Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855 ze dne 10. října 2017, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1855 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 265/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1855
   ze dne 10. října 2017,
   kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 287 bodu 18 směrnice 2006/112/ES může Rumunsko osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 35 000 EUR v národní měně podle kurzu platného ke dni jeho přistoupení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Rady 2012/181/EU (2) bylo Rumunsku povoleno uplatňovat vyšší prahovou hodnotu a osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje částku 65 000 EUR. Toto opatření bylo prodlouženo prováděcím rozhodnutím Rady 2014/931/EU (3), jehož platnost končí dne 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rumunsko požádalo dopisem, který Komise zaevidovala dne 26. dubna 2017, o povolení, aby mohlo i nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 287 bodu 18 směrnice 2006/112/ES, a současně o zvýšení prahové hodnoty pro osvobození na ekvivalent částky 88 500 EUR v národní měně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vyšší prahová hodnota pro zvláštní režim pro malé podniky je zjednodušující opatření, neboť může podstatně snížit povinnosti malých podniků spojené s DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES informovala Komise dopisem ze dne 9. června 2017 o žádosti podané Rumunskem ostatní členské státy. Dopisem ze dne 12. června 2017 oznámila Komise Rumunsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rumunsko očekává, že opatření povede ke zmírnění povinností souvisejících s DPH pro řadu malých podniků. Také by měla klesnout zátěž správce daně, který nebude muset dohlížet na výběr malého objemu daní od většího počtu malých podniků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že toto odchylující se opatření má vést ke snížení povinností souvisejících s DPH pro malé podniky, mělo by být Rumunsku povoleno toto opatření v omezeném období uplatňovat. Osoby povinné k dani by i nadále měly mít možnost zvolit si běžný režim DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Jelikož ustanovení článků 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podléhají přezkumu, je možné, že směrnice, kterou se mění uvedená ustanovení směrnice 2006/112/ES, vstoupí v platnost dříve, než dne 31. prosince 2020 skončí doba platnosti odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Z informací poskytnutých Rumunskem vyplývá, že zvýšená prahová hodnota bude mít zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Odchylka nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Rumunsko provede v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (4) výpočet náhrady,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odchylně od čl. 287 bodu 18 směrnice 2006/112/ES se Rumunsku povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 88 500 EUR v národní měně podle kurzu platného ke dni jeho přistoupení.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020, nebo do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění ustanovení článků 281 až 294 směrnice 2006/112/ES, podle toho, které datum nastane dříve.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/181/EU ze dne 26. března 2012, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 26).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/931/EU ze dne 16. prosince 2014, kterým se prodlužuje použitelnost prováděcího rozhodnutí 2012/181/EU, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 145).
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.