Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1869 ze dne 16. října 2017 o poradní misi Evropské unie na podporu reformy bezpečnostního sektoru v Iráku (EUAM Iraq)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1869 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 266/12
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1869
   ze dne 16. října 2017
   o poradní misi Evropské unie na podporu reformy bezpečnostního sektoru v Iráku (EUAM Iraq)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 19. června 2017 Rada opětovně potvrdila, že Unie neochvějně podporuje jednotu, svrchovanost a územní celistvost Iráku, a vyzdvihla důležitou úlohu bezpečnosti a právního státu pro stabilitu v zemi. Rada oznámila, že v reakci na žádost iráckých orgánů Unie zvažuje vyslání týmu EU pro poskytování poradenství a pomoci v souvislosti s reformou bezpečnostního sektoru, který by ve spolupráci a v koordinaci s dalšími mezinárodními partnery měl být nápomocen při reformním úsilí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 17. července 2017 Rada schválila koncepci řešení krize týkající se případné civilní mise SBOP na podporu reformy bezpečnostního sektoru v Iráku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 24. srpna 2017 irácký předseda vlády uvítal plánovanou misi v dopise vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V návaznosti na doporučení ze strany ředitele útvaru schopnosti civilního plánování a vedení by měla být mise zahájena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Politický a bezpečnostní výbor by měl z pověření Rady a vysokého představitele vykonávat nad misí politickou kontrolu, zajišťovat její strategické řízení a přijímat vhodná rozhodnutí v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pro tuto misi by měla být uvedena v činnost pohotovostní složka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tato mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o EU,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mise
   Unie zřizuje a zahajuje poradní misi Evropské unie na podporu reformy bezpečnostního sektoru v Iráku (EUAM Iraq).
   Článek 2
   Cíle
   Strategické cíle mise EUAM Iraq jsou tyto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               poskytovat iráckým orgánům poradenství a odborné poznatky na strategické úrovni, a přispět tak k provádění irácké vnitrostátní bezpečnostní strategie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               analyzovat, posuzovat a identifikovat příležitosti pro možné další zapojení Unie v dlouhodobém horizontu, pokud jde o podporu zaměřenou na potřeby reformy bezpečnostního sektoru v Iráku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               poskytovat pomoc delegaci Unie v Iráku při koordinaci podpory, kterou Iráku pro účely reformy bezpečnostního sektoru poskytují Unie a členské státy.
            
         
      
   
   Článek 3
   Úkoly
   1.   V zájmu dosažení cílů stanovených v čl. 2 bodě 1 mise EUAM Iraq:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podporuje Národní protiteroristický výbor v provádění Národní strategie boje proti terorismu a při identifikaci dílčích strategií a akčních plánů pro její provádění;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               podporuje ředitelství Ministerstva vnitra pro plánování při koncipování institucionálních reforem v tomto ministerstvu, včetně policejních složek, v rámci provádění Národní bezpečnostní strategie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               přispívá k vypracování Národní strategie boje proti organizované trestné činnosti, které probíhá pod vedením útvaru Ministerstva vnitra pro boj proti organizované trestné činnosti.
            
         
      
   
   2.   K dosažení cílů stanovených v čl. 2 bodě 2 mise EUAM Iraq:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               vypracuje přehled probíhajících činností na podporu civilního bezpečnostního sektoru včetně bezpečnosti hranic a identifikuje užitečné poznatky, jakož i nedostatky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v koordinaci s mezinárodními dárci identifikuje klíčové projekty pro urychlenou realizaci v krátkodobém horizontu, do nichž by se mohly zapojit orgány Unie nebo členské státy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               identifikuje střednědobé až dlouhodobé potřeby a příležitosti, pokud jde o případné budoucí zapojení v oblasti reformy bezpečnostního sektoru, z nichž bude možno v případě potřeby vycházet a jimiž bude možno podpořit politicko-strategické plánování takového případného zapojení Unie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               přispívá k řízení a uskutečňování struktury reformy bezpečnostního sektoru coby součást společného sekretariátu.
            
         
      
   
   3.   Mise EUAM Iraq poskytuje pomoc delegaci Unie v Iráku při koordinaci podpory, kterou Iráku pro účely reformy bezpečnostního sektoru poskytují Unie a členské státy.
   4.   Mise EUAM Iraq zajistí, aby byla do jejích úkolů začleněna lidská práva a aspekty rovnosti žen a mužů a aby politiky a plány vytvářené za její podpory byly v souladu s mezinárodními normami a závazky v oblasti lidských práv a rovnosti žen a mužů.
   5.   Mise EUAM Iraq zajistí, aby opatření zaměřená na boj proti organizované trestné činnosti zahrnovala boj proti nelegální migraci, nezákonnému obchodování se zbraněmi a s drogami, kyberkriminalitě a nedovolenému obchodování s kulturními statky a jejich ničení. Tato opatření budou úzce koordinována se všemi relevantními aktéry na místě, zejména s UNESCO a s Globální koalicí.
   6.   Mise EUAM Iraq nevykonává žádné výkonné funkce.
   Článek 4
   Linie vedení a struktura
   1.   Mise EUAM Iraq má jakožto operace pro řešení krize jednotnou linii velení.
   2.   Velitelství mise EUAM Iraq se nachází v Bagdádu.
   3.   Struktura mise EUAM Iraq je tvořena v souladu s jejími plánovacími dokumenty.
   Článek 5
   Civilní velitel operace
   1.   Civilním velitelem operace pro misi EUAM Iraq je ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a vedení. Tento útvar je civilnímu veliteli operace k dispozici za účelem plánování a vedení mise EUAM Iraq.
   2.   Civilní velitel operace vykonává velení a řízení mise EUAM Iraq na strategické úrovni pod politickou kontrolou a strategickým řízením Politického a bezpečnostního výboru a pod celkovým vedením vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   3.   Civilní velitel operace zajišťuje řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i Politického a bezpečnostního výboru s ohledem na vedení operací, včetně vydávání potřebných strategických pokynů a poskytování poradenství a technické podpory vedoucímu mise. Civilní velitel operace podává prostřednictvím vysokého představitele zprávy Radě.
   4.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů příslušného vysílajícího státu v souladu s vnitrostátními předpisy nebo dotčeného orgánu Unie či Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Tyto orgány převedou operační řízení svého personálu na civilního velitele operace.
   5.   Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Unie.
   6.   Civilní velitel operace a vedoucí delegace Unie v Iráku se podle potřeby navzájem konzultují.
   Článek 6
   Vedoucí mise
   1.   Vedoucím mise je jmenován pan Markus RITTER.
   2.   Vedoucí mise nese odpovědnost za misi EUAM Iraq v místě působení a vykonává zde její velení a řízení. Vedoucí mise je přímo odpovědný civilnímu veliteli operace a jedná v souladu s jeho pokyny.
   3.   Vedoucí mise zastupuje misi EUAM Iraq v oblasti její působnosti.
   4.   Vedoucí mise nese administrativní a logistickou odpovědnost za misi EUAM Iraq, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které má mise k dispozici. Vedoucí mise může v rámci své celkové odpovědnosti pověřit členy personálu mise EUAM Iraq řídícími úkoly v personálních a finančních záležitostech.
   5.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem mise EUAM Iraq. Kázeňskou pravomoc vůči vyslanému personálu vykonávají příslušné vnitrostátní orgány vysílajícího státu v souladu s vnitrostátními předpisy nebo dotčený orgán Unie či ESVČ.
   6.   Vedoucí mise zajišťuje misi EUAM Iraq patřičné zviditelnění.
   7.   Vedoucí mise ve vhodných případech koordinuje činnost s dalšími subjekty Unie na místě. Aniž je dotčena linie velení, v otázkách místní politické situace poskytuje vedoucímu mise vedení vedoucí delegace Unie v Iráku.
   Článek 7
   Personál
   1.   Misi EUAM Iraq tvoří zejména personál vyslaný členskými státy, orgány Unie nebo ESVČ. Každý členský stát, každý orgán Unie a ESVČ nesou náklady na personál, který vyslaly, včetně cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků jiných než použitelné denní dávky.
   2.   Členský stát, orgán Unie nebo ESVČ odpovídají za řešení veškerých stížností ohledně vyslání, které byly vzneseny jimi vyslanými členy personálu nebo které se jimi vyslaných členů personálu týkají, a zahajují veškerá řízení proti uvedeným osobám.
   3.   Mise EUAM Iraq může přijímat na smluvním základě mezinárodní a místní personál, pokud požadované funkce nemohou být zajištěny personálem vyslaným členskými státy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou k dispozici vhodní uchazeči z členských států, mohou být na smluvním základě případně přijímáni státní příslušníci zúčastněných třetích států.
   4.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu se stanoví ve smlouvách uzavřených mezi misí EUAM Iraq a dotyčným členem personálu.
   Článek 8
   Postavení mise EUAM Iraq a jejího personálu
   Postavení mise EUAM Iraq a jejího personálu, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro uskutečnění a řádný průběh mise EUAM Iraq, se upraví v dohodě, která bude uzavřena podle článku 37 Smlouvy o EU postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.
   Článek 9
   Politická kontrola a strategické řízení
   1.   Politickou kontrolu a strategické řízení mise EUAM Iraq vykonává z pověření Rady a vysokého představitele Politický a bezpečnostní výbor. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí za tímto účelem v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o EU. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a pravomoc měnit operační plán (OPLAN). Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise EUAM Iraq, si ponechává Rada.
   2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.
   3.   Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od civilního velitele operace a vedoucího mise týkající se otázek spadajících do oblastí jejich působnosti.
   Článek 10
   Účast třetích států
   1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k misi EUAM Iraq s tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, pojištění proti všem rizikům, denních dávek a cestovních výdajů na cestu do Iráku a zpět, a že odpovídajícím způsobem přispějí na provozní náklady mise EUAM Iraq.
   2.   Třetí státy přispívající na misi EUAM Iraq mají ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy.
   3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků a zřízení výboru přispěvatelů.
   4.   Podrobnosti týkající se účasti třetích států budou upraveny v dohodách uzavřených v souladu s článkem 37 Smlouvy o EU. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích Unie pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s misí EUAM Iraq ustanovení takové dohody.
   Článek 11
   Bezpečnost
   1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění misí EUAM Iraq v souladu s článkem 5.
   2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EUAM Iraq a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na tuto misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o EU a jejími podpůrnými nástroji.
   3.   Vedoucímu mise je nápomocen důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ESVČ.
   4.   Personál mise EUAM Iraq se před svým nástupem do funkce zúčastní povinného bezpečnostního školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného důstojníkem pro bezpečnost mise.
   5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací Evropské unie v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU (1).
   Článek 12
   Pohotovostní složka
   Pro misi EUAM Iraq se uvádí v činnost pohotovostní složka.
   Článek 13
   Právní ujednání
   Mise EUAM Iraq je způsobilá k zadávání zakázek na služby a dodávky, uzavírání smluv a správních ujednání, zaměstnávání personálu, disponování s bankovními účty, nabývání a zcizování majetku, vyrovnávání svých závazků a k účasti v soudním řízení v rozsahu nezbytném k provedení tohoto rozhodnutí.
   Článek 14
   Finanční ustanovení
   1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Iraq od 16. října 2017 do 17. října 2018 činí 14 000 000 EUR. Finanční referenční částku na jakékoli následující období stanoví Rada.
   2.   Veškeré výdaje se spravují podle postupů a pravidel použitelných pro souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek ze strany mise EUAM Iraq. Na zboží zakoupené misí EUAM Iraq se navíc nevztahují žádná pravidla původu. S výhradou schválení Komisí může mise EUAM Iraq uzavírat technická ujednání s členskými státy, hostitelskou zemí, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry o poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi EUAM Iraq.
   3.   Mise EUAM Iraq odpovídá za plnění svého rozpočtu. Za tímto účelem podepíše mise EUAM Iraq dohodu s Komisí.
   4.   Mise EUAM Iraq podává Komisi podrobné zprávy o činnostech prováděných v rámci finanční dohody a v tomto rozsahu podléhá jejímu dohledu.
   5.   Finanční ujednání musí respektovat linii velení stanovenou v článcích 4, 5 a 6 a operační požadavky mise EUAM Iraq.
   6.   Výdaje související s misí EUAM Iraq jsou způsobilé ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
   Článek 15
   Soulad reakce a koordinace ze strany Unie
   1.   Vysoký představitel zajistí, aby provádění tohoto rozhodnutí bylo v souladu s vnější činností Unie jako celku, včetně návaznosti na rozvojové programy Unie.
   2.   Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti Unie v Iráku v úzké koordinaci s delegací Unie v Iráku.
   3.   Vedoucí mise úzce koordinuje své činnosti s vedoucími misí členských států přítomnými v Iráku.
   Článek 16
   Poskytování informací
   1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU oprávněn tam, kde je to vhodné, a v souladu s potřebami mise EUAM Iraq poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace EU vytvořené pro účely mise EUAM Iraq až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL“.
   2.   V případě konkrétní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU též oprávněn poskytovat hostitelskému státu veškeré utajované informace EU vytvořené pro účely mise EUAM Iraq až do stupně utajení „RESTREINT UE / EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.
   3.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty Unie o jednáních Rady týkajících se mise EUAM Iraq, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (2).
   4.   Vysoký představitel může přenést oprávnění, včetně oprávnění uzavírat dohody, uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 na sobě podřízené osoby, na civilního velitele operací nebo na vedoucího mise v souladu s oddílem VII přílohy VI rozhodnutí 2013/488/EU.
   Článek 17
   Vstup v platnost a doba platnosti
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se do dne 17. října 2018.
   
      V Lucemburku dne 16. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.