Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1841 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6886) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1841 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 261/26
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1841
   ze dne 10. října 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 6886)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3), naposledy pozměněné prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1593 (4), bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V závislosti na epizootologické situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, může dotčený členský stát v souladu s čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES vymezit další uzavřená pásma kolem nebo v sousedství ochranného pásma a pásma dozoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se posílilo tlumení nákazy, měly by dotčené členské státy na svém území vymezit další uzavřená pásma, pokud z epizootologického šetření vyplynulo, že existuje vážné riziko šíření nákazy, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v čl. 16 odst. 3 směrnice 2005/94/ES, mezi něž patří mimo jiné zeměpisná situace, poloha a blízkost hospodářství a odhadovaný počet drůbeže, obvyklý pohyb drůbeže a obchod s drůbeží a dostupná zařízení a lidské zdroje potřebné pro kontrolu těchto pásem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Kromě toho článek 32 uvedené směrnice stanoví, že příslušný orgán může stanovit, že se některá nebo všechna opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, použijí v dalších uzavřených pásmech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Z důvodů jasnosti a informovanosti členských států, třetích zemí a zúčastněných stran o aktuálním vývoji epizootologické situace v Unii by uvedená další uzavřená pásma měla rovněž spadat do oblasti působnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 a měla by být uvedena v příloze zmíněného rozhodnutí. Uvedená příloha by měla stanovit datum pro zachování použitelnosti ochranných opatření v těchto dalších uzavřených pásmech, s přihlédnutím k epizootologické situaci v Unii, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dotčené členské státy by měly zakázat odesílání zásilek živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z oblastí uvedených jako další uzavřená pásma v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 do jiných členských států, s výjimkou případů, kdy dotčené členské státy povolí odesílání takových zásilek za zvláštních podmínek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/696 (6), aby se stanovily podmínky pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného rozhodnutí s ohledem na nízké riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků touto komoditou. Podobné podmínky by měly platit také pro odesílání jednodenních kuřat z dalších uzavřených pásem dotčeného členského státu uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 do jiných členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Kromě toho by dotčené členské státy měly mít možnost povolit odesílání násadových vajec z dalších uzavřených pásem, jelikož je nepravděpodobné, že by tato vejce přenášela vysoce patogenní influenzu ptáků na jinou drůbež, zejména proto, že jejich povrch musí být před odesláním do jiných členských států vydezinfikován a líheň původu a určení musí odpovídat požadovaným hygienickým opatřením stanoveným v příloze II směrnice Rady 2009/158/ES (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být změněno, aby se stanovily podmínky, za nichž mohou dotčené členské státy povolit odesílání jednodenních kuřat a násadových vajec z dalších uzavřených pásem do jiných členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by měla být změněna tak, aby zahrnovala novou část C uvádějící další uzavřená pásma vymezená dotčeným členským státem v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto dalších uzavřených pásmech uplatňována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/977 (8), aby se jeho doba použitelnosti prodloužila do 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Vzhledem k rostoucímu riziku sezónního výskytu uvedené nákazy v Unii by použitelnost opatření, která se uplatní v oblastech uvedených v příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí, v případě dalších ohnisek v Unii mohla pokračovat i po uvedeném datu. Proto je vhodné prodloužit dobu použitelnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 do 31. května 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Vkládají se nové pododstavce, kterými se nahrazuje čl. 1 druhý pododstavec a které znějí:
               „Tímto rozhodnutím se na úrovni Unie stanovují rovněž další uzavřená pásma, která vymezí dotčené členské státy podle čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES v návaznosti na výskyt ohniska nebo ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků, a doba trvání opatření, která mají být v uvedených dalších uzavřených pásmech uplatňována.
               Tímto rozhodnutím se stanovují pravidla pro odesílání zásilek živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z dotčených členských států.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3a se zrušuje odstavec 3.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Za článek 3a se vkládají nové články 3b, 3c a 3d, které znějí:
               „Článek 3b
               Dotčené členské státy zajistí, aby:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           další uzavřená pásma vymezená jejich příslušnými orgány podle čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako další uzavřená pásma v části C přílohy tohoto rozhodnutí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           opatření, která mají být v dalších uzavřených pásmech uplatňována podle článku 32 směrnice 2005/94/ES, zůstala zachována přinejmenším do dat stanovených pro další uzavřená pásma v části C přílohy tohoto rozhodnutí.
                        
                     
                  
               
               Článek 3c
               1.   Dotčené členské státy zakážou odesílání zásilek živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z oblastí uvedených jako další uzavřená pásma v části C přílohy do jiných členských států, s výjimkou případů, kdy příslušný orgán dotčeného členského státu odeslání povolí, s výhradou následujících podmínek, přímou přepravu zásilek těchto komodit:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           jednodenní kuřata, která splňují podmínky stanovené v čl. 3a odst. 1 písm. a) a b);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           násadová vejce, která splňují tyto podmínky:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       pocházejí z drůbeže, jež byla chována ve schválených zařízeních, která se nacházejí mimo oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v částech A a B přílohy;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       výsledek klinické prohlídky drůbeže ve všech produkčních jednotkách schválených zařízení provedené během 72 hodin před odesláním zásilky byl příznivý;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       násadová vejce i jejich obaly byly před odesláním vydezinfikovány v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               2.   Přeprava zásilek jednodenních kuřat a násadových vajec uvedených v odstavci 1 se provede bez zbytečného odkladu ve vozidlech, kontejnerech, případně krabicích, které byly vyčištěny a vydezinfikovány v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.
               Článek 3d
               Dotčený členský stát zajistí, aby veterinární osvědčení stanovená v článku 20 směrnice 2009/158/ES a uvedená v příloze IV zmíněné směrnice, která provází zásilky jednodenních kuřat a násadových vajec uvedené v článcích 3a a 3c tohoto rozhodnutí, jež mají být odeslány do jiných členských států, obsahovala tuto větu:
               
                  „Zásilka je v souladu s veterinárními podmínkami stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/247.““
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 5 se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. května 2018“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 10. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1593 ze dne 20. září 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 243, 21.9.2017, s. 14).
   
      (5)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).
   
      (7)  Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/977 ze dne 8. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 155).
   
   
      PŘÍLOHA
      Za část B přílohy prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se doplňuje nová část C, která zní:
      
         „ČÁST C
         
            Členský stát:
         
         Další uzavřená pásma v dotčených členských státech podle článku 3b:
         
            
            
            
               
                  
                     Členský stát: oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum, do kterého zůstávají použitelná opatření v souladu s článkem 3b
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        xx.xx.201x“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.