Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1842 ze dne 9. října 2017 o politice Rady týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů Rady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1842 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 262/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1842
   ze dne 9. října 2017
   o politice Rady týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů Rady
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 240 této smlouvy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nové informační a komunikační technologie vytvořily nebývalé příležitosti pro slučování a kombinování obsahu z různých zdrojů. Vývoj směrem k informační a znalostní společnosti ovlivňuje život všech občanů Unie tím, že jim umožňuje nové způsoby přístupu k poznatkům a jejich získávání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Informace veřejného sektoru jsou významným zdrojem znalostí a inovací v soukromém sektoru a podporují vytváření lepších digitálních služeb pro občany a společnosti v Evropě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada a další orgány EU shromažďují, vytvářejí a šíří velkou škálu informací vztahujících se k politikám a oblastem činnosti Unie. Orgány EU disponují dokumenty, které by mohly být opakovaně použity v digitálních produktech a službách a které by se mohly stát užitečným zdrojem obsahu pro občany i společnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES (1) stanoví minimální pravidla pro opakované použití informací veřejného sektoru ve členských státech a vybízí členské státy, aby šly nad rámec těchto stanovených minimálních pravidel a přijaly politiky veřejně přístupných dat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na přijetí rozhodnutí Komise 2011/833/EU (2) Evropská komise v roce 2012 zřídila Portál veřejně přístupných dat Evropské unie (dále jen „portál EU“), který má být jednotným místem přístupu k datům z orgánů EU a jiných subjektů Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V červnu 2013 potvrdila Unie chartu skupiny G8 o veřejně přístupných datech a zavázala se provést řadu činností v oblasti veřejně přístupných dat uvedených v kolektivním akčním plánu skupiny G8 podle uvedené charty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Ve svých závěrech ze dne 24. a 25. října 2013 Evropská rada označila otevřená data za nevyužitý zdroj s obrovským potenciálem pro vybudování silnější a vzájemně propojenější společnosti, která lépe uspokojuje potřeby občanů, a vyzvala k aktivní podpoře opakovaného využívání informací veřejného sektoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Ve svých závěrech ze dne 2. března 2015 Rada zdůraznila, že plné a účinné využívání nástrojů a služeb, jako jsou veřejně přístupná data, může vést k vyšší produktivitě a kvalitnějším službám, a proto by mělo být usnadněno. Dále Rada ve svých závěrech ze dne 29. května 2015 vybídla k rozvoji takového politického prostředí v Unii a členských státech, které bude vstřícné k datům a bude podporovat interoperabilitu, využívání a opětovné využívání dat subjektů státní správy k výzkumným a inovačním účelům při současném zajištění nezbytné ochrany dat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Portál EU v současnosti obsahuje značný počet souborů údajů a je provázán s portály veřejně přístupných dat členských států. Rada se podílí na portálu EU od roku 2015 těmito třemi soubory údajů: metadata veřejného rejstříku Rady, metadata žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům Rady a hlasování Rady o legislativních aktech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Doposud se Rada portálu EU účastnila prostřednictvím pilotních projektů. Jelikož byly uvedené pilotní projekty úspěšné, je třeba stanovit politiku veřejně přístupných dat pro dokumenty Rady, aby bylo možné těžit z dosud získaných zkušeností a maximalizovat je a umožnit Radě vymezit podmínky, kterými se řídí zveřejňování a opakované použití jejích dokumentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Politika veřejně přístupných dat pro dokumenty Rady by zlepšila tok informací mezi Radou a širokou veřejností; vedla by k širšímu využívání a šíření informací o Unii; posílila by vnímání Rady jako otevřeného a transparentního orgánu a posílila by odpovědnost Rady jakožto veřejného orgánu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Politika veřejně přístupných dat pro dokumenty Rady by měla podporovat vypracovávání nástrojů a aplikací, které uživatelům pomohou vyhledávat a identifikovat dokumenty pro opakované použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na dokumenty, u nichž Rada nemůže povolit opakované použití s ohledem na práva duševního vlastnictví třetí strany nebo režimy přístupových práv ve členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Právo na přístup k dokumentům Rady nadále upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Tímto rozhodnutím by neměla být dotčena pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i pravidla bezpečnosti na ochranu utajovaných informací EU, a mělo by být prováděno a používáno v souladu s těmito pravidly,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Předmět a cíl
   1.   Toto rozhodnutí zavádí Rady týkající se politiku veřejně přístupných dat (dále jen „politika veřejně přístupných dat“) vymezením zásad, podmínek a omezení, kterými se řídí opakované použití, a praktických prostředků usnadňujících opakované použití dokumentů ve smyslu čl. 2 odst. 1, které má Rada k dispozici nebo je vytvořila.
   2.   Politika veřejně přístupných dat má tyto cíle:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zlepšit tok informací mezi Radou a širokou veřejností, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               usnadnit rozsáhlé opakované použití informací.
            
         
      
   
   Článek 2
   Oblast působnosti
   1.   Toto rozhodnutí se použije na dokumenty, které má Rada k dispozici nebo je vytvořila a jež byly Radou zveřejněny.
   2.   Toto rozhodnutí se nepoužije na dokumenty, u nichž Rada nemůže povolit opakované použití s ohledem na:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               práva duševního vlastnictví třetích stran, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               režimy přístupových práv ve členských státech.
            
         
      
   
   3.   Tímto rozhodnutím nejsou dotčena:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pravidla pro veřejný přístup k dokumentům Rady, a zejména nařízení (ES) č. 1049/2001, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               bezpečnostní pravidla pro ochranu utajovaných informací EU, a zejména nařízení Rady 2013/488/EU (5), a toto rozhodnutí je prováděno a používáno v souladu s uvedenými pravidly.
            
         
      
   
   Článek 3
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „dokumentem“:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka) o záležitosti, která se týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají do působnosti Rady;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           jakákoli část takového obsahu;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „opakovaným použitím“ použití dokumentů fyzickými nebo právnickými osobami pro komerční nebo nekomerční účely jiné, než je původní účel, pro který byl dokument vytvořen;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               „osobními údaji“ údaje definované v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               „otevřeným formátem“ formát souboru, který není závislý na žádné platformě a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo opakované použití dokumentů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               „strojově čitelným formátem“ formát strukturovaný pro softwarové aplikace umožňující spolehlivě rozpoznat jednotlivá uvedená fakta a jejich vnitřní strukturu.
            
         
      
   
   Článek 4
   Obecné zásady
   Generální sekretariát Rady (dále jen „generální sekretariát“) zajistí, aby dokumenty byly zpřístupněny pro opakované použití:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               kýmkoli;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               bez nutnosti podání individuální žádosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               bezplatně a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               pro komerční a nekomerční účely.
            
         
      
   
   Článek 5
   Nediskriminace a výhradní práva
   1.   Veškeré podmínky opakovaného použití dokumentů jsou nediskriminační pro srovnatelné kategorie opakovaného použití.
   2.   Opakované použití dokumentů je přístupné všem potenciálním účastníkům trhu. Výhradní práva nesmějí být poskytována.
   Článek 6
   Podmínky pro opakované použití
   1.   Dokumenty se zpřístupní pro opakované použití za těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               povinnost uživatele uvádět zdroj dokumentů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               povinnost nezkreslovat původní význam nebo sdělení dokumentů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               vyloučení odpovědnosti Rady za jakékoli následky plynoucí z opakovaného použití.
            
         
      
   
   2.   Je-li to nezbytné, může generální sekretariát na konkrétní typ dokumentu uplatnit jiné podmínky.
   3.   Generální sekretariát přijme vhodná opatření na ochranu práv, zájmů a veřejného obrazu Rady v rámci všech příslušných fór.
   Článek 7
   Dostupné formáty
   1.   Generální sekretariát dokumenty poskytne:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               ve všech existujících formátech nebo jazykových zněních, které má Rada k dispozici;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               na internetových stránkách, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pokud je to možné a vhodné, v otevřených a strojově čitelných formátech.
            
         
      
   
   2.   Generální sekretariát nemá povinnost:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               vytvářet, upravovat či aktualizovat dokumenty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytovat výtahy z dokumentů, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               překládat dokumenty do jakýchkoli jiných úředních jazykových verzí než těch, které jsou již dostupné, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               nadále vytvářet určité typy dokumentů nebo uchovávat dokumenty v daném formátu za účelem jejich opakovaného použití.
            
         
      
   
   Článek 8
   Zpráva
   Do 10. října 2022 předloží generální sekretariát Radě zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí včetně prováděcích opatření přijatých generálním sekretariátem za účelem zpřístupnění dokumentů k opakovanému použití v otevřených a strojově čitelných formátech.
   Článek 9
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 9. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         S. KIISLER
      
   
   
   
      (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.