Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1850, ze dne 11. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6774) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1850 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 264/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1850,
   ze dne 11. října 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 6774)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v členských státech či jejich oblastech uvedených na seznamu v příloze zmíněného rozhodnutí (dále jen „dotčené členské státy“). V částech I až IV uvedené přílohy jsou vyjmenovány oblasti dotčených členských států na základě jejich epizootologické situace, pokud jde o africký mor prasat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Veterinární opatření pro tlumení stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU zahrnují omezení týkající se odesílání zásilek živých prasat, spermatu, vajíček a embryí z prasat, vepřového masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků obsahujících vepřové maso, jakož i zásilek vedlejších produktů živočišného původu z prasat z oblastí uvedených v některých částech přílohy uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kromě toho prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU stanoví konkrétní veterinární opatření pro tlumení týkající se volně žijících prasat, čerstvého masa, masných polotovarů a masných výrobků, které sestávají z masa volně žijících prasat nebo toto maso obsahují, z některých oblastí uvedených v příloze uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pro přizpůsobení veterinárních opatření pro tlumení stanovených v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU vývoji epizootologické situace v různých oblastech uvedených v příloze rozhodnutí je vhodné stanovit určité odchylky od omezení pro některé druhy komodit z prasat pocházejících z oblastí uvedených v jednotlivých částech zmíněné přílohy. Tyto odchylky by měly zohledňovat různé úrovně rizika, které představují různé druhy komodit z prasat, a také by měly být v souladu se stávajícími opatřeními ke zmírnění rizika afrického moru prasat při jejich dovozu, která jsou stanovena v kapitole 15.1 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (5). Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU by rovněž mělo stanovit další bezpečnostní opatření platná v případě, že tyto odchylky jsou přiznány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Odesílání zásilek živých prasat určených na okamžitou porážku představuje menší úroveň rizika než jiné typy přemísťování živých prasat, pokud jsou zavedena odpovídající opatření ke zmírnění rizika. Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU by proto mělo stanovit odchylku pro odesílání živých prasat určených na okamžitou porážku z oblastí uvedených v části II přílohy uvedeného rozhodnutí, pokud jsou zavedena specifická opatření ke zmírnění rizika.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Tato opatření ke zmírnění rizika by měla zahrnovat požadavek, aby živá prasata určená na okamžitou porážku odesílaná z hospodářství, které se nachází v oblastech uvedených v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU (hospodářství odeslání), pocházela pouze z jednoho samostatného chovného hospodářství, kterému příslušný orgán předem povolil odeslání těchto prasat do hospodářství odeslání a které se nachází v oblastech uvedených buď v části I, nebo v části II přílohy uvedeného rozhodnutí (chovné hospodářství). Kromě toho by chovné hospodářství i hospodářství odeslání měly mít společný plán biologické bezpečnosti, který předem schválil příslušný orgán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Odesílání různých druhů komodit z prasat představuje různé úrovně rizika šíření afrického moru prasat. Poslední vydání Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat stanoví pro odesílání spermatu prasat z oblastí, na které se s ohledem na přítomnost afrického moru prasat vztahují omezení, větší flexibilitu. Některá veterinární opatření pro tlumení týkající se odesílání spermatu prasat stanovená v čl. 9 odst. 2 písm. d) prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto nyní měla být zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Veterinární opatření pro tlumení uvedená v článku 15 prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU týkající se odesílání zásilek masa volně žijících prasat z dotčených členských států by měla být aktualizována, aby zohledňovala úroveň rizika, které dané maso představuje. V případě masa volně žijících prasat odebraného z oblastí uvedených v části I a II přílohy uvedeného prováděcího rozhodnutí by mělo být umožněno jeho odesílání do jiných oblastí na území téhož členského státu a do jiných členských států, pokud jsou pro přemísťování tohoto masa v rámci téhož členského státu a do jiných členských států uplatněna odpovídající opatření ke zmírnění rizika a riziko přenosu této nákazy je zanedbatelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Od června 2017 se objevilo několik případů afrického moru prasat u volně žijících prasat v okrese Zlín v České republice. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1162 (6) a (EU) 2017/1437 (7) byla přijata v reakci na tyto případě a uvedené akty se použijí do 30. září 2017. Tyto případy představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Některé oblasti Estonska a Polska jsou v současnosti uvedeny v částech I, II a III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. V některých oblastech Estonska a Polska, které jsou v současnosti uvedeny v části III dané přílohy, nebylo od srpna 2016 oznámeno žádné ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích. Navíc byl uspokojivě prováděn dohled nad opatřeními biologické bezpečnosti v hospodářstvích v uvedených oblastech na základě vnitrostátních programů pro biologickou bezpečnost zaměřených na předcházení šíření tohoto viru. To naznačuje, že se epizootologická situace v těchto členských státech zlepšila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V září 2017 se objevilo několik případů výskytu afrického moru u prasat divokých v územně správních celcích powiecie sokólski a sejneński v Polsku, v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tyto případy představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V září 2017 se objevilo několik ohnisek afrického moru prasat u prasat domácích v Cesu a Saldus novads v Lotyšsku, v Panevezys, Pasvalys a Ukmerge rajono savivaldybė v Litvě a v územně správním celku powiecie siedlecki v Polsku. Tato ohniska se objevila v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v části I a II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tato ohniska představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Při posuzování rizika pro zdraví zvířat vyplývajícího z nové nákazové situace v případě afrického moru prasat v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku by měl být zohledněn vývoj současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu u dotčených populací domácích a volně žijících prasat v Unii. Aby bylo možné provádět cílená veterinární opatření pro tlumení stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se rovněž zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí tak, aby odrážel změny epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu v daných členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Oblasti zasažené posledními případy afrického moru prasat u prasat divokých v České republice a Polsku by proto nyní měly být uvedeny v části I a II prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Kromě toho by určité oblasti Estonska a Polska, které jsou v současnosti uvedeny v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU a kde nebyla v nedávné době hlášena žádná ohniska afrického moru prasat, měly být místo toho uvedeny v části II zmíněné přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Rovněž by oblasti zasažené nedávnými ohnisky afrického moru prasat u prasat domácích v Lotyšsku, Litvě a Polsku měly být místo v částech I a II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU nyní uvedeny v části III zmíněné přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Vkládá se nový článek 3b, který zní:
               „Článek 3b
               Odchylka od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených v části II přílohy určených na okamžitou porážku
               Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. a) mohou dotčené členské státy povolit odesílání živých prasat určených na okamžitou porážku z hospodářství, které se nachází v oblastech uvedených v části II přílohy (hospodářství odeslání), do jiných oblastí na území téhož členského státu, pokud:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           prasata před odesláním pobývala po dobu alespoň 30 dnů nebo od narození v hospodářství odeslání;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           prasata splňují požadavky stanovené buď v čl. 3 bodě 2), nebo v čl. 3 bodě 3);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           všechna prasata v hospodářství odeslání pocházejí z jednoho samostatného chovného hospodářství, které se nachází v oblastech uvedených buď v části I, nebo II přílohy na území téhož členského státu (chovné hospodářství);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           příslušný orgán přemístění prasat z chovného hospodářství do hospodářství odeslání předem povolil na základě posouzení rizika týkajícího se opatření na zmírnění rizika uplatňovaných jak v chovném hospodářství, tak v hospodářství odeslání;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           hospodářství odeslání i chovné hospodářství mají společný plán biologické bezpečnosti, který předem schválil příslušný orgán;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           příslušný orgán pravidelně a alespoň jednou za tři měsíce kontroluje uplatňování společného plánu biologické bezpečnosti uvedeného v písmenu e);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           zásilky prasat jsou převáženy na okamžitou porážku přímo, bez zastavení nebo vykládky, do jatek schválených v souladu s článkem 12 a zvlášť určených pro tento účel příslušným orgánem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           příslušnému orgánu byl záměr odeslat zásilku živých prasat na okamžitou porážku na jatka předem oznámen;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           přeprava zásilky živých prasat na jatka v oblastech a přes oblasti ležící mimo oblasti uvedené v části II přílohy se provádí po předem určených dopravních trasách a vozidla, která byla pro přepravu prasat použita, se vyčistí, vydezinfikují a v případě nutnosti odhmyzí co nejdříve po vykládce;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           j)
                        
                        
                           každý nákladní automobil a jakékoli jiné vozidlo používané pro přepravu zásilky živých prasat byly k tomuto účelu jednotlivě zaregistrovány příslušným orgánem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           k)
                        
                        
                           příslušný orgán je systematicky informován o každém odeslání a příjezdu zásilek živých prasat z chovného hospodářství do hospodářství odeslání;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           l)
                        
                        
                           dozor v hospodářství odeslání i v chovném hospodářství je posílen uplatňováním postupů stanovených v bodě 4 části A kapitoly IV přílohy rozhodnutí 2003/422/ES u všech prasat starších než čtyři měsíce.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 9 odst. 2 se zrušuje písmeno d).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 11 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
               „4.   Odchylně od odstavce 1 mohou dotčené členské státy, ve kterých se nacházejí oblasti uvedené v části II přílohy, povolit odesílání čerstvého vepřového masa uvedeného v odstavci 1, polotovarů z vepřového masa a výrobků z vepřového masa, které sestávají z tohoto vepřového masa nebo toto maso obsahují, do jiných členských států a třetích zemí, pokud uvedené polotovary z vepřového masa a výrobky z vepřového masa byly získány z prasat, která splňují požadavky stanovené v článku 3b.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 15 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
               „Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou dotčené členské státy povolit odesílání masa volně žijících prasat z oblastí uvedených v části I a II přílohy do jiných oblastí na území téhož členského státu nebo do jiných členských států, pokud toto maso:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           bylo vyprodukováno a zpracováno v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/99/ES a tepelně ošetřeno buď v souladu s písmenem a), nebo písmenem d) přílohy III uvedené směrnice;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           je podrobeno veterinárnímu osvědčování podle článku 5 směrnice 2002/99/ES;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           je k němu přiloženo vhodné veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie podle přílohy nařízení (ES) č. 599/2004 a v části II tohoto osvědčení je doplněn tento text: „Produkty splňující požadavky prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU.““
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 11. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
      (5)  Kodex zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (Úř. věst. L 167, 30.6.2017, s. 55).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1437 ze dne 4. srpna 2017 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (Úř. věst. L 205, 8.8.2017, s. 87).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:
      „
            PŘÍLOHA
            ČÁST I
            1.   Česká republika
            
            Tyto oblasti v České republice:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        okres Uherské Hradiště,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        okres Kroměříž,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        okres Vsetín.
                     
                  
               
            
            2.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Hiiu maakond.
                     
                  
               
            
            3.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizputes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alsungas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Brocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dobeles novada Penkules pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuldīgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jelgava,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saldus novada Ezeres, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas, Zirņu un Šķēdes pagasts, Saldus pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrundas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tērvetes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.
                     
                  
               
            
            4.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Joniškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jurbarko rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kalvarijos savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kazlų Rūdos savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kelmės rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Marijampolės savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raseinių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šakių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šiaulių miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šiaulių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilkaviškio rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            5.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie warmińsko-mazurskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat zambrowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat augustowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Białystok,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Łomża,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Suwałki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sejny z miastem Sejny i Giby w powiecie sejneńskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Siedlce,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat ostrowski.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Chełm,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST II
            1.   Česká republika
            
            Tyto oblasti v České republice:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        okres Zlín.
                     
                  
               
            
            2.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Harju maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ida-Viru maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jõgeva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Järva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kihelkonna vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuressaare linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne-Viru maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne-Saare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Muhu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mustjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pihtla vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Põlva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rapla maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ruhnu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Torgu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võru maakond.
                     
                  
               
            
            3.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ādažu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizkraukles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aknīstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alūksnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amatas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Auces novada Lielauces un Īles pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Babītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baldones novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baltinavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Beverīnas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Burtnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Carnikavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cēsu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cesvaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ciblas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dagdas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dundagas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Engures novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ērgļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gulbenes novada Līgo pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Iecavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ilūkstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunjelgavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jēkabpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kārsavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķeguma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķekavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kokneses novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krāslavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krustpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lielvārdes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līgatnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līvānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lubānas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ludzas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Madonas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mālpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mārupes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mazsalacas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mērsraga novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Naukšēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Neretas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ogres novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Olaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ozolnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pārgaujas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pļaviņu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Preiļu novada Saunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Daugavpils,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jēkabpils,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jūrmala,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Rēzekne,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Valmiera,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rundāles novada Rundāles pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rūjienas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salacgrīvas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saulkrastu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrīveru novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Strenču novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Talsu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tukuma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valkas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varakļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecumnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viesītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļakas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zilupes novads.
                     
                  
               
            
            4.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytaus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytaus rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 120 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 1205, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Birštono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elektrėnų savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ignalinos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorių miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Molėtų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienų miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rokiškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Širvintų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Švenčionių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Trakų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Utenos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilniaus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilniaus rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Visagino savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zarasų rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            5.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Krasnopol, Puńsk w powiecie sejneńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST III
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Audru vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laimjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Orissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pöide vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tõstamaa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valjala vald.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Apes novada Virešu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aglonas novada Aglonas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Auces novada Vītiņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Inčukalna novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Limbažu novada Vidrižu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rugāju novada Rugāju pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salaspils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sējas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vārkavas novads.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 120 ir į pietus nuo kelio Nr. 1205 ir Traupio seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Druskininkų savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lazdijų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šalčininkų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ukmergės rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varėnos rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat grajewski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat moniecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Biała Podlaska,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST IV
            
               Itálie
            
            Tyto oblasti v Itálii:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        tutto il territorio della Sardegna.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.