Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1849 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Národní banky Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1849 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 264/5
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1849
   ze dne 10. října 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Národní banky Slovenska
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,
   s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 8. září 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska (ECB/2017/27) (1)
   
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mandát stávajícího externího auditora Národní banky Slovenska, společnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., skončil po provedení auditu za účetní rok 2016. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Národní banka Slovenska vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2017 až 2020 společnost Deloitte Audit s.r.o. s možností prodloužení mandátu na účetní roky 2021 až 2023.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Národní banky Slovenska pro účetní roky 2017 až 2020 byla jmenována společnost Deloitte Audit s r.o..
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být odpovídajícím způsobem změněno rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 16 nahrazuje tímto:
   
      „16.   Deloitte Audit s.r.o. se schvaluje jako externí auditor Národní banky Slovenska pro účetní roky 2017 až 2020.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno ECB.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 310, 19.9.2017, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.