Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze dne 12. října 2017 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1908 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 269/39
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1908
   ze dne 12. října 2017
   o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 2 tohoto aktu,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce aktu o přistoupení z roku 2005 se ustanovení schengenského acquis, která nejsou uvedena v příloze II uvedeného aktu, k nimž Bulharsko a Rumunsko přistoupily po přistoupení, mají v Bulharsku a Rumunsku použít na základě rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté, co bylo ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí schengenského acquis byly splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 9. června 2011 dospěla Rada v souladu s příslušnými postupy schengenského hodnocení k závěru, že Bulharsko a Rumunsko splnily podmínky ve všech oblastech schengenského acquis týkajícího se vzdušných hranic, pozemních hranic, policejní spolupráce, ochrany údajů, Schengenského informačního systému, námořních hranic a víz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Byl zaveden zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU (2). Tento režim vychází z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné umožnit Bulharsku a Rumunsku ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost přístup k údajům Vízového informačního systému (VIS) pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“ bez práva na vkládání, pozměňování či výmaz údajů obsažených v tomto systému. Tím se usnadní jejich vnitrostátního řízení o žádostech o vízum s cílem zamezit podvodům a jakémukoli zneužívání schengenských víz prostřednictvím ověřování jejich platnosti a pravosti na základě údajů obsažených v systému VIS, kontroly státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli schengenského víza, na hraničních přechodech na vnějších hranicích a na území členských států, určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu a posouzení takových žádostí, jakož i zvýší úroveň vnitřní bezpečnosti na území členských států usnadněním boje proti závažné trestné činnosti a terorismu. Přístup pro účely konzultace a využívání údajů obsažených v systému VIS by měl rovněž napomoci při zjišťování totožnosti jakékoli osoby, která případně nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území dotyčných členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je tedy žádoucí přijmout rozhodnutí o uvedení v účinnost odpovídajících ustanovení systému VIS, jak jsou uvedena v příloze, jakož i veškerých následných ustanovení, která je budou rozvíjet. Uvedení takových ustanovení v účinnost by mělo být omezeno tak, aby se vztahovalo na přístup k údajům v systému VIS pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“. Bulharsko a Rumunsko by tedy měly být oprávněny k přístupu k údajům obsaženým v systému VIS pro účely konzultace, a to v souladu s postupy a podmínkami stanovenými v ustanoveních uvedených v účinnost. Příloha by měla obsahovat příslušné acquis týkající se přístupu k údajům v systému VIS pro účely konzultace. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (3), rozhodnutí Rady 2004/512/ES (4) a rozhodnutí Komise 2006/648/ES (5) jsou však již použitelné na Bulharsko a Rumunsko. V příloze proto uvedeny nejsou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rovněž je žádoucí, aby bylo stanoveno datum, od kterého by se měla ve vztahu k Bulharsku a Rumunsku začít používat ta ustanovení schengenského acquis, která se týkají systému VIS, jak je stanoveno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (6). K tomu by mělo dojít, jakmile Bulharsko a Rumunsko Komisi oznámí, že veškeré související souhrnné testování Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) bylo úspěšně provedeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Zrušení kontrol na vnitřních hranicích dotčených členských států a jejich plná účast na schengenském acquis týkajícím se společné vízové politiky by měly být předmětem samostatného rozhodnutí Rady, přijatého jednomyslně v souladu s čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005. Dokud nebude přijato takové rozhodnutí, kterým se uvedou v účinnost ustanovení použitelná v oblasti krátkodobých víz, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, jež nejsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí a mezi něž patří zejména vízový kodex (7) a ustanovení přijatá za účelem jeho provádění, nejsou Bulharsko a Rumunsko oprávněny vydávat schengenská víza a nadále vydávají krátkodobá víza podle svých vnitrostátních právních předpisů. Do dne stanoveného v dotyčném rozhodnutí je třeba zachovat omezení týkající se využívání systému VIS vyplývající z tohoto rozhodnutí, zejména pokud jde o omezení týkající se práva vkládat do uvedeného systému příslušné údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Je však žádoucí udělit během tohoto přechodného období příslušným vízovým orgánům v Bulharsku a Rumunsku přístup k údajům v systému VIS pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“, a to pro účely posuzování žádostí o krátkodobá víza udělovaná těmito orgány podle vnitrostátních právních předpisů, jakož i rozhodnutí týkajících se těchto žádostí, včetně rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení, prodloužení nebo zkrácení platnosti v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními ustanoveními.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vzhledem ke skutečnosti, že ověřování v souladu s příslušnými schengenskými hodnotícími postupy týkajícími se Bulharska a Rumunska již bylo dokončeno podle čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005, ověření uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 (8) se pro tyto členské státy neprovede. Nicméně po přijetí tohoto rozhodnutí by ustanovení uvedená v příloze měla nabýt účinku teprve poté, co Bulharsko či Rumunsko úspěšně absolvují souhrnné testy provedené agenturou eu-LISA a tuto skutečnost řádně oznámí Komisi. Rovněž je žádoucí, aby Bulharsko a Rumunsko pozvaly odborníky z členských států a z Komise za účelem provedení přezkumů provádění dotyčných ustanovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech B a G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (10).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (11), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech B a G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (12).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (13), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech B a G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (14),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Ustanovení schengenského acquis týkající se VIS uvedená v příloze se použijí na Bulharsko a Rumunsko, a to mezi nimi navzájem a v rámci jejich vztahů s Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím, jakož i Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací. Tato ustanovení se stanou použitelnými po úspěšném završení veškerých souvisejících souhrnných testů v souvislosti s ustanoveními uvedenými v příloze, které mají provést agentura eu-LISA, a poté co bude Bulharsku a Rumunsku a posléze Komisi oznámeno, že tyto testy byly úspěšně provedeny. Bulharsko a Rumunsko mohou pozvat odborníky z členských států a z Komise za účelem provedení přezkumů provádění dotyčných ustanovení.
   2.   Do doby, než bude přijato rozhodnutí Rady o zrušení kontrol na vnitřních hranicích členských států, mají příslušné vízové orgány v Bulharsku a Rumunsku přístup k VIS pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“, a to za účelem:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               posuzování žádostí o krátkodobá víza, která má udělit Bulharsko a Rumunsko podle svých vnitrostátních právních předpisů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přijímání rozhodnutí týkajících se těchto žádostí, včetně rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení, prodloužení nebo zkrácení platnosti v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními ustanoveními.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne, který stanoví Komise poté, co jí Bulharsko a Rumunsko oznámí, že byly úspěšně provedeny souhrnné testy uvedené v čl. 1 odst. 1.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Lucemburku dne 12. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         U. REINSALU
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 4. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 23).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2006/648/ES ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).
   
      (9)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
   
      (10)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).
   
      (11)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
   
      (12)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).
   
      (13)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.
   
      (14)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam ustanovení schengenského acquis týkajících se VIS, jež mají být použita na Bulharsko a Rumunsko
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Články 1 a 126 až 130 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích („Schengenská úmluva“) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19) v rozsahu, v němž se týkají jiných ustanovení uvedených v této příloze.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Následující ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60):
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kapitola I s výjimkou čl. 6 odst. 1,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              článek 15, který se použije obdobně na posuzování žádostí o krátkodobá víza, která má udělit Bulharsko a Rumunsko podle svých vnitrostátních právních předpisů, včetně rozhodnutí týkajících se těchto žádostí,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kapitola III,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kapitola V s výjimkou čl. 31 odst. 2 a 3,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kapitoly VI a VII s výjimkou čl. 50 odst. 6.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Článek 21 odst. 2, čl. 37 odst. 1 a čl. 43 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Rozhodnutí Komise 2009/756/ES ze dne 9. října 2009, kterým se stanoví specifikace pro rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve vízovém informačním systému (Úř. věst. L 270, 15.10.2009, s. 14).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  Rozhodnutí Komise 2009/876/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají technická prováděcí opatření, pokud jde o vkládání údajů a propojování souborů žádostí, přístup k údajům, změny, vymazávání a předčasné vymazávání údajů a vedení záznamů operací zpracování údajů ve Vízovém operačním systému (VIS) a přístup k nim (Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 30), v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká posuzování žádostí o víza.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  Hlava II a přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1), v rozsahu, v němž se týkají systému VIS.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.