Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1838 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1838 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 261/17
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1838
   ze dne 10. října 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2375 (2017), v níž vyjádřila nejhlubší znepokojení nad jadernou zkouškou provedenou Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR) dne 2. září 2017 i nad nebezpečím, jež probíhající činnosti KLDR související s jadernými a balistickými raketami představují pro mír a stabilitu v regionu i mimo něj. Rada bezpečnosti OSN rovněž konstatovala, že mezinárodní mír a bezpečnost jsou i nadále zjevně ohroženy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) rozšiřuje zákaz vývozu a dovozu určitého zboží do KLDR a z KLDR a omezení investic v KLDR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) rovněž zakazuje vydávat pracovní povolení pro státní příslušníky KLDR v jurisdikci členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) dále stanoví posílený zákaz pro námořní nákladní plavidla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               K provedení určitých opatření uvedených v tomto rozhodnutí je zapotřebí další činnosti Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 1 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „b)
                        
                        
                           veškeré věci, materiály, vybavení, zboží a technologie určené Radou bezpečnosti OSN nebo výborem zřízeným podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) (dále jen „Výbor pro sankce“) v souladu s bodem 8 písm. a) podbodem ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), bodem 5 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2087 (2013), bodem 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013), bodem 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) a bodem 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017), které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 1 odst. 1 se písmeno i) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „i)
                        
                        
                           jakákoli další věc uvedená na seznamu konvenčních zbraní dvojího užití, který přijal Výbor pro sankce podle bodu 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) a podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 6c
               1.   Zakazuje se nákup textilních výrobků (včetně tkanin a částečně či zcela dokončených oděvních výrobků) z KLDR, ať již pocházejí z území KLDR, či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.
               2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.
               3.   Členské státy mohou nejpozději 10. prosince 2017 povolit dovoz textilních výrobků (včetně tkanin a částečně či zcela dokončených oděvních výrobků), na které byly uzavřeny písemné smlouvy před 11. zářím 2017, pokud bude do 24. ledna 2018 o podrobnostech tohoto dovozu uvědomen Výbor pro sankce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Článek 9 se nahrazuje tímto:
               „Článek 9
               1.   Zakazuje se dovoz, nákup nebo převod ropných produktů z KLDR.
               2.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod všech rafinovaných ropných produktů do KLDR, ať již pocházejí z území členských států, či nikoli, státními příslušníky členských států nebo přes území členských států nebo z tohoto území nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel zaregistrovaných v členských státech.
               3.   Odstavec 2 se nepoužije v případě přímých i nepřímých dodávek, prodeje nebo převodu do KLDR rafinovaných ropných produktů v objemu až 500 000 barelů během počátečního tříměsíčního období od 1. října do 31. prosince 2017 a rafinovaných ropných produktů v objemu až 2 000 000 barelů ročně během dvanáctiměsíčního období začínajícího 1. ledna 2018 a poté každý rok, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, které jsou dodávány, prodávány či převáděny státními příslušníky členských států nebo přes území členských států nebo z tohoto území nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel zaregistrovaných v členských státech, za podmínky, že:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           daný členský stát informuje každých 30 dní Výbor pro sankce o objemu takové dodávky, prodeje nebo převodu rafinovaných ropných produktů do KLDR včetně informací o všech stranách dané transakce, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           do dodávky, prodeje nebo převodu rafinovaných ropných produktů nejsou zapojeny žádné osoby ani subjekty spojené s jaderným programem KLDR nebo jejím programem balistických raket nebo jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017) nebo č. 2375 (2017), včetně označených osob či subjektů, ani osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich pokyn nebo subjekty jimi přímo nebo nepřímo vlastněné či ovládané, ani osoby či subjekty napomáhající vyhnutí se sankcím, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           dodávka, prodej nebo převod rafinovaných ropných produktů jsou určeny výlučně pro účely obživy státních příslušníků KLDR a nesouvisejí se získáním příjmů pro jaderný program KLDR či její program balistických raket ani jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017) nebo č. 2375 (2017).
                        
                     
                  
               
               4.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 9b
               1.   Zakazuje se, aby v kterémkoliv dvanáctiměsíčním období po 11. září 2017 byla do KLDR členským státem dodána, prodána nebo převedena ropa v množství přesahujícím množství, které tento členský stát dodal, prodal nebo převedl ve dvanáctiměsíčním období předcházejícím uvedenému dni.
               2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem schválil, že dodávka ropy je určena výlučně pro účely obživy státních příslušníků KLDR a nesouvisí s jaderným programem KLDR či jejím programem balistických raket ani jinou činností zakázanou rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017) nebo č. 2375 (2017).
               3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 9c
               Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod všech kondenzátů a zemního plynu kapalného do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států nebo přes území členských států nebo z tohoto území nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech. Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V čl. 11 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „c)
                        
                        
                           zřizovat, spravovat a provozovat jakékoliv nové nebo stávající společné podniky nebo družstevní subjekty státními příslušníky členských států nebo na území členských států se severokorejskými právnickými či fyzickými osobami, bez ohledu na to, zda jednají v zájmu nebo jménem vlády KLDR nebo ne;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V článku 11 se doplňují nové odstavce, které znějí:
               „3.   Ustanovení odst. 2 písm. c) se nepoužije na společné podniky nebo družstevní subjekty, které byly předem v konkrétních případech schváleny Výborem pro sankce, zejména pak na ty, jež představují nekomerční projekty v oblasti veřejné infrastruktury nevytvářející zisk.
               4.   Členské státy uzavřou stávající společné podniky nebo družstevní subjekty nejpozději 9. ledna 2018, ledaže byly předem v konkrétních případech schváleny Výborem pro sankce. Členské státy uzavřou stávající společné podniky nebo družstevní subjekty do 120 dnů rovněž v případě, jestliže Výbor pro sankce zamítl žádost o schválení.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
               „3.   Členské státy se souhlasem státu vlajky kontrolují plavidla na volném moři, pokud mají k dispozici informace opravňující k domněnce, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí.
               Jestliže členský stát, který je státem vlajky, s kontrolou na volném moři nesouhlasí, nasměruje plavidlo do vhodného a patřičného přístavu, kde místní orgány provedou požadovanou kontrolu podle bodu 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).
               Jestliže stát vlajky nesouhlasí s kontrolou na volném moři ani nenasměruje plavidlo do vhodného a patřičného přístavu pro účely požadované kontroly, nebo jestliže plavidlo odmítne splnit pokyn státu vlajky umožnit kontrolu na volném moři nebo plout do takového přístavu, předloží členské státy Výboru pro sankce neprodleně zprávu obsahující podrobné relevantní informace o daném incidentu, plavidle a státě vlajky.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
               „6.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit a odstranit, například zničením, znehodnocením k zamezení dalšímu provozu nebo použití, uskladněním nebo převozem za účelem odstranění do státu, který není státem původu ani určení, věci, jejichž dodávky, prodej, převod nebo vývoz jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2371 (2017) nebo č. 2375 (2017) a které byly zjištěny při kontrole, v souladu se svými závazky podle platného mezinárodního práva.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               11)
            
            
               V článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „9.   Členské státy zakáží svým státním příslušníkům, osobám podléhajícím jejich jurisdikci, subjektům usazeným na jejich území nebo podléhajícím jejich jurisdikci a plavidlům plujícím pod jejich vlajkou, aby usnadňovali překládky jakéhokoliv zboží nebo věcí dodávaných, prodávaných nebo převáděných do KLDR nebo z KLDR z plavidel plujících pod vlajkou KLDR nebo na plavidla plující pod vlajkou KLDR, nebo se na těchto překládkách podíleli.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               12)
            
            
               Článek 18a se nahrazuje tímto:
               „Článek 18a
               1.   Členský stát, který je státem vlajky plavidla označeného Výborem pro sankce, odebere danému plavidlu vlajku, pokud tak Výbor pro sankce stanoví.
               2.   Členský stát, který je státem vlajky plavila označeného Výborem pro sankce, nasměruje toto plavidlo, pokud tak Výbor pro sankce stanoví, do přístavu určeného tímto výborem, a to v koordinaci se státem přístavu.
               3.   Členský stát, který je státem vlajky plavidla označeného Výborem pro sankce, zruší danému plavidlu neprodleně registraci, pokud tak Výbor pro sankce stanoví.
               4.   Pokud tak bylo stanoveno v označení provedeném Výborem pro sankce, zakáží členské státy plavidlu vstup do svých přístavů, ledaže se jedná o případ nouze nebo o návrat plavidla do přístavu původu, nebo pokud Výbor pro sankce předem určí, že tento vstup je nezbytný z humanitárních důvodů nebo z jiných důvodů, jež jsou v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017) nebo č. 2371 (2017).
               5.   Pokud tak bylo stanoveno v označení provedeném Výborem pro sankce, zajistí členské státy, aby se na plavidlo vztahovalo zmrazení majetku.
               6.   Příloha IV obsahuje seznam plavidel uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku, jež byla označena Výborem pro sankce v souladu s bodem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016), bodem 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017) a body 6 a 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               13)
            
            
               Článek 26a se nahrazuje tímto:
               „Článek 26a
               1.   Členské státy neposkytnou pracovní povolení státním příslušníkům KLDR ve své jurisdikci v souvislosti se vstupem na své území.
               2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem schválil, že zaměstnávání státních příslušníků KLDR v jurisdikci daného členského státu je nezbytné pro poskytnutí humanitární pomoci, pro denuklearizaci nebo k jinému účelu slučitelnému s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017) nebo č. 2375 (2017).
               3.   Odstavec 1 se nepoužije na pracovní povolení, v jejichž případě byly písemné smlouvy uzavřeny před 11. zářím 2017.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               14)
            
            
               Článek 32 se nahrazuje tímto:
               „Článek 32
               Žádné nároky, jako jsou nároky na náhradu škody nebo jiný nárok tohoto druhu, například nároky na kompenzaci nebo nároky v rámci záruky, zejména nároky na prodloužení platnosti nebo vyplacení dluhopisu, záruky nebo náhradu škody, jako jsou finanční záruky a finanční odškodnění v jakékoli podobě, v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2375 (2017), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto rozhodnutí, nebo v souladu či ve spojitosti s nimi se nepřiznají:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           označeným osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I, II nebo III;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           jiným osobám nebo subjektů v KLDR, včetně vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           osobám nebo subjektům jednajícím prostřednictvím osob nebo subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) nebo v jejich prospěch.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               15)
            
            
               Nadpis přílohy IV se nahrazuje tímto:
               „Seznam plavidel podle čl. 18a odst. 6“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               16)
            
            
               Příloha VI se zrušuje.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.