Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1854 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/797/EU, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1854 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 265/17
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1854
   ze dne 10. října 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/797/EU, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Články 168 a 168a směrnice 2006/112/ES stanoví nárok osoby povinné k dani provést odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) vyměřené za dodání zboží a služby jí poskytnuté pro účely jejích zdaněných plnění. Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice obsahuje požadavek vyúčtovat DPH, pokud je obchodní majetek použit pro soukromé účely osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Rady 2014/797/EU (2) bylo Estonsku povoleno omezit nárok na odpočet DPH při nákupu, leasingu, pořízení uvnitř Společenství a dovozu některých osobních automobilů a osvobodit osoby povinné k dani od účtování DPH o využívání vozidel, na která se omezení vztahuje, k jiným než podnikatelským účelům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dopisem zaevidovaným Komisí dne 18. dubna 2017 požádalo Estonsko o povolení nadále uplatňovat zvláštní opatření týkající se nákupu, leasingu, pořízení uvnitř Společenství a dovozu některých osobních automobilů, která se odchylují od ustanovení směrnice 2006/112/ES, jimiž se upravuje nárok osoby povinné k dani na odpočet DPH zaplacené při nákupu zboží a služeb, a ustanovení, která vyžadují vyúčtování daně z obchodního majetku použitého pro jiné účely než pro podnikání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES informovala Komise dopisem ze dne 14. června 2017 o žádosti Estonska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 15. června 2017 oznámila Komise Estonsku, že již má k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí 2014/797/EU předložilo Estonsko Komisi spolu s žádostí o prodloužení zprávu o uplatňování uvedeného prováděcího rozhodnutí, která obsahuje přezkum procentního omezení uplatňovaného na nárok na odpočet daně. Podle aktuálně dostupných informací zastává Estonsko názor, že sazba ve výši 50 % je stále opodstatněná a přiměřená.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prodloužení těchto odchylujících se opatření by mělo být časově omezeno, aby bylo možné zhodnotit jejich účinnost a příslušnou procentní sazbu. Estonsku by proto mělo být povoleno nadále používat toto opatření po omezenou dobu, a to do 31. prosince 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Pokud by se Estonsko domnívalo, že je nutné prodloužit platnost povolení na období po roce 2020, mělo by Komisi nejpozději do 31. března 2020 společně s žádostí o prodloužení předložit zprávu zahrnující přezkum uplatňovaného procentního omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Odchylující se opatření bude mít pouze zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů vybraných na stupni konečné spotřeby a nebude mít žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie vycházející z DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2014/797/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 6 prováděcího rozhodnutí 2014/797/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 6
      1.   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
      Použije se do 31. prosince 2020.
      2.   Případná žádost o prodloužení doby platnosti povolení stanoveného tímto rozhodnutím se předloží Komisi do 31. března 2020 společně se zprávou obsahující přezkum procentního podílu stanoveného v článku 1.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Použije se ode dne 1. ledna 2018.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Estonské republice.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/797/EU ze dne 7. listopadu 2014, kterým se Estonsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 48).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.