května 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1792 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 258/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1792
   ze dne 29. května 2017
   o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. dubna 2015 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání se Spojenými státy americkými o uzavření dohody o zajišťovnictví. Jednání byla úspěšně dokončena výměnou dopisů mezi hlavními vyjednavači dne 12. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dvoustranná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (dále jen „dohoda“) by měla být podepsána.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S cílem umožnit zřízení společného výboru podle dohody, který bude pro Unii a Spojené státy americké platformou pro výměnu informací o řádném provádění dohody, a s cílem umožnit orgánům dohledu v Unii zavedení harmonizovaných postupů pro dohled nad skupinou, které jsou již možné podle stávajícího právního rámce Unie v této oblasti, by měly být články 4 a 7 dohody prováděny prozatímně do dokončení postupů nezbytných k uzavření dohody,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Články 4 a 7 dohody se provádějí prozatímně v souladu s články 9 a 10 dohody (1) do dokončení postupů nezbytných k uzavření dohody.
   Článek 4
   Komise zastupuje Unii ve společném výboru stanoveném v článku 7 dohody po vyslechnutí názorů pracovní skupiny Rady pro finanční služby a informuje tuto pracovní skupinu, kdykoli je to vhodné a alespoň jednou ročně, o pokroku dosaženém při provádění dohody.
   Článek 5
   Veškeré postoje, jež mají být zaujaty jménem Unie, jsou přijímány v souladu se Smlouvami, a tedy Radou, jak je stanoveno v čl. 16 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a v čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Den, od kterého bude dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.