Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1866 ze dne 12. října 2017 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1866 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 266/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1866
   ze dne 12. října 2017
   o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV nesmějí být předávány osobní údaje stanovené v uvedeném rozhodnutí, dokud nebudou ve vnitrostátním právu na území členských států, které se na tomto předávání podílejí, provedena obecná ustanovení kapitoly 6 uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 20 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (3) stanoví, že se má ověření, zda podmínka, uvedená v 1. bodu odůvodnění, týkající se automatizované výměny údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV byla splněna, provádět na základě hodnotící zprávy vycházející z dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou pracovní skupinou Rady týká každé automatizované výměny údajů a členský stát jej má vyplnit, jakmile se domnívá, že splňuje podmínky pro sdílení údajů v příslušné kategorii údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Česká republika vyplnila dotazník o ochraně údajů a dotazník o výměně údajů o registraci vozidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Česká republika uskutečnila úspěšný zkušební test s Nizozemskem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V České republice proběhla hodnotící návštěva a nizozemsko-slovenský hodnotící tým vypracoval o této návštěvě zprávu a předal ji příslušné pracovní skupině Rady.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu týkajících se výměny údajů o registraci vozidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 18. května 2017 dospěla Rada poté, co zkonstatovala shodu členských států vázaných rozhodnutím 2008/615/SVV, k závěru, že Česká republika plně provedla obecná ustanovení o ochraně údajů kapitoly 6 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pro účely automatizovaného vyhledávání údajů o registraci vozidel by tudíž Česká republika měla být oprávněna přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 12 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Článek 33 rozhodnutí 2008/615/SVV svěřuje Radě prováděcí pravomoci za účelem přijetí opatření nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí, zejména pokud jde o přijímání a poskytování osobních údajů podle uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Jelikož byly splněny podmínky pro zahájení výkonu takových prováděcích pravomocí a byly zahájeny příslušné postupy, mělo by být přijato prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice s cílem umožnit tomuto členskému státu přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 12 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pro Dánsko, Irsko a Spojené království je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se rozhodnutí 2008/615/SVV provádí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely automatizovaného vyhledávání údajů o registraci vozidel je Česká republika ode dne 18. října 2017 oprávněna přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 12 rozhodnutí 2008/615/SVV.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Lucemburku dne 12. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         U. REINSALU
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
   
      (2)  Stanovisko ze dne 4. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.