Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1793 ze dne 15. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1792 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1793 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 258/3
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1793
   ze dne 15. září 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1792 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. dubna 2015 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání se Spojenými státy americkými o uzavření dohody o zajišťovnictví. Jednání byla úspěšně dokončena výměnou dopisů mezi hlavními vyjednavači dne 12. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Evropské unie v anglickém jazyce s výhradou svého pozdějšího uzavření. Z tohoto důvodu by rozhodnutí (EU) 2017/1792 (1) mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (EU) 2017/1792 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a výměnu dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o jazykovém režimu jménem Unie. Podpis dohody se uskuteční současně s podpisem této výměny dopisů.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 3a
               Tato dohoda bude podepsána v anglickém jazyce. Podle práva Unie je tato dohoda rovněž sepsána Unií v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Tato další jazyková znění lze prohlásit za závazná výměnou diplomatických nót mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Všechna závazná znění jsou rovnocenná.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 15. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1792 ze dne 29. května 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.