Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1860 ze dne 16. října 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1860 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               LI 265/8
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1860
   ze dne 16. října 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (KLDR).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 17. července 2017 přijala Rada závěry o KLDR, ve kterých odsoudila skutečnost, že KLDR nadále urychluje svůj jaderný program a program balistických raket, poukázala na možnost dalších autonomních sankcí EU a vyjádřila znepokojení nad tím, že aktivity KLDR nadále vedou k získávání tvrdé měny pro účely dalšího rozvoje jejího jaderného programu a programu balistických raket.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada rovněž znovu potvrdila svoji politiku kritické angažovanosti vůči KLDR, v rámci které se kombinuje nátlak se sankcemi a jinými opatřeními, přičemž se ponechávají otevřené kanály pro komunikaci a dialog.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 5. srpna 2017 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 2371 (2017), kterou byly vůči KLDR uloženy další sankce v reakci na zkoušky balistických raket, jež KLDR provedla ve dnech 3. a 28. července 2017. V uvedené rezoluci vyjádřila Rada bezpečnosti OSN obavy mimo jiné z toho, že státní příslušníci KLDR často pracují v jiných státech, aby vytvářeli příjem v cizí měně, který pak KLDR používá na podporu svého zakázaného jaderného programu a programu balistických raket.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2375 (2017), v níž přijala další omezující opatření v reakci na jadernou zkoušku provedenou KLDR dne 2. září 2017 i s ohledem na pokračující nebezpečí pro mír a stabilitu v regionu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k přetrvávající hrozbě pro mezinárodní mír a stabilitu, kterou KLDR představuje, by měla být přijata další omezující opatření s cílem vyvinout na KLDR tlak, aby plnila své závazky, jak je stanoveno v několika rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Dále by na seznamy osob a subjektů obsažené v přílohách II a III rozhodnutí (SZBP) 2016/849 měly být zařazeny tři osoby a šest subjektů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               K provedení některých opatření tohoto rozhodnutí je třeba další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 9 se nahrazuje tímto:
               „Článek 9
               1.   Zakazuje se dovoz, nákup nebo převod ropných produktů z KLDR.
               2.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod všech rafinovaných ropných produktů do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států nebo přes území nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel zaregistrovaných v členských státech.
               3.   Odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 2, pokud objem dodávek, prodeje nebo převodu rafinovaných ropných produktů do KLDR nepřesáhne 500 000 barelů během období začínajícího dne 1. října 2017 a končícího dne 31. prosince 2017 nebo 2 000 000 barelů ročně během dvanáctiměsíčního období začínajícího dne 1. ledna 2018 a poté každý rok, příslušný orgán členského státu může v konkrétním případě povolit dodávky, prodej nebo převod rafinovaných ropných produktů do KLDR, pokud příslušný orgán stanovil, že dodávky, prodej nebo převod jsou určeny výhradně pro humanitární účely, a za předpokladu že:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           členský stát informuje Výbor pro sankce každých 30 dnů o objemu takové dodávky, prodeje nebo převodu rafinovaných ropných produktů do KLDR včetně informací o všech stranách dané transakce;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           do dodávky, prodeje nebo převodu takových rafinovaných ropných produktů nejsou zapojeny osoby nebo subjekty spojené s jaderným programem KLDR nebo jejím programem balistických raket nebo jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017), včetně určených osob či subjektů; a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017).
                        
                     
                  
               
               4.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné položky, na které se má tento článek vztahovat.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 9b se nahrazuje tímto:
               „Článek 9b
               1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod ropy do KLDR státními příslušníky členských států nebo přes území nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel zaregistrovaných v členských státech.
               2.   Odchylně od odstavce 1 se zákaz uvedený v odstavci 1 nepoužije, pokud členský stát stanoví, že dodávky, prodej nebo převod ropy do KLDR je určen výhradně pro humanitární účely a Výbor pro sankce v konkrétním případě předem tuto zásilku schválil v souladu s odstavcem 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2375 (2017).
               3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné položky, na které se má tento článek vztahovat.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Zakazuje se:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           nabývat, zachovávat nebo zvyšovat účast v jakýchkoli subjektech v KLDR, nebo v subjektech KLDR či subjektech vlastněných KLDR, nacházejících se mimo území KLDR, včetně úplného nabytí takových subjektů a nabývání akcií nebo jiných účastnických cenných papírů, nebo v činnostech či aktivech v KLDR;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           poskytovat jakékoliv financování nebo finanční pomoc subjektům v KLDR, nebo subjektům KLDR či subjektům vlastněným KLDR, nacházejícím se mimo území KLDR, nebo finanční prostředky, jejichž doloženým účelem je financování takových subjektů v KLDR;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           zřizovat, spravovat a provozovat jakékoliv nové nebo stávající společné podniky nebo družstevní subjekty státními příslušníky členských států nebo na území členských států se severokorejskými právnickými či fyzickými osobami, bez ohledu na to, zda se jedná v zájmu nebo jménem vlády KLDR; a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           poskytovat investiční služby přímo spojené s činnostmi uvedenými v písmenech a) až c).“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „5.   Ustanovení odst. 2 písm. a) se nepoužije na investice, pokud příslušný orgán dotčeného členského státu stanovil, že jsou určeny k humanitárním účelům, a za předpokladu, že nejsou v oblasti těžebního, rafinérského, chemického, hutnického a kovodělného nebo leteckého a kosmického průmyslu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 13 se bod 4 nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „4)
                        
                        
                           Převody finančních prostředků převyšujících částku 15 000 EUR do KLDR a z KLDR pro účely transakcí uvedených v bodu 3 písm. a) a c) až g) se provádějí po předchozím povolení příslušného orgánu členského státu. Převody finančních prostředků převyšujících částku 5 000 EUR do KLDR a z KLDR pro účely transakcí uvedených v bodu 3 písm. b) se provádějí po předchozím povolení příslušného orgánu členského státu. Příslušný členský stát oznámí udělení povolení ostatním členským státům.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V článku 26a se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „4.   V zájmu zamezení finančních převodů do KLDR a s výhradou platných vnitrostátních právních požadavků a postupů členské státy neprodlouží pracovní povolení pro státní příslušníky KLDR, kteří se nacházejí na jejich území, s výjimkou uprchlíků a jiných osob pod mezinárodní ochranou.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               Přílohy II a III se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 16. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se část „Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány“, oddíl „A. Osoby“ mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              stávající položky se označují 1–30;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňují se nové položky, které znějí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Jméno
                                       
                                       
                                          Identifikační údaje
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „31.
                                       
                                       
                                          Kim Jong Sik
                                       
                                       
                                          Náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl Ministerstva vojenského průmyslu
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Jako náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl poskytuje podporu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní a balistických raket; mimo jiné se v roce 2016 účastnil akcí souvisejících s jadernými a balistickými raketami a v březnu 2016 byl přítomen na akci, kde byla prezentována zbraň, která podle tvrzení KLDR představuje miniaturizované jaderné zařízení.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          32.
                                       
                                       
                                          Ri Pyong Chol
                                       
                                       
                                          Datum narození: 1948
                                          První náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          První náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl zastává klíčovou pozici v programu balistických raket KLDR. Účastní se většiny zkoušek balistických raket a poskytuje informace Kim Čong-unovi, v lednu 2016 se například zúčastnil jaderné zkoušky a souvisejícího slavnostního aktu.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se v části „Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány“, oddílu „B. Subjekty“ doplňují nové položky, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Sídlo
                           
                           
                              Datum označení
                           
                           
                              Další informace
                           
                        
                        
                           
                              „5.
                           
                           
                              Ministerstvo lidových ozbrojených sil
                           
                           
                               
                           
                           
                              16.10.2017
                           
                           
                              Odpovědné za poskytování podpory a pokynů strategickým raketovým silám KLDR, které velí jednotkám jaderných a konvenčních strategických raket KLDR. Strategické raketové síly byly zařazeny na seznam na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2356 (2017).
                           
                        
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              Korejská lidová armáda
                           
                           
                               
                           
                           
                              16.10.2017
                           
                           
                              Součástí korejské lidové armády jsou strategické raketové síly, které velí jednotkám jaderných a konvenčních strategických raket KLDR. Strategické raketové síly byly zařazeny na seznam na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2356 (2017).“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  V příloze III rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se v části „Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 1 písm. c) a čl. 27 odst. 1 písm. c)“ doplňují nové položky, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „A.
                           
                           
                              Osoby
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Jméno
                                       
                                       
                                          Identifikační údaje
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Kim Hyok Chan
                                       
                                       
                                          Datum narození: 9.6.1970.
                                          Číslo pasu: 563410191 Tajemník velvyslanectví KLDR v Luandě.
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Kim Hyok Chan působil jako zástupce společnosti Green Pine, subjektu zařazeného na seznam OSN, a sjednával mimo jiné smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              B.
                           
                           
                              Subjekty
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Název
                                          (a případné další používané názvy)
                                       
                                       
                                          Identifikační údaje
                                       
                                       
                                          Datum označení
                                       
                                       
                                          Odůvodnění
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Korea International Exhibition Corporation
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Korea International Exhibition Corporation napomáhá označeným subjektům vyhýbat se sankcím tím, že pořádá v Pchjongjangu Mezinárodní obchodní veletrh, který označeným subjektům umožňuje pokračovat v hospodářské činnosti v rozporu se sankcemi uloženými OSN.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Korea Rungrado General Trading Corporation
                                          společnost také známa jako: Rungrado Trading Corporation
                                       
                                       
                                          Adresa: Segori-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR
                                          Telefonní číslo: 850-2-18111-3818022
                                          Fax: 850-2-3814507
                                          E-mail: rrd@co.chesin.com
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Korea Rungrado General Trading Corporation napomáhala při porušování sankcí uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN tím, že prodávala rakety Scud do Egypta.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Maritime Administrative Bureau
                                          společnost také známa jako North Korea Maritime Administration Bureau
                                       
                                       
                                          Adresa: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pchjongjang, KLDR
                                          PO Box 416
                                          Tel.: 850-2-18111 Ex 8059
                                          Fax: 850 2 381 4410
                                          E-mail: mab@silibank.net.kp
                                          Internetové stránky: www.ma.gov.kp
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Maritime Administrative Bureau napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN, mimo jiné tím, že přejmenovávala a opětovně registrovala majetek označených subjektů a poskytovala plavidlům podléhajícím sankcím OSN falešné doklady.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          4.
                                       
                                       
                                          Pan Systems Pyongyang
                                          společnost také známa jako Wonbang Trading Co.
                                       
                                       
                                          Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KLDR.
                                       
                                       
                                          16.10.2017
                                       
                                       
                                          Společnost Pan Systems napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokoušela prodávat zbraně a související materiál do Eritreje.
                                          Společnost Pan Systems pracuje rovněž pro subjekt Reconaissance General Bureau, který byl označen OSN, a je tímto subjektem ovládána.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.