Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1851 ze dne 11. října 2017 o změně přílohy II oddílu E rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky ohledně moru koní u evidovaných koní dočasně dovezených z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska a Turecka, a o změně přílohy I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Spojené arabské emiráty v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 6775) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1851 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 264/20
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1851
   ze dne 11. října 2017
   o změně přílohy II oddílu E rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky ohledně moru koní u evidovaných koní dočasně dovezených z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska a Turecka, a o změně přílohy I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Spojené arabské emiráty v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 6775)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 15 písm. a), čl. 16 odst. 2 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví mimo jiné, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze z těch třetích zemí, které byly po dobu dvou let prosté moru koní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Komise 92/260/EHS (3) stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dočasný dovoz evidovaných koní kratší než 90 dnů. Příloha II oddíl E uvedeného rozhodnutí stanoví vzor veterinárního osvědčení pro dočasný dovoz evidovaných koní ze třetích zemí zařazených do skupiny E, kam patří mimo jiné Alžírsko, Kuvajt, Maroko, Omán, Katar, Tunisko a Turecko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s usnesením č. 27 (4)„Uznávání statusu členských zemí z hlediska moru koní“ přijatým Světovým shromážděním delegátů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) dne 23. května 2017 jsou Alžírsko, Kuvajt, Maroko, Omán, Katar, Tunisko a Turecko zařazeny na seznamu zemí OIE prostých moru koní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Požadavky na předvývozní izolaci evidovaných koní, kteří mají být dočasně dovezeni do Unie, a jejich testování na mor koní by proto měly být ve vzoru veterinárního osvědčení pro dočasný dovoz evidovaných koní ze třetích zemí zařazených do skupiny E uvedeném v příloze II oddílu E rozhodnutí 92/260/EHS upraveny tak, aby byl zohledněn Světovou organizací pro zdraví zvířat vyhlášený úřední status Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska a Turecka jako zemí prostých moru koní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (5) stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příslušné orgány Spojených arabských emirátů požádaly o povolení dovážet do Unie vajíčka a embrya druhů koňovitých. Předložily již osvědčení a dotazník pro schválení jednoho týmu pro odběr a produkci embryí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s článkem 5 rozhodnutí 2004/211/ES povolují členské státy dovoz vajíček a embryí druhů koňovitých ze třetích zemí nebo částí území třetích zemí uvedených ve sloupcích 2 a 4 přílohy I uvedeného rozhodnutí, z nichž je rovněž povolen trvalý dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých. Spojené arabské emiráty jsou v seznamu již nyní uvedeny jako země, odkud je povolen dočasný dovoz evidovaných koní, dovoz evidovaných koní a dovoz spermatu evidovaných koní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Jelikož Spojené arabské emiráty splňují veterinární předpisy pro dovoz evidovaných koní a jejich spermatu a příslušné orgány této země předložily uspokojivé informace pro schválení týmu pro odběr a produkci embryí, mělo by být členským státům povoleno dovážet vajíčka a embrya koňovitých z této země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Rozhodnutí 92/260/EHS a 2004/211/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II oddíl E rozhodnutí 92/260/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 11. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
   
      (2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67).
   
      (4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A27_RESO_2017_AHS.pdf
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha II oddíl E rozhodnutí 92/260/EHS se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v části III písm. (d) se první odrážka nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „—
                           
                           
                              v zemi odeslání,
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          buď v izolačním středisku (3), nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          v případě, že byl odeslán z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska, Turecka (1) nebo Spojených arabských emirátů, v označených areálech pod úředním veterinárním dozorem (3),“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v části III písm. (i) čtvrté odrážce se bod (ii) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „ii)
                           
                           
                              jednou na vzorku krve odebraném 10 dní před vývozem dne …(5), s negativní reakcí, je-li zvíře odesíláno z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska, Turecka (1) nebo Spojených arabských emirátů (3) (4);“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V příloze I rozhodnutí 2004/211/ES se položka pro Spojené arabské emiráty nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     „AE
                  
                  
                     Spojené arabské emiráty
                  
                  
                     AE-0
                  
                  
                     celá země
                  
                  
                     E
                  
                  
                     X
                  
                  
                     X
                  
                  
                     X
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
                  
                     X
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
                  
                     X“
                  
                  
                      
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.