Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1840 ze dne 9. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2017) 6719) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1840 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 261/24
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1840
   ze dne 9. října 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 6719)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod i) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Stanoví mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmiva dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotčeným členským státem nebo státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2008/866/ES (2) bylo přijato v návaznosti na ohnisko nákazy hepatitidou A u lidí související s konzumací mlžů dovezených z Peru, kteří byli kontaminováni virem hepatitidy A. Uvedené rozhodnutí, jímž byla zavedena mimořádná opatření, kterými byl pozastaven dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, se původně mělo použít do dne 31. března 2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příslušný peruánský orgán byl požádán, aby poskytl dostatečné záruky k zajištění toho, aby nedostatky zjištěné v souvislosti s monitorovacím systémem pro detekci viru v živých mlžích byly napraveny. Mezitím ale musela být mimořádná opatření prodloužena do doby, než bude prokázána účinnost nápravných opatření. Doba použití uvedeného rozhodnutí byla dosud několikrát prodloužena, naposledy prováděcím rozhodnutím Komise 2015/2022 (3) do dne 30. listopadu 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby bylo možné ověřit, zda jsou poslední záruky poskytnuté příslušným peruánským orgánem účinné a dostačující pro to, aby mohla být mimořádná opatření zrušena, byl na květen 2017 naplánován audit útvary Komise. Avšak vzhledem k vážné meteorologické situaci související s klimatickým jevem „el niño“, která Peru postihla v březnu a dubnu 2017, a k dopadu, který tato situace měla na produkci mlžů v Peru, byl audit přesunut na září 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Doba použití rozhodnutí 2008/866/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Na základě výsledků auditu provedeného útvary Komise bude možné dobu použití rozhodnutí 2008/866/ES revidovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 5 rozhodnutí 2008/866/ES se datum „30. listopadu 2017“ nahrazuje datem „30. listopadu 2018“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2008/866/ES ze dne 12. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru (Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 9).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2022 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 45).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.